Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Физика ПББ тест сұрaқ-жaуaп 2-нұсқа

Физика ПББ тест сұрaқ-жaуaп 2-нұсқа

21 авг 2023, 13:44
1 027
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Сұрақ № 1: Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1 эВ = 1,6×10-19 Дж, m = 9,1×10-31 кг, h = 6,63×10-34 Дж×с)

 

Дұрыс жауап:1,8×1015 Гц.

Сұрақ № 2: Ішкі энергия дегеніміз...

 

Дұрыс жауап:денені құрайтын барлық бөлшектердің потенциалдық және кинетикалық энергиясы.

Сұрақ № 3: Үйкеліс коэффициенті 0,3, массасы 20 кг жүкті көкжиек жазықтық бойымен 100 Н күш әсер ете қозғайды. Жүк үдеуінің мәні (  )

 

Дұрыс жауап:2 м/с2.

Сұрақ № 4: жағы бекітілгенен, массасы 18 кг дене ілінген серіппенің ұзындығы 10 см, ал 30 кг дене ілінгенде ұзындығы 12 см болса, серіппені 10 см-ден 15см-ге созғандағы сыртқы күштердің жұмысы

 

Дұрыс жауап:≈ 16 Дж

Сұрақ № 5: Автомобиль жолдың бірінші жартысында 72 км/сағ жылдамдықпен, ал екіншісінде 30 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Автомобильдің барлық жолдағы орташа жылдамдығы

 

Дұрыс жауап:42,4 км/сағ.

Сұрақ № 6: Бастапқы жылдамдық модулінің берілген шамасында дененің ұшу уақыты максимал болуы үшін, денені көкжиекке лақтыру бұрышы

 

Дұрыс жауап:45°

Сұрақ № 7: 18 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан велосипедші таудан түсе бастайды. Егер оның үдеуі 0,8 м/сболса, 6 с-тан кейін велосипедшінің жылдамдығы

 

Дұрыс жауап:9,8 м/с.

Сұрақ № 8: 20 моль газы бар, баллондағы газ молекулаларының саны.

 

Дұрыс жауап:1,2·1025 кг.

Сұрақ № 9: Жәшікті 300 бұрыш жасай отырып горизонталь жолмен тартқандағы күші 60 Н-ға тең. 0,5 км қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс

 

Дұрыс жауап:26 кДж

Сұрақ № 10: Серіппесінің қатаңдығы k –ға тең, ал сығылуы Δх болғандағы, жоғары тік атылған, массасы m снарядтың ұшып шығу жылдамдығы (g =10 м/с2)

 

Дұрыс жауап:υ =

Сұрақ № 11: Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/сүдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с).

 

Дұрыс жауап:13 Н

Сұрақ № 12: 4 кг гелийді 100 К изохоралы қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (М = 4 R = 8,31 )

 

Дұрыс жауап:1,25·10Дж.

Сұрақ № 13: Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні

 

Дұрыс жауап:36 Ом

Сұрақ № 14: Суретте келтірілген өтулердің қайсысында сәуле жұтылады?

 

Дұрыс жауап:5.

Сұрақ № 15: F=k ‌|q1 q2| ‌‌/r2 Қулон заңындағы k коэффициентінің мағынасы қандай?

Жауап:Әрқайсысы 1 нКл екі зарядтың 1 км қашықтықта өзара әсерлесу күшіне тең пропорционалдық коэффициент

Дұрыс жауап:Ұзындық бірлігіне тең қашықтықта , бірлік зарядтардың өзара әсерлесу күшіне сан жағынан тең, пропорционалдық коэффициент

Сұрақ № 16: Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2 м. Дененің кескіні өзінің биіктігіндей болу үшін дененің линзадан ара қашықтығы

 

Дұрыс жауап:0,4 м

Сұрақ № 17: Ұзындығы , массасы m, горизонталь бағыттағы жіңішке екі жіпке ілінген өткізгіш, индукциясы вертикаль төмен бағытталған магнит өрісінде орналасқан. Өткізгіш бойынан I ток өткенде, жіп вертикаль жағдайдан бұрышқа ауытқиды. Магнит өрісінің индукциясын анықтайтын формула

 

Дұрыс жауап:

Сұрақ № 18: Тік төмен қарай түскен тастың 1 м жолдағы кинетикалық энергиясы 16 Дж-ға көбейген. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:

 

Дұрыс жауап:16 Дж.

Сұрақ № 19: Вакуумде жиілігі 2 МГц электромагнитті толқын, біртекті ортада км/с жылдамдықпен тарайды. Біртекті ортада тарайтын толқын ұзындығы

 

Дұрыс жауап:120 м.

Сұрақ № 20: Жолдың ұзындығы бөлігінде жылдамдықпен қозғалатын денеге күші әсер  етеді. , және  нөлге тең емес. Сонда күштің жұмысы нөлге тең болу жағдайы

 

Дұрыс жауап:Болады, егер болса.

Сұрақ № 21: Электрплитаның күйіп кеткен сымын жөндегенде, оның біршама қысқарғаны анықталды. Осы кезде электрплитаның бөліп шығаратын жылу мөлшері

 

Дұрыс жауап:артады

Сұрақ № 22: Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 300 кг-ға кемітсек, олардың тартылыс күші 15%-ке кемиді (сол ара қашықтықта). Бастапқы массасының мәні.

 

Дұрыс жауап:2000 кг.

Сұрақ № 23: Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші

 

Дұрыс жауап:2 есе кемиді.

Сұрақ № 24: Серіппеге ілінген жүк Гц жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуы ( )

 

Дұрыс жауап:25 мм.

Сұрақ № 25: Серіппесі 4 см-ге созылған, қатаңдығы 50 Н/м динамометрдің потенциалдық энергиясы

 

Дұрыс жауап:4·10-2 Дж.

Сұрақ № 26: Дыбыс толқындарын қоздырушы прибор:

 

Дұрыс жауап:Дыбыс зорайтқыш.

Сұрақ № 27: 175г су спиртовкада 150 С-тан 75 0С –қа дейін қыздырылды. Спиртовканың спиртпен қосып алғандағы бастапқы массасы 163г болатын. Ал қыздыру аяқталғаннан кейін массасы 157г болды. Қыздырғыштың ПӘК-і (qсынып = 2,7∙10 7 Дж/кг; ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С ) 2,7.10 7 Дж/кг

 

Дұрыс жауап:27 %

Сұрақ № 28: Қуаты 10 кВт және ПӘК-і 75% жонғыш станоктың кесу жылдамдығы 0,75 м/с. Осы станоктың кесу кезіндегі кедергі күші:

 

Дұрыс жауап:10 кН.

Сұрақ № 29: Столдың биіктігі 80 см, стақандағы судың массасы 200 г. Суы бар стаканның еденге қатысты потенциалдық энергиясы (g = 10 )

 

Дұрыс жауап:1,6 Дж

Сұрақ № 30: Зарядтың орналасу қашықтығын 3 есе арттырса, онда электр өріс кернеулігінің модулі

 

Дұрыс жауап:9 есе кемиді.

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.