Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 2-нұсқа

Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 2-нұсқа

21 авг 2023, 12:27
9 565
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

1     0,1 моль алюминиймен әрекеттесетін оттегінің (қ.ж) көлемі (л):        1,68 

2     0,1 моль пропадиен толық гидрлену үшін қажет сутектің көлемі:       4,48 л. 

3     0,2 моль формальдегид 0,4 моль сутегімен реакцияға түсті. Түзілген метанолдың зат мөлшері:    0,2 моль

 

4     0,4 моль мырыш күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (л):  8,96 л. 

5     0,5 моль алюминий нитратының массасы:       106,5 г

6     0,5 моль метан мен 1,5 моль этанның (қ.ж.) алатын көлемі (л):           44,8 л

7     0,6 моль сірке қышқылы 0,5 моль натрий мен әрек-де түз-н сутектің (қ.ж.) көлемі:        5,6 л

       0,6 моль аммиақ пен 3,4 моль сутектен тұратын қоспаның көлемі (қ.ж.,л)      89,6

8     0,65 моль метан мен 0,85 моль аргоннан тұратын қоспаның көлемі (қ.ж., литрмен):    33,6 л

9     0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған, натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі:       23,5 л

10    0,7 моль глицерин мен натрий әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі:       23,5 л

11    0,8 г кальций сумен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (қ.ж.):   0,448 л

12    1 л газдың (қ.ж.) массасы 3,17 г. Оның молярлық массасы:     71 г/моль

13    1 моль глицин мен 1 моль цистеиннен түзілген дипептидтің массасы:            178 г

14    1 моль көмірқышқыл газы түзілу кезінде 402 кДж жылу бөлінеді. 12 кг көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж):  402000

15    1 моль көміртек көмірқышқыл газына дейін жанғанда 395 кДж жылу бөлінеді. Егер жану кезінде 1975 кДж жылу бөлінсе, жанған көміртектің массасы:  60 г

16    1 моль сілтілік металл сумен әрекеттескенде бөлінетін сутектің (қ.ж) көлемі:       11,2л

17    1 т фосфориттен алынатын фосфордың массасы (т):   ақ, қызыл, қара; 0,17

18    1,2 ∙ 1024 молекула саны бар азоттың массасы (г):      55,8 

19    1,2-диметилбензолдың толық жану теңдеуіндегі өнімдерінің формуласының алдындағы коэффициенттердің қосындысы:          26

20    1,5 моль ацетальдегидтің массасы (г): 66

       1,5 л мыс(ІІ) нитратының ерітіндісінде 2,7 моль ион бар. Тұздың диссоциациялану дәрежесі 75% болса, осы ерітіндідегі мыс(ІІ) нитратының молярлық концентрациясы 0,8 моль

21    1,6 г күкірттегі зат мөлшері:    0,05 моль

22    1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: (%):     93,4 

23    1,84г құмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:     21г

24    1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:  4,66 г

       10 г фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммосфостың  ((NH4)2HPO4) массасы   

25    10 г литий нитриді сумен әрекеттескенде шығымдылығы 95% болса, бөлінетін аммиактың (қ.ж.) көлемі:    6,08л

26    10 л ацетиленді (қ.ж.) толыктай жағу үшін, оттегінің қажетті көлемі: 25 л

27    10,2 г күкірсутектің көлемі (қ.ж.):       6,72 л

28    10,4 г ацетиленді жағуға жұмсалатын оттектің және ауаның көлемі (қ.ж.,л) (ауадағы оттектің үлесі 21%):         106,7; 22,4

29    10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%):    89,2 

       10,8 г алюминий темір (ІІІ) оксидімен әрекеттескенде түзілген алюминий оксидінің массасы   20,4 г

30    100 г қорғасын жылтырында 20% қоспа бар, құрамындағы қорғасын сульфидінің массасы:         80 г 

31    100 мл 96%-дық этил спиртін (p=0,8 г/мл) күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда түзілетін шығымы 60% диэтил эфирінің массасы:    37 г

32    100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі 40%

33    108 м3 этиленнен (қ.ж.) алынатын (өнімнің шығымы 78%) этиленгликольдің массасы (кг)            233

34    11,2 л (қ.ж.) сутек бөліну үшін натриймен әрекеттесетін фенол және метанолдың массалары:      94 г; 32 г

35    11,2 л бутанды жағуға қажетті оттегінің көлемі:         72,8 л

36    117 г натрий хлоридінің балқымасы электролизденгенде түзілген газдың (қ.ж.) көлемі:        22,4 л

37    12 г азоттың (қ.ж.) көлемі (л):  9,60 

38    12 г натрий мен 0,38 моль этанол әрекеттескенде сутектің (қ.ж.) көлемі:       4,26 л 

39    12,3 г MgSO₄*7H₂O 47,7 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массалық үлесі:        10% 

 

40    12,8 г кальций карбидінен алынған ацетиленді толық гидрлегенде алынған этанның көлемі (қ.ж.), егер шығымы 75% болса     3,36

41    120 г магнийдің оттекті қосылысындағы магнийдің массасы:             72 г

42    13 г мырыштың тұз қышқылымен әрекеттескендегі бөлінген сутек мөлшері:        0,2 моль

43    134,4 л ацетиленді тримерлегенде түзілетін бензолдың массасы:       156 г

44    148 г бутил спиртімен пропил спирті әрекеттескенде 58 г пропилбутил эфирі түзілді. Бутанолмен әрекеттескен пропанолдың массасы және өнімнің шығымы:  25; 120

45    148 г кальций гидроксиді аммоний хлоридімен әрекеттескенде түзілетін аммиактың зат мөлшері      4 моль

46    15 г фенол мен 15 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы:       18,5 г

47    15 электроны бар элементтің электрондық формуласы:          1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

48    15% қоспасы бар 300 г ацетиленнен 366 г ацетальдегид алынған. Өнімнің шығымы(%):           84,7

50    15%-тік хлорсутектің ерітіндісін дайындау үшін 300 мл 20%-тік (p=1,1 г/мл) хлорсутектің ерітіндісіне қосу қажет судың көлемі:           110 мл

51    15,6 г кремний қышқылын алуға қажетті натрий силикатының массасы:       24,4 г

52    15,6г бензолмен 32 г бром әрекеттескенде түзілетін бромбензолдың массасы(г):        31,4 

53    150 г 10% H2SО4 ертіндісіне 300 г 5% H2SО4 ертіндісін қосты, алынған ерітіндінің концентрациясы:           6,67%

54    150 г 8% және 250 г 10% сірке альдегиді араластырылды. Ерітіндідегі сірке альдегидінің массасы мен массалық үлесі:             37; 9,25

55    150 г фенол мен 220 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы:       185г

56    150 г натрий карбонатының 2,5 %-тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2 %-тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г)       7 г

57    16,18 мл біратомды спирт (тығыздығы 0,791 г/мл) натриймен әрекеттескенде 4,48 л (қ.ж.) этиленді сәйкес алканға айналдыруға жететін газ бөлінген болса, онда алынған спирттің формуласы         СН3ОН

58    160 г су мен 40 г тұздан дайындалған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі (%):             20

59    162 г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы  450 г

60    17,1 г сахарозаны гидролиздегенде алынған глюкоза спирттік ашығанда түзілген этанолдың массасы:          4,6 г

61    18 кг глюкозаны спирттік ашытқанда түзілген тығыздығы 0,789 кг/м3 этил спиртінің көлемі:    11,66 м3

62    18,8 г фенол концентрлі азот қышқылымен әрекеттескенде шығымы 70% болғанда түзілетін пикрин қышқылының массасы:            32 г

63    180 г суда 20 г ас тұзын еріткенде алынған ерітіндідегі  NaCI-дың массалық үлесі (%):     10

64    18-25 % - дық сулы ерітіндісі:  аммиакты су

65    19 протон, 20 нейтрон және 19 электроны бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы:   39 

66    1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:        Лебедев

67    1991 жылдан Қазақстан Химия ғылымдары институты кімнің есімімен аталады:        Әбікен Бектұров

68    1s22s22p6 электрондық формула сәйкес келетін бөлшек         Νа+

69    1s22s22p63s23p2 болатын хлорға сәйкес формула:     KClO2

70    1s22s22p2–1s22s2–1s22s22p2–1s2беерілген сызбадағыы өзгеріске сәйкес келетін қатар:          С–СО–С–СО2

71    1s22s22р63s23р6 электрондық конфигурацияға сәйкес келеді:           Са2+; Аг°; К+

72    1л ерітіндіде 42,5г натрий нитраты болады. Ерітіндінің молярлы концентрациясы (М):          0,5

73    2 г мырыш 20 г 14,6 %-ті тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газды 4,0 г мыс (ІІ) оксидінен өткізді. Түзілген қатты заттың массасы 1,92,г

74    2 моль метан жанғанда жұмсалатын оттектің көлемі (қ.ж.):    89,6 л

75    2 моль натрий 2 моль хлормен әрекеттескенде түзілген өнімнің массасы (г):  117

76    2 моль хлорсутегі және 3 моль марганец(ІV) оксиді әрекеттескенде бөлініп шығатын хлордың көлемі:  11,2л

77    2,3-диметил бутан қышқылы молекуласындағы біріншілік көміртек атомының саны:           екі 

78    2,3-диметилбутан құрамындағы көміртектің массалық үлесі:             83,7%

79    20 г фенол мен 50 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы:       24,7 г

80    20 г 49% -тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы       80 г, 0,08 кг

81    20% -дық 400 г ас тұзы ерітіндісін электролиздегенде катодта 11,2 л газ бөлінетін болса, электролизденген тұздың массалық үлесі:           73%

82    20% -дық 250 г ерітінді мен 30% -дық 500 г ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі заттың массасы            200 г

83    20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы       23,3 г

84    200 г 10% CuSO4 ерітіндісін электролизге ұшыратты. Электролиз өнімі 80% құрайды. Электродтарда бөлінген заттардың зат мөлшері:            0,1 моль Cu; 0,05 моль O2

85    200 г 10% -дық анилиннің бензолдағы ерітіндісімен әрекеттесетін 25 % -дық бром суы ерітіндісінің массасы       413 г

86    200 г 5%-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұз бен судың массасы:     10 г тұз; 190 г су

87    200 л кермек суда  44,4 г кальций хлориді бар. Осы судың 1 литріндегі кальцийдің массасы:           0,08 г/л

88    200 г целлюлоза гидролизденгенде түзілетін глюкозаның массасы (г)            220

89    21 г сілтілік метал сумен әрекеттескенде 33,6 л газ (қ.ж.) бөлінсе, ол металл:        Li

90    21,4 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті (тығыздығы 1,039 г/мл) 16%-ті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі:  132  мл

91    212,6 г күміс нитратының 8% ерітіндісіне мыс тақташасы батырылған. Бөлінген күмістің массасы (г):          10,8

92    23,4 г бензол 38,7 г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80% болса, түзілген этилбензолдың мөлшері (моль)      0,24

93    24,6 г MgSO₄∙7H2O-ны 55,4 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массалық үлесі (%):  15

94    25%-ті 300 г тұз ерітіндісін дайындау үшін қажет судың және тұздың массасы (г):  225, 75

95    25,2 г азот қышқылын бейтараптауға жұмсалатын калий гидроксидінің массасы:        22,4 г

96    250 г 7%-ті ерітінді дайындау үшін қажет натрий карбонатының массасы:    17,5 г

97    27 г алюминий тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутектің (қ.ж.) көлемі:        33,6 л

98    273 мл суда 27 г калий  гидроксидін  еріткенде   алынған  ерітіндідегі KOH-тың массалық үлесі:      9 %.

99    27,5 г PCl3 алу ұшін жұмсалатын хлордың массасы:  21,3 г

100  270 г глюкозаны спирттік ашыту арқылы алынған этанолды 500 г суда еріткенде пайда болған ерітіндінің құрамындағы еріген заттың массалық үлесі:        22%

101  28 г кальций оксидінен 76 г кальций нитраты алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің шығымы:           93 %

102  28 г литий сумен әрекеттескенде түзілетін сутегінің көлемі (л):         44,8 л

103  2CH3COOH + Na2O = .... реакция теңдеуінің өнімі:    2CH3COONa + H2O

104  2HCl(г) = Н2(г) +С12(г) реакция жылдамдығына әсер етпейтін фактор:        ыдыстың көлеміне

105  2SO2 + O2 = 2SO3 + Q жүйесіндегі тепе-теңдік кезінде [SO2]=0,2 моль/л, [O2]=0,4 моль/л, [SO3]=0,3 моль/л болса, оттектің және күкірт диоксидінің бастапқы концентрациясы:    0,5 моль/л; 0,55 моль/л

106  2SO2 + O2 = 2SO3 реакциядағы күкірт (IV) оксидінің концентрациясын 4 есе көбейткенде реакция жылдамдығы:           16 есе артады

107  2SO2 + O2 ↔ 2SО3 + Q реакция тура бағытта жүреді:            SO2 концентрациясы артқанда; қысым артқанда; температура төмендегенде;

108  2 л N2 молекула саны:             5,4 ∙ 1022 

109  2СО+О2 = 2СО2+Q қысым көбейту,темп.төмендету,О2 конц.-н арттыру тепе-теңдікті:      оңға ығыстырады

110  3 моль литий азотпен (қ.ж) әрекеттескенде түзілген литий нитридінің зат мөлшері (моль):      1

111  3 моль оттекпен әрекеттесетін натрийдің зат мөлшері 12 моль

112  3 моль метанды 15000C-де қыздырғанда түзілетін газдардың жалпы көлемі:        134,40 л

113  3,36 г натрий силикатын алу үшін натрий оксиді мен кремний (IV) оксидінің массалары(г):          1,70; 1,65

114  3,5 моль оттек молекуласының саны:  21,07*1023

115  3,9 г сілтілік металл әрекеттескенде 16,6 г металл содиді түзілді. Реакцияға түскен металл:        калий

116  30 г мырыш пен мырыш оксидінің қоспасы күкірт қышқылымен әрекеттестіргенде 2,24 л сутек бөлінді. Қоспадағы мырыш оксидінің массалық үлесі (%):             78,33

117  30 л азот (қ.ж) сутегімен әрекеттескенде, өнімнің шығымы 11 % болса, түзілетін аммиактың көлемі: (л):       6,6 

118  30 г алюминий сульфидін алу үшін күкіртпен әрекеттесетін алюминийдің зат мөлшері (моль):      0,4

119  300 г суда 50 г мыс купоросының кристаллогидраты CuSO4 ·5H2O ерітілген. Алынған ерітіндідегі сусыз мыс (ІІ) сульфатының массалық үлесі (%)      9,14

120  300 г 25% ерітінді мен 400 г 40% ерітіндіні араластырғанда еріген затғың массасы мен массалық үлесі:          235; 33,57

 

121  300 мл этанды (қ.ж) дегидрлегенде шығымы 75%   этилен түзілді. Осы этиленнен алынған 1,2-дихлорэтанның көлемі ( p=1,24 г/мл):        0,802 мл

 

122  31 г натрий оксидінің молекула саны:             3,01*1023

123  31,6 г калий перманганаты ыдырағанда түзілген газды 0,2 моль сутекпен эвдиометрде әрекеттестірді. Түзілген өнімнің массасы:     3,6 г

 

124  32 г мыс сулфаты мен 12 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:     14,7 г

125  328 г натрий фосфоты күміс нитратымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның зат мөлшері      2 моль

126  33 г сірке альдегиді тотығу нәтижесінде түзілген теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 78% болатын сірке қышқылының массасы (г):           35

 

127  33,1 г қорғасын (II) нитратын қыздырғанда түзілген газтәрізді заттың жалпы көлемі:        5,6 л 

128  33,6 л пропанды (қ.ж.) дегидрлегенде түзілген пропин толық жанғанда бөлінген көміртек (IV) оксидінің (қ.ж.) көлемі:        100,8 л

129  34 г күміс нитраты натрий хлоридімен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы       28,7 г

130  35 г 90% фенол ерітіндісі мен 85 г 1% бром суын араластырғанда түзілген өнімнің массасы (г):            0,59

131  35,2 г темір (ІІ) сульфидіне күкірт қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілген күкіртсутектің (қ.ж.) көлемі         8,96 л

132  39 г мыс пен мырыш құймасын тұз қышқылымен өңдегенде (қ.ж.) 6,72 л газ бөлінсе, құймадағы мыстың массалық үлесі:          50%

133  39 г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45 мл циклогексан (p = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген өнім шығымы (%) 83,57

134  3O2 = 2O3 + Q үрдісінің сипаты:         гомогенді және қайтымды

135  4 г екі валентті металл және бром әрекеттескенде 20 г тұз алынды. Металл:        кальций

136  4 г натрий гидроксиді мен 4 г күкірт қышқылын араластырғанда алынған ерітіндіде фенолфталеиннің түсі:   таңқурай түстес 

137  4 моль кремний тетрафторидін алу үшін балқытқыш қышқылмен әрекеттесетін кремний диоксидінің массасы:       240 г 

138  4,6г натрий сумен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (қ.ж.) және мөлшері:        0,1 моль; 2,24 л

139  40 г мыс (II) сульфаты бар ерітіндіге 16 г темір ұнтағын қосқанда түзілген мыстың массасы:    16 г

140  40 г темір (III) оксидінің құрамындағы темірдің массасы:      28 г

141  40,4 г калий нитратын қыздырғанда бөлінетін оттектің (к.ж.) көлемі  4,48 л

 

142  41,1 г II топ металына сумен әсер еткенде бөлінген газдың көлемі 6,72 л (қ.ж.). Металл:      Ba

143  416 г барий хлоридінің 5% ерітіндісін электролиздегенде катодта және анодта бөлінетін заттардың көлемі (л):      2,24 л

144  44,8 л аммиак тотыққанда 40 л азот (ІІ) оксиді (қ.ж) алынған. Түзілген өнімнің шығымы (%):          89,2 

145  44,8 л этанды дегидрлегенде түзілген этиленді толық жағу үшін қажет ауаның (қ.ж.) көлемі (ауадағы оттектің көлемдік үлесі 0,2-ге тең):             672 л

146  448 л аммиак өндіру үшін қажет азоттың (қ.ж.) көлемі:          224 л 

147  448 л аммиак өндіру үшін қажет сутектің (қ.ж.) көлемі:          672 л

148  47 г фенол концентрлі азот қышқылымен әрекеттескенде шығымы 70% болғанда түзілетін пикрин қышқылының массасы:            80,2 г

149  47,04 л (қ.ж.) көлем алатын 149,1 г белгісіз газдың молярлық массасы           71 г/моль

150  48 г магний хлормен әрекеттескенде түзілген тұзды калий сілтісімен өңдегенде түзілген тұнбаның массасы:           116 г

151  48 г магнийді ерітуге жұмсалатын сірке қышқылының массасы:        240г

152  48,8 г силикатты желімді 15,8 г тұз қышқылымен өңдегенде түзілген тұнбаның массасы       16,9 г

153  448 л аммиак өндіру үшін қажет азоттың (қ.ж.) көлемі           224 л

154  49  г   күкірт  қышқылы барий нитратымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы       116,5 г

155  490  грамм   күкірт  қышқылын алу үшін күкірт () оксидінің массасы  400 г

156  490 г бертолле тұзы (КСlО3) ыдырағанда түзілетін оттектің зат мөлшері:      6 моль 

157  4NH3 + 3О2 ↔2N2 + 6Н2О реакциядағы оттектің концентрациясын 2 есе арттырғанда реакция жылдамдығы:            8 есе

158  ... 4s24p64d105s25p66s2 электрондық формула сәйкес келетін элемент: 

       барий

 

159  5 л азот сутегімен әрекеттескенде 8 л аммиак түзілді.Аммиактын шығымы: (%):        80 

160  5 моль күкірт қышқылының массасы (г):        490

161  5 г антрацитті жаққанда 5,6 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілсе, онда антрациттің құрамындағы көміртектің массалық үлесі (%)            60

162  5 г Ғе, ҒеО қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 0,56 л Н2 бөлінді. Қоспадағы оксидтің массалық үлесі           72%

163  5,2 г барий хлориді бар ерітіндіге 4,9 г күкірт қышқылын құйғанда түзілген тұнбаны сүзіп, кептірген. Құрғақ қалдықтың массасы (г):  5,8

164  5,4 г N2O5 молекула саны:      3 ∙ 1022 

165  5,6 г кальций оксидін алуға қажетті кальцийдің массасы:       4 г

166  5,6 кг азоттан 5 кг аммиак алынған. Түзілген өнімнің шығымы: (%):  73,5 

167  5,6 л ацетиленді жағу үшін қажетті ауаның көлемі (қ.ж.). Ауа құрамында 20% оттек:          70 л

 

168  5,6 л метанды толық жаққанда түзілген көміртегі (IV) оксидімен натрий карбонатын түзіп әрекеттесетін, массалық үлесі 0,1 натрий гидроксидінің массасы:        200 

169  56 литр циклобутанды жаққанда түзілген көмір қышқылының (қ.ж.) зат мөлшері      10 моль

170  50 г 4%-тті ерітіндідегі судың массасы:          48 г

171  58 г натрий иодиді мен 62 г концентрациялы күкірт қышқылы әрекеттескенде түзілген иодтың массасы:   49,1 г

172  500 г 25%-дық натрий фенолятынан түзілетін фенолдың массасы және екінші реагенттің жұмсалған зат мөлшері  101,3 г және 1,08 моль

173  60 грамм 10%-тті тұз қышқылының ерітіндісі 8 грамм темір үгінділерімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы:  10,4 г 

174  61,5 г натрий ацетатын 45 г натрий гидроксидімен әрекеттестіргенде түзілген метанды жағу үшін қажет оттегінің көлемі (қ.ж.):  33,6

175  6 моль оттегі молекуласының массасы            192 г

176  6,4 г күкіртті толық жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі           4,48 л

177  6,8 г күкіртсутекті жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі:           6,72 л

 

178  7,8 г ацетиленмен толық әрекеттесетін бромның массасы:     96 г

179  75 г алюминий сульфиді түзілсе, реакцияға түскен алюминий массасы:         27 г

180  8 г темір және мыс қоспасын концентрлі азот қышқылымен өңдегенде 3,6 л газ бөлінетін болса, қоспадағы темірдің массасы:        2,9 г

181  8,5 г фенол мен 5 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы:       10,48

182  9 кг глюкоза спирттік ашығанда түзілетін этанолдың (тығыздығы 0,7 г/см3) көлемі (см3):           6571,4

183  9,03*1023 оттегі молекуласының (қ.ж.) алатын көлемі:          33,6 л

184  9,2 г натрий мен 9,2 г натрий оксидінен тұратын қоспаны сумен өңдегенде жиналған газдың көлемі (қ.ж., л.):  4,48 л

185  9,22 г қорғасын (ІІ) иодидінің зат мөлшері (моль)       0,02

186  9,8 г күкірт қышқылы ерітіндісін натрий гидроксиді ерітіндісінің артық мөлшерімен бейтараптаған.Түзілген тұздың зат мөлшері:  0,1 моль 

187  90 г 2 –ті амин сірке қышқылының ерітіндісімен әрекеттесетін пропанолдың массасы:     3 г

188  90,18 г темір (ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір (ІІІ) тиоцианатының массасы           39,87 г

189  A + 2B  D теңдеуінде тепе-теңдік орнағанда заттардың концентрациялары [A] = 0,2 моль, [B] = 0,1 моль және [D] = 1,3 моль болған. Тепе-теңдік константасы:  650

190  A заты көкшіл ақ түсті, оны жоғары температурада сары түсті кристалл В затымен қыздырғанда түзілген С затын оттегінде жаққанда алынған Д затын көміртекііен тотықсыздандырып алынған А заты:  Zn

191  «А» заты ауадан жеңіл, өткір иісті, суда еріп әлсіз негіз В затын түзеді. «А» затының оттегінде өршіткісіз жану өнімі: азот       азот

 

192  A заты металл натриймен және натрий гидроксидімен әркеттесіп,Б затын және бром суын түссіздендіріп, В тұнбасын түзеді. А затының формуласы:      фенол

193  A заты сумен қуатты әрекеттескенде екі күрделі зат түзіледі, оның бірі - В заты - газтектес. В заты өз көлемін екі есе көп хлорды қосып алғанда, көптеген органикалық қосылыстардың еріткіші болып табылатын С заты тұзіледі. А, В, С заттарының формулалары:  CaC2 , C2H2, C2H2Cl4

194  A затының қүрамы С(4)H(10)O натриймен әрекеттескенде тұз түзіледі, ал дегидратациялағанда алканның қоспасын түзеді. А заты:   бутанол-2 

195  A + B = С реакциясы 400С та 16 мин. ішінде, 900С та 0,5 мин.аяқталады. Осы реакцияның температуралық коэффициенті:          2

 

196  A + B = АВ химиялық реакция теңдеуі. Егер А затының бастапқы концентрациясы с= 1 моль/л, 4 секундтан кейін c=0,6 моль/л болса, реакция жылдамдығы:         V=0,1 моль/л 

 

197  Ag + HNO3 (сұйыт) = ....+....+ H2O реакция теңдеуінде 0,6 моль тотықсздандырғыш пен әрекеттесетін тотықтырғыштың көлемі:   50,4

198  AI3+ және Са2+ иондарындағы протондардың жалпы саны:  33

199  Al – Al(OH)3 – AlOHSO4 – Al(OH)3 X,Y,Z заттары:   H2O,H2SO4,NaOH

200  Al + HCl= реакциясында бірінші реагент 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері:        1,5 моль.

 

201  Al əрекеттеспейтін зат зат:      конц. HNO3

202  Al → Al2(SO4)2 Al(OH)3 →Na3AlO3 → AlСІ3 өзгерістер тізбегіндегі алюминий гидроксиді екідайлы қасиеті көрсететін сатыдағы түзілетін судың зат мөлшері (моль)       3

203  Al→ Al(OH)3→ AlCI3 →Al(OH)3 →Na[Al (OH)4] өзгерістер тізбегіндегі алюминийдің амфотерлік қасиетін көрсететін реакциялар:            2,4

 

204  Al0 атомындағы валенттік электрондар сыны:            3

205  Al2(SO4)3 молекуласы диссоциацияланғанда ерітіндідегі жалпы иондар саны:        5

206  Al2O3 + 2NaOH + 3Н2О = реакция теңдеуінде түзілетін өнімі:        2Na[Al(OH)4]

 

207  Al3+  ионының реактиві          КОН

208  B2O3 және Al2O3 оксидтерінің екеуі де:        тұз түзетіндер

209  Ba2+ ионына реактив:  Νа2SO4

210  Ba2+ ионын анықтайтын реактив:       

211  BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl реакциясының типі:          алмасу

212  BeCl2 молекуласында бериллий атомыныѕ электрон орбитальдарыныѕ гибридтену түрі      sp

213  C - Si - Ge - Sn - Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен)         Әлсірейді, артады

214  C + O2  CO2 + 400 кДж теңдеуі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 2 кг көмір жанғандағы бөлінетін жылу мөлшері (кДж):            53333

215  C12H22O11 + H2O  теңдеуіндегі барлықкоэффиценттер саны:        4

216  C12H22O11→X→(C6H10O5)n→X→CO2→X→C2H5OH→Y айналым тізбегіндегі Х, У заттары және өнім шығымдарын 100% деп санағанда 34,2 г сахарозадан алынған глюкозаның толық тотығуына жұмсалатын ауаның көлемі (ауадағы оттектің көлемдік үлесі – 0,2):     С6H12O6, HCOOC2H5, 134.4 л

217  C17H35СОО- қышқыл қалдығының атауы:     стеарат

218  C2H5O-SO2-OH атауы:            тилсульфат

219  C2H5ОН + СН3СООН; реакциясы:     этерификация, қайтымды

220  C3H3N формуласына сәйкес келетін изомерлер саны:            4

221  C3Н9N изомер саны:   2

222  C4Н9ОН спирті-ң формуласына сәйкес изомерлер саны:        4

223  C5H8 формуласына сәйкес келетін ацетилен қатарынан изомер саны:           3

224  C5Н10О2 карбон қышқ-ң қаңқа изомер саны:             4

225  C60,С70,С84 атомдары болатын көміртегінің аллотропиясы:  фуллерен

226  C6H1206 -ның салыстырмалы молекулалық массасы: 180

227  C6H12O6 + 2Cu(OH)2 → ... реакциясынан түзілетін өнім:      C6H12O7 + Cu2O + 6H2O 

228  C6H14 → C6H12 + H2 реакциясының типі:     дегидрлену

229  C₆H₅OH+₃HNO=C₆H₂OH(NO₂)₃+3H₂O сызбанұсқасындағы өнімнің атауы:        2,4,6-тринитрофенол 

230  C₆H₅OH+7O₂→6CO₂+3H₂O+3063,52 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 1531,76 кДж жылу бөлінген болса, жұмсалған фенолдың массасы (г):      47

 

 

231  Са2+  +   СO32-  = СаСO3↓ қысқартылған иондық теңдеуіне сәйкес реакция       Са(ΝО3)2  және К2СО3; СаСІ2  және Νа2СО3; СаСІ2  және К2СО3

232  Ca(HCO3)2-ның 81 г 5%-дық ерітіндісіне орта тұз алу үшін қосылатын Ca(OH)2 массасы:     1,85 г

233  Ca3(PО4)2→Р→X→Н3РО4→Х1→Са(Н2РО4)2реакциясындағы белгісіз X және Х1 заттары:             Р2О5; Са3(РО4)2

234  Ca3(РО4)2  +   С  +  SiO2 → Р   +  СО  +  CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг)       160

235  CaCO₃ - атауы:             бор

236  CaCO3 (қ)= CaO (қ)+ CO2 (г) үрдісінің сипаты:          гетерогенді және қайтымсыз

237  CaH₂ +H₂O реакциясында бірінші реагент мөлшері 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері:     2 моль.

238  CaO + 3C  CO + CaC2 реакцияға көмітегінің 6 молі қатысқанда түзілетін карбидтің массас, зат мөлшері, салыстырмалы молекулалық массасы:      128 г; 2 моль; 64 г/моль

239  CaO + HCl = ... + ... + Q үрдісінің сипаты:       қайтымсыз және гетерогенді

240  CH2 = СН -СН2 -СН2 -СН3 затының атауы:   пропилэтилен:пентен-1

241  CH3-CH2-CH2- радикалы:       пропил

242  CH3-COH + 2Cu(OH)2 → Реакциясы нәтижесінде түзілетін заттар және 22 г альдегидтен алынатын қышқылдың массасы:        CH3COOH + Cu2O + 2H2O; 30 г

243  CH3COOH + Cl2 = .... реакциясының өнімі:    ClCH2COOH + HCl

244  (C6H10O5)n + nH2O = nC6H12O6; C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 осы реакция теңдеуі бойынша массасы 243 г крахмал реакцияға түскенде түзілген көміртегі (IV) оксидінің массасы (г): 

       132

 

245  (С(6)H(10)O(5))n формуласымен өрнектеледі: 

       крахмал

246  CH3СООН + С2Н5ОН н+ →Реакция теңдеуіндегі түзілген заттардың аталуы:       су; этилацетат

247  CH4 молекуласының валенттік бұрышы 109° 28ˊ -қа тең болса, көміртек атомының гибридтену типі:            sp³ 

248  Cl2 + СН3 - СООН→реакция өнімі:    хлорсірке қышқылы

249  ССІ4 молекуласындағы байланыс       4σ

250  CO + Сl2 → СOС12 + Q тепе-теңдігін оңға ығыстыру үшін:   қысымды арттыру: СО концентрациями арттыру: температураны томендету

251  CO2(г) + С(к) →2СО(г) - Q реакциясында орнаған тепе-теңдікті СО түзілужағына ығыстырады:            СО2 концентрациясын арттыру: қысымды төмендету: температураны жоғарылату

252  CO2, СО, СН4 тотығу дәрежелері:       +4 ,+2,-4

253  Cr(ОН)3 сілтілермен балқытқанда алынатын зат(тар):            ортохромиттер; метахромиттер

254  CuSO4*5H2O өсімдік зиянкестерімен күресте қолданылады. Бау-бақшаны өңдеу үшін бағбанға 10 кг 5 % CuSO4 ерітіндісі қажет болды. Ерітінді дайындау үшін қажет CuSO4*5H2O:  781,25 г CuSO4*5H2O; 9218,75 г су

255  Cu 3+  және   К+ иондар-ғы протондар-ң жалпы саны: 46

256  Cu → CuО → CuСІ2 →Х → CuО  →CuО  → Cu    Х  заты       Cu(ОН)2

257  d элементтер орналасқан қатар:           Cu, Zn, Cr, Fe

258  d элементтері мына заттардың кұрамында бар:           малахит; гемоглобин

259  d-элементтер орналасқан қатар:          Zn; Cu; Fe

260  Fe + С12 →• реакция теңдеуінде 0,9 моль тотықғырғышпен әрекеттескенде жұмсалған тотықсыздандырғыштың массасы (г)    33,6

261  Fe,Cu,Pt ішінен сұйылт.күкірт қышқ-н әрекеттесетіні:            тек Fe

262  Fe+ ,Ғе3+ иондарын сапалық анықтайтын реактив:    NaOH

263  Fe2+ катионына сапалық реакция:      FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

264  Fe3+ ионы-ң конфигурациясы:            3d5

265  Fe2+ ионын анықтауға қолданылатын зат       К2[Fe(CN)6]

266  FeSO4 молекуласындағы күкірттің тотығу дәрежесі:  +6

267  H2+Cl2=2HCl реакциядағы сутектің концентрациясын 4 есе азайтқанда реакция жылдамдығы:         4 есе кемиді

268  H2O және D2O қоспасының массасы 172 г, моль саны 9 болса, заттардың мольдік қатынастары:         4:5

 

269  H2PO4 ионындағы фосфор атомының тотығу дәрежесі:         +5  

270  H3PO4 диссоциациялану кезіндегі екінші сатыдағы ионның атауы:        гидрофосфат ион

271  HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + H2O реакциясына 174 г тотықтырғыш қатысқан болса, түзілген газдың (қ.ж.) көлемі:          56,0 л

272  HCl мен әрекеттестіріп сутек алу үшін қолдануға болатын заттар жұбы:       Zn, Mg

 

273  HClO →HClO2 → HClO3 → HClO4 Осы бағытта қышқылдық қасиетінің өзгеруі :      артады

 

274  HClO4  тұзының атауы:           перхлораттар

 

275  HCOOH атауы:            құмырсқа қышқылыметан қышқылы

 

276  Hg+2 тұздары қатысында ацетиленнің сумен қосылу реакциясының аталуы:        Кучеров реакциясы 

 

277  HCI  + MnO2 → CI2   + MnCI2 + 2H2O реакциясына 174 г тотықтырғыш қатысқан болса, түзелген газдың (қ.ж.) көлемі       44,8 л

278  Hg  +  НNO3 конц. → Hg(NO3)2 + ..... реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы 10

 

279  I - Br - Cl - F қатарында:          атом радиусы кемиді: электртерістілігі артады: бейметалдық қасиет артады

280  I2O5  +  Ag2O → 2AgIO3 теңдеуіндегі коэффициентттер қосындысы 4

 

281  I2 кəдімгі жағдайдағы физикалық күйі:           қара күлгін кристалл 

 

282  II  период элементтерінің сыртқы деңгейінде болатын:          s- және p-электрондар 

283  II валентті металл сульфатының сулы ерітіндісін электролиздегенде катодтан 12,8 г металл анодта 2,24 л (қ.ж.) газ бөлінді. Катодта бөлінген металл:    Cu

284  IІA топшада орналасқан 6 г металл оксидін еріту үшін 49,77 мл 20%-дық хлорсутек қышқылы (тығыздығы 1,1 г/мл ) жұмсалды. Металдың аталуы магний

285  IV топта орналасқан элементтің ұшқыш сутекті қосылысындағы сутектің массалық үлесі 25%.  Бұл элементтің аты:  көміртек

 

286  IV топта орналасқан элементтің ұшқыш сутекті қосылысындағы сутектің массалық үлесі:      25%.

287  IVA топшада жоғарыдан төмен қарай күшейеді:         негіздік касиет

 

288  K=[СО2] тепе-теңдік константасына сәйкес реакция теңдеулері:       MgCО3(lt) MgO(K) + CO2(r); СаСО3(к) О СаО(к) + СО2(г); 2ZnO(K) + С(к) 2Zn(K) + СО2(г)

289  K2S-дінің 220 г 5%-дық ерітіндісіне Pb(NO3)2 662 г 10%-дық ерітіндісінен араластырғанда түзілген тұнба массасы: О 23,9 г

290  KI + KΝO3 + H2SO4→ ΝO  + ...... + .....+ ..... реакцияның өнімдері     І2 + К2SO4 +  H2O

291  KMnO4 + KI + H2SO4→ MnSO4 + I2 + K2SO4 + H2O:           41

292  KMnO4 + НСІ → КСІ +MnСІ2 + СІ2  + H2O теңдеуінде барлық коэффициенттердің қосындысы      35

293  KNО3→ реакция нәтижесінде түзілетін заттар:          KNО2:О2

294  MgO  + H2SO4  MgSO4 + H2O теңдеуі мысал бола алатын реакция типі        Алмасу 

295  Li,Na,К, Rb, Cs қатарында атом радиусы:        артады

296  Li₂O қосылысындағы литийдің валенттілігі:   1 

 

297  Li2SO4 ерітіндісі электролизге ұшырағанда электродтарда пайда болатын заттар:         H2 және O2 

298  Mg + HC1 → реакциясында жылдамдық артады:        магнийді ұсақтасақ; температураны көтерсе; ертіндіге HC1 қосса

 

299  N → P → As → Sb → Bi қатарында     Электртерістік кемиді

300  N2 →NH3 → NO→А→NО2 →В→HNO3 А және В заттары:  су:оттегі

301  N2 + 3H2  2NH3 + 90 кДж термохимиялық тендеуі бойынша 450 кДж жылу бөлінген болса,реакцияланған сутектің (қ.ж.) көлемі:        336 л 

302  N2 + 3H2  2NH3 +Q реакциясы бойынша аммиак шығымын көбейтуге әсер ететін жағдайлар     Қысымды арттыру, аммиактың концентрациясын азайту, азоттың концентрациясын көбейту, температураны төмендету, сутектің концентрациясын көбейту

303  Na - өте белсенді металл, оны таза күйінде тек электролиз әдісімен ғана алуға болады. Таза натрий алу үшін 585 кг натрий хлориді балқымасын электролизге ұшыратты. Практикалық шығым 90 % болса алынған өнім массасы:         207 кг

304  Na + H₂O = реакциясындағы бірінші реагент 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері:     •0,5 моль. 

305  Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 = Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O теңдеуіндегі тотықтырғыштың моль саны ж/е теңдеудің оң жағындағы коэффициенттің қосындысы:            11; 2 моль 

306  NaCI + H2О—электролиз→ теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:         8

307  NaCl, NH4Cl, K2CО3 ерітінділеріне фенолфталеинді құйғанда ерітіндінің түсі:        таңкурай: түсі өзгермейді

308  NaNО3, Pb(NО3)2, Cu(NО3)2, Ni(NО3)2 тұздарының тең көлемінен тұратын сулы ерітіндісі электролизге ұшыратылды.Катодта ең бірінші тотықсызданатын бөлшек        Cu2+

309  NaF-дың тотығу дәрежесі:       -1

310  (NH4)3PO4 –тегі азоттың тотығу дәрежесі: 

       -3

311  NaH + Н2О = X + Н2 t X- затының қасиеттері:            ылғал тартқыш, ақ кристалл; ауада балқи бастайды; суда жақсы ериді

312  NH4XO3 қосылысындағы X элементінің тотығу дәрежесі:     +5

313  NH4+  ионын анықтайды         Са(ОН)2

314  NH3  молекуласының пішіні   Дұрыс тригональді пирамида пішінді молекула

315  NH3 + O2 = NO + Н2O реакциясында 8 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттесетін тотықтырғыштың зат мөлшері          10 моль

316  Ne және CO2 қоспасының көлемі-14 л, массасы 25,5 г. Осы қоспадағы  CO2-нің көлемдік үлесі        86,7%

317  NiO + C  CO + Ni. Егер құрамында 90% көміртек бар болса, онда 708 г никель алу үшін қажет көмірдің массасы:  100 

318  NO2- бөлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы         24

319  NO + O2 = 2NO2 реакциясындағы тотықтырғыштың жалпы алатын электрон саны:           4

320  NO және NO2 қоспасының массасы 166 г көлемі 112 л болса, газдардың мольдік қатынастары:          4:1

321  ns2nр3деңгейшесін толтыратын элемент(тер): As:Sb:N

322  p деңгейшесін толтыратын ең көп электрон саны:      6

323  Pb2+ + 2OH- Pb(OH)₂ теңдеуінде өзара әрекеттескен заттар:  қорғасын (II) нитраты мен натрий гидроксиді

324  RO2 жоғарғы оксидін түзеді:   қалайы:кремний:көміртек

325  R2O5 - ге сәйкес келетін элементтер қатары   Ν, Ρ, Αs

326  SО3,SО2,H2S қосылыстарындағы күкірттің тотығу дэрежелері:         +6,+4,-2

327  Si + NaOH + H2О → сызбанұсқасы бойынша жүретін реакция өнімдері:       натрий силикаты және сутек

328  Si,P,S,Cl қатарында:     атом радиусы кемиді: ядро заряды артады: бейметалдық қасиет артады

329  SiC, ThC2, CaC2 және Be2C заттарының топтық атауы:         карбидтер

330  SiCl4 толық гидролизі кезінде түзілетін екі зат:          H2SiO3, HCl

331  SO2 + H2S → ∙∙∙ ↓+∙∙∙реакция теңдеуіндегі 3 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттесуге қажет тотықтырғыштың (қ.ж.) көлемі (л):     33,6 

332  S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O берілген реакция бойынша 3 моль тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасы            16 г

333  SO2 + СІ2 + NаОН → Nа2SO4 + NаСІ + H2O реакциясында 8 моль тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың зат мөлшері      8 моль

334  SO2 + CI2 + NaOH → реакциясының өнімдері            Na2SO4, NaCI, H2O

335  SO42- анионына сапалық реакция:      BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

336  sp³– гибридтелген жағдайдағы көміртек атомына тән валенттік бұрыш:        109°28 ˊ 

337  sp3 гидридизациясы бар зат формуласы:         SiH4

338  sp³-гибридтену күйіндегі көміртек атомының нөмірлері:        3,4. 

339  sp-гибриттенген көміртек атомына сәйкес келетін валенттілік бұрышы:        180 

340  S-орбиталдың сыйымдылығы:             2e 

341  VI A тобының элементтері жайлы келтірілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?- барлығы тотықтырғыштық та тотықсыздандырғыштық та қасиеттерді білдіре алады;- сутекті қосылыстары қышқылдар класына жатады; - оларға тән тотығу дәрежелері  -3, +1, +3, +5

342  VI топтың А топшасындағы элементтердің ұшқыш сутекті қосылыстарының жалпы формуласы:  H₂R. 

343  VII топтың негізгі топшасында орналасқан элементтер:         галогендер

344  VIIA топ элементтерінің валенттік электрондары:      ns2np5

345  VIIА топ элементтерінің тотығу дәрежесі(лері):-         -1:+ 7:+5

346  VIА топша элементтерінің электрондық құрылысы:   ns2np4

347  VІІ топ элементтерінің ұшқыш сутекті қосылысының формуласы:    RH 

348  Zn + HCl = реакциясында бірінші реагент мөлшері 2 моль болса, бөлінетін сутектің мөлшері:.  2 моль. 

349  Zn–  Zn(NO3)2 – ZnCO3 өзгерісіндегі «Х» және «У» заттарының формуласы:        Х- НNO3; У-К2СО3

350  Zn + HNO3(өте сұйылт.) = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O теңдеуінде тотықтырғыштың алдыңағы коэффициент 10

351  Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O теңд-гі қышқ-р мен тұздар ара-ғы коэф.қосындысы     15

352  Zn2+  +   SiO32-  → ZnSiO3↓ теңдеуіне сәйкес өзара әрекеттесетін заттар қатары       мырыш хлориді мен натрий силикаты; мырыш хлориді мен калий силикаты; мырыш сульфаты мен калий силикаты;

353  σ-байланысының сипаттамасына тән емес:     атом ядролары жазықтығынан тысқары жатқан электрон бұлттарының қаптасуы

354  π байланысы бар заттар жұбы  сірке альдегиді, этилен

1     Абрикос эссенциясының шығымы 90% болса, 440 г май қышқылы мен этанол өзара әрекеттескенде түзілген эссенцияның массасын есептеңіз:   522 г 

2     Абсолют шамасы бойынша элементтің валенттілігі мен тотығу дәрежесі сәйкес келетін заттар қатары:        SCl₂, H₂Te

3     Автомобиль бензиндерін өндіру әдісі:            термиялық крекинг

4     Автомобиль карбюраторында 1 кг жанармай жанған сайын ауаға 800 г көмірқышқыл газы бөлінеді. 100 кг жанармай жанғанда бөлінетін көмірқышқыл газының массасы:   80 кг

5     Агрегат күйі қатты болып келетін бейметалл:             фосфор; йод; көміртек

6     Агрегаттық күйлері газ, сұйық, қатты күйде болатын галогендер қатары:        хлор, бром, йод

7     Агрегаттық күйі сутекпен бірдей зат:  Не

       Ағзада 1 моль глюкоза тотыққанда түзілген CO2 және H2O молекула саны:        36,12*1023 CO2; 36,12*1023 H2O; 3,612*1024 CO2

8     Адам ағзасында темірдің 65% гемоглобин құрамында болады. Ал қанның ағзадағы массалық үлесі 8%. Салмағы 65 кг ересек адам ағзасы қанындағы Fe3+ ионының мөлшері:  60 моль

9     Адам күніне 720 л оттегі жұтады. Адамға қажет ауаның көлемі: (көлемдік үлесі оттектің 20 %)        3600 

10    Адам тәуліке тыныс алу кезінде 1100г көмірқышқыл газын шығарса, сәйкес келетін көлем:         560л

11    Адамдар уланған газ    СО

12    Адсорбциялық қабілеті жоғары:          ағаш көмірі

13    Аз еритін зат:  Ag2SO4

14    Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы:       N2O5, NH3 

15    Азот 8 электрон қосып алатын сызба:  N+5- N-3

16    Азот атомындағы электрондармен толу деңгейі:         2р

17    Азот атомының электрондық конфигурациясы:          1s2 2s2 2p3 

18    Азот деген атауды ұсынған ғалым:     А.Лавуазье 

19    "Азот" деген сөздің мағынасы және атауды ұсынған ғалым    "тіршілікке жарамсыз", А.Лавуазье 

20    Азот (ІІ) оксидінің концентрациясын 2 есе арттырғанда 2NO + O2 = 2NO2 реакциясының жылдамдығы ..... артады     4 есе

       Азот қышқылы әрекеттесетін заттар қатары:  MgO, KOH, K₂CO₃

21    Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттер көрсетіп әрекеттесетін заттар қатары:           MgO, KOH, K₂CO₃

22    Азот қышқылы төмендегі затпен әрекеттескенде барлық қышққылдарға ортақ қасиет көрсетеді:    BaCO3

23    Азот қышқылымен әрекетеспейтін металдар:  Au, Pt 

24    Азот қышқылын әрекеттесетін оксид формуласы:      MgO

       Азот қышқылының әртүрлі концентрациясының металдармен әрекеттесу ерекшелігінің себебі:          металдармен әрекеттесу реакциясында сутек ешқашан бөлінбейді

25    Азот қышқылының физикалық қасиеті:          өткір иісі бар, түссіз сұйықтық

26    Азот молекуласында:  1ϭ,2 π байл.

27    Азот молекуласындағы байланыс:      ковалентті полюссіз

28    Азот молекуласындағы ортақ электрон жұп саны:      -3

29    Азот молекуласындағы химиялық байланыстың түрі мен кристалдық тур типі:        ковалентті полюссіз ж/е молекулалық

       Азот молекуласының реакцияға түсу қабілеттілігі төмен, себебі атомдары арасында____          Берік үш байланыстың болуынан

30    Азот пен сутек қосылу реакциясы теңдеуіндегі коэффиценттер қосындысы:  6

31    Азот пен сутектің қоспасының гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы-3-ке тең. Қоспадағы азоттың көлемдік (%) үлесі:           38,5

32    Азот сұйық күйге ауысады:     1960С 

33    Азотқа тән емес тотығу дәрежесі(-лері):          +6   +7  -4 

34    Азотқа тән қасиет:       ауадан жеңіл:түссіз, иіссіз газ

35    Азотқа тән:      өте жоғары температурада азот молекуласының тұрақтылығы;  литиймен кәдімгі жағдайда реакцияласуы;  ауадағы азоттың көлемдік үлесі 78%-ға дейін жетуі

36    Азотты органикалық зат:         нəруыздар 

37    Азотты органикалық қосылыс:            нитробензол

38    Азотты органикалық қосылыстың формуласы:           NH2CH2COOH

39    Азоттың ауа бойынша тығыздығы:     0,96

40    Азоттың қосылыстардағы ең жоғарғы және ең төменгі тотығу дәрежелері     -3:+5

41    Азоттың массалық үлесі ең көп қосылыс:       N2O 

42    Азоттың молекуласында:        үш байланыс бар 

43    Айналымдар тізбегіндегі заттар:         спирт, альдегид, карбон қышқылы

44    Айнымалы валенттілік көрсететін элемент(тер):         Мn; Sn

45    Айырылу реакциясы:  2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O 

46    Айырылу реакциясына жатады            Ва(НСO3)2 → ВаСO3↓+ H2O +СO2↑

47    Акрил қышқылы:        СН2=СН-СООН

48    Акрил қышқылына сапалық реакция:  бром суы

50    Акрил қышқылының формуласы:       H₂C=CH-COOH

51    Активтігі ең жоғары металл:   литий

52    Ақ ж/е қызыл фосфор-ң бір-бірінен айырмашылығы неде:     кристалл тор түрінде

53    Ақ түсті В тұзы қыздырғанда газтектес өнімдер түзе айрылады. Бұл тұздың ерітіндісі күміс нитраты ерітіндісімен әрекеттескенде ақ түсті ірімшік тәрізді тұнба түседі. В тұзының формуласы:       NH4C1

54    Ақ фосфор молекуласының құрылысы:          үш қырлы пирамида

55    Ақ фосфор молекуласының пішіні:     төрт атомды дұрыс үш қырлы пирамида тәріздес

56    Ақуыз молекула-ң кеңістікте оралмаға оралған бейнесі байқалады:   үшінші реттік құрылым

57    Ақуыздардың құрылысы мен қасиеттерін зерттеген ғалым:    Данилевский.

58    Ақуызды сары түске бояйтын зат:       азот қышқылы (конц)

59    Ақуыздың денатурациясы кезінде:       екіншілік және үшіншілік құрылым бұзылады

60    Алғаш рет бутадиенді каучуктың алыну әдісін ашқан ғалым:             Лебедев

61    Алғашқы көмекке пайдаланылатын бейметалл:          йод 

62    Алкан мен алкенді ажырату үшін қолданады:             бром суы, KMnO4

63    Алкандардағы көміртек атомының гибридтену типі:  sp³ 

64    Алкандардың агрегаттық күйлері:       +Газ +Сұйық +Қатты 

65    Алканды дегидрлегенде алынған көмірсутекті гидратациялау нәтижесінде түзілетін органикалық қосылыс класы:      алкен

66    Алкендерге изомерлі қосылыс:            циклоалкандар

67    Алкендердегі көміртек атомдарының гибридтенуі, байланыс ұзындығы, бүрышы:     120°:0,134 нм:sp2

68    Алкендердің жалпы формуласы:         CnH2n

69    Алкендердің өндірістік алу жолы:       крекинг 

70    Алкендердің тривиалды атауындағы жұрнақ              -илен 

71    Алкиндерге изомер көмірсутектер класы:       алкадиендер 

72    Алкиндердегі үш байланыс жанындағы С атомының гибридтенуі:     sp

73    Алмаз бен графит кристалдық торы типі және пішіні: атомдық, тетраэдр және алтыбұрышты призма         атомдық, тетраэдр және алтыбұрышты призма

74    Алмазға тән кристалдық тор типі: атомдық     атомдық 

75    "Алмас" деп аталатын сынап (ІІ) хлоридінің ерітіндісіне мыс тиын салғанда жүретін реакцияның типі мен ерітінді түсі Орынбасу және көгілдір

76    Алмазда,графитте,карбинде гибридтелу типі ретімен:            sp³-sp²-sp

77    Алмаздың кристалдың торы:   атомдық

78    Алмасу реакциясына жатады:  Bi(ΝO3)2 + К2S → Ві2S3 + КΝО3

79    Алмасу реакциясына жатады:  Ba(OH)2 + HCl =

80    Алтыншы периодтағы барлық элементтер саны:         32 

81    Алхимия қағидаларына қарсы шыққан ағылшын ғалымы:      Роберт Бойль

82    Альдегид қолданылмайтын сала:        тағам ретінде

83    Альдегид тотыққанда, тотықсызданбағанда, поликонденсацияланғанда түзілетін өнімдер:      спирт, фенолформальдегид, карбон қышқылы

84    Альдегидтерге тән изомер:      көміртек қаңқасы

85    Альдегидтердің функционалдық тобы:           карбонил

86    Альдегидті анықтау әдісі:        күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісі 

87    Альдегидтің құрамында болатын функционалдық топ:           карбонил 

88    Алюминий гидроксидімен әрекеттесетін заттың формуласы:  KOH

89    Алюминий гидрооксидінің түзілуі:     2 моль Al(NO3)3 пен 6 моль KOH; 1 моль AlCl3 пен 3 моль NaOH

90    Алюминий гидросульфаты массасының алюминий гидроксосульфаты массасынан ауырлығы        178

91    Алюминий карбиді гидролизі нәтижесінде түзілетін газ және оның алдындағы коэффициент:         СН4; 3

92    Алюминий мен тұз қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффиценттер саны:         13

93    Алюминий нитраты ерітіндісінде лакмустың түсі:      қызыл

94    Алюминий оксидін құрғақ сілтілермен балқытқанда түзілетін өнім:       метаалюминат

95    Алюминий өндіріледі  бокситтен 

96    Алюминий өндірісінде қолданылады:             боксит

97    Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі:        :  қызыл

98    Алюминий хлориді гидролиз теңдеуінің II сатысындағы қысқартылған иондық теңдеуінің жалпы коэффиценті:     4

99    Алюминийге күкірт қышқылымен әсер еткенде 3,42 г тұз түзілді. Бөлінген сутектің (қ.ж.) көлемі:        0,67 л

100  Алюминийді таза күйінде алғаш рет алған ғалым:      Велер,1827ж. 

101  Алюминийдің темір (II) оксидімен реакциясы теңдеуінде тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент:          2 

102  Алюминийдіңмаңыздықосылыс(тар)ы:            криолит:боксит:корунд

103  Алюминийтермия әдісімен темір алғанда массасы 20 г темір (III) оксидімен массасы 50 г алюминий әрекеттескенде түзілген темірдің массасы (г):      14

104  Аминбутан қышқылы әрекеттеседі:    +Пропанол +Тұз қышқылы +Калий гидроксиді 

105  Аминбутан қышқылы әрекеттеседі:    пропанол; тұз кышкылы; калий гидроксиды

106  Аминқышқылдардың екідайлығын көрсететін реагенттер:     азот және тұз қышқылы 

107  Аминқышқылдардың құрамына кіретін функционалдық топ              - COOH 

108  Аминқышқылдары негіздік қасиет көрсетеді:  қышқылдармен әрекеттескенде 

109  Аминқышқылдарымен әрекеттесіп күрделі эфир түзетін қосылыс:    спирт

110  Аминқышқылдарыныңөзараәрекеттесуреакциясы:      поликонденсация

111  Аммиак алу экзотермиялық қайтымды процесс,   реакция өнімінің шығымын жоғарлату үшін қолданылатын жағдай       азот концентрациясын арттыру, қысымды арттыру,  температураны төмендету

112  Аммиак ауадан жеңіл  1,7 есе 

113  Аммиак молекуласындағы байланыс:  ковалентті полюсті 

114  Аммиак молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрондар саны            6

115  Аммиак пен гидразин қоспасының массасы 83 г, ал азот элементтерінің массасы 70 г болса, газдардың мольдік қатынастары:          3:1

116  Аммиак көмір қышқылымен әрекеттескенде шығымы 85%, 500 кг аммоний карбонаты түзілетін болса, реакцияға түскен аммиактың массасы 208 кг

117  Аммиактың артық мөлшерін азот қышқылының массалық үлесі 0,42, массасы 600г ерітіндісі арқылы өткізгенде массасы 300г аммоний нитраты түзілді. Аммоний нитратының шығымы (%):  93,75

118  Аммиактың зертханада алыну реакциясы       +2NH4Cl+Ca(OH)2 CaCl2+2NH3 +2H2O

119  Аммоний гидрокарбонаты айырылғанда түзілетін заттар:      NH3, CO2, H2O

120  Аммоний нитратының құрамындағы азоттың массалық үлесі:           35 %

 

121  Аморфты көміртек пен алмаз (аллотроптар) жайлы қандай жауаптар дұрыс емес?-         физикалық қасиеттері бірдей;- химиялық қасиеттері әртүрлі;- нейтрон сандары бірдей, протон сандары әртүрлі

 

122  Анилин алу реакциясын ашқан:          Н.Н.Зинин 

123  Анилин мен метиламиннің екеуінің ұқсастығы:          құрамында амин тобы бар 

 

124  Анилинді анықтауда қолданылатын реактив:  бром суы ерітіндісі 

125  Анилинмен реакцияға түсетін зат:      тұз қышқылы 

126  Анодта 6,72 л (қ.ж.) газ бөлінген болса, электролизге ұшыраған калий хлоридінің балқыма күйіндегі мөлшері (моль):      0,6

 

127  Анотда жүретін процесс:         тотықсыздану

128  Арендердің маңызды өкілі:     ксилол, толуол, стирол

129  Арендердің өкілдері: ; бензол; толуол; стирол;

130  Ароматты сақинасы бар қосылыстар:  фенол, толуол, анилин

131  Ароматты көмірсутек: С8Н10

132  Артық мөлшерде алынған натрий гидроксидінің ерітіндісі арқылы 220 г көмірқышқыл газы жіберілген. Реакцияға қатысқан сілтінің массасы        400 г

133  Ас содасымен әрекеттесетін зат:         cірке қышқылы

134  Ас содасының екі молінің массасы      168 г

135  Ас содасының формуласы мен құрамындағы көміртектің массалық үлесі        NaHCO3; 14,3%

136  Ас содасының 5%-дық ерітіндісін медицинада асқазан қышқылдығын азайту және мұрын мен тамақты шаю үшін қолданады. Осындай ерітіндінің 700 грамын әзірлеуге жұмсалатын тұз бен судың массасы:       35; 665 г

137  Ас тұзының судағы ерітіндісі физиологиялық ерітінді ретінде медицинада қолданылады. Дәріханада 250 г 3% -тік ерітінді даярлау үшін қажет ас тұзы мен судың массасы:       7,5 г тұз; 242,5 г су

138  Асқазан ішек-қарын жолдарын рентген арқылы зерттегенде рентген айқындауыш ретінде қолданылатын зат:    BaSO4 

139  Асқазанға түскен ерімтал зиянды заттардың әсерін жоятын дәрінің әсері:        адсорбция

140  Атом - молекулалық ілімді ұсынған ғалым:    М.В.Ломоносов

141  Атом радиусы ең кіші галоген:            фтор 

 

142  Атом радиусы ең ұзын элемент           Cs 

143  Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементтер қатары:           Cl, P, Si, Al, Mg

144  Атом ядросының протон–нейрондық теориясы бойынша нейтрон санын табуға болатын формула және 37Сl изотобындағы нейтрон массасы        D) N = Ar – Z; 20

145  Атомдарда оң зарядталған ядро бар екендігін тапқан ғалым:  Э.Резерфорд 

146  Атомдар арасында ковалентті полюссіз байланыс түзілетін заттар қатары       Озон, графит, сутек

147  Атомдық кристалдық тор бар зат:       алмаз

148  Атомдық кристалдық тор тән:             алмазға және борға

149  Атомдық кристалдық тор түйіндерінде орналасады:   атомдар

150  Атомдық кристалдық торлы заттардағы байланыс:     ковалентті

151  Атомдық кристалл торы бар зат:         графит

152  Атомның құрамы:       ядрода протон мен электрон бар

153  Атомның соңғы энергетикалық деңгейінің алдындағы деңгейі электрондармен толтырылатын элемент: кобальт     кобальт

154  Атомның электрон саны:         протонға тең 

155  Атомның электрондың формуласы 1s22s22p63s23p3 болатын белгісіз элемнттің жоғарғы оксидінің формуласы        *P2O5

156  Атомының құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы    73

157  Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,52-ке тең газдың молекулалық массасы:      44

158  Ауа бойынша тығыздығы 3,93 тең, құрамындағы көміртектің массалық үлесі 84,2% болатын алканның салыстырмалы молекулалык, массасы:  114

 

159  Ауа шарын толтыру үшін 11,2 л көлем сутек қажет, оның зат мөлшері:         0,5 моль. 

160  Ауада түтінденетін концентрлі ерітінді:          хлор 

161  Ауамен салыстырғанда тығыздығы 0,552-ке тең, құрамында көміртектіңмассалық үлесі 75% болатын көмірсутектің формуласы:         метан

162  Ауамен салыстырғанда тығыздығы 2-ге тең көмірсутектің формуласы:        бутан

163  Ауаның қалыпты жағдайдағы тығыздығы:      1,29 г/л

164  Ауаның құрамында 21% кездесетін жай заттың электрон, протон, нейтрон сандары:     8, 8, 8

165  Ауыр жұмыс жасау кезінде майлы тағамнан гөрі тәтті тағамды қабылдау себебі:        көмірсулардың қорытылуы тез жүреді.

166  Ауыр су массасы:        20

167  Ацетилен сумен әрекеттескенде түзілетін тұрақты қосылыс: э           этаналь 

 

168  Ацетиленнің зертханада алыну реакциясының теңдеуі       СаС₂+2Н₂О→С₂Н₂+Са(ОН)₂ 

169  Ацетиленнің молекулалық формуласы:          C2H2 

170  Ацетилин молекуласындағы көміртек атомдарының арасындағы химиялық байланыс:    ковалентті полярсыз 

171  Ашудас(K2SO4*Al2(SO4)3*24H2O) толық диссоцац-да түзілетін барлық катиондар саны       4

172  Ашық тізбекті глюкоза молекуласындағы гидроксил тобының саны:             5 

173  Ашық тізбекті рибоза молекуласындағы гидроксил тобының саны:   5 

174  Әлсіз электролитке жататын зат          H2SO3

175  Әлсіз электролиттерге жататын қосылыс:       H2S

176  Әлсіз электролиттердің диссоциацияланлану дәрежесін арттыру үшін :        Ерітіндіні сұйылту керек

177  Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшін            Ерітіндіні араластыру керек

 

178  Әрi тотықтырғыш әрi тотықсыздандырғыш-   - SO2

179  Әрекет-де газ түзетін зат-р      *Na2CO3 пен HNO3

180  Әрекет-де газ түзетін зат-р      тұз қышқылы және калий карбонаты

181  Әрекет-де орта,негіздік,қышқылдық тұздарды түзе алатын зат-р        *Са(ОН)2, Н2SO4

182  Әрекеттескенде газ түзетін заттар       Na2CO3 пен HNO3

183  Әрекеттескенде тұнба түзетін заттар   *натрий карбонаты мен магний сульфаты

184  Әрекеттескенде фосфор тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді:       оттек:хлор:күкірт

185  Әрекеттесу нәтижесінде тұз бен сутек түзіледі:          H₂SO₄(ер-ді) + Zn

186  Әрекеттесуші заттардың концентрациялары: [SO3] = 0,24 моль/л, [O2] = 0,2 моль/л, [SO2] = 0,6 моль/л болғанда 2SО2(г) + О2 ↔ 2SО3(г)   жүйесі тепе-теңдік күйге келеді. Оттектің бастапқы концентрациясы  0,32 моль/л

187  Әрқайсысы 0,01 моль болатын күміс және магний нитраттары бар ерітіндіге массасы 6 г темір тақташа батырылған. Реакция аяқталғаннан кейін тақташа массасы       6,8 г

188  Әрқайсысында 120 г 10% - дық күкірт қышқылының ерітіндісі бар екі стаканның біреуіне 8,4 г магний карбонатын қосты. Егер реакциядан кейін екі стаканның массасы тең болса, онда екінші стақанға қосылған темір (ІІ) сульфидінің массасы мен зат мөлшері:   6,9 г; 0,078 моль

189  Әртекті қоспадан затты бөлу әдісі:      сүзу

190  Байланыс полюстігі артатын заттар қатары     КВr, КСІ, КF

191  Барий гидроксидіне артық мөлшерде күкіртсутекті өткізгендетүзіледі       *Ba(HS)2

 

192  Барий гидроксидінің ерітіндісіне күкіртсутекті артық мөлшерде өткізгенде түзіледі       *Ba(HS)2

193  Барий оксиді әрекеттеседі:      H2O 

194  Барий сульфаты:          суда ерімейтіндіктен гидролизденбейді

195  Барий сульфатын қабылдау қауіпті емес,себебі           тұз қышқылында ерімейді

 

196  Барий хлориді мен күміс нитраты арасындағы толық иондық теңдеудегі коэффициенттер қосындысы мен катиондар саны:             12; 4

 

197  Барий хлоридінің ерітіндісімен ақ тұнба түзеді:          күкірт қышқылы

198  Бариймен әрекеттесетін зат:    H₂O 

199  Барлығында атомдық кристалл торы бар заттар тобы:            алмаз; кремний; бор;

200  Басқа заттармен реакцияда тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді:         марганец (2) хлориді

 

201  Батпақ газы деп аталатын алкан:         метан 

202  Батыс Қазақстанда мұнай өндірілетін жерлерде мұнайға ілеспе газдың құрамында күкіртсутек көп кездеседі. 8 г күкірт пен 10,5 г темірді қосып балқытты. Алынған өнімді тұз қышқылымен өңдеді. Түзілген күкіртсутектің (қ.ж.) көлемі:  4,2 л

203  Баяу тотығу:    өсімдік қалдықтары-ң шіруі

 

204  Бейметалдарға тән қасиеттер   — агрегаттық күйлері әр түрлі — коваленттік байланыс түзеді — электртерістілігі жоғары

205  Бейметалдық қасиеті басым элементтің конфигурациясы       ..........2s2 2р4

206  Бейметалдық қасиеттері өсу ретімен орналасқан қатар:          As —> Se—>Br 

 

207  Бейорганикалық заттардың органикалық заттарға айналуын көрсететін реакция теңдеу(лер)і:           А) CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2; F) C + 2H2 → CH4: D) 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

208  Бейтарап орта көрсететін тұздар жұбы:           натрий нитраты, калий нитраты 

209  Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында....жүреді Негіз бен қышқыл

210  Белгісіз ерітіндіні анықтау үшін _________ пайдаланылады:  индикаторлар

211  Белгісіз көмірсутектің тығыздығы неон бойынша 4,1, ал көміртектің массалық үлесі:          87,80 %

212  Белок денатурациясы:  оның 2 және 3 реттік құрылымдарының сыртқы әсерлерден бұзылуы

213  Белоктардың маңызды қасиеттеріне жататыны:          гидролиз

214  Белоктың қайтымды тұнуына әсер ететін зат:             NaCl+спирт

215  Белоктардың сапалық реакциясына барлығы қатысатын заттар қатары        HNO3, CuSO4,+NaOH,(CH3COO)2Pb

216  Белсенді соқтығысулар теориясын ұсынған:   С. Аррениус

217  Бензинді ароматтау үрдісінің атауы:   реформинг 

218  Бензиннің негізгі құрам бөлігі:            C) 2,2,4-триметилпентан

219  Бензол :           түссіз, улы сұйықтық, өзіне тəн иісі бар суда ерімейді

220  Бензол алу әдісі:          тас көмірді кокстеу 

221  Бензол алудың негізгі көзі       тас көмірді кокстеу

222  Бензол әрекеттеспейтін зат      *H2CO3

223  Бензол молекуласы құрамындағы сигма ж/е пи байланыстар саны:    12 сигма,3 пи

224  Бензол молекуласындағы байланыс бұрышы:             1200

225  Бензол радикалының аталуы:  фенил 

226  Бензол:            құрылысында ароматтық байланысы бар; суда жақсы ериді; улы, сұйық зат

227  Бензол:            түссіз, улы сұйықтық; өзіне тəн иісі бар суда ерімейді

228  Бензолда көміртек атомдарының гибридтену түрі және арақашықтығы:        sp2, 0.140 нм

229  Бензолдан нитробензол алу кезінде қолданылатын катализатор:        конц, H2SO4 

230  Бензолды алуға болатын процесс:       циклогександы дегидрлеу

 

 

231  Бензолды ультрафиолет қатысында хлорлағанда түзілетін өнім:        гексахлоран (С6H6Cl6) 

232  Бензолдың жану реакциясының термохимиялық теңдеуі бойынша C6H6 + 7,5O2 = 6CO2 + 3H2O +3268кДж 2 моль бензол жанғанда бөлінетін жылудың мөлшері:       6536

233  Бензолдың құрылымдық формуласын ұсынған:          Кекуле.

234  Бертолле тұзы КClO3-тегі хлордың тотығу дәрежесі:  5

235  Берілген электролит-р диссоцац-да қайсысы-ң ион саны ең көп болады        Al2(SO4)3

236  Берілген Н2 +С→СH4 -t→ С2Н2→Н2О→Х →[О]→Y →ΝН3→ А нәтижесінде алынған А затының аталуы            Аминсірке қышқылы

237  Берілген MgO,CaO,Ca(OH)2,CaCO3,Hg,Cu(OH)2 заттар-ң сұйылт.күкірт қышқ-н әрекеттесетін зат-р саны     5

238  Берілген айналымды жүзеге асыру үшін қажетті реактивтер мен реакция жағдайлары Cl2 → KClO3 → KCl    KOH ыстық ерітінді, калий хлоратының өршіткі қатысында ыдырауы  

239  Берілген заттардан: 1.Li, 2. SO3, 3. H2SO4(конц), 4.CuO, 5.KCI 6. HCI сумен әрекеттесетіні         1,2,3

240  Берілген реакцияның  СО + Н2О(г) ↔ СО2  + Н2 + Q тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай          СО концентрацисын көбейту, СО2 концентрацисын азайту, температураны төмендету

241  Берілген жүйеде 2СО + О2 ↔ 2СО2 + Q қысымды көбейту, температураны төмендету, оттектің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті        оңға ығыстырады

242  Берілген жүйеде FeCI3 + 3 КSСN ↔ Fe(SСN)3 + 3КСІ калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті ______    Солға ығыстырады

243  Берілген жүйеде FeCI3 + 3 КSСN ↔ Fe(SСN)3 + 3КСІ тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай          FeCI3 концентрацисын көбейту

244  Берілген заттарды қышқылдық қасиеттерінің арту ретімен орналастырыңыз 1.көмір қышқылы 2.фенол 3.этанол 4.дихлорсірке қышқылы 5. пропион қышқылы 6.үшфторсірке қышқылы 7. үшхлорсірке қышқылы 8.сірке қышқылы       32158476

 

245  Берілген заттардың қышқылдық қасиеттерінің ұлғаюы бойынша орналастырыңыз .... құмырсқа қышқылы(1),фенол(2),сірке қышқылы(3)   2,3,1

246  Берілген заттармен фенол әрекеттеседі, бірақ спирт әрекеттеспейді   бромсутек, хлорсутек | 

247  Берілген заттардың ішінен хром (ІІІ) гидроксидімен әрекеттесетін заттар қатары       HCe, NaOH, ZnO

248  Берілген қосылыстардағы марганецтің тотығу дәрежелерін анықтап, марганецтің тотығу дәрежелерінің қосындысын көрсетіңіз: Mn(OH)₂, MnO₂, K₂MnO₄, KMnO₄. :     19

249  Берілген моногалогентуындының ( СН3С1) 0,5 молі сілтімен әрекеттескенде түзілетін спирттің массасы:            16 г

250  Бокситтің негізгі құрам бөлігі:            Al2O3

251  Бор изотопы ¹⁰₅B өзіне нейтрон қосып алып,   бордың басқа бір тұрақты изотопына айналады.

252  Бор оксидіндегі - B₂O₃ бордың массалық үлесі:          31,4 %

253  Бояуларға жасыл түс беретін қосылыс:           Cr2O3

254  Бром суы реактив болатын қосылыс:   қанықпаған көмірсутектер

255  Бром суын түссіздендіреді:     бутен-2 

256  Бром суын түссіздендірмейді:  2-метилпропан

257  Бром суыны реактив болатын қосылыс:          қанықпаған көмірсутектер

258  Бутадиен - 1,3-ті бромдағанда түзілетін қосылыс:       1,4-дибромбутен-2

259  Бутадиен -1,3 молекуласындағы көміртек атомының валенттік бұрышы.       + 120°С 

260  Бутан жану реакциясы теңдеуіндегі өнімдер коэффициенттерінің қосындысы:       18

261  Бутан симметриялы крекингленгенде алынған 56 г қанықпаған көмірсутек жанғанда түзілген көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж.)     H) 89,6

262  Бутанды алғаш зерттеген ғалым:         Кекуле

263  Бутен мен метилциклопропан: класаралық изомерлер

264  Бутен-1 бромсутекпен әрекеттескенде түзілетін зат:    2-бромбутан

265  Бутен-1 сумен әрекеттескенде түзілетін зат:   бутанол-1 

266  Бутенді жаққанда түзілген көмір қышқыл газы әк суымен әрекеттескенде 25 г тұнба түзілетің болса, жанған (қ.ж.) бутеннің массасы:      3,5 г 

267  Бутин–2 жану реакциясының теңдеуіндегі реагенттер алдындағы коэффициенттердің қосындысы:    13 

268  Буының ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,966 болса, қаныққан көмірсутек  +гексан 

 

269  Бұл микроэлемент:      иод

270  Біртекті қоспа  Ас тұзының ерітіндісі

271  Біртекті қоспалар қатары:        Тұз ерітіндісі, йодтың спирттік ерітіндісі

272  Бір атомды газ күйіндегі бейметалл(дар):        аргон:гелий:неон

 

273  Бір атомды спирт әрекеттеспейтін,бірақ фенол әрекеттесетін зат       натрий гидроксидімен , гидроксибензол, фенол , карбол қышқылы 

 

274  Бір периодтағы элементтердің электртерістілігі, ядро зарияды артқанда:        солдан оңға қарай өседі

 

275  Бір сатыда диссоциацияланатын тұздар          NaBr,  K NO₃, NaCl 

 

276  Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиеттері реттік нөмірі өскен сайын артады

 

277  Біратомды бейметалл газ:        неон

278  Бірдей температура мен қысымда 1 л газ тәріздес оттек пен 1 л газ тәріздес сутектің:     молекула сандары тең болады.

 

279  Бірнегізді карбон қышқьшдарының изомериясы басталады:   май қышқылынан

280  Біріншілік амин            CH3 - NH2  

 

281  Валенттілік электрондары 3s2 Зр3 болатын элемент:  фосфор

 

282  Вант-Гофф ережесі бойынша хим-қ реак-я жылдамдығы...2-4 есе өседі       температураны көтерілгенде

283  Винилпласт алынады:  поливинилхлоридтен

284  Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула:  Bi(HSO₄)₃ 

285  Вюрц реакциясы арқылы қандай қосылыс алынбайды            С₂Н₂ + СН₄ 

 

286  Вюрц реакциясына қатысады  алкандардың галоген туындылары | 

287  Газ күйіндегі бейметал(дар) :  E) He B) N2 D) H2 

 

288  Газ тәрізді натрий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде түзіледі:        NaCl, NaClO

289  Газдар мен сұйықтарды ылғалдан құрғату үшін қолданады:   Р2О5

290  Газтектес хлор кальций гидрооксидімен әрекеттескенде түзілетін зат:        CaOCl2 – хлорлы немесе ағартқыш әк

291  Галогендердің сутекті қосылыстары:   HCl, HBr, HF, HI 

292  Галогенсутекпен әрекеттескенде Марковников ережесіне бағынбайтын зат       *трифторпропен

293  Гексен – 1 изомері       *2,3- диметилбутен – 1

294  Гелий бойынша p-11 тен альдегид      – этаналь

295  Гелий бойынша тығыздығы – 10,5 болатын көмірсутектің формуласы:        С₃Н₆

296  Гемоглобиннің түсі қызыл болуын қамтамасыз ететін ион:    Fe 

 

297  Генетикалық қатар ұғымының мағынасы        Жеке кластардың өзара байланысы арқылы заттардың бір-біріне айналуы

298  Генетикалық қатар берілген: Cu(NO3)2 → CuO → Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO. Бұл қатардын концентрациялы қышқыл қажет сатысы және тендеуде онын алдындагы коэффициенті   *3 және 4

 

299  Гептан молекуласындағы гибридтену типі:     /sp³/

300  Гептанның изомеріне жатпайтын зат:  CH3-(CH2)3-CH3

301  Гетерогенді катализде Әрекеттесуші заттар мен катализатор әр түрлі агрегаттық күйде болады; барлық реакциялар катализатордың бетінде жүреді; катализдің адсорбциялық теориясы қолданылады; әрекеттесуші заттар белсенді орталықтарда адсорбцияланады; қатты катализатордың белсенділігі , оның бетінің қасиетіне тәуелді

302  Гидрогениум сөзінің мағынасы:          су тудырушы

303  Гидролиз реакциясы    - алмасу реакциясы 

304  Гидролизге ұшырайтын тұздар қатары:           FeCl3, К2СО3:K2S, Na2CО3:A1(NО3)3, K2CО3

305  Гидролизге ұшырамайтын көмірсу:     фруктоза

306  Гимнастикалық снарядтан ұшып кетуден сақтану үшін спортшы алақанына жағатын ұнтақ:       Магнезия 

307  Глицинді ... қолданады:            ойлау қабілетін арттыру және жүйке шаршағанды басу үшін 

308  Глицинді бромсутекпен өңдеген кезде түзілетін қосылыс: (    (NH3CH2COOH)Br 

309  Глюкоза құрылысы және химиялық қасиеті бойынша:           альдегидоспиртке жатады

310  Глюкоза құрылысы жөнінен:   әрі көп атомды спирт,әрі альдегид

311  Глюкоза молекуласындағы альдегидтік тобы бар екенін осы заттың жәрдемімен анықтауға болады:  Күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі/

312  Глюкоза тотыққанда, тотықсызданғанда жəне сахароза гидролизденгенде түзілетін заттар:      глюкоза мен фруктоза; сорбит; глюкон қышқылы.

313  Глюкоза тотықсызданғанда     Алты атомды спирт түзеді

314  Глюкоза:          альдегидоспирт

315  Глюкоза:          моносахарид 

316  Глюкозадағы оттектің массалық үлесі:            53%

317  Глюкозамен әрекеттесетін заттар саны: натрий гидроксиді, мыс (ІІ) гидроксиді, сутек, мыс, күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісі, сірке қышқылы, бром суы      B) 4

318  Глюкозаның изомері:  фруктоза

319  Глюкозаның күміс (1) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен əрекеттесу реакциясы қолданылатын сала:      шырша ойыншықтарын жасау.

320  Глюкоза-ң изомері       *галактоза

321  Гомогенді жүйе:          2СО + О2 = 2СО2

322  Гомогенді реакция:      хлор мен сутек/ 

323  Графит пен алмаз бір элемент атомы-көміртектен тұратынын дәлелдейтін әдіс:       екі затты жаққанда CO2 түзілуі 

324  Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесіндегі элемент атомының электрондық формуласы:            1s2 2s2/ 

325  Дегидрлеу арқылы изопренді алуға қолданылатын зат:          2 –метилбутан

326  Детонация дегеніміз:   бензиннің қопарылыс беріп жануы 

327  Диенді көмірсутекті полимерлегенде түзіледі:            каучук

328  Дихром триоксидінің құрамындағы оттектің массалық үлесі  31,6%

329  Диметилбензол-ң жану реакциясы теңдеуіндегі түзілген заттардың алдындағы коэффиц-р  49

330  Дипептид молекуласының құрамына кіретін пептидтік байланыс саны         1 

331  Диполь моменті нөлге тең молекула   CO2

332  Дисахарид:      мальтоза

333  Диссоциацияланғанда көп анион түзілетін зат:           Aлюминий хлориді/ 

334  Диссоциациялану дәрежесі α30% болатын заттар:  күкірт қышқылы; натрий гидроксиді; азот қышқылы

335  Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін фактор:   қысым

336  ДНҚ құрамына кірмейтін азотты негіз:           урацил

337  ДНҚ мен РНК-ның ұқсастығы:           ДНК мен РНК полинуклеотидтер

338  ДНҚ-ның кеңістіктегі орама тәрізді моделін ұсынған ғалымдар:        Д.Уотсон және Ф.Крик

339  ДНҚ-ның негізгі биологиялық рөлі мынада:   тірі ағзаның барлық ақуыздарының құрамын код түрінде тасымалдайды

340  Домна пешінде шойын алу үшін қолданылады:          кокс

341  Домна пешіне салуға дайындалған шихтаның құрамы:            руда, флюс, кокс

342  Донор -            Қос электронын ортақ пайдалануға беретін атом

343  Донорлы-акцепторлық байланыс механизмі бойынша түзілетін қосылыстар....деп аталады  кешенді

344  ... ерітінділері арасында иондық алмасу реакциясы аяғына дейін жүреді:        кальций хлориді мен күміс нитраты; барий нитраты мен калий фосфаты; натрий карбонаты мен тұз қышқылы

345  Егер ақуыздың мономерi глицилаланин болып және одан гидролиздегенде 222,5 г аланин түзiлсе, ақуыздың массасы:          365 г

346  Егер алмасу реакцияда тұнба түзілсе, онда реакция:   қайтымсыз

347  Егер барлығы 13 электрон болса, атомдағы валенттік электрон саны 3

348  Егер газ қоспасының көлемін 3 есе кемітсе, онда мына реакцияның Sкр + O2(г) = SO2(г) жылдамдығы:       3 есе артады

349  Егер жоғары оксидінің формуласы RO3 болса, онда ұшқыш сутекті қосылысының формуласы:  •H₂R 

350  Егер кермек судың 1 литрінде 108 г кальций гидрокарбонаты болса, көлемі 3 л кермек суды жұмсату үшін қажет әк сүтінің массасы:       148 г

351  Егер мына затпен әрекеттессе, фосфор тотықтырғыш болады:           магниймен 

352  Егер әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациялары: [SO3] = 0,24 моль/л, [O2] = 0,2 моль/л, [SO2] = 0,6 моль/л болса, онда 2SО2(г) + О2 ↔ 2SО3(г)  реакциясының тепе-теңдік константасы   0,8

353  Егер натриймен әрекеттескенде 5,6 л сутек бөлінсе (қ.ж) реакцияға түскен фенолдың массасы:            47

354  Егер өнімнің әр сатыдағы шығымы 80 % болса, 4,2 л этиленді хлорсутекпен әрекеттестіріп, түзілген енімді натриймен әңдегенде бөлінетін газдың көлемі:     1,34 л

1     Егер поликонденсация реакциясына 2молекула глицин мен 2 молекула аланин түскен болса, түзілген өнімнің құрамындағы пептидтік байланыстардың саны:    3

2     Егер реактив денеге тисе, бірден _____ керек:            сумен жуып жіберу

3     Егер теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80% болса, 50 г метанолдан түзілген жай эфирдің массасы 28,28 г

4     Егер шығымы 50%, ал картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20%, сыйымдылығы 50 кг болатын 5 қап картоптан алынатын глюкоза массасы:        27,78 кг

5     Егер шығымы 90%, ал картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20% болса, 100 кг картоптан алынатын глюкозаның массасы:        20 кг

6     Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) көлемі           560 дм3

7     Егер элемент RO₃ типті оксид түзіп, оның сутекті қосылысында 2,47% сутек болса, онда бұл элемент:     селен

       Ежелгі Қытайда фарфорды жасауда қолданылған химиялық элемент:        кобальт 

8     Екі аминқышқылдары өзара әрекеттескенде түзіледі:  дипептид 

9     Екі атомды фенолдардың изомер саны            3

10    Екі атомды фенолдардың изомер саны:           3 (орто, мета,пара) 

11    Екі негізді органикалық қышқылдар:  HOOC-COOH, HOOC-CH2-CH2-COOH

12    Екі негізді органикалық қышқылдар:  қымыздық қышқылы (HOOC-COOH) янтарь қышқылы (HCOOH-CH2-CH2-COOH) 

13    Екі немесе бірнеше заттың бірігіп, бір күрделі затқа айналуы:           қосылу реакциясы

14    Екі органикалық зат натриймен реакцияға түседі, ал біреуі ас содасымен әрекетеседі. Екеуіде бром суымен әрекеттескенде біреуінде тұнба түзіліп, екіншісі бром суын түссіздендіреді. Вұл заттар бояуы мүмкін        фенол және пропен қьшқылы | 

15    Екідайлы заттар:          қышқылдармен де сілтілермен де әрекеттеседі 

16    Екі дайлы оксид          SO2  SnO2

17    Ең активті металл атомының сыртқы электрондық қабатының электрондық формуласы:            3s¹/ 

18    Ең қарапайым карбон қышқылының атауы:    құмырсқа қышқылы

19    Ең үлкен молекулалық массасы бар зат және оның формуласы          *йодсутек HJ

20    Еритін немесе сұйық шынылардың формуласы:         K2SiО3: Na2SiО3

       Ертедегі тарихшының айтуы бойынша Александр Македонский Үндістанға сапары кезінде әскерлері офицерлерге қарағанда асқазан-ішек жолдарының ауруымен көп ауырған. Олардың ішкен тамақтары бірдей болған, бірақ тамақ құйылған ыдыстарының металы әртүрлі болған. Офицерлердің ыдыстарының металлы:     Ag

21    Ерітінді дайындауға 18 г тұз және 102 г су жұмсалды. Ерітіндінің массалық үлесі (%):    15

22    Ерітіндіде лакмустың түсі өзгермейді:            калий нитраты

23    Ерітіндіде темір (3) ионының бар екендігін анықтайтын реактивтер:         KCNS, NaOH

24    Ерітіндінің массасы 600 г, массалық үлесі 42% азот қышқылы арқылы аммиак өткізгенде массасы 300 г аммоний нитраты түзіледі. Аммоний нитратының шығымы       93,75%

       Ерітінділері сілтілік орта көрсетеді:    K2SiО3; Li2CО3:

25    Ерітінділерінде лакмус қызыл түске боялады: мыс (II) хлориді: алюминий нитраты: аммоний хлориді

26    Ерітіндісі бейтарап орта түзетін заттар:          K₂SO₄; NaCl | 

27    Ерітіндісі қорғасын (ІІ) нитратымен қара тұнба түзетін заттар :         — K2S— Na2S— H2S

28    Ерітінділері өзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы     Барий сульфиді мен  темір (II) сульфаты; мырыш сульфаты мен барий сульфиді; мыс (II) сульфаты мен барий сульфиді

29    Жай зат            сутек

       Жай зат, бұл-   карбин

30    Жалпы формуласы Э→ ЭО→Э(ОН)2 генетикалық қатарға сәйкес үрдіс:        кальций→ кальций оксиді→ кальций гидроксиді

31    Жалпы массасы 1,5 г мыс пен магний үгінділері қоспасын тұз қышқылының артық мөлшерімен өндегенде көлемі 0,56 л (қ.ж.) газ бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі        60%

32    Жанған кезде өте көп мөлшерде жылу бөлінеді, сондықтан оны металдардан жасалған бөлшектерді бір-бірімен дәнекерлеуге, сонымен қатар оны органикалық қосылыстарды синтездеуге қолданады. Оның ауамен және оттекпен қоспасы қопарылғыш, және соққыдан, сілкуден қопарылатын түссіз газ:    С2Н2

33    Жану өнімдерінің мольдік қатынасы 6:6 болса, жанған көмірсутек:        циклогексан; гексен

34    Жаңа дайындалған мыс (II) гидроксиді ерітіндісімен ашық көк түсті ерітінді түзетін зат:  глюкоза 

35    Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар:    жану

36    Жасанды полимерге жатпайды:           Белок

37    Жасанды талшықтар:  ацетатты; вискоза

38    Жеміс-жидектің пісіп жетілуіне қажет көмірсутек:     этилен 

39    Жеңіл металл:  алюминий

40    Жер шарында сутегінің массалық үлесі (%):   1 

41    Жеті сигма байланысы бар зат:           Этан

42    Жоғары концентрациядағы күкіртті газбен улану белгілері:   тұншығу, сөйлеудің бұзылуы, лоқсу., өкпенің жедел ісінуі

43    Жоғары молекулалы заттарды алатын реакция түрлері:          полимерлену; поликонденсация 

44    Жоғары молекулалы қосылыстарды алудың негізгі әдістері   полимерлену; поликонденсация 

45    Жоғары молекулалы қосылыстарды негізінен мына реакцияның көмегімен алады:         Полимерлеу 

46    Жоғары молекулалық қосылыстар қасиеті мен қолданылуы бойынша мына топтарға бөлінеді:   пластмассалар, эластомерлер және талшықтар

47    Жоғары оксидтер қатарындағы қышқылдық қасиеттерінің өзгеруі Ν2O5→ Ρ2O5→ Αs2O5→ Sb2O5→ Bi2O5   кемиді

48    Жоғары оксидінің жалпы формуласы R2O3 болатын элементтерге сәйкес келетін қосылыстар:           BCl3;Al(OH)3;AlBr3

50    Жоғары температура мен қысымда мұнай өнімдерінің бөлшектену процесі   E) крекинг

51    Жұмыртқа қабығы кальций карбонатынан тұратынын дәлелдейтін реакция  C) CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑

52    Жүйедегі C + 2Cl2 = CCl4 + Q хлордың концентрациясын екі есе арттырғанда, тепе-теңдіктің ығысуы және жылдамдығының өзгеруі:      оң жаққа, төрт есе артады.

53    Жүйелеу номенклатурасы бойынша –ан,-ен, -ин жұрнақтары бар органикалық қосылыстар кластары:        қаныққан көмірсутектер; этилен көмірсутектер; ацитилен көмірсутектер

54    Жүйенің қысымын арттырғанда тепе-теңдік оңға ығысатын реакция(лар):       N2+3H2o2NH3: 2SО2 + О2 4→ 2SО3:  2NO + О2 <→ 2NО2

55    Жүйкені жайландыратын, дәрі- дәрмек құрамына кіретін элемент:    бром 

56    Жылу алмасу аппаратурасын жасауға керекті жылуөткізгіш пластмассаларды дайындауда толықтырғыш ретінде пайдаланылады:          графит

57    Зат құрамының тұрақтылық заңын ашқан ғалым:       Ж.Л.Пруст 

58    Зат массасының сақталу  заңын тұжырымдаған ғалым:          М.В.Ломоносов

59    Зат мөлшері 0,25 моль глюкозаның массасы (г):         45

60    Зат мөлшері 0,5 моль глюкозаның массасы (г):           90 

61    Зат мөлшері 1,5 моль аммиак күкірт қышқылымен әрекеттескенде массасы 63г аммоний сульфаты түзілді. Өнімнің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы (%) :         64

62    Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу:       химиялық формула

63    Заттың қатты күйден сұйыққа айналмай бірден газтектес күйге айналуы:        Тіке булану

64    Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы      тотығу

65    Зертханада массасы 148 г кальций гидроксидіне аммоний хлоридін қосқанда түзілген аммиакпен әрекеттескенде оттектің көлемі (қ.ж.) (реакция өршіткі қатысында жүреді):            112 л

66    Зертханада сутек және оттек газдарын алу үшін қолданылатын реактивтер:   Zn және HCl, KMnO4

67    Зертханада хлорсутекті алу:    NaCl(қатты)+ H2SO4(конц) → 

68    Изомері болмайтын карбон қышқылы:            С2Н4О2

69    Иод пен бромның ұқсас қасиет(тер)і :  B) сутекпен қосылыс F) тотығу дәрежелері H) сыртқы электрон конфигурациясы ns2np5 

70    Иод тұндырмасы -10% йодтың спирттегі ерітіндісі. 20 г йод тұндырмасын дайындау үшін қажет кристалды йодтың және спирттің массасы:  І2-2г; спирт-18г

71    Йод элементінің периодтық жүйедегі орны:   V период,VII Aтоп

72    Иодтың этил спиртіндегі 5% ерітіндісінің 1 кг дайындау үшін қажетті йодтың массасы мен этил спиртінің (р=0,79 г/см3) көлемі:            І2 - 50 г ; этил спирті - 1,2*103 м3

73    Иондық байланыс:       KBr: A1F3: СаС12

74    Иондық байланысты заттар қатары:    KCl,NaCl

75    Иондық байланысы бар заттарға тэн қасиет:   катиондар мен аниондардан түзіледі: суда жақсы ериді: ерітінділері электр тоғын жақсы өткізеді

76    Иондық байланысы бар қосылыс:       KCl

77    Иондық байланысы жоқ қосылыс:      сутек пероксиді

78    Иілгіштік қасиеті өсетін металдар қатары:      Sn, Cu, Ag;Cu, Ag, Au

79    Иілімділігі ең жоғары метал :  алтын

80    "Иіс газының" формуласы       СО

81    Иіс газы бойынша тығыздығы – 3 болатын 8,4 г көмірсутекті жаққанда 13,44 л көмірқышқыл газ және су алды. Белгісіз қосылыстың молекулалық формуласы:        С₆Н₁₂

82    К=[СО2] тепе-теңдік константасына сәйкес реакция теңдеулері:        MgCО3(lt) MgO(K) + CO2(r): СаСО3(к) О СаО(к) + СО2(г): 2ZnO(K) + С(к) 2Zn(K) + СО2(г)

83    Калий бромиді ерітіндісінің электролиз теңдеуіндегі коэффиценттердің қосындысы:            8

84    Калий галогенидтердің KF, KCl, KBr , KI молекуласындағы химиялық байланыстың түрі және осы қатарда байланыс беріктігі:   иондық кемиді

85    Калий йодиді, көмірқышқыл газы, графит, темір кристалдық торлар реті:        иондық, молекулалық, атомдық, металдық

86    Калий йодидінің ерітіндісі электролизденгенде түзілетін зат:             Н2

87    Калий мен кальций атомдарының айырмашылықтары:            ядро зарядтары, иондану энергиясы, валенттілік электрондар

88    Калий нитратындағы байланыс түрі:   иондық, коваленттік полюсті

89    Калий гидроксиді балқымасының электролизінің теңдеуі      4КОН  → 4К + О2↓ + 2Н2О

90    Калий оттекпен қосылысында металдың массалық үлесі 44,8%-ды құрайды. Осы қосылыстың қарапайым фориуласы:  KO3

91    Калий перманганаты медицинада залалсыздандырғыш (антисептикалық) зат ретінде қолданылады. Құрамында 15% қоспасы болса, 500 г калий перманганатынан алынатын оттектің (қ.ж.) көлемі:    30,13 л 

92    Калий перманганаты:  күшті тотықтырғыш 

93    Калий перманганатын түссізден-ді,броммен әрекет-де 1,4-дибромбутан-2 түзеді.Ол     *бутадиен-1,3

94    Калий перманганатындағы - KMnO₄ марганецтің тотығу дәрежесі:    7 

95    Кальций бромиді молекуласындағы химиялық байланыстың типі:     иондық

96    Кальций гидрокарбонатындағы ковалентті байланыстар саны:          10 

97    Кальций гидрокарбонаты мен кальций гидроксиді өзара әрекеттескенде түзілетін реакция өнімдері  Кальций карбонаты; су

98    Кальций карбонатын ыдыратқанда 4,48 л көмірқышқыл газы бөлінсе, түзілген кальций оксидінің массасы мен мөлшері:   11,2 г; 0,2 моль

99    Кальций минерал(дар)ы:          ұлутас: мәрмәр: әк тас

100  Кальций оксидін пайдаланатын жағдай:         cөндірілген әкті алу үшін

101  Капрон қышқылының изомерлері:      2-метилпентан қышқылы; 2,3- диметилбутан қышқылы; 3- метилпентан қышқылы

102  Капронның мономері:  6-амингексан қышқылы 

103  Карбоксил тобы бар қосылыстар          амин қышқылдарында және карбон қышқылдарында 

104  Карбол қышқылының 500 г 1% ерітіндісін дайындау үшін қажет фенолдың массасы:     5 г

105  Карбонил тобындағы көміртек атомының гибридтену типі:   sp2 

106  Карборундқа (SiС) оттегі қатысында балқытылған күйдіргіш натриймен әсер еткенде түзілетін заттар      Na₂SiO3, Na₂CO3, Н2O

107  Катализатор қатысында реакцияның жылдамдығы:    артады

108  Катализдік реакция:    азот пен сутек 

109  Катодта жүретін процесс:        тотықсыздану процесі 

110  Каучук алу реакциясы:            полимерлену

111  Каучукты вулканизациялағанда түзілетін өнім:          резина

112  Каучукты вулканизациялау кезінде алынатын эластикалық материал:        резеңке 

113  Каучукты вулканизациялау кезінде күкіртті артық мөлшерде қосу арқылы алынатын зат:         эбонит

114  Кәдімгі жағдайда сумен әрекеттеспейтін металл:        Fe 

115  Кәдімгі жағдайда тотығады:    Na, K

116  Кәдімгі шынының құрамы:     Na₂O • CaO • 6SiO

117  Кейбір реакциялар үшін бастапқы реагенттер немесе реакция өнімдері катализатор болады. Автокатализ реакциясы:        Сu + 4HNО3 = Cu(NО3)2 + 2NО2 +2Н2О

118  Кешенді қосылыстағы [Рt(NH3)4CI2]  платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі      II, +2

119  Келесі реакциядан алынатын зат:        Al4C3 + 12H2O = метан 

120  Ковалентгі полюссіз байланыс арқылы түзілген қосылыс:      Cl2

 

121  Ковалентті байланысты заттардың кристалдық торларының түрлері:        атомдық және молекулалық

 

122  Ковалентті полюсті байланыс түзетіндер:       азот және сутек

123  Коваленттік полюсті байланысқа жатпайтын қосылыс:          H2 

 

124  Комплементарлық жұп:           пурин мен пиримидин негіздері арасында түзіледі 

125  Конструкциялар мен аппарат дайындауда сілтілік және сілтілік жер металдар қолданылмауына негізделген қасиет:         белсенділігі жоғары

126  Концентрациялы күкірт қышқылы:     күшті тотықтырғыш 

 

127  Концентрациялы күкірт қышқылының физикалық қасиеті:    түссіз, ұшқыштығы төмен, майлы сұйықтық, суда жақсы ериді

128  Концентрлі азот қышқылы кальциймен әрекеттескенде N2O түзілетін болса, теңдеуге қойылатын коэффициенттер қосындысы:            24

129  Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металл:         хром 

130  Концентрлі азот қышқылында енжарланатын металдар:         хром; алюминий; темір.

131  Концентрлі күкірт қышқылы және мыспен әсер еткенде қоңыр газ бөлінді. Сілті ерітіндісін қосқанда аммиактың иісі сезілді. Бұл тыңайтқыш:       аммиак селитрасы

132  Концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттеседі:           С; Hg; S

133  Концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттесетін металл           мыс

134  Концентрлі күкірт қышқылына 192 г мыс жаңқаларын салып қыздырғанда бөлінген газдың (қ.ж.) көлемі:        67,2 л

135  Концентрлі хлорсутек қышқылы марганец (ІV) оксидімен әрекеттескенде түзілетін өнімдер    CI2, H2O, MnCI2

136  Корунд, карборунд, кремнеземнің формулалары бар қатар:    Al₂O₃, SiC, SiO₂

137  Na₂MnO₄ -тегі марганецтың тотығу дәрежесі:   6 

138  Көгілдір түсті «А» затын қыздырғанда ыдырап қара ұнтақ «В» затын түзеді. «В» затын қыздырып сутекпен әрекеттестіргенде түзіледі:            Сu

139  Көкөністерді сақтайтын қоймаға піспеген алма салу себебі:   қоймадағы этилен әсерінен толық пісіп, ұзақ сақталады

140  Көксағыздың вулканизацияланғанда жойылатын қолайсыз қасиеттері:       жабысқақ, морт сынғыш

141  Көксағыздар мына мономерлерден алынады   Хлорпрен, изопрен, бутадиен-1,3

 

142  Көлемдері 300 л гелий мен 100 л оттегі араластырылды.Түзілген газдар қоспасының сутегі бойынша тығыздығы:   5,5

143  Көлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым:     Гей-Люссак

144  Көлемдік құрамы мынадай: 50% Н2, 50% СН4 болатын 1м3 газ қоспасын жағу үшін қажет оттектің көлемі 1250 л

145  Көлемі 112 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алуға қажет иіс газының массасы    140 г

146  Көлемі (қ.ж.) 26,88 л ацетиленнен алынатын бензолдың массасы:      31,2 г

147  Көлемі (қ.ж.) 5,6 л азоттан алынған, шығымы 20% аммиакты тұз қышқылынан өткізгенде пайда болған тұздың массасы:  4,5 г

148  Көлемі (қ.ж.) 67,2 л ацетиленді гидраттағанда альдегид алынды. Ол тотығып, 157,5 г сірке қышқылы алынды. Өнімнің шығымы (%):     87,5

149  Көлемі 15 л пропенге (қ.ж.) қосылатын (катализатор қатысында) сутектің көлемі:        15 л. 

150  Көлемі 160 мл массалық үлесі 20%, (ρ=1,25г/мл) натрий гидроксиді ерітіндісіне қорғасын нитраты ерітіндісінің жеткілікті мөлшерімен әсер еткенде түзілген қорғасын (ІІ) гидроксидінің массасы:         120,5г 

151  Көлемі 2,24 л (қ.ж.) пропиленді түссіздендіруге қажетті массалық үлесі 25% болатын бром суының массасы (г):            64 г

152  Көлемі 20 мл массалық үлесі 2%, тығыздығы 1,02 г/мл натрий гидроксидінің ерітіндісін бейтараптауға жұмсалатын азот қышқылының массалық үлесі 1%, тығыздығы 1,4г/мл ерітіндісінің көлемі (мл):         46/ 

153  Көлемі 32 г метанолды ауада жаққанда бөлінетін газдың көлеміне тең  болатындай осы газдың түзілуі үшін спирттік ашуға қатысатын моносахаридтің зат мөлшері (моль)       0,5

154  Көлемі 34 л аммиак (қ.ж.) өршіткі қатысында тотыққанда 29 л азот (II) оксиді түзілді. Өнімнің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы (%):           85

155  Көлемі 4,2 л этилен хлорлы судың артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген өнімді натриймен өңдегенде алынған газдың көлемі (қ.ж.):           D) 2,1 г

156  Көлемі 40 л болатын (қ.ж.) этан мен этилен қоспасы өршіткі қатысында 28 л сутегін сіңірді. Бастапқы қоспадағы этанның көлемдік үлесі (%):              30 

157  Көлемі 5,6 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы:      250 г

158  Көлемі 5,6 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет құрамында 5% қоспасы бар ізбес тасының массасы:            26,31 г

 

159  Көлемі 5,6 л оттектің зат мөлшері, массасы:   0,25 моль , 8 г

160  Көлемі 5,6 л ауа шарын толтыру үшін қажет сутектің массасы:          0,5 г. 

161  Көлемі 5,6 л күкірт (IV) оксиді тотығу үшін қажет ауаның көлемі (ауадағы оттектің үлесі 0,2):  14 л

162  Көлемі 5,6 л этилен мен массасы 9 г су әрекеттескенде түзілген этил спиртінің массасы (г):            11,5

163  Көлемі 500 мл көміртек (II) оксиді мен көміртек (IV) оксиді қоспасын жаққанда 175 мл оттек (қ.ж.) жұмсалды. Бастапқы қоспадағы көміртек (II) оксидінің көлемдік үлесі:          E) 0,70

164  Көлемі 67,2 л этилен жанғанда бөлінетін жылу C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O + 1323 кДж :  3969 кДж

165  Көлемі 89,6  л (қ.ж.) фосфин ауада өздігінен тұтанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің массасы:  284 г

166  Көлемі  1 литр оттектің массасы:        C) 1,43 г

167  Көмірқышқыл газы бойынша тығыздығы 0,8-ге тең озон-оттекті қоспадағы әр газдың көлемдік үлесі:        A) 80% О2 және 20% О3

 

168  Көмірқышқыл газы молекуласындаболатын байланыстар :    2 δ– және 2π—

169  Көмірсулар: глюкоза, сахароза, целлюлозаның изомерлері :   A) мальтоза C) фруктоза F) крахмал 

170  Көмірсулар топқа .... жіктеледі және 68,4 г сахарозадан алынатын глюкозаның массасы       3; 36 г

171  Көмірсутектер жанғанда түзілетін зат(-тар)    +H2O +CO2 

172  Көмірсутектер жанғанда түзілетін зат:            CO2

173  Көмірсутертер түзілетін реакциялар:  хлоралкан мен натрий; пропен мен сутек; кальций карбиді мен су

174  Көмірсутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1,931 және оның 5,6 грамын жаққанда17,6 г СО2 және 7,2 г Н2О түзілген. Көмірсутектің мүмкін болатын атаулары     Бутен-1, циклобутан, бутен-2

175  Көміртек (IV) оксидінің 3,01·1026 молекуласының қалыпты жағдайда алатын көлемі:        11,2 м3 

176  Көміртек атомындағы электрондардың орналасуы:    2e , 4e

177  Көміртек атомының sp³-,sp2-,sp-гибридтенген электрон бұлттарынан түзілген молекулалардың кеңістік пішіндері            + жаздық тригональді + тетраэдр + сызықтық 

 

178  Көміртек атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы:             2s²2p². 

179  Көміртек атомының тотығу дәрежесі нөлге тең зат:     формальдегид; 

180  Көміртек атомының электрондық формуласы:            1s²2s²2p² 

181  Көміртектің иіссіз, түссіз, ауадан 1,5 есе ауыр, судағы ерітіндісі қышқыл болатын газ түріндегі қосылысы:   көміртек (IV) оксиді

182  Көп атомды спирт екенін дəлелдейтін реактив :          Cu(OH)2

183  Көпатомды спирттер:   этиленгликоль, сорбит, глицерин

184  Көпатомды спиттерді анықта:  сорбит; глицерин; этиленгликоль

185  Көптеген полимерге тән қасиет:          беріктігі жоғары

186  Крахмал гидролизденгенде түзілетін соңғы өнім:       глюкоза 

187  Крахмалға реактив болатын зат:          йод ерітіндісі 

188  Кремний (ІV) оксиді мына заттардың жұбымен әрекеттесе алады      Mg, CaCO3

189  Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары – 28 және 30, хлордың изотоптарыныкі – 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі SiCl4 қосылыстарының молекулалар саны:  4

190  Криолит балқымасындағы 510 кг Al2O3 электролизденгенде катод пен анодтағы шығымы 80%-ды құрайды. Анодтағы өнімнің көлемі:    134,4 м3

191  Кристал тор түйіндерінде катион және анион түрінде болады:           калий хлориді; аммоний нитраты; калий гидрооксид

 

192  Күкірсутектің зат мөлшері 0,2 моль болса, массасы:   6,8 г

193  Күкірт (VI) оксидіне берілген қасиеттері:       тек тотықтырғыш

194  Күкірт (VI) оксидіне тән қасиеті:        тек тотықтырғыш

195  Күкірт бос күйінде түзетін тұрақты молекуласы:        S₈

 

196  Күкірт қышқылын сұйылтқанда үнемі қышқылды суға құяды. Суды қышқылға құю қауіпті. Оның себебі:   Жылу бөліну салдарынан қышқыл жан-жаққа шашырауы мүмкін. 

 

197  Күкірт қышқылына тән емес қасиет:   тотықсыздандырғыш қасиетін көрсетеді

198  Күкірт қышқылының 20 %-дық 100 г ерітіндісімен 32 %-дық 50 г ерітіндісі араластырылды. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі       24%

199  Күкірт қышқылының 30 г 15%-дық ерітіндісін бейтараптау үшін жұмсалатын натрий және калий гидрооксидтерінің массасы:     3,67; 5,14

200  Күкірт қышқылының 50%-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі (%)          80

 

201  Күкірт қышқылының көлемі 500 мл, массалық үлесі 15 %, тығыздығы 1 г/см3 ерітіндісіне 60 г су құйылды. Түзілген ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі %:      13,5

202  Күкірт қышқылының көлемі 500 мл, тығыздығы 1,12г/мл, массалық үлесі 4,9%-қ ерітіндісі берілген. Ерітіндінің молярлық концентрациясы (моль/л):      0,560

203  Күкірт қышқылының мольдік массасы            98 г/моль

 

204  Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсететін өрнек:        Mr(H2SO4)=98

205  Күкірт қышқылымен әрекеттесетін зат           Негіздер 

206  Күкіртті ауада жаққанда түзілетін зат: өткір, түншықғырғыш иісті, түссіз газ:  суда еріп, күкіртті қышқыл түзеді

 

207  Күкіртті ыстық концентрлі күкірт қышқылымен тотықтырған кезде түзілетін өнім S + 2H2SO4(қ) = 3SO2 + 2H2O

208  Күкіртті газдың физикалық қасиеті:    өткір иісті, түссіз газ, суда жақсы ериді

209  Күкірттің  бос күйіндегі тұрақты молекуласы              S8

210  Күкірттің аллотропиясы:         Моноклинді +Ромбтық +Иілімді 

211  Күкірттің дұрыс аталмаған табиғатта кездесетін қосылысы    *FeS2-магнетит

212  Күкірттің қасиеттері:   -сары түсті,суда ерімейтін бейметалл, -оңай балқитын,реакцияға оңай түсетін кристал

213  Күкірттің тотығу сызбасы       *HSO3 SO4

214  Күкірттің физикалық қасиеттері:         сары түсті, қатты кристалды зат, суда ерімейді

215  Күкірті бар нəруызды анықтау реакциясы:     қорғасын ацеттаты мен сілті ертіндісін қыздыру

216  Күлгін түсті тұз ерітіндісі:       Калий перманганаты/ 

217  Күміс – айна» реакциясын көрсететін көмірсу:           Глюкоза 

218  Күміспен әрекеттесетін қышқыл дың теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы HNО3(сұйық) ; 13

219  Күміс нитратының ерітіндісін қосқанда ақ тұнба түзетін, сілтімен әрекеттеспейтін қызғылт кристалды тыңайтқыш   сильвинит 

220  Күн жүйесі планеталарының ……….% -ін сутек атомы құрайды       92 

221  Күн сәулесі қатыснда жүргізгенде сутек пен хлордың әрекеттесу реак-ң бірінші сатысы        *Cl2=Cl +Cl

222  Күрделі зат:     су

223  Күрделі эфир формуласы:        СН3-СОО-СН3

224  Күрделі эфирдің сілтілік гидролизі нәтижесінде түзілетін қосылыс :  Карбон қышқылының тұзы

225  Күрделі эфирлер түзілу реакциялары:             құмырсқа қышқылы мен метанол, глицин мен бутанол-2, май қышқылы мен изопропил спирті 

226  Күрделі эфирлер түзілу реакциялары: 

       глицин мен бутанол; май қышқылы мен изопропил спирті ; құмырсқа қышқылы мен метанол

227  Күрделі эфирлердің гидролиздену реакциясын сабындану деп те атайды, себебі:        реакция сілті қатысында жүреді

228  Күрделі эфирлердің сілті қатысында сумен әрекеттесу реакциясы:        гидролиздену

229  Күркіреуік газ және 3,6 г су түзілуге қажетті газ қоспасының көлемі (л):       2 көлем сутегі мен 1 көлем оттегі қоспасы; 6,72

230  Күшті қышқылмен сапалық анықталатын қосылыстар:          Гидрокарбонаттар, карбонаттар

 

 

231  Күшті электролиттер қатары:  НС1,КОН, HNО3

232  Қазақстан жерінде көп кездесетін табиғи байлық - әктасты қыздыру кезінде түзілетін заттар:      СaO, CO2 

233  Қазақстанда алғаш ашылған қант зауыты:      1933 ж. Мерке

234  Қазақстандағы алюминийді алатын электролиз зауыты          Павлодар қаласында

235  Қазақстанда органикалық химияның негізін салушы ғалымдар:         А.Ш. Шәріпханов, И.Н. Назаров, И.Н. Азербаев, Т.І. Шомбалов, Н.Н. Воронцов

236  Қазіргі уақытта аммоний карбонатын үш затты араластыру арқылы алады. Реакция теңдеуін анықтаңыз:         4NO₂ + 2H₂O + O₂4HNO₃

237  Қазанның күйесін кетіру үшін 10 л суда 250 г Na2CO3, 250 г кір жуатын ұнтақ, 200 г силикатты желім ерітілген болса, қоспадағы әр заттың массалық үлесі       2,34% Na2CO3, 2,34% кір жуатын ұнтақ, 1,87% силикатты желім

238  Қайтымсыз реакциялар кезінде:          реагенттер толығымен өнімдерге айналады

239  Қайтымды реакция дегеніміз   Қарама-қарсы екі бағытта жүретін

240  Қалақай мен шырша жапырағында кездесетiн карбон қышқылы:       құмырсқа қышқылы

241  Қалыпты жағдайда 10 грамм көміртек (ІІ) оксидінің алатын көлемі (қ.ж.)      8 л

242  Қалыпты жағдайда 50 л пропанды жағу үшін қажетті ауаның көлемі (ауадағы оттектің көлемі 21%):         1190,47 л

243  Қанда темірдің жетіспеуі қаназдық ауруына шалдықтырады. Үлкен адамның денесінде 5 г темір болады, оның 65% қанның гемоглобинінде, болса гемоглобиндегі темірдің массасы (г):         3,25

244  Қант өндіру мына процестерден тұрады: 1. Тазалау үшін әүті ерітіндісін қосады. 2. Қант қамысын тазалау. 3. Турап, ыстық сумен ерітеді. 4. Көміртек (IV) оксидімен өңдейді. Жауапты процестің жүру ретінің номерімен беріңіз:   3241

 

245  Қаныққан альдегидтерге тəн изомерияның түрі:         классаралық 

246  Қаныққан жоғары карбон қышқылдары          стеарин қышқылы 

247  Қаныққан көмірсутектер арасындағы н-гексанның изомері.   2,3-диметилбутан 

248  Қаныққан көмірсутектер:        С₆Н₁₄, C₃H₈, C₁₂H₂₆ 

249  Қаныққан көмірсутектерге тəн емес реакция:  бром суын түссіздендіру 

250  Қаныққан көмірсутектерге тән реакция          қосылу, полимерлену, тотығу 

251  Қаныққан көмірсутектерге тән реакциялар:    орын басу; изомерлену; дегидрлену 

252  Қаныққан көмірсутектерде көміртек тізбегін нөмірлеуі           тармақ жақын орналасқан шеттен басталады 

253  Қаныққан көмірсутектерді халықаралық номенклатурасы бойынша атағанда алдымен молекуладағы көміртек қанқасының .......табады  ең ұзын тізбегін 

254  Қаныққан көмірсутектердің жалпы формуласы          CnH2n + 2 

255  Қанықпаған карбон қышқылы:            акрил қышқылы

256  Қарама-қарсы зарядталған бөлшектердің электростатикалық тартылуы есебінен түзілетін байланыс:            иондық байланыс 

257  Қатты зат-р      *Fe,S

258  Қатты заттарды суда еріт-де энергия   *сіңірілуі де,бөлінуі де мүмкін

259  Қатты күйде болатын, жылдам балқитын, ұшқыш зат:            фенол

260  Қатты күйде болатын,жылдам балқитын, ұшқыш зат:            фенол 

261  Қатты күйінде кездесетін қышқыл:     бор қышқылы

262  Қатты сабын алуға қажетті сілті:         NaOH 

263  Қопарылғыш зат ретінде қолданылатын қосылыс:      2,4,6-тринитротолуол: тринитроглицерин

264  Қоршаған ортға зиянды әсерін тигізетін зат:   фенол 

265  Қос тұз К2NaPO4

266  Қосылу реакциялары:  C3H6 + Cl2 = C3H6Cl2; C2H2 + H2 = C2H4; C2H4 + Cl2 = C2H4Cl2

267  Қосылу реакциясы:     C2H2 + H2 = C2H4

268  Қосылыстағы тотығу дәрежесі            +2

 

269  Қосылыстарында екі валентті бола алатын металдың 0,7 г қышқылмен әрекеттескенде 7,5 · 1021 дәрежелі сутек молекуласы бөлінді .Металды анықтаңыз:       Fe

270  Қосылыстарында + 6 тотығу дәрежесін және қосылыстары қышқылдық қасиет көрсетпейтін VІА топ элементтері 1-О , 2- S, 3-Sе , 4-Те, 5-Ро       1,5

271  Қосымша топтың металдары:              d және f-элементтер

272  Құймаға тән емес физикалық қасиет:  беріктігі төмен;-жоғары электрөткізгіштік;

 

273  Құмды 81 г алюминиймен әрекеттестіргенде алынған кремнийдің массасы:  63

 

274  Құмырсқа қышқылы    өткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат

 

275  Құмырсқа қышқылымен әрекеттесетін заттар. Жауапты алынған қосылыстардың нөмірлерінің өсу ретімен беріңіз: 1.Этан. 2.Этилен. 3. Этанол. 4.Кальций оксиді. 5. Хлорэтан. 6.Хлор. 7.Этаналь .8. Калий карбонаты:    3468

 

276  Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив      Аg2О аммиактағы ерітіндісі

 

277  Құмырсқа қышқылын зертханада алу әдісі:    формиат пен концентрлі күкірт қышқылынан

278  Құмырсқа қышқылының формуласы   НСООН

 

279  Құрамы 130 г мырышпен әрекеттесетін мыс сульфатының массасы:  320 г

280  Құрамы 75% көміртегіден тұратын алканның формуласы:     CH4

 

281  Құрамы С4Н9О2N (аминмай қышқылы) болатын аминқышқылының изомер саны:           5 

 

282  Құрамында 0,1 массалық үлес күкірт қышқылы бар 196 г ерітіндіні бейтараптандыруға 0,1 массалық үлес натрий гидроксиді бар ерітіндісінің қажет массасы:     160 г

283  Құрамында 1 мл оттек пен 6 мл сутек бар қоспа эвдиометрде қопарылысқа ұшыратылды. Артық қалған газдың көлемін анықтаңыз:   сутек, 4 мл/ 

284  Құрамында 10 % қоспасы  бар  массасы 1кг әктасты өртегенде көлемі 162л (қ.ж.) көмірқышқыл газы  бөлінді. Оның шығымы:            80 %

285  Құрамында 10% жанбайтын қоспасы бар 10,45 г фенолды жаққанда түзілетін көміртек (TV) оксидінің көлемі:     13,44 л 

 

286  Құрамында 10% қоспасы бар 40 г марганец (IV) оксидін алюминийтермия әдіспен алынған марганецті тұз қышқылымен әрекеттестіргенде бөлінетін газ көлемі (қ.ж.):          9,27 л; 9270 мл

287  Құрамында 11,2 г массасы бар көмірсутек С- 85,71 %, Н-14,29%, азот бойынша тығыздығы 2-ге тең заттың зат мөлшері:    0,2 моль

 

288  Құрамында 12 көміртек атомы бар алкадиеннің формуласы мен салыстырмалы молекулалық массасы         С₁₂Н₂₂,166 

289  Құрамында 14 атом сутек бар алкан-ң изомер саны    5

290  Құрамында 14 көміртек атомы бар алканның молярлық массасы (г/моль)        +198 

291  Құрамында 15% изопрені бар көмірсутектердің 200 кг қоспасынан 6 кг каучук алынды. Каучуктың теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы (%):     20

292  Құрамында 15% қоспасы бар 400 г кальций карбидінен алынған ацетиленнің шығымы 80% болса,   оның (қ.ж.) көлемі   95,2 л

293  Құрамында 16 көміртек атомы бар алканның молярлық массасы (г/моль)        +226 

294  Құрамында 18 атом сутек бар алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы:         126

295  Құрамында 2 моль мырыш оксиді, 2 моль бериллий оксиді және 2 моль натрий оксиді бар қоспаны NaOH ерітіндісімен өңдеді. Жұмсалған NaOH-тың массасы:  320 г 

296  Құрамында 20 көміртек атомы бар метанның гомологы         С₂₀Н₄₂ 

 

297  Құрамында 20 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молярлық массасы:        128 г/моль 

298  Құрамында 20% қоспасы бар 200 кг әктастан алынатын әктің массасы:         89,6 кг

 

299  Құрамында 20% қоспасы бар 25 г әктасты өртеу арқылы алынған сөндірілмеген әктің массасы:        11,2 г

300  Құрамында 20% қоспасы бар 8 кг кальций карбидінен алынатын ацетиленнің көлемі (қ.ж.):          2240 л

301  Құрамында 20% қоспасы бар, массасы 400 г кальций карбидінен алынатын шығымы 80% болғандағы ацетиленнің көлемі:      89,6 л

302  Құрамында 22 сутек атомы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамындағы көміртек атомы        12 

303  Құрамында 25% қоспасы бар 2 кг техникалық кальций карбидінен алуға болатын ацетиленнің (қ.ж.) көлемі:            525 л

304  Құрамында 3 көміртек атомдары бар алкан:   C3H8

305  Құрамында 3% жанбайтын қоспасы бар 160 л метиламинді жаққан кезде түзілген көміртегі (IV) оксидінің көлімі (л):           155,2

306  Құрамында 30 сутек атомы болатын қаныққан көмірсутекте көміртек атомдарының саны  он төрт 

307  Құрамында 32% көміртегі, 6,66% сутегі, 42,67% оттегі және 18,67% азоты бар аминқышқылының молекулалық формуласы         C₂H₅O₂N 

308  Құрамында 32% қоспасы бар, 1 тонна темір кенін (қызыл теміртас) тотықсыздандыру үшін қажет (қ.ж.) СО көлемі      285,6 м3

309  Құрамында 34% қалайы және 66% қорғасыны бар құйманың 500 грамын алу үшін қажет қалайы (II) оксиді мен қорғасын (II) оксидінің массалары:      193 г SnO және 356 г PbO

310  Құрамында 40% гематит болса, 225 кг темір кенінен алынатын таза темірдің массасы:     63 кг

311  Құрамында 40%  қоспасы бар 40 г темір колчаданынан алынатын күкірт диоксидінің массасы           25,6

312  Құрамында 43,4 % натрий, 11,3% көміртек және 45,3% оттектен тұратын қосылыс.  Осы заттың формуласы  Nа2СО 3

313  Құрамында 44%  қоспасы бар, 13 г кальций карбидінен алынған ацетальдегид күміс оксидімен әрекеттескенде түзілген күмістің массасы            24,6 г

314  Құрамында 47, 06% оттек бар үш валентті металл оксидінің молярлық массасы :        102 г/моль

315  Құрамында 49,55 % марганец және 50,45 % оттегі бар қосылыстағы марганецтің валенттігі:   7 

316  Құрамында 5 атом көміртек бар қалыпты құрылысты барлық күрд.эфирлер-ң саны            4

317  Құрамында 5 көміртек атомы бар зат:             2-метилбутан 

318  Құрамында 5 көміртек атомы бар        2,2 – диметилпропан + 2 – метилбутан + пентан 

319  Құрамында 5% қоспасы бар 16 г кальций карбидінен алынған көмірсутек сынап (ІІ) сульфаты сумен әрекеттескенде түзілген альдегидтің массасы (г):      10,45

320  Құрамында 5,6 л бутадиен және 11,2 л пропадиен бар қоспа толық гидрленуі үшін қажет сутек мөлшері:             1,5 моль. 

321  Құрамында 51, 2% су болатын магний сульфаты кристаллогидратындағы судың мөлшері :    7

322  Құрамында 7 көміртек атомы бар арен            С₇H₈ 

323  Құрамында 7 көміртек атомы,10 сутек атомы ,9 көміртек атомы бар  С₈Н₁₀ + С₇Н₁₄ + С₉Н₁₂ 

324  Құрамында 80 % кальций карбонаты бар 100 г борға 6,3 г азот қышқылымен әсер еткенде бөлінетін көмір қышқыл газының көлемі:     1,12 л

325  Құрамында 80 % көміртек, 20 % сутек бар органикалық заттың сутек бойынша тығыздығы 15.        

326  Құрамында 80% метаны бар табиғи газдан 300 л (қ.ж.) ацетилен алынған болса (шығымы-60%), жұмсалған табиғи газдың көлемі:             1250 л; 1,250 м3

327  Құрамында 80% метан және 20% этан  бар 100 г газ қоспасы жанғанда түзілетін судың массасы        0,1928 кг; 192,8 г

328  Құрамында 80,56 % бутан бар бутен мен бутан қоспасы 4 %-дық 160 г бром суымен әрекеттесетін болса, қоспаның жалпы массасы:     11,52 г

329  Құрамында 84 % мыс оксиді бар мыс пен мыс оксидінің қоспасын концентрлі.азот қышқылымен өңдегенде 11,2 л (қ.ж.) газ түзілсе қоспаның жалпы массасы:      100 г

330  Құрамында 9 sigma және 1 пи байланыс бар зат:         ацетон

331  Құрамында 9,8 г фосфор қышқылы және 12 г кальций гидроксиді бар ерітінділерді араластырғанда түзілетін тұнба массасы:      15,5 г

332  Құрамында 92% таза көміртек бар 1 т кокс толық тотықса, тотықсызданатын магнетиттің массасы:          8,89 кг

333  Құрамында 96,6 г калий стеараты бар сұйық сабыннан шығымы 75% болса, алынатын стеарин қышқылының массасы  63,9 г

334  Құрамында 98 г ортофосфор қышқылы бар ерітіндіден 44,8 л аммиак жібергенде пайда болған тұз:         аммоний гидрофосфаты

335  Құрамында sp3 гибридтенген көміртек атомы бар қосылыс    этаналь 

336  Құрамында атомдардың саны көбірек молекула:        литий ацетаты 

337  Құрамында бес көміртек атомы бар аминнің мольдік массасы           87г/моль 

338  Құрамында вольфрамның ( VІ) оксиді және 20 % қоспасы бар 145 г руданы сутекпен тотықсыздандырғанда алынған вольфрамның массасы:  92 г 

339  Құрамында гидроксил тобы бар органикалық қосылыс          Фенольдар 

340  Құрамында үш элементі бар зат          Калий селитрасы

341  Құрамында екі гидроксогруппасы бар 495 г фенолдың зат мөлшері   4,5 моль 

342  Құрамында жиырма сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молярлық массасы      128 г/моль 

343  Құрамында көміртек атомы бар минерал :      Доломит

344  Құрамында метал катионы бар зат:     хлорофилл мен гемоглобин

345  Құрамында мырыш сульфиді және жанбайтын қоспалары бар 4 т кенді күйдіру үшін 1200 м3 O2 жұмсалды. Кендегі ZnS массалық үлесі:  87 %

346  Құрамында он екі атом сутегі бар алкиндегі көміртек атомының саны           7 

347  Құрамында он төрт атом сутек бар диен көмірсутегінде көміртек атомының саны            8 

348  Құрамында 5 σ - және 1 π - байланыс бар зат: хлорвинил

349  Құрамында 6 σ - және 0 π - байланыс бар зат: метиламин

350  Құрамында оттек бар қосылыс:           әктас 

351  Құрамында пропеннің көлемдік үлесі 15% табиғи газдың 8м3-нен (қ.ж.) алынатын акрилонитрильдің массасы(г):   2839

352  Құрамында С-85,71%, Н-14,29 %бар, гелий бойынша тығыздығы 10,5-ке тең заттың аталуы:        пропен

353  Құрамында төрт көміртек атомы бар альдегидтің молярлық массасы             72 г/ моль 

354  Құрамында төрт көміртек атомы бар бір негізді карбон қышқылы молекуласындағы сутектің массалық үлесі (%) :    9,09 

1     Құрамындағы көміртектің массалық үлесі 85,7% және сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 28-ге тең көмірсутек:   Бутен

2     Құрамындағы сутек атомы оң тотығу дәрежесін көрсетеді     NH3— H2S— C2H4

3     Құрылым буыны -CH2-CH2- және молекулалық массасы 12500 тең полимердің полимерлену дәрежесі:       446

4     Құрылысы түгелдей анықталған алғашқы ақуыз аты  инсулин

5     Қыздарғанда жұмсарып,суығанда қату қасиеті бар пластмасса           термопласт

6     Қыздырған кезде жүретін реак-ң коэф.қос-ы Ca3(PO4¬)2+С+SiO2=   19

7     Қыздырған кезде ыдырайтын зат        Fe(OH)3

       Қыздырғанда MeNO2 және O2 түзеді  +KNO3, NaNO3 

8     Қыздырғанда азотпен әрекеттесетін заттар тобы:        Cl2, Au, Pt 

9     Қыздырғанда немесе салқындатқанда өздерінің баспатқы қасиеттерін сақтамайтын полимерлер    термореактивті

10    Қыздырғанда айырылмайтын негіз:    литий гидрооксиді, натрий гидрооксиді

11    Қыздырғанда жұмсарып, салқындатқанда қайта қатайып, берілген пішінін сақтайтын пластмасса түрі:            Термопластар 

12    Қыздырылған Fe2O3-дің сутекпен тотықсыздандырғанда (қ.ж.) 2,24 л сутек жұмсалған болса алынған темірдің массасы:          3,73 г

13    Қыздырылған темір (III) оксидінен 33,6 л сутекті өткізгенде, нәтижесінде түзілетін темірдің массасы (г):       56

14    Қызыл түсті металл оттекпен әрекетгесіп қара үнтақ түзеді, оны концентрлі күкірт қышқылымен өңдегенде көгілдір ерітіндіге айналады. Бұл металл: мыс

15    Қысқартылған иондық теңдеудің Mg²⁺+2OH-=Mg(OH)₂ сәйкес келетін заттар жұбы           + магний сульфаты мен калий гидроксиді 

16    Қысқаша иондық теңд-ң қайсысы тоығу-тот/сыз/у реак-на жатады    CuО + Hg2+ = Cu2+  + HgО

17    Қысымды арттырғанда тепе-теңдік оңға қарай ығысатын гомогенді реакция:        *2H2 + O2 ↔ 2H2O(бу)

18    Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етеді        2NO  ↔ N2O4; 2H2 + O2 ↔ 2H2O; N2 + 3H2 ↔ 2NH3; CaCO3 ↔ СаO+ СO2 ; 2SO2 + O2 ↔ 2SO3;

19    Қышқыл ерітіндіде лакмус:     қызарады

20    Қышқыл жаңбырдың пайда болуын көрсететін теңдеу:          SO2 + H2O = H2SO3

       Қышқыл тұз түзетін реакция(-лар)      LiOH +H3PO4 

21    Қышқылдардың қайсысы тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та болады       НNO2

22    Қышқылдармен әрекетгескенде сутегін ығыстыра алмайды:  күміс:сынап:мыс

23    Қышқылдығы жоғары оксид:  SO3

24    Қышқылдық қасиет айқын байқалатын жұп    көмір қышқылы мен фенол 

       Қышқылдық оксидтер :           CO2,P2O5 

25    Қышқылдық орта мына ерітіндіде болады:     :А1С13

26    Қышқылдық, негіздік, амфотерлі оксидтің формуласы жазылған қатар:        CO₂; CrO; Al₂O₃

27    Қышқылдың әсерін бейтараптау үшін ______ керек:  NaHCO3 ерітіндісімен сүрту

28    Лабораторияда сутек алатын құрылғы:           Кипп аппараты

29    Лабораториялық тәжірибеде кептіргіш немесе суды сіңіргіш ретінде қолданылатын зат:  фосфор оксиді 

       Лабораториялық тәжірибеде кептіргіш немесе суды сіңіргіш ретінде қолданылатын зат:  фосфор (V) оксиді.

30    Лавсанның мономері:              этиленгликоль мен терефталь қышқылы 

31    Лакмус индикаторының қышқылдағы түсі:     Қызыл/ 

32    Лакмус көк түске боялатын ерітінді:   K₂CO₃ 

33    Лакмус көк түске боялатын ерітінді:   Na₂S 

34    Лакмус күлгін күйінде өзгеріссіз қалатын ерітінді:     Na₂SO₄

35    Лакмус қызыл түске боялатын ерітінді:          Mg(NO₃) ₂

36    Лакмус қызыл түске боялатын жағдай:           H₂SO₄, CuSO₄ 

37    Лакмус қызыл түске боялатын жағдай:           HBr, MgBr₂

38    Лакмус қышқылда - ... түске боялады:             қызыл

39    Лакмус натрий фосфатының сулы ерітіндісінде:          көгілдірденеді 

40    Лакмусты қызыл түске бояйтын тұз ерітіндісі:           ZnCl₂

41    Лакмустың түсі өзгермейтін тұз ерітіндісі:     K₂SO₄

42    Лакмустың түсін көк түске айналдыратын тұз ерітіндісі:        натрий сульфиді

43    Ле-Шателье принціпіне сәйкес тепе-теңдік ығысатын жақ:    сыртқы әсердің нашарлайтын жағына 

44    Литий атомында болатын бөлшектер саны:    3 протон және 4 нейтрон 

45    Литийді өнеркәсіпте алу үшін:            ұз балқымасын электролиздейді 

46    Магний концентрлі күкірт қышқылымен күкіртсутек түзе әркеттесу теңдеуіндегі күкірт қышқылы мен магний сульфатына қойылатын коэффициенттер        5 және 4 

47    Магнийдің азотпен және оттекпен әрекеттесу реакциясы теңдеулеріндегі коэффиценттердің қосындысы:      10

48    Магнийдің тығыздығы 1,74 г/см3, көлемі 150 см3 металл кесегіндегі магнийдің зат мөлшері:           10,88 моль

50    Магнитті теміртас:      Ғе3O4

51    Магний мен мырыш үгінділерінің қоспасы бар. Осы қоспадағы мырышты анықтау үшін:         натрий гидроксидін қолдану керек 

52    Магний мен оның оксидінің 5 г қоспасына сұйытылған күкірт қышқылын қосқанда, қоспа түгел еріп, 2,4 л (қ.ж.) газ бөлінген болса, онда бастапқы қоспадағы магний оксидінің массалық үлесі және 275 мл ерітіндідегі тұздың молярлық концентрациясы:    38,2%, 0,5 моль/л

53    Магний мен хлорсутек әрекеттескенде 1,12 л (қ.ж.) этиленді гидрлеуге қажетті сутек бөлінген. Магнийдің массасы (г):      1,2

54    Магний сульфаты гептагидратының қүрамындағы судың массалық үлесі:        51% 

55    Магний сульфаты дәріханада «ағылшын тұзы» деген атпен сатылады.Оның 25 г бір ретте 1 л суға езіп ішкізіп,іш тазалайды.Осы ерітіндінің пайыздық концентрациясы     2,4 % 

56    Магний сульфаты түзілетін реакция теңдеулері          MgO + H₂SO₄→ + Mg(OH)2 + H2SO4→ + MgO + SO3→ 

57    Магний сульфатының концентрациясы 0,1 моль/л ерітндідегі Mg²⁺ ионының массасы 0,228 г болса, осы заттың диссоциациялануы дәрежесі    0,095 

58    Магний сульфатының кристаллогидратынан (MgSO₄+7H₂O) магний сульфатының 12%-тік ерітіндісінің 1 килограмын алу үшін жұмсалатын судың массасын (г) анықтаңыз.     754 г 

59    Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (ІІ) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны 12

60    Май құрамын зерттеген ғалымдар:      М.Шеврель мен М.Бертло

61    Май қышқылының класаралық изомерлері :   пропилформиат; этилацетат

62    Майлар қатысатын реакциялар:          сабындану, гидролиздену, гидрлену

63    Майларды алғаш рет қолдан синтездеген ғалым:        Бертло М 

64    Майларды синтездеуге қажет:             глицерин

65    Макромолекуласы мононуклеотидтерден тұратын табиғи жоғары молекулалы қосылыстар:            нуклеин қышқылдары

66    Марганец элементі:     d-элементке жатады

67    Марганецке тән жоғары оксидінің жалпы формуласы:           R₂O₇ 

68    Марганецтің IV валентті қосылысы:   МnO2

69    Марганецтің жоғарғы оксидінің формуласын жазыңыз. Жауапты осы формуладағы элементтер индекстерінің қосындысымен көрсетіңіз:          9 

70    Массалық үлесі 0,1 массасы 150 г натрий хлориді ерітіндісі мен массалық үлесі 0,2 массасы 250 г натрий хлориді ерітінділерін араластырғанда алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі (%):            16,25

71    Массасы 1,2 г магнийді оттекте жаққанда 30,1 кДж жылу бөлінді. Реакцияның жылу эффекті:        1204 кДж

72    Массасы 1,5 г мырыш үлгісін жаққанда 6,36 кДж жылу бөлінді. 1 моль мырыш жанғанда 318 кДж жылу бөлінеді. Үлгідегі жанбайтын қоспаның массасы:          1,3 қате есеп

73    Массасы 10 г мыс пен алюминий қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 6,72 л сутек (қ.ж.) бөлінген. Қоспаның құрамы (%):           54 және 46

74    Массасы 10 кг натрий гидроксиді кремний оксидімен әрекеттескенде 11,2 кг натрий силикаты алынды.Натрий силикатының теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы             73,4% | 

75    Массасы 10 т шыны (Na2O · СaO ·6SіO2) алу үшін мына заттардың Na2СO3 , СaСO3 , SіO2 қажет массалары       2,22 тNa2СO3 , 2,1 тСaСO3 , 7,54 тSіO2

76    Массасы 10,4 г темір мен мыс қоспасын тұз қышқылында еріткенде 2,24 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспадағы әр металдың массасы:    5,6 г Fe; 4,8 г Cu

77    Массасы 10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде көлемі 4 л (қ.ж.) аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы.       89,2%

78    Массасы 10,8 г бутадиен-1,3 бромдағанда түзілген 1,4-дибромбутен-2-нің массасы (г):            42,8

79    Массасы 100 г 20%-тік натрий гидрооксидінің ерітіндісіне массасы 73 г 25%-тік тұз қышқылы ерітіндісін қосқанда түзілген ерітіндідегі тұздың массасы:  29,25 г

80    Массасы 100 кг кальций фосфатынан алуға болатын ақ фосфордың Р4  зат мөлшері      161,3 моль

81    Массасы 12 г ас тұзының балқымасы электролизі арқылы көлеміл (қ.ж.) хлор газы алынған. Өнімнің шығымы(%):           65,2

82    Массасы 12 г кальций көміртекпен әрекеттескенде түзілетін кальций карбидінің массасы:     19,2 г

83    Массасы 12,3 г нитробензол алу үшін азот қышқылының массалық үлесі 65 (%)-тік ерітіндінің тығыздығы (р=1,45 мл) болса, қажет көлемі:           6,68 мл 

84    Массасы 120 г 30% қорғасын нитраты күкіртсутекпен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:  26 г

85    Массасы 120 г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғандағы шығымы:  80% 

86    Массасы 120 грамм күкірт (VІ) оксидінің (қ.ж.) көлемі           33,6 л

87    Массасы 13 г мырышпен массасы 16,5 г тұз қышқылының ерітіндісін әрекекттестіргенде бөлінетін сутектің (қ.ж.) көлемі:          4,48 л  

88    Массасы 14 г кальций көлемі 11,2 л азотпен (қ.ж.) әректтескенде түзілетін нитридтің массасы  7,4 г

89    Массасы 14,6 г глицилаланин гидролизі кезінде түзілген глицинмен әрекеттесетін тұз қышқылының 36,5%-тік ρ=0,8г/мл ерітіндісінің көлемі: 12,5мл       12,5мл

90    Массасы 145,5 г гексахлоран алу үшін қажетгі бензолдың массасы (г):          39

91    Массасы 147 г магний карбонатын қатты қыздырғанда 60 г магний оксиді түзілді. Магний оксидінің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы (%):        85,71

92    Массасы 15 г пропанол-1 мен  9,2 г натрий әрекеттескенде түзілген натрий пропанионатының массасы:           20,5 г

93    Массасы 15 г пропанол-1 мен массасы 9,2 г натрий әрекеттескенде алынған натрий пропилатын гидролиздегенде түзілетін сілтінің массасы:  10 г

94    Массасы 16 г алюминий карбиді гидролизденгенде көлемі 6,72 л(қ.ж) метан бөлінді. Метанның теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы(%):        90

95    Массасы 17,8 г магний мен мырыш қоспасын қышқылмен әрекеттестіргенде 8,96 л сутек алынған. Металдардың массалық үлестері      54%, 46%

96    Массасы 170 грамм күміс нитратының 2%-тік ерітіндісіне 10 грамм мырыш пластинкасы батырылған. Реакция аяқталғаннан кейін пластинканың массасы:    9,35

97    Массасы 180 г кремний (IV) оксиді  магниймен тотықсыздандырылды. Нәтижесінде 70 г кремний алынды. Бастапқы заттың құрамындағы қоспаның массалық үлесі:      16,7%

98    Массасы 180 кремний диоксиді кокспен әрекеттескенде бөлінген иіс газының зат мөлшері 6 моль

99    Массасы 186 г калий хроматының ерітіндісіне мырыш нитратының артық мөлшерін құйғанда 54,3 г тұнба алынды. Бастапқы ерітіндідегі калий хроматының массалық үлесі (%):            31

100  Массасы 188 г құрамында 6% қоспасы бар мырыш алдамшысын жаққанда бөлінген күкіртті газды сіңіруге қажетті натрий гидрооксидінің (20%, p=1.225 г/см3) ерітіндісінің көлемі:           594,9 л

101  Массасы 2,8 г этиленмен қосылу реакциясына түсетін бромның массасы:     16 г

102  Массасы 20 г кальций карбонатына тұз қышқылымен әсер еткенде алынған газдың массасы (г):             8,8

103  Массасы 20 г кальций карбонаты ыдырағанда көлемі 2,24 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілді. Өнімнің шығымы (%) 50

104  Массасы 200 г 25,5% AgNO3 ерітіндісін толық электролизге ұшыратты. Катодта бөлінген күмістің массасы (г):        32,4

105  Массасы 200г 15%-тік   глюкоза ерітіндісі  спирттік ашығанда түзілетін көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі:       7,5 л

106  Массасы 200г 15%-ті күкірт қышқылына 300 г су қосқанда түзілген күкірт қышқылы ерітіндісінің концентрациясы    6%

107  Массасы 21,6 г мыс пен алюминийдің қоспасына сілті ерітіндісінің артық мөлшерімен әсер еткенде 6,72 л (қ.ж.) газ бөлінген болса, бастапқы қоспаның құрамындағы мыстың массасы (г):             16,2

108  Массасы 25 г суды 800С температурада қанықтыру үшін 42,2 г калий нитраты қажет болса, оның ерігіштігі           168,8 г

109  Массасы 26 г темір мен 28 г күкірт әрекеггескенде түзілетін темір сульфидінің массасы:      41

110  Массасы 3,2 г оттегінің зат мөлшері мен (қ.ж.) алатын көлемі:           0,1 моль; 2,24 л

111  Массасы 30 г мыстың мырышпен құймасын сұйытылған күкірт қышқылымен өңдегенде 1,12 (қ.ж.) газ бөлінді. Құймадағы мыстың массалық үлесі (%):       89,17%

112  Массасы 30 г мырыш пен мыстың құймасын күкірт қышқылымен өңдегенде 4,48 л (қ.ж.) сутек бөлінсе, құймадағы мырыштың массалық үлесі            43,3%

113  Массасы 300 г 18%-тік күкірт қышқылы ерітіндісіндегі судың массасы         246 г

114  Массасы 31,9 г мыс(ІІ) оксидімен темір(ІІІ) оксидінің қоспасын термиялық тотықсыздандырғанда 9 г су түзілгендігі белгілі болса, қоспадағы темірдің моль саны            0,2 моль |

115  Массасы 32,4 г мырыш оксиді тұз қышқылының массалық үлесі 0,2 массасы 292 г ерітіндісімен әрекеттеседі. Түзілген тұздың массасы (г):      54,4

116  Массасы 336 г ас содасын қыздырғанда түзілген көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі         44,8 л

117  Массасы 34 г аммиактың зат мөлшері:            2 моль

118  Массасы 36 г көміртек оттегімен әрекеттескенде түзілетін көмірқышқылының массасы      132 г

119  Массасы 36,6 г барий хлориді кристаллогидратын қыздырғанда массасы 5,4 г-ға кеміді. Осы заттың формуласы       ВаСІ2· 2Н2O

120  Массасы 4,8 г магнийді көлемі 200 мл 12% күкірт қышқылының ерітіндісінде (p=1,05 г/моль) ерітті.Магний сульфатының массасы        24 г

 

121  Массасы 4,9 г калий хлоратынан 1,12 л оттек (қ.ж.) алынды. Тұз құрамындағы қоспаның массалық үлесі:  16,7%

 

122  Массасы 40 г кальций карбонаты мен 55,2 г тұз қышқылының ерітіндісі әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің артық мөлшердегі ерітіндісі арқылы өткізеді. Алынған тұздың массасы: 42,4 г Na2CO3            42,4 г Na2CO3

123  Массасы 40 г, 10% NaOH ерітіндісімен 0,2 моль HNO3 әрекеттесті. Түзілген тұздың массасы:     8,5 г

 

124  Массасы 400 г құрамында 15% қоспасы бар калций карбидінен 80%-қ шығыммен ацетилен алынса, ацетиленнің көлемі (л):        95,2

125  Массасы 46 г этил сприттінен іс жүзінде массасы 18,5 г диэтил эфирі алынған эфирдің шығымы (массалық үлеспен):       0,5

126  Массасы 48 г мыс пен темірден тұратын қоспаны қышқылмен өңдегенде 11,2 л газ бөлінсе, бастапқы қоспаның құрамы:    28 г Fe, 30 г Cu 

 

127  Массасы 49 г бертолле тұзын қыздырғанда бөлінетін оттектің зат мөлшері   0,6 моль

128  Массасы 5,3 г бензол гомологын нитрлегенде 7,55 г мононитротуынды түзілді. Бензол гомологының формуласы    С8Н10

129  Массасы 5,6 г темір кесегіндегі бөлшектер саны:       0,60*1023

130  Массасы 50 г силикатты желім алу үшін жұмсалатын құрамында 85% SiO2 бар құмның массасы     16,9 г

131  Массасы 50 г мыс пен мыс (II) оксидінің қоспасын сутекпен тотықсыздандырғанда 8,1 г су түзілді. Практикалық шығымы 90% болғанын ескерсек, бастапқы қоспадағы мыстың массалық үлесі:     20%

132  Массасы 50 г 20%-тті Na2SO4 ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогридраттың (Na2SO4 · 10Н2O) массасы және судың көлемі       22,6 г, 27,4 мл

133  Массасы 54 г глюкоза спирттік ашу кезінде түзілген этанол 122,4 г сумен араластырылды. Алынған ерітіндідегі спирттің үлесі (%):  18,4

134  Массасы 56,8 г стеарин қышқылын бейтараптауға жұмсалатын 25%-тік калий гидроксиді ерітіндісінің массасы:   44,8 г

135  Массасы 6 г көмірді концентрлі күкірт қышқылымен салғанда бөлінген көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж.) (л):    11,2 л

136  Массасы 6,4 г мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде күкіртті газдың (қ.ж.) көлемі:           2,24 л

137  Массасы 64,8 г крахмалдан 80%-қ шығыммен алынған глюкоза күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әсер еткенде күмістің массасы (г):        69,12

138  Массасы 7,4 г пропион қышқылымен реакцияға толық жұмсалатын 60% (p=0,8 г/см3) этанолдың көлемі:    9,58 см3; 0,0095 л 

139  Массасы 7,4 г пропион қышқылымен реакцияға толық жұмсалатын 60% (p=0,8 г/см3) метанолдың көлемі:   6,66 см3; 0,0066 л

140  Массасы 80 г әктас қышқылдың артық мөлшерімен әрекеттескенде 32 г көмірқышқыл  (қ.ж.) бөлінді. Өнімнің шығымы %:            91

141  Массасы 80 г темір (III) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда түзілген темірдің массасы    56 г

 

142  Машиналарда антифриз, тежеуіш сұйықтығы ретінде пайдаланылатын зат:        этиленгликоль 

143  Медицинада жарақатты залалсыздандыру үшін 5%-тік йодтың спирттегі ерітіндісі қолданылады. Дәріханада 5%-тік 200 г ерітінді дайындау үшін қажет еріткіштің массасы:            190 

144  Медицинада қымыздық қышқылымен уланғанда асқазанды шаюға кальций хлоридінің 2% ерітіндісін пайдаланады. Көлемі 10 мл (p=1,014 г/см3) ерітіндідегі кальций хлоридінің массасы (г):     0,2

145  Медицинида және өндірісте қолданылатын заттарға глаубер тұзы, ас тұзы, мыс купоросы, ғаныш пен ляпис жатады. Аталған заттардың арасында күкірт қышқылы тұздарының саны:   3 

146  Медициналық практикада асқазанның қышқылдығы жоғары болғанда, асқазан қыжылын басу үшін, ішуге болатын тұз     NaHCO3

147  Мета-ксилол формуласындағы радикалдардың орны :            1, 3

148  Металдар түсін қарай:  түсті, қара

149  Металдарға тән дұрыс емес пікірді анықтаңыз:           жоғары терісэлектрлік

150  Металдарға тән қасиет:           кристалдық тор түйіндерінде металл катиондарының арасында электрондар қозғалады; атом радиусы үлкен, иондану энергиясы томен, электрондарын оңай береді; сыртқы электрон қабатында электрондар саны 1-3

151  Металдарда металдық жылтыры болуының себебі:    жарық сәулесінің сыртқы қабаттардағы электрондармен шағылысуынан

152  Металдардың жалпы химиялық қасиетін көрсететін реакциялар:        Zn+CuSO4=; Mg+O2=

153  Металдардың кремниймен қосылысы:            силицидтер 

154  Металдардың кристалл торларының түрлері:  кубтық көлемді орталықтанған: гексагональды: кубтық бүйірлі орталықтанған

155  Металдардың кристалл торы түйіндерінде:     металл иондары орналасқан олардың арасында электрон газы бар

156  Металдық байланыстар түзетін элементтер қатары:    Si, А1:Cu, Mg:Zn, Ag

157  Металдық байланыстың сипаттамасы:            бос орбиталь саны көп: валентті электрондар саны аз: бос электрондар еркін қозғалыста болады

158  Металл атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар        тұздар 

 

159  Металл гидроксиді пайда болады және сутегі бөлінеді егер су ...әрекеттессе:        натриймен

160  Металл еместік қасиеттері өсу ретімен орналасқан химиялық элементтер қатары:       магний; алюминий, фосфор; бор, алюминий, кремний;-цезий, кальций, алюминий

161  Металл пісіру жұмысы кезінде көзді қорғау үшін арнайы маска киеді, себебі:        ацетилен өте жарқырап жанады 

162  Метан молекуласының геометриялық пішіні:  тетраэдр 

163  Метан хлормен әрекеттескенде түзілетін зат:  хлороформ 

164  Метанды 500° С, 1000°С, 1500° С қыздырғанда түзілетін зат(тар):     С: С2Н2 : С2Н4

165  Метанның жану реакциясының жылу эффектісі 890 кДж. 44,5 кДж жылу алу үшін метанның жне оттектің көлемдері (қ.ж.) (л):  1,12 л CH4; 2,24 л O2

166  Метанальдың жақын гомологының молярлық массасы және оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы  44 г/моль; 1,517

167  Метилдиэтиламинге изомерлер:          C4H9 - NH - CH3; C3H7 - NH - C2H5; C3H7 - N - (CH3)2

 

168  Молекула құрамында sp2 гибридтену күйінде болатын көміртегі атомы бар көмірсутектер:        СН3-СН = СН-СН3: СН3-СН = СН-СН = СН2: СН2 = СН-СН3

169  Молекулааралық сутектік байланыс тән зат :  этанол 

170  Молекулаларында 2 π байланысы бар заттардың қатары:       N2,C2H2

171  Молекулалық кристал торы бар заттар:           O2 , H2O

172  Молекулалық кристалдық торлы барлық заттар:         Төмен температурада балқиды

173  Молекулалық кристалдық торы бар заттар:    CO2 H2O

174  Молекулалық кристалл торлы заттар:  Хлосутек + Фтор + Су 

175  Молекулалық құрылысты заттар қатары         CH3OCH3 және НСІ

176  Молекулалық массасы 151200 болатын полиэтиленнің макромолекуласындағы құрылымдық буын саны:    5400

177  Молекуласында тек қана ковалентті полюсті байланысы бар заттар қатары       Формальдегид, хлорсутек

 

178  Молекуласында 18,06·1023 оттегі атомы бар озонның массасы:         144 г

179  Молекуласында донорлы- акцепторлы механизммен түзілген байланысы бар қосылыс      NH4CI

180  Молекуласының кеңістіктегі пішіні тетраэдрлік болып келетін көмірсутек:        алкандар 

181  Мономер дегеніміз      Полимер молекуласын түзілетін кіші молекулалы заттар. 

182  Моносахаридке жататын зат:  фруктоза

183  Мұздың кристалдық тор типі:  молекулалық 

184  Мұнай өнімдерін тазарту әдісі:            адсорбциялау

185  Мұнай фракциясы:       бензин

186  Мұнайды айдағанда өнімдердің бөліну реті: 1. керосин, 2. лигроин, 3. бензин, 4. мазут, 5. Газойль:   32154

187  Мұнайды өңдеудің 2-ші сатысындағы химиялық əдістер:       катализдік крекинг, риформинг

188  Мұнайдың құрамы:      парафиндер, циклопарафиндер, арендер

189  Мұнайдың физикалық қасиеттері:       кара қоңыр түсті, өзіне тән иісі бар, май тәріздес, қоймалжың сұйық зат  

190  Мүсәтір спирті дегеніміз :       Аммиактың судағы ерітіндісі

191  Мүсәтір спиртін алу үшін 56 мл аммиакты (қ.ж.) 200 г суда ерітеді. Алынған ерітіндідегі аммоний гидроксидінің массалық үлесі:          0,044% 

 

192  Мықты электролит болып саналатын зат:       HNO3 

193  Мына айналудағы Х , У және Z заттары CO2 → C6H12O6 →х → С2H4→у → С2H5OH→ СO2→ z           х- С2H5OH;у- С2H5СІ; z- C6H12O6

194  Мына айналудағы Х және У заттары Х→ У→C2H5Cl→Z→С2H4→(-CH2-CH2-)n :  х-C2H4, y-C2H6, z-C2H5OH

195  Мына жүйеде 2H2O = 2H2 + O2 - Q химиялық тепе - теңдік солға қарай ығысады, егер:        температура төмендесе

 

196  Мына қосылыстардағы С, СО, СО2, СН₄, СН₃СІ көміртек атомының тотығу дәрежелерінің қосындысы неге тең            0 

 

197  Мына қосылыстардың Fe- мен әрекеттеспейтіні:        A) FeCl3 B) CO 

198  Мына реакция теңдеуі Н2SО4 + С → СО2 + SО2 +Н2О бойынша 4 моль тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасы             B) 24г

199  Мына реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы H2S + O2 → S + H2O         7

200  Мына реакцияның типін көрсет: 2КСІО3→КСІ3 + 3О2          Айырулу 

 

201  Мына реакциядағы «X» өнімі C →  CaC2 →  C2H2 →   X →  MgCO3:        CO2

202  Мына схемадағы реак-да тотығатын элемент-р Cr2S3+KNO3+KOH=K2Cr2O7+H2O+KNO2           S,Cr

203  Мына сызбанұсқа бойынша СаСО3 → Са(НСО3)2 → СаСО3 → СаО → Са(ОН)2 реакциялар жүргізу процесінде әк суын қосуды қажет ететін саты:         2

 

204  Мына сызбанұсқа бойынша АІ → АІ(ОН)3 → АІ2О3 → АІСІ3 → АІ реакциялар жүргізу процесінде балқыманың электролизін қажет ететін саты: 4

205  Мына тұздар берілген: (NH4)₂S, NaNO₃, BaCO₃, Al₂(SO₄)₃. Қышқыл орта түзетін тұздың гидролизінің екінші сатысындағы толық иондық теңдеудегі коэффициенттерінің қосындысы:   12

206  Мына тұздар-ң еріт-і берілген:CaCl2,Mg(NO3)2,ZnSO4,MnSO4,AgNO3Тұздар еріт-н мыстың ығыстырып  Тұздар еріт-н мыстың ығыстырып

 

207  Мырыштың алюминиймен құймасы:  цинкаль

208  Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы 3

209  Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышқылын құйып, қыздырғанда түзілетін реакция өнімдері     CuSO4, SO2, H2O

210  Мыс (ІІ) оксидін 11,2 л (қ.ж.) сутекпен тотықсыздандырғанда бөлінген мыстың массасы       32 г

211  Мыс пен алюминийдің 50 г қоспасына тұз қышқылымен әсер еткенде 33,6 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі:   46% 

212  Мыс пен конц.азот қышқ-ң әрекеттесу теңд-гі Х және У заты Х және У заты

213  Мыс пен мырыштың 30 г құймасын (жез) тұз қышқылының артық мөлшерімен өңдегенде 3,36 л сутек газы (қ.ж) бөлінген. Құймадағы мырыштың массалық үлесі (%):             32,5

214  Нан өнімдерін пісіруде қамырдың жақсы көтерілуі үшін қолданылатын тұз:        NaHCO3 

215  Натрий бромидінің сулы ерітіндісін электролиздегенде анодта 8 г бром бөлінеді, катодтағы газ көлемі :      D) 1,12 л 

216  Натрий гидроксидінің 20 г мен хлорсутектің 40 г әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы:     29,25 г

217  Натрий гидрооксидінің балқымасын электролиздегенде электродтарда түзілетін өнімдер:      Na, O2, H2O

218  Натрий дигидрофосфаты формуласы:  NaH2PO4 

219  Натрий карбонатынан көлемі 27 л көмірқышқыл газын (қ.ж.) алу үшін жұмсалған тығыздығы 1,1 г/мл, 20%-дық тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі:        400 мл

220  Натрий сульфаты ерітіндісінен 2,33 г тұнба алу үшін қажетті концентрациясы 0,2 моль/л барий хлориді ерітіндісінің көлемі:       50 мл; 0,05 л

221  Натрий фториді еріт-ң электролизі кезінде анодта бөлінетін зат-ң молек-қ массаы        32

222  Натрий хлоратындағы химиялық байланыс:   ковалентті полюсты және иондық

223  Натрий хлоридінің 20°С-тағы 100 г судағы ерігіштігі 36 г болса, қаныққан ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі (%):       26,5

224  Натрий хлоридінің ерітіндісін электролизденгенде 5,6 л (қ.ж) сутек бөлінетін болса, түзілген натрий гидроксидінің массасы:      20 г

225  Натрий хлоридіне концентрлі күкірт қышқылымен әсер еткенде 44,8 л хлорсутек түзілген, реакцияға түскен натрий хлоридінің массасы 117 г

226  Натрийді өнеркәсіпте алу реакция теңдеуі:     NaCl –эл.тогы→

227  Натрийдің қасиеті:      Күшті тотықтырғыш

228  Натрийдің қасиеті:      иондары жалынды сары түске бояйды:сумен сілті түзеді:керосин астында сақтайды

229  Натрийдің хлормен әрекеттесу реакциясының жылу эффектісі 810 кДж. 40,5 кДж жылу бөлінсе, жұмсалған натрий мен хлордың массалары (г):           2,3; 3,55

230  Натриймен әрекеттесетін 4,6 г органикалық зат жанғанда, 8,8 г CO2 және 5,4 г H2O түзілсе, белгісіз заттың молекулалық формуласы:     C2H6O

 

 

231  Нәруыздарға азот қышқылын қ осқанда түзеді:           Сары түс

232  Нәруыздарденатурациясыкезіндеболатынөзгеріс(тер) Үшінші ретгік құрылым бұзылады: екінші реттік құрылым бұзылады

233  Нәруыздардыңқұрамынақарайбөлінеді:           протеиндер, протеидтер

234  Нәруыздардысапалықанықтауғақолданылады:            мыс (II) гидроксиді: азот қышқылы

235  Нәруызды құрайтын a - аминқышқылдарының қалдықтарының өзара байланысы:             пептидтік

236  Нәруыздыңбіріншіреттікқұрылымытүзілетінбайланыс:           пептидтік

237  Нәтижесінде 6 моль сутегі түзілу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін мырыштың массасы (г): •/455/        455

238  Нәтижесінде глюкоза түзілетін реакция:         крахмал гидролизі

239  Негізгі топша металы Ме203оксидін түзеді. Валенттік электрон конфигурациясы тэн:          ns2np1

240  Негізгі топшада жоғарыдан төмен қарай металдардың иондану энергиясы:        кемиді

241  Негіздік оксид те, қышқылдық оксид те осы қатарда:             MnO және Mn2O7

242  Негіздік оксид:            FeO

243  Негіздік оксидке жатпайтын оксид:                бор оксиді        

244  Негіздік оксидтер:       Na₂O; BaO; K₂O; MnO; CaO; MgO; Na₂O; SrO; CrO

 

245  Негіздік орта көрсететін тұздар           Na₂S, CH₃COONa 

246  Никельді төмендегі схема бойынша алуға болады:     

247  Нитрон талшығының мономері акрилонитрильді пропеннен алады:  2CH2 = CH-CH3 + 2NH3 + 3О2 → 2CH2 = CH - C ≡ N + 6H2O

248  Нитрон талшығының мономері акрилонитрильді пропеннен алады: 2CH2 = CH-CH3 + 2NH3 + 3О2 → 2CH2 = CH - C ≡ N + 6H2O; Пропеннің 8 м3 -нен (қ.ж.) алынатын акронитрилдің массасы  18,93 кг

249  НСІО3-ке сәйкес оксид формуласы     СІ2О5

250  Нуклеотидгидролизденгендетүзіледі:  ортофосфорқышқылы: азотты гетероциклді негіз: пентоза

251  Оксидтердегі элементтердің тотығу дәрежесінің өсу ретімен орналасқан қатар :        А) MgO, B2O3, SiO2, N2O5 С) CO, Al2O3, CO2, N2O5 G) CuO, Al2O3,CO2, P2O5 

252  Оксидінің салыстырмалы молекулалық массасы 102 тең III топ элементі:     Al

253  Оксоний ионын түзетін заттар:           HCl HNO3 H3PO4

254  Октан симметриялы емес түрде крекингленгенде түзілетін алканның құрамында метанға қарағанда 4 көміртек артық болса, екінші компоненттің молекулалық массасы:     42

255  Оқушыға тәжірибе жасау үшін 1,204*1023 молекула көмір қажет. Ол тәжірибеге әрқайсысы 1 г 3 көмір таблеткасын алды. Әжірибеге қажетті көмір массасы:     2,4 г

256  Олейн қышқылының қолданылуы:      қатты май алуда

257  Оңай ұшқыш заттың кристалл тор түйіндерінде орналасқан бөлшектер:        молекулалар

258  Озонның молярлық массасы    48 г/моль

259  Орбитальдар пішінін анықтайтын квант саны             орбиталь квант саны

260  Органикалық заттар құрамындағы көміртегі элементінің валенттілігі:           4

261  Органикалық заттардың сапалық құрамын сақтап, көміртек қаңқасы бойынша құрылысын өзгерту:           Изомерлену

262  Органикалық қосылыстарға тән қасиет(тер):  С) бейэлектролиттер немесе әлсіз электролиттер; Е) құрамында көміртек атомының болуы; F) көміртек атомдарының тізбек құруы 

263  Органикалық қосылыстарға тән қасиеттер + бейэлектролиттер немесе әлсіз электролиттер         + бейэлектролиттер немесе әлсіз электролиттер + құрамында көміртек атомының болуы 

264  Органикалық қосылыстардағы көміртек атомының арасындағы химиялық байланысының түрі + коваленттіі полюссіз 

265  Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясын ашқан ғалым:        •/А.Бутлеров/ 

266  Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының негізін қалаған ғалым:         •/А.Бутлеров/ 

267  Органикалық табиғи заттар:    Сахароза; Белоктар; Майлар;

268  Органикалық химия терминін 1808 жылы алғаш ұсынған швед химигі:        •/И.Берцелиус/ 

 

269  Органикалық химия» деген атауды ұсынған ғалым:   •/И.Берцелиус/ 

270  Орто-дихлорбензолдағы орынбасарлар орны  *1,2-

271  Орто-ксилол формуласындағы радикалдардың орны:             1, 2

272  Ортофосфор қышқ-н әрекеттеспейтін зат        күшті қышқыл тұздары

 

273  Орын басу реак-ғы активтіліктердің өсу ретімен орналасқан қатары       С6Н6,С6Н5СН3

 

274  Орын басу реакциясы  A+BC→AC+B

 

275  Орын басу реакциясы  Zn + H2SO4=

 

276  Орын басу реакциясы  Mg + HCI →

 

277  Орын басу реакциясы  Zn+CuCl2=ZnCl2+Cu

278  Орынбасушының орны бойынша изомерия түрі тән, оның құрамындағы атомдар түрі:          + амин қышқылдарға С, H, O және N 

 

279  Орыс ғалымы Бутлеров алғаш синтездеген зат:          қантты заттар

280  Оттегі - жай зат           Атмосфера 

 

281  Оттегі 17О изотопында...        8 протон, 9 нейтрон, 8 электрон

 

282  Оттекті тәжірибе жүзінде алғаш алған ғалым:            К.Шееле 

283  Оттектің массалық үлесі көп гидроксид:         бериллий

284  Оттектің 6,02 ·1023 молекуласының зат мөлшері        1 моль

285  Оттектің тотығу дәрежесі -1 ге тең қосылыс(тар)ы:    K2O2; Na2O2; H2O2

 

286  Отын жанғанда, жанартау атқылағанда, зауыттар жұмыс істеп тұрғанда ауаға таралатын азот оксидтері:   NO, NO2 

287  Өзара әрекеттескенде иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар        Литий және оттек

 

288  Өзгерістер нәтижесінде түзілген Г заты   KBr   □(→┴( CI2) )     А →┴(    Ca  ) Б →┴(   AgNO3    )     B→┴(     HI)     Г            AgI

289  Өзгерістер схемасындағы ’’Э’’ элементін табыңыз: H₂ЭO₃ ЭO₂ ЭO ЭO₂        •/Көміртек/ 

290  Өзгерістер сызбасындағы FeCl2 – X1 – X2 – Fe2O3 X1,X2 заттары    X1 - Fe(OH)2 X2 - Fe(OH)3

291  Өзгерістер тізбегінде А және Е заттары KCl (ер.электролизі) →А (H2SO3)→ Б→(HNO3) → C (t0C) →  E:           KOH және KNO2

292  өзгерістеріндегі В және С заттары       E) В- Н2; С-HCl

293  Өзіне тән иісі бар зат лакмусты қызартады, мырышпен әрекеттесіп сутек бөледі және күміс айна реакциясына түседі:         құмырсқа қышқылы

294  Өнеркәсіпте 448 л(қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы       2 кг

295  Өнеркәсіпте оттекті алу әдісі:              электр тогы әсерімен суды айыру

296  Өнеркәсіпте сөндірілмеген әкті алу жолы       СаСО3 □(→┴t0 ) СО + СО2↑

 

297  Өнеркәсіпте сутекті алу әдісі:  суды тұрақты тогының көмегімен айыру арқылы

298  Өнеркәсіпте хлорды алуға қолданылатын зат: натрий хлориді

 

299  Өнеркәсіпте хлосутек газын алу үшін :           H2 + Cl2 = 2HCl

300  Өндірісте фторды кальций фторидінен алу әдісі         Электролиз 

301  Өнімнің шығымы 75% болса, көлемі 4,48 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы әкті сумен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы (г):      15

302  Өнімнің шығымы 80% болса, 126 г азот қышқылынан түзілетін аммоний нитратының массасы (г)     128 

303  Өсімдік немесе жануар майларының сілтілік гидролизі кезінде түзілетін қосылыс:     глицерин

304  Өсімдікте фосфордың қажет болу себебі         гүл және жемістің өсуі, дамуы үшін

305  Пальмитин қышқылының физикалық қасиеті   иіссіз, суда ерімейтін қатты заттар, органикалық еріткіште ериді  

306  Пара-ксилол формуласындағы радикалдардың орны:             1, 4

307  Пентадиен-1,2-ң қос байл-ң орналасуы бойынша изомері       *пентадиен-1,3

308  Пентан альдегидін алу үшін қажет спирттің құрамындағы көміртек атомының саны:           + 5. 

309  Пентанальға изомер:   3-метил бутаноль; 2-метил бутаналь

310  Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясының типі CH3-(CH2)3-CH3 → CH3-CH(CH3)-CH2-CH3:            изомерлену

311  Пентанның этаннан реакцияға түсу айырмашылығы :            изомерлену

312  Периодта солдан оңға қарай металдық қасиет:            кемиді

313  Периодта солдан оңға қарай:   металдық қасиет кемиді

314  Периодтың нөмірі       Атомдағы энергетикалық деңгейлер санымен анықталады

315  Периодтық жүйе-ң бірінші тоб-ң S элемент-ң сульфидтері суда жақсы ериді.Еріт.ортасы    сілтілік

316  Периодтық системаның ІV-периодтағы элемент өзінің сутекті қосылысы мен жоғарғы оксидінде бірдей валенттілік көрсетеді. Осы элементті атаңыздар:        •/Германий/ 

317  Пикрин қышқылы түзіледі:     Фенол + азот қышқылы (конц) | 

318  Пирамида пішінді молекула:   NH3

319  Пиримидиннің оттекті туындылары:   урацил; тимин; цитозин;

320  Пластмасса мономеры:            этилен

321  Пластмассалар құрамына кірмейтін зат:          еріткіштер 

322  Пластмассалар мынадай болып бөлінеді:        термопластикалық; термореактивті 

323  Пластмассалардың типтері:     термопластикалық; термореактивті 

324  Пластмассаның құрамына кіретін заттар:        толықтырғыштар, тұрақтандырғыштар, бояғыштар

325  Полиамидті талшықтар тобына жататын полимер:     капрон 

326  Полиамидтік талшық:  кевлар, капрон

327  Поликонденсация реакциясы нәтижесінде алынатын зат:         фенолформальдегид смоласы

328  Полимер қасиеті :        температураға әртүрлі әсері бар, жылуды нашар өткізеді, қолдануға жеңіл әсем

329  ретінде қолданатын,суда еритін сұйық,ароматты көмірсутек  стирол

330  Полимерлегенде каучук түзілетін зат  дивинил

331  Полимерлену дәрежесі .... көрсетеді:   Полимердің макромолекуласында неше мономер молекулалары біріккенін 

332  Полимерлену реакциясы дегеніміз бұл -         - мономер қатысып, кіші молекулалы қосылыс бөліне жүретін полимер түзілу реакциясы

333  Полимерлену реакциясы         nH2C=CH-CH=CH2→[-H2C-CH=CH-CH2-]n,  nН2С꞊СН2→[-СН2-СН2-]n

334  Полимерлену реакциясына түсетін зат:           стирол

335  Полимерлер алыну әдісіне байланысты ... болады:     әрі табиғи, әрі химиялық

336  Полимерлер алыну жағына қарай:       тек жасанды

337  Полимерлер:     макромолекулалардан тұрады 

338  Полимерлер жасалатын зат түрлеріне және өңдіру әдісіне қарай____бөлінеді       эластомерлер, жабындар, талшық, пластмассалар

339  Полимерлердің геометриялық құрылымы мынадай болады:   сызықты, тармақты, торлы 

340  Полимерлердің геометриялық құрылымы:      сызықты, тармақталған, торлы 

341  Полимерлердің эластикалық және пластикалық қасиеттерін арттыратын реагенттер:  •/Пластификаторлар (жұмсартқыштар)/ 

342  Полипептидтік тізбектегі аминқышқылдары қалдықтарының қатаң тәртіппен бірінен кейін бірі орналасуы:         белоктардың бірінші реттік құрылымы  

343  Полисахарид:   целлюлоза:гликоген:амилоза

344  Пропин молекуласындағы σ – байланыстардың саны:            6 

345  Радиатордың суы қатпас үшін құятын көпатомды спирт:       C2H4(OH)2

346  Радиоактивті элементтер тек радиоактивті______құралған     изотоптардан

347  Реакция  KI +KIO3 +H2SO4 →I2 +K2SO4 +H2O теңдеуінің өнімдер жағындағы        

348  Реакция заттардың агрегаттық күйіне қарай жіктеледі:           гомогенді, гетерогенді

349  Реакция мына схема бойынша жүреді N2 + ЗН2 <=> 2NH3 +Q аммиактың шығымын жоғарлату үшін қолайлы жағдай:           температураны төмендету: қысьшды арттыру: сутегі концентрациясын арттыру

350  Реакция нәтижесінде 12 моль аммиак түзілсе, сутекпе реакцияға түскен азоттың зат мөлшері:           6 моль

351  Реакция нәтижесінде 2,24 л көмірқышқыл газы (қ.ж.) бөлінген болса, онда тұз қышқылымен әрекеттескен натрий карбонатының массасы            D) 10,6

352  Реакция ортасы қышқылдық болатын тұз:      ZnCl2

353  Реакция өнімінің концентрациясын көбейткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі:            өнімдер түзелу реакция жағына қарай ығысады

354  Реакция теңдеуіндегі: Cr2(SO4)3 +KMnO4 +H2O→K2Cr2O7 +Mn(ОН)4  + Н2SО4 барлық коэффициенттердің қосындысы:    B) 16

1     Реакцияның жылдамдығы 81 есе артқанда, температуралық коэффициенті   3-ке тең болса, онда температура:          A) 400С артады

2     Реакцияның температуралық коэффициенті- 3-ке тең. Температураны 300С көтергенде реакция жылдамдығы   27 есе артады

3     Реттік номері 29-ға тең элемент атомының ядросы мынадай бөлшектерден тұрады:       29 протон, 35 нейтрон

4     Реттік нөмірлері 20, 30, 40 болатын элементтердің нейтрон сандары:            35: 20: 51

5     Реттік нөмірі 17-ге тең элемент-ң электрон-қ формуласын құрыңыз.Атом-ң максимал қозған күйіндегі жұптаспаған электрон саны     7

6     Реттік нөмірі 88 элемент:        радиоктивті, s- элемент, металл

7     РНҚ-нын курамына кiрмейдi –            тимин

       С=С арасындағы байланыс ұзындығы:            0,134 нм 

8     Сабын алу реакциялары:         С6Н5О6(С17Н35)3 + NaOH →: С17Н35СООН + NaOH →

9     Сабын құрамында болатын металл катиондары          Na⁺, K⁺ 

10    Сабын осы қышқылдардың тұздарынан құралады:     пальмитин, стеарин

11    Сақар, əктас жəне құмды араластырып жоғарғы температурада балқытқанда түзілетін шыны:      отқа төзімді шыны

12    Салыстырмалы молекулалық массасы 100-ге тең қаныққан көмірсутектердің молекулалық формуласы    С₇Н₁₆ 

13    Салыстырмалы молекулалық массасы 226-ға тең қаныққан көмірсутектің формуласы:            С₁₆Н₃₄

14    Салыстырмалы молекулалық массасы 58-ге тең қаныққан көмірсутектің молекулалық формуласы    С₄Н₁₀ 

15    Салыстырмалы молекулалық массасы 72-ге тең қаныққан көмірсутектің молекулалық формуласы    С₅Н₁₂ 

16    Саны бойынша спирттердің атомдығын анықтайды:  гидроксил тобы 

17    Салғырт газ аргонның электрондық формуласындай құрылысы бар бөлшек  СІ-

18    Сары жасыл түсті А- заты, күрделі Б- затымен әрекеттесіп С жәнеД -затгарын түзеді. С -затын қыздырғанда Д-затын және оттекті алуға болады. С-затының формуласы: КС1О3

19    Сахарозаның формуласы:        C12H22O11

20    Селен мен фосфордың ұшқыш сутекті қосылыстарының қасиеттері:        •/қышқылдық және негіздік/ 

       Селитралар       +Cu(NO4)2, AgNO3, NaCl 

21    Серпімділік, катализдік нәруыздардың ағзадағы атқаратын қызметі:  ағзадағы химиялық реакцияларды тездетеді: жасушаның құрылыс материалы

22    Синтезді талшықтар:   нитрон, лавсан, капрон

23    Синтездік каучуктың мономері:          изопрен 

24    Синтетикалық талшық нейлон алу үшін қолданылатын амин:        гексаметилендиамин

       Синтез- газдың құрамы           ІV (CO); 2V(H2)

25    Силикат өндірісінің өніміне жатпайды            аммофос

26    Силикатты желімнің жуғыштық қасиеті         Гидролизденіп, сілтілік орта көрсетеді

27    Силикатты желім         Натрий силикатының ерітіндісі

28    Сода, шыны, сабын жасауда қолданылатын тұз:         Na2CO3 

29    Сополимерлену реакциясы арқылы алынатын каучук,оның бір құрылымдық буындағы көміртек атомының саны:          + Бутадиен-стирол каучугы, 12 

       Сөндірілмеген әктің формуласы:         CaO

30    Спирттердегі химиялық байланыс түрі, көміртек атомының электрондық формуласы  +ковалетті полюсті, ковалетті полюссіз, сутектік, ... 2s²2p² 

31    Стереохимиялық негізі қалану себебі  көміртек атомына байланысты

32    Стехиометрия сөзі -гректің     "құрамдық бөлік" және "өлшеу" сөздерін қосу арқылы түзілген

33    Стаканда концентрациясы 0,10 моль/л 200 мл барий хлоридінің ерітіндісі бар. Егер оған 150 мл су құйса, стакандағы тұздың концентрациясы    0,057 моль/л

34    Студенттер бақаға тәжірибе жасау үшін физиологиялық ерітінді дайындады. Ол үшін олар 100 г суға 9 г тұз қосты. Физиологиялық ерітіндідегі тұздың массалық үлесі (%):    8,26

35    Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызбанұсқасы:        BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl; 

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

36    Суда ерігенде әлсіз негіздер түзіледі:  PH3, NH3

37    Суда ерігенде ерітіндісі PH>7 көрсететін заттар:        натрий сульфиді; натрий силикаты; калий карбонаты

38    Суда ерігенде сілтілік орта түзетін заттар:      натрий ортофосфаты

39    Суда ерімейтін әртекті қоспасы бөлу әдісі      тұндыру

40    Суда ерігіштігі жоғары заттар:            хлорсутек, калий сульфаты

41    Суда ерімейтін зат:      BaSO4

42    Суда ерімейтін негіз:   Fe(OH)3

43    Суда ерімейтін негіз:   Cr(OH)3

44    Суда жақсы ериді, қатты, балқу температурасы жоғары болатын зат: KI

45    Судағы еріт-і қышқыл болады SO2

46    Судағы және құмдағы оттектің массалық үлесі:          89; 53

47    Суды жағатын зат:       F2 

48    Судың 1 молінің молярлық массасы:  18 г/моль 

50    Судың гидролізін пайдаланады:          сутегі мен оттегі алу үшін

51    Судың кермек болуы   D) кальций мен магний тұздары әсерінен

52    Судың молекуласының құрылысы:     бұрыштық

53    Судың тұрақты кермектілігін жоюға қолданылатын заттар:   кристалдық сода; натрий ортофосфаты; сөндірілген әк суы

54    Судың уақытша кермектігі оның құрамындағы кальций мен магнийдің гидрокарбонат иондарының болуына байланысты. Суды қайнатқан кезде гидрокарбонат карбонатқа айналып, қақ түрінде ыдыстың қабырғасына қонады. Массасы 80 г әктас қышқылдың артық мөлшерімен әрекеттескенде 32 г көмірқышқыл газы түзіледі. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы (%):     91

55    Сулы ерітіндіде бола алмайтын иондар жұбы:            Ғе2+және ОН-

56    Сульфат-анионды анықтайтын зат      BaCl2

57    Сумен әрекеттес-де негіз түзетін оксид           Na2О

58    Сумен әрекеттескен кезде калий атомы:         - тотығу дәрежесін өзгертпейді; - тотықтырғыш рөлін атқарады;- теріс зарядталған ионға айналады

59    Сумен әрекеттескенде 1 л сутек (ж.ж) бөлiнсе, реакцияға түскен литийдiң зат мөлшерi:     0,09 моль

60    Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксид       ҒеО

61    Сумен әрекеттеспейтін оксид: кремний оксиді           кремний оксиді 

62    Сумен әрекеттесіп, қышқыл түзетін оксидтер:            A) P2O5, B) SO3, E) CO2

63    Сумен қосылу реакциясына түсетін зат           СаО ++ С₂Н₄ ++ CO₂ | 

64    Сутегімен жоғары температурада әрекеттесетін заттар           +О2, N2, CuO 

65    Сутегімен сутектік байланыс түзетін элементтер:       О: N: F

66    Сутегінің латынша аталуы:     гидрогениум 

67    Сутек ........... сұйылады:          – 253 ºС 

68    Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар        +негіздер 

69    Сутек ауадан………. жеңіл     +14,5 есе 

70    Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 14-ке тең алкен:  этен

71    Сутек газы:      Сутек газы: түссіз

72    Сутек газын ашқан ғалым:      Г. Кавендиш 

73    Сутек металдарымен әрекеттескенде түзілетін заттар             гидридтер 

74    Сутек пен хлордың әрекеттесу реакциясында сутегі газының бастапқы концентрациясы 0,8 моль/л, 10 секундтан кейін оның концентрациясы4 моль/л тең болды. Реакция жылдамдығы:        0,04 моль/л с

75    Сутек пероксидінің айырылу реакциясын жылдамдататын фактор: марганец (IV) оксидін қосу    марганец (IV) оксидін қосу 

76    Сутек төмен қышқылдану дәрежесін көрсететін қосылыс:      KH 

77    Сутек ұшқыш қосылыс түзеді :           N, S, C

78    Сутекпен әрекеттесіп гидрид түзетін металдар қатары:          К, Na

79    Сутекпен тотықсыздандыру әдісі арқылы мына металды алуға болмайды:        натрий

80    Сутектермия, көміртектермия және алюмотермия әдістерімен алуға болатын зат:  бериллий 

81    Сутекті қосылыстарда -3 тотығу дәрежесін көрсететін элемент орналасқан топ нөмірі:

       5

82    Сутек (қ.ж) ұшқыш қосылыс түзетін заттар:   N2; S 

83    Сутекті қосылысында -4 тотығу дәрежесін көрсетеді: германий: кремний: көміртек

84    Сутекті таза күйінде алған ғалым:       •/Г.Кевендиш./ 

85    Сутектік байланысқа тән қосылыстар  спирттер

86    Сутектік байланыс дегеніміз   Бұл бір молекуладағы оң полюстенген сутек атомы мен екінші бір (молек-ғы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс

87    Сутектік байланыс түзе алатын молекула(лар):           H2О: HF

88    Сутектің изотоптар саны  және құрамында дейтерий бар судың молекулалық массасы:     A) 3; 20

89    Сутектің табиғи изотоптарының массалық сандары:  1, 2, 3

90    Суттекпен əрекеттескенде түзілетін өткір иісті газ:    күкіртсутек

91    Сұйық сабын алуға қажетті сілті:        KOH 

92    Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін металл:    мыс

93    Сұйытылған қышқылдан сутегі бөліп шығара алмайтын металл :      D) Cu 

94    Сүйелді кетіруге қолданылатын дәрінің құрамында болатын тұз хлорид иондарына сапалық реактив болып табылады. Бұл заттың формуласы:     AgNO3

95    Сызбанұсқасы берілген реакцияда тотығатын элементтер Cr2S3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + K2SO4 + H2O + KNO2:         S, Cr

96    Сызықты полимер:      капрон

97    Сызықты табиғи полимер:       целлюлоза; табиғи көксағыз

98    Сынаппен алюминий құймасы Амальгама 

99    Сыртқы деңгейшесінде электрондар саны тең бөлшектер:      Ar атомы және K ионы

100  Сыртқы электрондық қабатының формуласы ... ns2np5   болатын  элемент       Фтор 

101  Сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ...3s23p1 болып келетін элемент түзетін жай зат:     екідайлы қасиеті бар зат

102  Сілті әсерінен күлгін лакмустың түсі:  көк түске өзгереді

103  Сілтілік жер-металға жатады:  Mg

104  Сілтілік метал :            күшті т.т.с химиялық белсенді иілгіш жұмсақ созылғыш

105  Сілтілік металдар орналасқан қатар    К, Na, Li

106  Сілтілік метал: Na

107  Сілтілік металдар ішінде цезий терісэлектрлігі төмен элемент, себебі:        •/Валенттік электрондары ядродан алыста орналасқан/ 

108  Сілтілік металдарға тән емес:  — Оксиді қышқылдық қасиет көрсетеді— Тығыздықтары үлкен —

109  Сілтілік металдарды өнеркәсіпте алу:  Сілтілік металдарды өнеркәсіпте алу: B) балқымасын электролиздеу

110  Сілтілік металдарды тек қана тұздарының балқымаларын электролиздеу арқылы алуға болады. Оған себеп:             сілтілік металдар - ең белсенді металдар, сондықтан басқа әдістермен алынуы мүмкін емес

111  Сілтіні зертханада алу әдісі:    белсенді металды сумен әрекеттестіру

112  Сірке альдегиді әрекеттесетін заттар жұбы:    Ag2O-ның аммиактағы ерітіндісі мен оттекпен

113  Сірке альдегидін мына затты гидратациялау арқылы алады: ацетилин        ацетилин 

114  Сірке альдегидін мыс(II) гидроксидімен қайнатқанда түзілетін тұнбаның түсі:        қызыл 

115  Сірке қышқылдары қолданылады:      тамақ өнеркәсібінде

116  Сірне дегеніміз:           декстрин мен глюкоза қоспасы

117  Табиғатта бос күйінде кездеспейді. Сілтілік жер металымен қосылысы суда жеңіл айырылып улы газ бөледі. Жеңіл балқитын ұшқыш, тотыққанда жарық шығаратын зат:       фосфор

118  Табиғатта кездесетін ■(20@10)Ne – 20 изотопының массалық үлесі 90%, ■(20@10)Ne – 22 изотопының массалық үлесі 10%. Неон элементінің салыстырмалы атомдық массасы:   20,2

119  Табиғатта таралуы бойынша 2-ші орындағы бейметалл:         Si

120  Табиғатта тек қосылыстар күйінде кездесетін метал(дар):      Na; Ca; K

 

121  Табиғи газ өнімдері:    құрғақ газ, пропан-бутан қоспасы, газды бензин

 

122  Табиғи газды сұйылту арқылы алынатын, құрғақ газ:              метан-этан 

123  Табиғи газдың басты құрам бөлігі:      метан

 

124  Табиғи каучуктың отаны:        Бразилия 

125  Табиғи каучуктің мономері:    бутадиен 

126  Табиғи күкірт құрамында 20% қоспа болса, 224 л (қ.ж.) күкірт (IV) оксидін алу үшін жұмсалатын табиғи күкірт массасы:  400 г

 

127  Табиғи минерал бокситтің құрамында алюминий оксидінің массалық үлесі 92% болса, 5 кг бокситтен алынған алюминийдің массасы:       2,44 кг

128  Табиғи полимер болып табылады:       крахмал 

129  Табиғи полимерге жатпайды:              капрон

130  Табиғи талшық:           зығыр;  кендір;   мақта;

131  Табиғи калий хлориді  Сильвин минералы

132  Тағам өнеркәсібінде заттың жарамдылық мерзімін арттыру үшін қолданылатын қоспа:         бензой қышқылы (Е210)

133  Таза зат:           темір 

134  Таза заттар қатары       Алтын, мыс, ас содасы

135  Талшықтар мен целлофан дайындау үшін целлюлозадан алынатын қоймалжың зат:  Вискоза 

136  Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын қышқыл:             сірке қышқылы 

137  Тамақ өнеркәсібінде сүттен айран, қаймақ, сүзбе алған кездегі глюкозаның ашуы:          сүт қышқылды 

138  Тамақ өнімі ретінде қолданылмайтын көмірсу:           целлюлоза 

139  Тармақталмаған 6-амингексан қышқылынан алынатын өнім:             капрон

140  Таскөмірдің пиролиз өнімі:     кокс газы

141  Тәтті дәмі бар, суда жақсы еритін, тотықсызданғанда алты атомды спиртке айналатын, ашығанда біратомды спирт түзетін кристалды зат, - бұл:        глюкоза

 

142  Тез ыдырап кететін тұрақсыз радиоактивті элемент:  астат 

143  Тек p-p электрондық бұлттарының бүркесуі есебінен түзілген σ-байланыс (сигма) бар молекула          N2

144  Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар      + Mn , Tc , Re,V, Mo +++Mn,Fe₂ 

145  Тек қышқылдық қасиет көрсететін зат:           күкірт қышқылы 

146  Тек қана тотықтырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы           күкірт қышқылы 

147  Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілетін заттар қатары      Бензол, күкіртсутек, озон

148  Температураны 500С дан 1000С-қа көтергенде реакция жылдамдығы 243 есе артатын болса, температуралық коэффиценті:       3

149  Температураны арттырғанда тепе-теңдік оңға қарай ығысатын теңдеу:         N₂ + O₂→2NO – Q 

150  Температураны әрбәр 100 С-қа көтергенде реакция жылдамдығы 3 есе артады. Температураны 900 С –ден 500 С-ге дейін төмендеткенде реакция жылдамдығы:        81 есе кемиді

151  Температураны жоғарылатқанда тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі:        Жылу сіңіре жүретін реакция жағына ығысады 

152  Темір (II) сульфатын мыс (II)сульфатының қоспасынан тазалау үшін қосылатын зат   темір

153  Темір (II) гидрокарбонаты       Ғе(НСO3)2

154  Темір (II) хлориді гидролизінің бірінші сатысының қысқартылған иондық теңдеуіндегі коэффиценттер қосындысы:   4

155  Темір (III) хлориді калий иодиді ерітіндісімен әрекеттескенде 0,4 г йод бөлінген. Жұмсалған 5% темір (III) хлориді ерітіндісінің массасы:            10 г 

156  Темір (III) хлориді мен литий гидроксиді арасындағы реакцияның қысқартылған иондық теңдеуіндегі барлық иондар саны:  4 

157  Темір (ІІІ) оксидінің салыстырмалы молекулалық массасы:   160

158  Темір (ІІІ) хлоридінің сапалық құрамын анықтайтын реактивтер:      Сілті және күміс нитраты; калий раданиді және күміс нитраты

 

159  Темір мен ағаш үгінділерін бөлу әдісі:            магнитпен бөлу 

160  Темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде 4,48 л сутек (қ.ж.) бөлінген болса, реакцияға түскен темірдің массасы  11,2 г

161  Темір мен қант ұнтақтарының қоспасын бөлу үшін:   магнит арқылы

162  Темірді өнеркәсіпте алу әдісіне жатпайды      Темір (ІІ) тұздарының балқымасының электролизі

163  Темірді кеннен тікелей алудың артықшылығы            800-9000 С температурада алынады, домна пешіне қарағанда жылу аз жұмсалады

164  Темірдің периодтық жүйедегі орны    ІV период,  VІІІ Б топ

165  Темірді өндіру үшін тиімді кен:          Магнетит  Ғе3O4

166  Темірдің (II) гидрокарбонатындағы p-байланыстардың жалпы саны:             2

167  Темірдің қосылыстарындағы тотығу дәрежесі:           II, III, VI

 

168  Темірдің құймасы :      A) болат 

169  Теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы KClO3 → KCl + O2↑:          7

170  Теориялық шығымы 90% болса, көлемі 90 л ацетиленнен алынатын бензолдың массасы (г): 94

171  Термохимиялық теңдеулердің басты ерекшілігі          Жылу эффектісінің мәні көрсетіледі

172  Термохимиялық теңдеуі мынадай : C + О = СО2 + 402 кДж реакция нәтижесінде 2412 кДж  жылу бөлінсе, жанған көміртегінің массасы      72 г

173  Термиялық айырылғанда екі нитраттан да бос күйіндегі металл түзіледі       Hg(NO3)2, AgNO3

174  Тері илеуде қолданылатын оған әдемі, жылтыр қасиет, беріктік беретін қосылыстардың құрамындағы металл:       Хром 

175  Терісэлектрлігі ең төмен элемент(-тер)           +Bi +Na 

176  Титан (ІV) бромидіндегі титанның массалық үлесі:    13,0 % немесе 60%

177  Толуолды гидрлегенде түзілетін зат:   метилциклогексан 

 

178  Толуолдың гомологі :  Бензол

179  Тоңазытқыштағы жағымсыз иістерді жою үшін ішіне ағаш көмірдің кесектерін салып қояды. Көмірдің қолданылатын қасиеті:      адсорбция 

180  Топ нөмірінің сипаттамасы:    оттекті қосылыстарындағы валенттілігі; сыртқы қабаттағы электрон саны

181  Тотығу - тотықсыздану теңдеуі сызбанұсқасында SO2-нің алдына 2 коэффиценті қойылатын үрдіс:       H2O + SO2 + O2 = H2SO4

182  Тотығу дәрежесінің мәні:        осы элементтің атомынан басқа элемент атомына шартты түрде ығысқан молекула санымен анықталады

183  Тотықсыздану процесіне жататын өзгеріс және аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициенттер қосындысы            Cr+6  → Cr+3; 7

184  Тотығу-тотықсыздану реакциясында жазылмаған зат формуласы және оның алдындағы коэффициент  Ғе2S2 +   .... → ҒеCI2  + Н2S + S 4HCI

185  Тотығу-тотықсыздану реакциясы:       тотығу дәрежелері өзгеруі

186  Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсетеді   H2SO3

187  Тривалды (тарихи) атаумен аталған карбон қышқылдары :    қымыздық, май, сірке.

188  Тривальды атаумен изопропилбензол :           кумол

189  Тротил (тол) деп аталатын қопарылғыш зат:   2,4,6-тринитротолуол

190  Тротилдің формуласы: 2,4,6-тринитротолуол

191  Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция        Бейтараптану 

 

192  Тұз қышқылымен барлығы әрекеттесетін металдар тобы:       мырыш, темір, кобальт 

193  Тұз қышқылының ерітіндісін мына ионның көмегімен анықтауға болады:    Ag+

194  Тұз қышқылының тұздары:     хлоридтер 

195  Тұз түзбейтін оксидтерге көбірек тән болатын қасиеттер:      тотықсыздануға бейім

 

196  Тұздар гидролизге ұшырамайды,        егер күшті негіз бен күшті қышқылдан құралса 

 

197  Тұздар ерітіндісінен күмісті ығыстырып шығатын метал:      никель

198  Тұздар:             натрий гидрокарбонаты; натрий нитриті; натрий тетрагидроксоалюминаты

199  Тұздары тиосульфат деп аталатын қышқыл    A) H2S2O3

200  Тұздың 10%-тік 200 г ерітіндісінен 8%-тік ерітінді дайындау үшін қажет судың көлемі (мл) 50

 

201  Тұздың 20%-қ 200 г ерітіндісімен 32%-қ 100 г ерітінді араластырылды. Ерітіндідегі заттың массалық үлесі (%):     24

202  Тұрақты валенттілік көрсететін химиялық элементтер:          натрий фтор барий

203  Тұрақты карбонатсыз кермектілікті жою үшін қолданылатын зат:     Na2CO3

 

204  Тұрақты тотығу дәрежесі +2 болатын элемент:           бериллий

205  Тұрмыс жағдайында кейбір көкөністерді тұздау үшін 3% ас тұзы ерітіндісін қолданады.10 г тұздық ерітіндісін дайындауға ас тұзы мен судың массалары (г):  0,3; 9,7

206  Түссіз А газы сарғыш түсті В газымен жарықтың әсерімен әрекеттесіп , С және Д газдарын түзеді. С газы металл натрий қатысында А газының гомологы Е газын түзеді.Д газының судағы ерітіндісі лакмустың түсін өзгертеді.А, В, С, Д, Е заттары:        Метан, хлор, хлорметан, тұз қышқылы, этан *

 

207  Түсті шыны алу үшін бастапқы шихтаға кобальт (II), марганец (II) , темір (II) және хром (III) оксидтерін қосады.Мол.массасы 152 болатын оксид шыныға түс береді :       Жасыл 

208  Тығыздығы гелиймен салыстырғанда 10-ға тең, құрамындағы сутектің массалық үлесі 10 % болатын заттың формуласы:  С₃Н₄

209  Тығыздығы төмен металл:       литий

210  Тіршілік пен ақыл-ой элементі:           Фосфор 

211  Тіс эмаліндегі негізгі органикалық зат гидрооксиапатит Са10(РО4)6(ОН)2 Алдын алу мақсатында фторланған тіс пастасының қолданылуын түсіндіретін процесс:      аз еритін фторапатит түзеді

212  Тісті электрофорез әдісімен емдегенде 2%-дық калий иодиді ерітіндісі қолданылады. 5 г ерітінді дайындау үшін қажетті тұздың массасы:           0,1 г

213  Уақытша кермектікті жою әдістері:    суды қайнату

214  Уақытшы кермектік:   карбонатты

215  Уланғанда көрсетілетін алғашқы көмек          Таза ауаға шығару

216  Уланудың белгілері     Басы айналып ауырып, есінен танып қалады

217  Улану себебі    Кандағы гемоглобинмен байланысады

218  Ұсақталған кальций фосфатын күкірт қышқылымен өңдеу әдісі:       экстракциялық

219  Ұшқыш сутегі қосылыстарының жалпы формуласы RH4 сәйкес элементтер: Si:C

220  Ұшқыш сутектік қосылысының жалпы формуласы RH3 болатын элементтер орналасқан топ:      VА 

221  Үй жағдайында шәйнектегі қақты жою әдісі:  ас содасы мен лимон қышқылы

222  Үй жайдың төбесі көгеріп зеңдегенде, оны әктеудің алдында мыс (II) сулфатының ерітіндісімен өңдейді. Темір тақташаны мыс (II) сульфаты ерітіндісіне батырғанда, 40 г мыс бөлінді. Реакцияға қатысқан темірдің массасы:        35 г

223  Үй қабырғаларын әктегенде жүретін реакциялар:       CaO + H2O = Ca(OH)2;Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

224  Фенол 3 моль азот қышқылымен әрекеттескенде түзіледі:      2,4,6-тринитрофенол 

225  Фенол концентрациялы азот қышқылымен әрекеттескенде алынатын өнімнің атауы:         пикрин қышқылы

226  Фенол мен металл гидроксидімен әркеттескенде түзілетін заттың класы       жай эфирлер | 

227  Фенол мен формалдегид арасындағы реакция:            Поликонденсация

228  Фенол металл гидроксидімен әрекеттескенде, түзілетін заттің класы  тұздар | 

229  Фенол натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс:       Натрий феноляты

230  Фенол үшін сапалық реакция  C) темір (ІІІ) хлоридімен күлгін кешенді қосылыс түзуі

 

 

231  Фенол, натрий стеараты, натрий ацетатын ажыратады:          + Темір (ІІІ) хлоридінің ерітіндісі және фенолфталеин ерітіндісі | 

232  Фенолға сапалық реактив        + | бормсутек, азот қышқылы +++ Темір (III) хлорид| 

233  Фенолдарға жататын қосылыстың формуласы            + С₃Н₈О₂| 

234  Фенолды анықтау үшін қолданылатын зат      + | Бромды су++ Темір III хлориді

235  Фенолдың қышқылдық қасиеті            + | әлсіз 

236  Фенолды белсенді металдармен, бромды сумен және азот қышқылымен әрекеттескенде алнатын өнімдерінің атаулары:      пикрин қышқылы + феноляттар + 2,4,6-трибромфенол

237  Фенолды гидрлеу кезінде түзілетін зат:          циклогексанол | 

238  Фенолды нитрлеу реакциясындағы реакция типі С₆Н₅ОН+3НО-NO₂→C₆H₂(NO₂)₃OH+3H₂O            Орын басу 

239  Фенолдың 200 г 10% ерітіндісіне күйдіргіш натридың артық мөлшерін құйғанда түзілетін натрий фенолының массасы:       24,7

240  Фенолдың сапалық реакциясы:           FeCl3-пен әрекеттесуі

241  Фенолформальдегид шайырын алғанда түзілетін төменгі молекулалы қосылыс:        су 

242  Фенолфталеинді таңқұрай түске өзгертетін ерітінділер          + NaOH ***K₂SO₃| 

243  Фенилаланиндегі көміртектің массалық үлесі 55,45%

244  Физикалық денелер     Шеге, стакан, пышақ

 

245  Физикалық қасиеті тұрақты заттар      таза зат

246  Физикалық құбылыс:  қыраудың түзілуі

247  Формуласы CH3COOH болатын затты алу үшін қолданылатын заттар тобы және реакция нәтижесінде шығымы 70% , 2 г металл түзілген болса, бастапқы заттардың массалары (г):    сірке альдегиді және күміс (І) оксиді; 0,58; 3,07

248  Формуласы Mg(ClO3)2 қосылыстағы хлордың тотығу дәрежесі тең:  +5

249  Формуласы Mn₂O₇ затының атауы:     марганец (VII) оксиді 

250  Формуласы MnO₂ затының атауы:       марганец (IV) оксиді

251  Фосфор тотықтырғыш болатын теңдеу           Ca3(PO4)2 + 5С = 3СаО + 2Р +5СО

252  Фосфор өзінің аталуына сәйкес (грекшеден аударғанда)         "Жарық шығарғыш"

253  Фосфордың изотоптарының салыстырмалы атомдық массасы-30 және 31, хлордың изотоптарыныкі-35 және 37. Фосфор мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі РСІ3 қосылысының молекуласындағы атомдар саны:    8

254  Фосфиннің формуласы:           PH3 

255  Фосфор (V) оксидімен әрекеттесетін заттар қатары:   NaOH, H2O, BaO 

256  Фосфор (V) оксидіндегі фосфордың тотығу дәрежесі:            +5

257  Фосфор (V) оксидіне тән қасиет  және құрамындағы фосфордың массалық үлесі:          C) ақ түсті ұнтақ, ылғал тартқыш; 43,7%

258  Фосформен әрекеттесетін заттар:        O2, S, Ca, Cl2

259  Фосфордың сутекті қосылысының аталуы      фосфин

260  Фосфорсыз өсімдіктерде хлорофилл түзілмейді, көмірқышқыл газын сіңірмейді.Сондықтан топыраққа ерімтал фосфор тұзын қосады. Ол тұз:        Ca(H2PO4)2 

261  Фотосинтез нәтижесінде түзілетін көмірсу:    крахмал

262  Фреондар алуға жұмсалатын галоген:  фтор 

263  Функционалды -ОН тобы бар қосылыс:          құмырсқа қышқылы, метанол, фенол

264  Функционалдық топтың карбоксил деп аталуы:          гидроксил тобының болуына байланысты

265  Функционалдық топтары бар мономерлер қатысып, жоғары молекулалы қосылыс түзілу реакциясының аталуы       поликонденсация

266  Халықаралық жүйелеу номенклатурасы бойынша қаныққан көмірсутектердің атауы:          Алкандар 

267  Халькогендер:               Te, O, S

268  Халькогендердің сутекті қосылыстары ішіндегі ең беріктігі жоғары:  H2O

 

269  Химиялық беріктігі платинадан асатын полимер:       тефлон

270  Химиялық кинетиканың негізгі заңы  Зат массасының сақталу заңы

271  Химиялық құбылыс:    бертолле тұзынан оттек алу

272  Химиялық құбылыс:    темірдің хлорда жануы

 

273  Химиялық құрамы бойынша моносахаридтер альдо- немесе кетонополиспирттер           альдо- немесе кетонополиспирттер

 

274  Химиялық лабораторияда тәжірибе жасау үшін лаборантқа 10% AgN03 ерітіндісін дайындау керек. Лаборант ыдыста 15% 50 г ерітінді қалғанын байқады. Ерітінді дайындау үшін қажет судың массасы:       25 г

 

275              

 

276  Химиялық реакция жылдамдығы тәуелсіз:      реакция жүретін ыдыстың сиымдылығына

 

277  Химиялық реакцияның жылдамдыгы деп       уақыт бірлігінде реагенттердің немесе реакция өнімінің біреуінің концентрацияларының өзгеруін айтады.

278  Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар    ингибиторлар

 

279  Химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторлар       Катализатор, әрекеттесуші заттардың табиғаты, әрекеттесуші заттардың концентрациясы

280  Химиялық реакцияға түсетін жұп:      CuCl2 және NaOH

 

281  Химиялық реакцияларда электронды оңай беретін элемент және оның электрон саны:           калий, 1

 

282  Химиялық реакциялардың жүру белгілері       Заттың түсінің өзгеруі

283  Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды:         заттың суда еруі

284  Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды:         Түстің өзгеруі

285  Химиялық синтез арқылы және өсімдіктерден алынатын жоғарғы молекулалы полимер:     каучук

 

286  Химиялық синтездік талшық(тар):      капрон; лавсан; нитрон

287  Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейтін фактор:    өршіткі

 

288  Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әсер ететін фактор:        Заттардың концентрациясы

289  Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына  әсер ететін жағдайлар:  қысым; температура; концентрация

290  Химиялық формула бойынша есептеуге болады:        элементтердің массалық үлесін; молекулалық массаны; элементтердің массалық қатынасын

291  Химиялық элемент ІV период ІА топта орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу тәртібі мына сандар қатарына сәйкес келеді:    2 8 8 1

292  Химиялық элемент V период ІІА тобында орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу қатары:     2,8,18,8,2

293  Xимикалық элементке алғаш дұрыс анықтама берген ғалым:             Роберт Бойль

294  Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым   Р. Бойль

295  Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ашқан ғалым:  Д. И. Менделеев/ 

296  Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі реттік номерлері 12 және 7 химиялық элементтер арасындағы химиялық байланыс түрі:        иондық

 

297  Хлор (I) оксиді мына қышқылдың ангидриді:   хлорлылау қышқылдың

298  Хлор атомның ең аз тараған табиғи изотопына сәйкес келетін протон, нейтрон, электрон саны:        17, 20, 17

 

299  Хлор атомы төмен тотығу дәрежесін көрсететін заттың формуласы:  НСІ

300  Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы және сыртқы қабатының электрондық формуласы:        2, 8, 7; 3s2, 3p5

301  Хлор ауадан:   2,4 есе ауыр газ 

302  Хлор қышқылы:          HClO4

303  Хлор қышқылының молекуласындағы атомдардың жалпы саны:       6

304  Хлор молекуласының массасы хлордың атомынан ауырлығы:           2 есе

305  Хлор суда ерігенде шамамен 1/3 бөлігі сумен әрекеттесіп түзетін қышқылдар жұбы:          НСl, НСlО

306  Хлор элементінің табиғатта кездесетін изотоптары Cl – 35 және Cl – 37. Элементтің салыстырмалы атомдық массасы – 35,5. Табиғаттағы әр изотопының массалық үлесі:      75% және 25%

307  Хлорбензол натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс:        фенол

308  Хлордағы ортақ электрон жұбы:         1

309  Хлорды натрий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде түзіледі:        NaCl, NaClO

310  Хлордың (І) оксиді мына қышқылдың ангидриді:       хлорлылау қышқылының

311  Хлордың молекулаішілік тотығу-тотықсыздану реакідиясы:  2НСlO = 2HC1 + O2 t

312  Хлорды калий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілетін өнімдер       КСІ, КСІО

313  Хлордың мына қосылыстарында: HCl+O;  HCl+3O2; HCl+5O3; HCl+7O4  тотығу дәрежесі артқан сайын  қышқылдық қасиеттері:    артады

314  Хлордың физикалық қасиеті:  сары-жасыл түсті, тұншықтырғыш өткір иісті, улы газ 

315  Хром (ІІ) тұздарының ерітінділерінің түсі:      көгілдір

316  Хром атомының электрондық конфигурациясы:         ls22s22p63s23p63d54s1

317  Хром мен мыстан тұратын қоспаны ыстық концетрлі күкірт қышқылымен өңдегенде көлемі 6,72 л (қ.ж.) газ бөлінді. Қоспаның дәл сондай массасын сұйытылған тұз қышқылымен өңдегенде көлемі 22,69л (қ.ж.) газ бөлінді. Қоспадағы хромның массалық үлесі (%):         45

318  Хром(ІІ)оксидіне тән қасиет:   қышқылдармен әрекеттесуі

319  Целлюлоза азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін өнім:            белоктар 

320  Целлюлоза:      табиғи, өсімдіктекті

321  Целлюлозаны күкірт қышқылыныѕ қатысында сумен қыздырғанданы гидролиздін сонғы өнімі:    β-глюкоза болады

322  Целлюлозаның қолдану салалары:      қопарылғыш заттар алуда, қағаз өндірісі, ацетатты талшық алуда

323  Целлюлозаның мономері:        глюкоза

324  Цис – , транс – изомерлі болатын алкен:         бутен – 2

325  Цис-транс изомерииясына тән заттың формуласын көрсет:    HOOC-CH=CH-COOH

326  Цис-транс изомерия болуы мүмкін:    пентен-2

327  Шәйнектегі карбонатты қақты жоюға қолданылатын зиянсыз зат:     лимон қышқылы

328  Шойын мен болаттың құрамы жағынан айырмашылығы:       болатта С,S,P,Mn,Si аз

329  Шойынды болатқа өңдеу процесі кезіндегі механизмін көрсететін теңдеулер тобы:          FeO + Mn = MnO + Fe FeO + C = Fe + CO

330  Шығымдылығы 80% болса, массасы 9,9 г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекеттесетін ацетиленнің (қ.ж.) көлемі:    2,8 л

331  Шығымы 80 %, көлемі 2,24 л (қ.ж) көмірқышқыл газы әк сүтінен өткізілгенде тұнбаның массасы (г):        8 г

332  Шыны формуласы:      Na2О CaО *6SiО2

333  Шыны ыдысқа сақтауға болмайтын қышқыл:  HF

334  Шынының құрамында болатын қосылыс:       K2CO3 B2O3 

335  Ылғалды кезде металдар коррозиясынын журуіне жаєдай жасайтын ауаныѕ ластаєыш компоненті:        SO2

336  Қышқылдық оксид:     СІ2О7

337  Іс жүзінде жүретін химиялық реакция:           Zn және HCl 

338  Іс жүзінде жүрмейтін реакция:            Ca(OH)2 + CuO →; CaO + MgO→; HCl + SO3→;

339  Электролиз процесінде шығымы 32,5% 0,5т алюминий алу үшін қажетті алюминий оксидінің массасы:        2,9 т

340  Электролит молекуласының әр 200-нің 40-ы ионға ыдыраса, заттың диссоциациялану дәрежесі (%):      20

341  Электролиттерге жататын заттар жұбы           Күкірт қышқылы және күміс нитраты; барий нитраты және магний хлориді; натрий силикаты және калий сульфаты;

342  Электролиттердің ерітіндідегі қасиеттері ----------қасиеттері болып саналалы       иондардың

343  Электролиттік диссоциацияланудың негізгі теориялық қағидасын жасаған ғалым:         С. Арреннус

344  Электрондарды батырғанда лампа жанатын зат:         Na2CO3 

345  Электронды конфигурациялары 1s22s22p63s23p1 және 1s22s22p63s23p3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары:        АІ2О3, Р2О5

346  Электрондық конфигурациялары 1s22s22p63s23p64s1 және 1s22s22p63s23p3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы гидроксидтерінің формулаларының қатары:       Ca(OH)2 , НСІО4

347  Электронды конфигурациялары 1s22s22p63s23p1 және 1s22s22p63s23p2 болатын химиялық элементтердің сутекті қосылыстарының формулаларының қатары:       AlH3, SiH4

348  Электронды қабылдау қабілеті ең жоғары химиялық элемент :          фтор

349  Электрондық конфигурациялары 1s 2s 2р 3s s 1s 2s 2p 3s Зр болатын екі элемент қосылыс тұзді. Нәтижесінде қиын балқитын, ақтүсті тұрмыста қолданылатын зат алынды. Ол заттың кристалл торы:            иондық

350  Электрондық конфигурациясы 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 3s2 болатын элементтің протон, нейтрон, электрон сан(дар)ы.        B) 30n F) 29e ̅ H) 26p 

351  Электрондық формулалары ls22s1 және 1s2 2s2 2p5 болатын элемент:           F:Li

352  Электрондық формуласы 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 элементтің периодтық жүйедегі орны:          IIV топ, негізгі топша

353  Электрондық құрылым формуласы 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 болатын элемент       Ar

354  Электрондық формуласы 1s2 2s2 2р6 3s2Зр63d5 4s1 болатын металдың физикалық қасиеті:             ең қатты, кескіш құрал жабдықтар дайындауда қолданылады

1     Электрөткізгіштігі ең жоғары металл:             күміс

2     Электртерістігі бірдей атомдар түзетін байланыс:      ковалентті полюссіз

3     Электртерістігі ең төмен элементтер:  сілтілік металдар 

4     Электртерістік дегеніміз- молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін    Атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті

5     Электртерістілігі жоғары элемент:      С

6     Элементтердің бейметалдық қасиеті кемитін қатар:   F →N→As

7     Элементтердің электртерістілігі кемитін қатар:          О, N, Ве

       Элементтердің электртерістілігі өсетін қатар:             С-N-O-F

8     Элементтің атомдық нөмірі білдіреді:             ядроның оң заряды, протон, электрон санын

9     Элементтің валенттігін анықтайтын жауап:    коваленттік химиялық байланыс саны

10    Элементтің реттік нөмірінің сипаттамасы:      ядроның оң заряды:протондар саны:электрондар саны

11    Элементтің электрон қабат саны ... сай келеді:            период нөміріне

12    Эндотермиялық реакция:        N2 + O2

13    Энергиясы бірдей орбитальдар атомда энергиясының .........бойынша орналасқан энергетикалық деңгейлер құрайды:            өсуі

14    Этан қатысатын реакция:        жану, орынбасу, айырылу

15    Этанды жағуға жұмсалатын оттектің коэффициенті:  7

16    Этаннан шығымы 85% этилен алынды. Этиленнен көлемі 0,606 л, тығыздығы 1,24 г/мл дихлорэтан еріткіші алынған болса, этиленді түзуге жұмсалған этанның көлемі (л):   200

17    Этерификация реакциясына түседі:     изомай қышқылы; пропион қышқылы; бутанол

18    Этил спиртімен әрекеттесіп, 20,6 г күрделі эфир синтезтездеу үшін қажет глициннің массасы:            15 г

19    Этил спиртін дегидратациялап және дигидрогендеп алынған алкадиен:         бутадиен 

20    Этил спиртінен бутадиенді алғаш алған ғалым:          С.В.Лебедев

       Этил спиртінің молярлық массасы      46 г/моль

21    Этилацетаттың гидролиздену реакциясы:       СН3 - СООС2Н5 + Н2О → СН3 - СООН + С2Н5ОН

22    Этилен ------------ өкілі:            алкендер

23    Этиленгликольді алу әдісі:      этиленді тотықтыру 

24    Этиленнің физикалық қасиеті:            түссіз, иіссіз, ауадан аздап жеңілдеу, суда нашар еритін, жанғыш газ

       Ядро заряды +16 болатын химиялық элемент атомы:  күкірт

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.