Регистрация
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 5-нұсқа

Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 5-нұсқа

21 авг 2023, 12:36
4 135
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

ХИМИЯ

ТЫРНАҚША ЖӘНЕ САНДАР

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 

.....4s24p64d105s25p66s2 электрондық формула сәйкес келетін элемент: барий

....Fe2O3+…..CO→….Fe+….CO2  реакция теңдеуіндегі коэффициенттері: 1,3,2,3

«Азот» деген сөздің мағынасы және атауды ұсынған ғалым:+++ «тіршілікке жарамсыз», А.Лавуазье

«Алмас» деп аталатын сынап (И) хлоридінің ерітіндісіне мыс тиын салғанда жүретін реакцияның типі мен ерітінді түсі:+++орынбасу және көгілдір

«Иіс газының» формуласы:+++СО

«Кен түзушілер» немесс халькогендср деп элементтер қатарын атайды: O,S,Se,Te

«Күркіреуік газ» және 3,6 г су түзілуге қажетгі газ қоспасының көлемі (л):+++ 2 көлем сутегі мен 1 көлем оттегі қоспасы; 6,72

«Қышқыл жаңбырдың» пайда болуын көрсететін теңдеу:+++ SO2+H2H2SO3

0.1 моль натрий гидроксидімен 80 г 20% -ті құмырсқа қышқылы әрекеттестірілгенде түзілген тұздын массасы: 6,80 г

1 моль калий хлоратының айрылу реакциясының жылу эффектісі +91 кДж. Егер реакция нәтижесінде 50,4 л оттек түзілген болса бөлінген жылудың мөлшері: 136,5 кДж

моль кальций гидроксиді түзілгенде 165, 3 кДж жылу болінген болса, реакцияға 50 г кальций оксиді қатысқанда бөлінетін жылу мелшері:+++ 147,6 кДж

1 моль пропен және сутек қоспасының сутек бойынша тығыздығы 13-ке тең. Қоспадағы пропеннің массалық үлесі: 96,9%

1,5 л мыс (И) нитратының ерітіндісінде 2,7 моль ион бар. Тұздың диссоциациялану дәрежесі 75% болса, осы ерітіндідегі мыс (II) нитратының молярлық концентрациясы:+++ 0,8 моль

1,84 г кұмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:+++21,00г

1,84г құмырсқа қыиіқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:+++21г

1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++ 4,66 г

10 г алюминий сульфидіне күкірт қышқылымен әсер еткенде бөлінген газдың көлемі: 4,48 л

10 г фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2 НРО4) массасы:+++13,46

10%-дық 250 г ерітінді мен 500 г 18 %-дық ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі тұз бен су массалары:+++ 115 г тұз және 635 г су

10%-ті аммиак ерітіндісінің атауы:+++мүсәтір саирті

10,3 г аминмай қышқылы мен 6,0 г пропанол эрекеттескенде шығымы 90% болса, түзілетін эфирдің массасы:+++ 13,05 г

10,4 г ацетиленді жағуға жұмсалатын оттектің және ауанын көлемі (қ.ж.л) (ауадағы оттектің үлесі 21%):+++22,4+++106,7

10,8 г алюминий темір (III) оксидімен әрекетгескенде тузілетін алюминий оксидінің массасы:+++20,4г

108 м3 этиленнен (қ.ж.) алынатын (өнімнің шығымы 78 %) этиленгликольдің массасы (кг):+++233

11,2 л ацетиленнен (қ.ж) 10 мл бензол (с =0,88 г/мл) алынды Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%):+++67,7

 

11,2 л ацетиленнен (қ.ж.) 10 мл бензол (0,88 г/мл) алынды. Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%):67,7

11,2 литр (қ.ж) сутек 16 г остеклен әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері:+++ 1,00 моль

12,8 г кальций карбидіиен алынған ацетиленді толық гидрлегенде апынған этанның келемі (қ.ж.), егер шығымы 75% болса:+++3,36

120 г 10%-дық күкірт қышқылы бар стақаға 8,4 г магний карбонатын қосты. Реакциада түзілетін тұздың  массаы мен бөлінетін газдың зат мөлшері:+++ 12,00 г; 0,10 моль

13,86 г барий хлориді бар ерітіндіге күкірт қышқылының ерітіндісік қосқанда тузілетін тұнбаның массасы:+++15,53 г

148 г кальций гидроксиді аммоний хлоридімен әрекеттескенде түзілетін аммиактың зат мөлшері:+++4 моль

­­15 глицин мен 20 г 2-аминпропан қышқылы эрекеттескенде түзілетін дипептидтің массасы (г):+++ 29,20

150 г натрий карбонатының 2,5 %-тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2 %-тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г):+++7г

16 кг 20 %-ті күкірт қышқылынан қышқылдык іұз алу үшін қажет натрий гидроксидінің массасы:+++ 1,300 кг+++1300,00 г

16,18 мл біратомды спирт (тығыздығы 0,791 г/мл) натриймен әрекетгескенде 4,48 л (қ.ж.) этиленді сәйкес алканға айналдыруға жететін газ бөлінген болса, онда алынған спиртгің формуласы:+++ СН3ОН

160 г 37,5 % тік метилформиаттың этанолдағы ерітіндісінін (р=0,8 г/мл) молярлық концентрациясы:5моль/л

162 г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы:+++450г

18,2 г кальций фосфидін тұз қышқылының артық мөлшерімен өңдегенде бөлінген газдың көлемі: 4,48 л

180 г суда 20 г ас тұзын еріткенде алынған ерітіндідегі NaCI-дың массалық улесі (%):+++10,00

1s2 2s2 6 электрондық формула сәйкес келетін бөлшек:Na+

1s2 s2 2p6 3S2 3р4   электрондық формуласы бар атом барлық валенттік электрондарын беріп жібергенде түзілетін ионның заряды: +6

г мырыш 20 г 14,6 % - ті тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газды 4,0 г мыс (П) оксидінен өткізді. Түзілген қатты заттың массасы: +++1,92г

моль глутамин қышқылымен НООС - (CHjE CH(NH2- СООН әрекеттесу ушін қажет натрий гидроксидінің мөлшері (моль):+++4

2 моль СО2 , 0,3 моль Н2 және 0,4 моль Аr тұратын қоспаның көлемі (қ.ж.): 20,16 л

20 %-дық 250 г ерітінді мен 30 %-дық 500 г ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі заттың массасы:+++200г

20 г 49%-тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы:+++ 0,08 кг+++80,00 г

20 г көміртегін 400 г 40%-тік концентрлі күкірт қышқылымен прекеттестіргенде түзілген көміртегі диоксидінің (қ.ж.) көлемі: 18,3 л

20 г темір (III) оксиді мен 50 г алюминий әрекеттескенде түзілген темірдің масссасы:+++14,00 г

20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы: 23,3 г

20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген түнбаның массасы:+++23,3г

200 r 10% -дық анилиннің бензолдағы ерітіндісімен әрекеттесетін 25%- дық бром суы ерітіндісінің массасы:+++413г

200 г 5 %-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұз бен судың массасы:+++ 10г тұз; 190г су

200 г целлюлоза гидролизденгенде түзілетін глюкозаныц массасы (г):+++ 222

20г 49%-тгі күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидініц массасы:+++ 80г+++0,08 кг

21,4 г темір (III) гидроксидін еріту үшін қажетті (тығыздығы 1,039 г/мл) 16%-ті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі:+++132 мл

23,4 г бензол 38,7 г хлорэтанмен эрекеттескенде шыгымы 80% болса, түзілген этилбензолдың мөлшері (моль):+++0,24

234 г кремний қышқылын алуға жұмсалатын калий силикатының массасы:+++ 462,00 г

234г кремний қышқылын алуға жұмсалатын калий силикатының массасы: 462 г

27 г алюминий тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекетгескенде түзілген сутектің (қ.ж.) көлемі:+++33,6 л

273 мл суда 27 грамм калий гидроксидін еріткенде алынған ерітіндідегі калий гидроксидінің массалық үлесі:+++9%

3 моль оттекпен әрексттесетін натрийдің зат мөлшері:+++12 моль

300 г суда 50г мыс купоросының кристаллогидраты СuSO4 ·5Н2О ерітілген. Алынған ертіндідегі сусыз мыс (ІІ) сульфатының массалық үлесі %:+++9.14

300 мл этанды (қ.ж.) дегидрлегенде шығымы 75% этилен түзілді. Осы этиленнен алынған 1,2-дихлорэтанның көлемі ( р=1,24 г/мл):+++0,802 мл

328 г натрий фосфаты күміс нитратымен эрекетгескенде түзілетін тұнбаның зат мөлшері:+++2,00 моль

34 г күміс нитраты натрий хлоридімен әрекеттескенде түзілген тұнбаяың массасы: +++28,7 г

35,2г темір (II) сульфидіне күкірт қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде түзілген күкіртсутектің (қ.ж.) көлемі:+++8,96 л

37 г нитробензолды темір ұнтағымен тұз қышқылы қатысында тотықсыздырғанда 18,5 г анилин алынады. Анилиннің теориялық шығымы: 66%

39 г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45мл циклогексан (д = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген өнім шығымы (%):+++83,57

392 г ортофосфор қышқылын алуға жұмсалатын кальций фосфатының зат мөлшері : 2 моль

моль кремний тетрафторидін алу үшін балқытқыш қышқылмен эрекетгесеггін кремний диоквидінің массасы:+++240г

40 г 10%-тті мыс сульфаты натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс (II) гидроксидінің массасы:2,45 г

40,4 г калий нитратын қыздырғанда бөлінетін оттектің (қ.ж.) көлемі:+++4,48 л

41,6 г барий хлориді күкірт қышқылымен эрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++ 46,6 г

44,8 л (қ.ж.) көлемдегі сутектің молекула саны:+++ 12,04 ·1023

440 г темір (ІІ) сульфидінсн алынған күкіртсутектің (қ.ж.) көлемі: 112 л

448 л аммиак өндіру үшін қажет азоттын (қ.ж.) көлемі:+++224л

48,8 г силикатты желімді 15,8 гтұз қышқылымен өңдегенде түзілген тұнбаның массасы:+++16,9 г

49 г күкірт қышқылы барий нитратымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:+++116,5г

490 грамм күкірт қышқылын алу үшін күкірт (VI) оксидінің массасы:+++400г

5 г антрацитгі жаққанда 5,6 л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілсе, онда антрацитгің құрамындағы көміртектің массалық үлесі (%)

5 г Ғе, ҒеО қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 0,56 л Нбөлінді.Қоспадағы оксидтің массалық үлесі:+++72%

5 г Ғе, ҒеО қоспасын тұз қьшқылымен әрекеттестіргенде 0,56 л Н2 бөлінді.Қоспадағы оксидтің массалық үлесі: 72%

5 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескендегі бөлінген сутектің массасы: 0,15г

5,4 г алюминий тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың зат мөлшері: 0,3 моль

5,6 г темір сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін газдың көлемі (қ.ж., л.): +++2,24

50 г 4 %-тті ерітіндідегі судың массасы:+++48г

500 г 25%-дық натрий фенолятынан түзілетін фенолдың массасы және екінші реагенттің жұмсалған зат мөлшері:+++ 101,3 гжәне 1,08 моль

56 л циклобутанды жаққанда түзілген көмір қышқыл газының зат мөлшері (қ. ж. ):  10 моль

6 моль оттегі молекуласының массасы:+++192г

6,4 г күкіртгі толық жагуға жұмсалған оттектің (қ.ж.) көлемі:+++ 6,72 л

60г 15%-тік кальций хлориды ерітіндісі мен 72 г 10% -дық натрий карбонаты ерітіндісі әрекеттескенде түзілген тұнбаны ерітуге жұмсалатын 10% -дық тұз қышқылы ерітіндісінің массасы: 4,96

60г глаубер тұзын (Na2SO4*10H2O) 190 мл суда еріткенде алынған ерітіндідегі натрий сульфатының массалық үлесі (%):10,65г

66,72 л көміртек (IV) оксидін 112 г 15 %-тік калий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілген тұз және оның массасы: 30 г, КНС03;

8 г магний оксидінен магний карбонаты түзілу үшін жұмсалғанкөмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі: 4,48 л

8 л (қ.ж.) көлемдегі сутектің молекула саны: 12,04 •1023

8,4 г көміртек СО(II) оксидінің (қ. ж. ) көлемі: 6.72 л

9,2 г натрий оттекте жанғанда түзілген натрий пероксидінің массасы: 15.6 г 

9,22 г қорғасын (II) иодидінің зат мөлшері (моль):+++0,02

90,18 г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты эрекеттескенде түзілген темір(ІІІ) тиоцианатының массасы:+++39,86 г

90,18г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(ІІІ) тиоцианатынын массасы:+++39,87г

Ac содасының формуласы мен құрамындағы көміртектің массалық үлесі:+++ NaHCO3; 14,3%

Ac содасының формуласы мен құрамындағы көміртектіц массалық үлесі:+++ NaHCO314,3 %

Ac тұзының 400 г 10%-ті және 100 i 5%-ті ерітінділерін араластырғанда алынатын ерітіндідегі тұздың массалық үлесі (%):9,00

Al2(SO4) 3 молекуласы диссоциацияланғанда ерітіндідегі жалпы иондар саны: 5

Al2O3, К2S, FeCl2 қосылыстарындағы металдардың валенттілігі катарға сәйкес келеді: 3,1,2

Al3+ ионының реактиві:+++ KOH

AlCI3 + NaCO3+ Н2O = АІ(OН)3↓+С02↑+NaCl реакциясындағы натрий карбонаты мен натрий хлоридінің алдындағы коэффициент: 3,6

BaCl2+Na2SO4→BaSO4↓ +2NaC1

BaO, Li2O, СuО, SO3, СаО, SiO2, P2O5,Fe2O3, Al2O3, Na20,Mn2O7 сумен реакцияға түсетін оксидтердің формуласы ,аталуы: Барий, күкірт (VI), фосфор (V), марганец (VIІ), литий, кальций, натрий, барий оксидтері; BaO, SO3, P2O5, Mn2O7, Li2O, СаО, , Na20

Ca2+ +CO32-=CaCO3 қысқартылған иондық теңдеуіне сәйкес реакцияға түсетін заттар жұбы: CaCl2+K2CO3; Ca(NO3)2+K2CO3; CaCl2+Na2CO3

CC14 молекуласындағы байланыс:+++4 σ

CH4→X→У → C2H5OH →С2H5OC2H5→Z →С6H12O6 → Z айналым тізбегіндегі Х.У. Z заттары:С2Н2,СН3COH,СO2

C-Si-Ge-Sn-Pb катарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен): әлсірейді. артады

C-Si-Ge-Sn-Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен):+++әлсірейді,артады

C-Si-Ge-Sn—Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің өзгеруі (осы ретпен):+++ әлсірейді, артады

Cu2+ және K+ иондарындағы протондардың жалпы саны: 48

d - элементтер жоқ қатар:+++натрий, алюминий, күкірт, хлор

d- элементтер орналасқан қатар:+++ Zn, Cu, Ғе

Fe→FeO→X→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2OОсы сызбанұсқадан Х заты: FeSO4

FeSО4 молекуласындағы күкірттің тотығу дәрежесі:+6

HCl + МnО2→MnCI2+ CI2+Н2О реакция теңдеуіндегі тотықтырғыш алдындағы коэффициент: 1

Hg HNOконц →Hg(NO3)2 + ... реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы:+++10

Hg HNO3конц →Hg(NO3)2 + ... + .... реакция теңдеуіндегі коэффициент- тердің қосындысы:+++10

Hg+HNO3конц. →Hg(NO3)2+…. реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы10:

I2+Ag2O→AgIO3 теңдеуіндегі коэфициенттер қосындысы: 4

I2O5Ag2O →AgIO3 теңдеуіндегі коэффициенту қосындысы:+++4

I2Os Ag2AgIO3 теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++4

II А топшада орналасқан 6 г металл оксидін еріту үшін 49,77 мл 20%-дық хлорсутек қышқылы (тыгыздығы 1,1 г/мл) жұмсалды. Металдың атауы:+++ магний

IV периодтың ІА тобында орналасқан элемент атомындағы электрондардың орналасу реті:+++ 2, 8, 8,1

IVA топ элементтерінің тотығу дәрежелері және атомның қозған күйдегі электрондық формуласы:+2,+4 жэне -4; ns1np3

KI + KNO2+ H2SO4 → NO + ...+ ...+ ... реакдиясының өнімдері:+++I2, K2SO4, H2O

KMnO4+HCI=KCI+MnCl2+Cl2+H2теңдеудігі барлык коэффициентгердің косындысы:+++35

LiOH -нің 5% тік ерітіндісін алу үшін 200 мл суға ерітуге қажетті литийдің зат мөлшері: 0,42 моль

Maccaсы 10 г мыс (ІІ)оксидін сутекпен тотықсыздандырғанда түзілетін мыстың массасы: 8 г

MgO H2SO4 = MgSO4 + Н2О реакциясының типі:+++алмасу

→Р →As Sb →Ві қатарында:+++ электртерістілік кемиді

N0 +О2 = 2NO: реакциясындағы тотықтырғыштың жалпы алатын электрон саны: 4

N03-бөлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы: 32

N2 +3H2↔2NH3 +Q реакциясы бойынша аммиак шыгымын көбейтуге эсер ететін жағдайлар:+++ қысымды арттыру+++ аммиактың концентрациясын азайту+++ азоттың концентрациясын көбейту+++ температураны төмендету+++ сутектің концентрациясын көбейту

N2→ NH3 →X2→NO2→X4→Cu(NО3): айналымындағы Х2,X4 қосылысгары: NO, HNO3,

Na20*Ca0*6SО2 төмендегі заттардың құрамын көрсетеді: Шыны

NaCI қосылысындағы иондық байланыс: 84%

NaNO3, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, Ni(NO3)2 тұздарының тең көлемінен тұратын сулы ерітіндісі электролизге ұшыратылды. Катодта ең бірінші тотықсызданатын бөлшек:+++Сu2+

Ne және СО2 қоспасының көлемі- 14 л, массасы 25,5 г. Осы қоспадағы СО2-нің көлемдік үлесі:+++86,7%

NH3 + O2NO + H2реакциясында моль тотыктырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың зат мөлшері:+++4,00 моль

NH3 + О2→ NO + Н2О реакциясында 8 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттескен тотықтырғыштың зат мөлшері:+++ 10 моль

NH3 +02 —»NO + Н20 реакциясында 5 моль тотықтырғышпен әрекеттескен тотықсыздандырғыштың зат мөлшері: 4 моль

NH3 молекуласының пішіні: дұрыс тригоналъді пирамида пішінді молекула 

NH4+ ионын анықтайды:+++ Ca(OH)2

NH4XO3 қосылысындағы X элементінің тотығу дәрежесі:+5

NO + О22NO реакциясындағы тотықтырғыштың жалпы алатын электрон саны:+++4

NO және NO2 қоспасының массасы 166 г, көлемі 112 л болса, газдардың мольдік қатынастары:+++4:1

NO2-  бөлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы: 24

NO2 бөлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы:+++24

ns np электрондық формуласы бар атом барлық валенттік электрондарын беріп жібергенде түзілетін ионның заряды:+6

R2O5-те сәйкес келетін элементгер қатары:+++N,P,As

HNO3→ H2SO4 NO2+ Н2О берілген реакция бойынша 3 моль тотыкгырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғьгаггың массасы:+++16 г

SiO2 + НҒ →... реакциясы бойынша қыздырғанда 20 г фторсутекке жұмсалатын кремний диоксидінің массасы ):+++15

SO2 Cl2 NaOH → реакциясының өнімдері:+++ Na2SO4, NaCl, H2O

V топ элементінің жоғары оксидінін молекулалық массасының жоғары гидроксидінің молекулалық массасына қатынасы 71:49. Бұл элемент -: фосфор

Zn2+ SiO 32- → ZnSiO 3 4↓ теңдеуіне сәйкес өзара әрекеттесетін заттар қатары:+++мырыш хлориді мен натрий силикаты+++мырыш хлориді мен калий силикаты+++мырыш сульфаты мен калий силикаты 

π байланысы бар заттар жұбы: сірке альдегиді, этилен

π байланысы бар заттар жұбы:+++ сірке альдегиді, этилен

А+В=АВ химиялық реакция тевдеуі бойынша, егер А затының бастапқы концентрациясы 2,6 моль/л, ал 10 сек кейін 2,0 моль\л болса, реакция жылдамдығы (моль\л*сек):+++0,06

А1 → A12(SO4)3 -→А1(ОН)з → Na^AlO3→А1С13 өзгерістер тізбегіндегі алюминий гидроксиді екідайлы қасиет көрсететін сатыдағы түзілепн судың зат мөлшері (моль):+++3

А13+ және Са2+ иондарындағы протондардың жалпы саны:+++33

Автомобиль карбюраторында жанған 1 кг жанармай ауаға 800 г көмірт (II) окилін бөлсді. 100 т жанармай жанғанда түзілетін көміртек окидінің массасын есептеңдер: 80 т

Автомобильдердің, зауыт, фабрикалардың атмосфераға қарқынды бөлетін қосылысы: СО2;Көмірқышқыл газы

Ағаш діңінің көлденең кесіндісінен сабақ бөлімдерінің реті:+++сыртқы қабық, тоз, камбий, сүрек, өзек

Адам тыныс алу кезінде күніне 720 л оттегін жұтады. Адамға қажет ауаның колемі: (ауа құрамындағы оттегінің көлемдік үлесі 0,2): 3,600 м3

Адамда ұрықтану жүреді:+++жатыр түтігінде

Адамдар уланған газ:+++СО

Азот атомы теріс тотығу дәрежелерін көрсететін қосылыстар қатары: N2H2, Na3N, NH3

Азот атомы теріс тотығу дәрежелерін көрсететія қосылыстар катары:+++ N2H2, Na3N, NH3

Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттер көрсетіп әрекеттесетін заттар қатары MgO, KOH, K2CO3:

Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қдсиеттер көрсетіп әрекеттесетін затгар қатары:+++ MgO, КОН, К2СО3

Азот қышқылының тұздарын кыздарганда түзілетін дұрыс емес ыдырау өнімі: NaNO3=Na+ + NО3-

Азот молекуласының реакцияға түсу қабілеттілігі төмен, себебі атомдары арасында:+++ берік үш байланыстың болуынан

Азот пен сутек қосылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++6

Айырылу реакциясына жатады: Ва(НСОз)2 →ВаСО3↓ + Н20 + С02↓

Айырылу реакциясына жатады:+++ Ва(НСО3)2 →ВаСОз  + Н2О + СО2

Аккумуляторға құйылатын қышқыл: H2S04

Алмасу реакциясына жатады:+++Bi(NO3)2 K2S → Bi2S3 KNO3

Алюминотермия әдісімен титан алудың реакция теңдеуі: 3ТіО2 + 4A1= 3Ті + 2А1203

Аминдер ауада толық жанғанда түзілетін заттар: көміртек диоксиді, азот және су

Аммиак көмір қышқылымен әрекеттескенде шығымы 85%, 500 кг аммоний карбонаты түзілетін болса, реакцияға түскен аммиактың массасы: 221 кг

Аммиак молекуласында химиялык байланыс тұзуге қатысатын электрондар саны:+++6

Аммиак өршіткі қатысында тотыққанда 44,8 л азот (II) оксиді (қ.ж.) түзілген болса, жұмсалған оттектің (қ.ж.) көлемі:+++ 56л

Аммоний ионындағы химиялық байланыс:+++ковалентті полюсті жэне донор-акцепторлых

Аммоний нитратының құрамындағы азоттың массалық үлесі:+++35%

Артық мөлшерде алынған натрий гидроксидінің ерітіндісі арқылы 220 г көмірқышқыл газы жіберілген. Реакцияға катысқан сілтінің массасы: 400г

Ас гузынын күрпмына кірстін элемситтер: Na,Cl

Ас содасының екі молінің массасы: 168 г

Ас содасының формуласы мен құрамындағы көміртектің массалық үлесі: NaHCO3; 14,3 %

Асбестің формуласы: 3MgO*2H2O*2SiO2

Асқорыту мүшелерінің сыртқы қабаты:+++ дәнекер ұлпадан тұратын сірқабат

Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементгер қатары:+++ Cl, P, Si, Al, Mg

Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементтер қатары:+++ Cl,P,Si, Al, Mg

Атом ядросында нейтроны ең көп элемент:+++ №13

Атом ядросындағы нейтрондар санын табуға болатын формула және 37С1 изотобындағы нейтрон массасы:+++N = Ar-Z; 20

Атом ядросындағы нейтрондар санын тубуға қолданылатын формула:+++N=Ar-Z

Атом ядросының құрамында 34 протон, 45 нейтрон бар элемент: Se

Атом ядросының протон-нейрондық теориясы бойынша нейтрон санын табуға болатын формула жэне 37С1 изотобындағы нейтрон массасы:+++ N = Ar-Z;20

Атом ядросының протон-нейтрон теориясы бойынша нейтрон санын табатын формула: N=Ar-Z

Атомдық кристалдық тор тән:+++ алмазға және борға

Атомының құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементгің салыстырмалы атомдық массасы:+++73

Әрекеттесуші затгардың концентрациялары: [NO] = 0,2 моль/л, [О2]=0,8моль/л, [NO2] = 0,4 моль/л болғанда 2NO+ О22NO2 жүйесі тепе- теңдік куйге келеді. Азот монооксидінің бастапқы концентрациясы:+++ 0,6 моль/л

Әрекеттесуші заттардың концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, [О2]=0,2 моль/л, [SО2]=0,6 моль/л болғанда 2S + О22SO3(r) жүйесі тепе-теңдік күйге келеді. Оттектің бастапқы концентрациясы:+++0,32 моль/л

Әрқайсысы 0,01 моль болатын күміс және магний нитраттары бар ерітіндіге массасы 6 г темір тақташа батырылған. Реакция аяқгалғаннан кейін тақгаша массасы:+++6,8г

Әрқайсысында 120 г 10%-дык күкірт қышқылының ерітіндісі бар екі стақанның біреуіне 8,4 г магний карбонатын қосты. Егер реакциядан кейін екі стақанның массасы тең болса, онда екінші стақанға қосылған темір (II) сульфидініц массасы мен зат мөлшері:+++ 6,9 г; 0,078 моль

Байланыс полюстігі артатын заттар қатары: KBr, КС1, КҒ

Байланыс полюстігі артатын заттар қатары:+++ KBr, КС1, КF

Барий сульфаты:+++ суда ерімейтіндіктен гидролизденбейді

Барий сульфатын қабылдау қауіпті емес, себебі:+++ тұз қышқылында ерімейді

Барлық сульфидтер тек тотықсыздандырғыш

Барлық сүткоректілердің сүйегінің құрамында болатын қосылыс формуласы: Ca3(P04)2

Бастапкы заттары 20 грамнан илынган болса, мына заттар өзара әрекеттескенде түзілетін қышқыл тұздың массасы: NaОH пен H2S04;24 г; КОН пен H;S04; 27.75 г

Бататтың тамыры:+++ түйнек тамыр

Бейметалдық қасиеті басым элементгін конфигурациясы:+++.........2s22p4

Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында жүреді:+++ негіз бен қышқыл

Белгілі ретпен бір-бірінен алынатын заттар тобы: гексан, гексен, бензол

Белгісіз бір негізді қаныққан карбон қышқылының натрилі тұзын құрғақ натрий гидроксидімен балқытқанда көлемі 5,6 л газ бөлінді. Бұл газдың 1л- нің массасы 2,59 г. Реакцияға түскен тұздың массасы:+++31г

Белокарды сапалық анықтау үшін қолданылатын биурет реакциясы: Мыс (ІІ) гидроксидінің сілтідегі ерітіндісімен 

Белсендіру энергиясы: жай молекуланың 1 молін белсенді молекулаға айналдыруға қажетті энергия

Бензолда көміртек атомдарының гибридтену түрі және арақашықтығы: sp20,140 нм

Бензолды катализатор қатысында хлорлағанда бөлінген хлорлы сутекті толығынан сіңіру үшін көлемі 250мл, тығыздығы 1,225 г/мл 20 %-дық натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет болды. Тығыздығы 0,88 г/мл бензолдың көлемі: 0.13572 л; 135,72 мл

Берілген Ғе→X → Ғе20з→У →Ғе(ОН)3 → → ҒеСІ3 айналым тізбегіндегі X, У, заттары:+++ FeO, ҒеС13Fe2(SO4)3,

Берілген жүйеде FeCl3+3KSCN Fe(SCN)3+3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-тендікті:++++ солға ығыстырады

Берілген жүйеде ҒеС13 +3KSCN↔Fe(SCN)3 +3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті:+++солға ығыстырады

Берілген жүйенің FeCI3 +3KSCN +-> Fe(SCN)3 +3KC1 тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++ ҒеС13 концентрациясын көбейту

Берілген жүйенің ҒеС133KSCN Fe(SCNE)3+3КСІ тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++ FeCl3 концентрациясын кеміту

Берілген заттардан: 1 .Li, 2.SO3,3.Н2SО4(конц),4.CuO, 5.КСІ, 6.HC1 сумен әрекеттесетіні:+++1.2.3

Берілген өзгерістер H2CH4C2H2XYAнәтижесінде А затының атауы:+++ аминсірке қышқылы

Берілген өзгерістер тізбегіндегі реакцияларга реагенттердің қатысу ретін анықгаңыз: СІ2→НС1→СІ2→КСЮ3→О2:+++Н2 МnО2 КОН, қыздыру

Берілген өзгерістердің соңғы өнімі:+++ этанол

Берілген реакцияның СО + Н2О(r) ↔ CO2 2тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай:+++CO концентрациясын көбейту+++СО2 концентрациясын азайту+++ температураны төмендету бөлінеді:+++ эластомерлер+++ жабындар+++ талшықтар+++ пластмассалар

Бөлме температурасында азоттың металл литиймен әрекеттесіп, түзілген қосылыс формуласы, аты: Li3N литий нитриді

Бутен – 1 дің изомері:+++бутен-2+++транс-бутен-2+++цис-бутен-2+++2-метилпропен+++циклобутан

Бұл процестің нәтижесінде тіршілік иесіне кажстті газ бөлінслі:Фотосинтез;6СО2+6Н20→С6Н12О6+6О2

Бір атом ядросы элементар бөлшектермен немесе бір-бірімен әрсекеттескснде басқа атом ядросына айналатын реакцияларды........ реакциясы деп атайды: ядролық

Бір периодтағы элементтердің электртерістігі мен ядро заряды солдан оңға қарай кемиді:+++ солдан оңға қарай өседі

Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиетгері ретгік нөмірі өскен сайын:+++ артады

Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиеттері ретгік нөмірі өскен сайын:+++ артады

Біртекті қоспа: ас тұзының ерітіндісі

Біртекті қоспа:+++ ас тұзының ерітіндісі

Біртекті қоспалар қатары: тұз ерітіндісі, йодтың спирттегі ерітіндісі

Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан:+++Сілтілік металдар

Ва2+ ионына реактив:+++ SO42

Ва2+ионын анықгайтын реактив:+++ Na2SO4

ВаС12+Na2SO4 BaSO2NaCl реакциясының типі:+++алмасу

Винилпласт алынады:+++поливинилхлоридтен

ВС13 молекуласындағы орбитальдардың гибридтену түрі:sp2

Газдардың суда ерігіштігі ... артады:+++ температура төмендегенде және қысым жоғарлағанда

Газтектес хлор кальций гидроксидімен әрекетгескенде түзілетін зат:+++ СаОС12 -хлорлы немесе ағартқыш эк

Гетерогенді катализде:+++әрекеттесуші заттар мен катализатор әр түрлі агрегаттық күйде болады+++барлық реакциялар катализатордың бетінде жүреді+++катализдің адсорбциялық теориясы қолданылады+++әрекетгесуші заттар белсенді орталықгарда адсорбцияланады+++қатты катализатордың белсенділігі,оның бетінің қасиетіне тәуелді

Гетерогенді реакциянын жылдамдығы деп: фаза бетінің аудан бірлігінде белгілі бір уакыт ішінде қатысатын немесе реакция кезінде түзілетін заттың мөлшері

Глюкозадан сүт қыіцқылының түзілуі:+++ сүт қышқылды бактерия ферментінің эсерінен

Глюкозаның ашуы нэтижесінде түзілетін зат жэне оның құрамындағы оттектің массалық үлесі (%):+++Этанол; 34,78

Глюкозаның сүт қышқылды ашу процесі қолданылмайтын үрдіс:+++ сыра, шарап жасауда

Графикалық электрондық формулалар көмегімен бейнелеуге болады: Электрон қауызының құрылысын энергетикалық немесе кванттық ұяшықтарды

Ғе+ CuSО4 үдерісі бойынша жүретін реакцияның типі: орын басу;

Дене, доға және өсінді бөлімдерінен тұратын сүйек:+++омыртқа

Диполь моменті нелге тең молекула: СО2

Диполь моменті нөлге тең молекула:+++ CO2

Дихром триоксидінің құрамындағы отгектің массалық үлесі:+++31,6%

Донор:+++ қос электронын ортақ пайдалануға беретін атом

Донорлы-акцепторлық байланыс механизм! бойынша түзілген қосылыстар... деп аталады:+++кешенді

Донорлы-акцепторлық байланыс механизмі бойынша түзілген қосылыстар... деп аталады:+++кешенді

Дүнисжүзілік онсркхіптс тсмір күймадарынан ксйінп екінші орынды алды: Алюминий құймалары

Егер алмасу реакциясында тұнба түзілсе, онда ол реакция:+++ қайтымсыз

Егер әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, 2]=0,2 моль/л, [SO2]=0,6 моль/л моль/л болса, онда 2SO2(r) + О22SO3(r) реакциясының тепе-теңдік константасы:+++0,8

Егер барлығы 13 электрон болса, атомдағы валенттік электрон саны:+++3

Егер газ қоспасының көлемін 3 есе кемітсе, онда мына реакцияның Sкp + О2(r) = SO2(r жылдамдығы:+3 есе артады

Егер өнімнің шығымы75% болса, онда 56 л күкірт (ІV) оксиді сумен әрекеттескен кезде түзілген қышқылының массасы: 91,5г

Егер өсімдік жасушасында қант пен оттек тым көп болса, оларды қайтадан көмірқышқыл газы мен суға айналдыратын процесі жүреді:+++тотығу

Егер реакция нәтижесінде 1 л сутегі бөлініп шықса, сумей әрекеттескен литийдің мөлшері:+++ 0,089 моль

Егер реакция нәтижесінде л сутегі бөлініп шықса, сумен эрекеттескен литийдің мөлшері:+++0,08 моль

Егер реакция өнімінің шығымы 75 % болса, өршіткі қатысында 2 моль этанол дегидратацияланғанда түзілген этиленнің (қ.ж.) көлемі:+++ 33,6л+++

Егер реакция өнімінің шығымы 80 % болса 43 г циклогенсаннан алуға болатын бензолдың массасы: 3,9 г

Егер теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80% болса, 50г метанолдан түзілетін жай эфирдің массасы:+++28,8г

Егер тепе-теңдік күйдегі газ қоспасыньгң 2СО(г) + О2(г) = 2СО2(г)  жалпы қысымын 4 есе арттырса, онда тура реакицяның   жылдамдығы:+++64 есе артады

Егер тепе-теңдік күйдсгі газ коспасынын 2CO(r)+02(r) ↔ 2CO2(г) қысымын 4 есе арттырса, онда тура реакцияның жылдамдығы:64 есе артады

Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++ 560 дм3

Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++ 560 дм3

Егер шығымы 80% болса, 200 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы:+++ 160,00 г

Егер шығымы 90%, an картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20% болса, 100 кг картоптан алынатын глюкозаның массасы:+++20кг

Екі дайлы оксид:+++ SO+++SnO2

Екінші реттік консумент:+++қасқыр

Ерігіштік: зат массасының еріткіштің көлеміне қатынасы

Ерімейтін хлоридтерге жататын тұздар қатары: AgCI, PbCI2

Еріткіш дегсніміз:еріткіш пен ерігсн зат бөлшсктерінен тұрады                               

Ерітінділері өзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы:+++ барий сульфиді мен темір (II) сульфаты+++ мырыш сульфаты мен барий сульфиді+++ мыс (II) сульфаты мен барий сульфиді

Ерітінділері өзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы:+++барий сульфиді мен темір (П) сульфаты+++ мырыш сульфаты мен барий сульфиді+++ мыс (II) сульфаты мен барий сульфиді

Ерітіндінің массасы 600 г, массалық үлесі 42 % азот қышқылы арқылы   аммиакты өткізгенде массасы 300 г аммоний түзіледі. Аммоний нитратының шығымы:+++93,75%

Ерітіндісі металдармен әрекеттескенде сутек газын түзбейтін қышқыл:+++ азот қышқылы

Ерітіндісі сілтілік орта көрсететін тұз:Na2SO3;Na2SiO3

Есту мен тепе-теңдік мүшелері:+++ шытырман

Жай зат -: алмаз

Жай зат: сутек

Жай зат: Темір

Жай зат:+++сутек

Жай заттар катары: азот. хлор, көміртск

Жай заттар қатары:+++ азот, хлор, көміртек

Жалпақ сүйектер:+++жауырын, ми сауыты

Жалпы массасы 1,5г мыс пен магний үгінділері қоспасын тұз қыіпқылының артық мөлшерімен өвдегенде көлемі 0,56л (қ.ж.) газ бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі:+++ 60 %

Жануартекті табиғи талшык: жібек

Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар:+++жану

Жасушадағы хромосоманың санының өзгеруіне байланысты өзгергішті:+++ геномдық

Жасыл жапырақта глюкозаның синтезі көмірқыиіқыл газы мен Судан күн сәулесінің энергиясын сіңіре жүреді.Осы үдерістің өршіткісі:+++хлорофилл

Жасыл мүк:+++ризоиды болады

Желілердің тип тармағы:+++бассүйексіздер+++омыртқалылар+++қабықтылар

Жеңіл металл:+++ алюминий

Жоғары концентрациядағы күкіртті газбен улану белгілері:+++ тұншығу, сөйлеудің бұзылуы, лоқсу, өкпенің жедел ісінуі

Жоғары молекулалы қосылыстар алудын негізгі эдістері: Поликонденсациялану; Полимерлену

Жоғары молекулалық қосылыстар мынадай болды: табиғи, химиялық

Жоғары оксидтер қатарындағы қышқылдық қасиетгерінің өзгеруі N2O5→Р2О5As2O5Sb2O5→Bi2O5:+++кемиді

Жоғары оксидтер түзетін қышқылдардың қасиеттерінің өзгеруіN2O3→P2O5→As2O3→Sb2O3→Bi2O3 : кемиді

Жоғары сатылы споралы өсімдікке жатады:+++мүк

Жұмыртқа қабығы кальций карбонатынан пұратынын дәлелдейтін реакция: СаСОз + 2НС1 = СаС12 + Н20 + С02|

Жүзеге аспайтын реакция:+++СиО + Н2О →

Жүйке импульсі өтетін жол:+++ рефлекс доғасы

Зат массасының сақталу заңын тұжырымдаған ғалым:+++ М.В.Ломоносов

Заттардын кұрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу: химиялық формула

Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу: +++химиялық формула 

Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы өрнектеу:+++химиялық формула

Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы: тотығу

Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы:+++тотығу

Заттың қатты күйден сұйыққа айналмай бірден газтектес күйге айналу:+++ крекинг

Иондар түзіледі: Электрондардың ауысуы нәтижссіндс

К1+ K2Cr207 + H2S04 -» I2+ ... + ... + ... реакциясының онімдері: Cr2(SO4 )3, K2SO4, Н20

Кайтымсыз реакциялар кезінде: реагенттер толығымен өнімдерге айналады

Калий бромиді ерітіндісінің электролиз теңдеуіндегі коэффициентгердің қосындысы:+++8

Калий гидроксиді балқымасының электролизінің теңдеуі:+++ 4КОН→   4К + О  +2Н2О

Калий ионының электрондық формуласындай құрылысы бар:+++ Аr

Калий карбонатының гидролизінде орта......болады: сілтілі

Калий нитратындағы байланыс түрі:+++ иондық, коваленттік полюсті

Калийдің оттекпен қосылысында металдың массалық үлесі 44,8%-ды құрайды. Осы қосылыстың қарапайым формуласы: KO3

Калийдің оттекпен қосылысында металдың массалық үлесі 44,8%-ды құрайды. Осы қосылыстың қарапайым формуласы:+++KO3

Кальций бромиді молекуласындағы химиялық байланыстың типі: иондық

Кальций бромиді молекуласындағы химиялық байланыстың типі:+++ иондық

Кальций оксилі 2,24 л көміртек диоксндімен әрекеттесксндс массасы 8 г тұнба түзілді. Реакция өнімінің шығымы: 80%

Кальций хлориді, ақ фосфор, натрий қатары бойынша химиялық байланыстың түрлері Иондық, ковалентті полюссіз, металдық :

Кальцийленген немесе сусыз соданы алатын қажетті өнімнің формуласы, аты: Na2C03*10H20 натрий карбонатының декагидраты

Карборундқа (SiC) оттегі қатысында балқытылған күйдіргіш натриймен әсер еткенде түзілетін заттар:+++ Na2SiO3,Na2CO3, H2O

Катализатор қатысында 73,5 г калий хлораты айырылғанда бөлінетін газдың көлемі (л):+++20,2

Катализаторлар қатысында реакцияның жылдамдығы: артады

Кәдімгі температурада H2 бөлініп, гидроксид түзетін элементтер: Li,K,Ca,Na

Кеңістіктік полимерлер:+++ резеңке+++ фенолформальдегид

Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі:+++ II,+2

Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2] платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі:+++VI, +2

КМnО4+НС1=КС1+МnС12+СІ2+Н2О теңдеудігі барлык коэффициенттердің қосындысы:+++35

Ковалентгі байланысты заттардың кристалдық торларының түрлері:+++ атомдық жэне молекулапық

Ковалентті байланыс, ол: Ортақ электрондық жұп есебінен жүзеге асатын

Ковалентті полюсті байланысы бар қосылыстар: C2H5OH,CH3COOH

Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металдар:+++ алюминий+++ темір+++ платина+++ алтын+++ хром

Концентрлі күкірт кышкылына 192 г мыс жацкаларын салып қыздырғанда бөлінген газдың (қ.ж.) көлемі:+++67,2 л

Концентрлі күкірт қышқылы мыспен әрекеттескенде бөлінетін газ және оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы: H2S; 1,2

Концентрлі күкірт қышқылы мыспен әрекеттескенде бөлінетін газ жәнң оның aуa бойынша салыстырмалы тығыздығы: SO2;2,2

Концентрлі күкірт қышқылы. Ол: Күшті су тартқыш зат

Концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттесетін металл мыс

Концентрлі күкірт қышқылының сұйылтылған күкірт қышқылынан айырмашылығы ол мына затпен әрекеттеседі:+++ қантты көмірлендіреді

Көкнәр тұқымдас улы өсімдік:+++үлкен сүйелшөп

Көкөністерді сақтайтын қоймаға піспеген алма салу себебі:+++ қоймадағы этилен эсерінен алма толық пісіп, ұзақ сақталады

Көлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым: Гей-Люссак

Көлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым:+++ Гей-Люссак

Көлемдік құрамы мынадай: 50% Н2, 50% СН4болатын 1мгаз коспасын жағу үшін кажет оттектің кәлемі:1250 л

Көлемі (қ.ж.) 6.72 л оттек алу үшін кқажет калий хлоратының массасы: 24,5 г

Көлемі 1 л (тығыздығы 1,727 г/мл), 8 % -дық ерітіндідегі күкірт қышқылының зат мөлціері (моль):+++113г+++1,4 моль

Көлемі 10 мл, тығыздъпы 6,8 г/мл метанол тотыққанда массасы 120 г 3%-дық формальдегидтің ерітіндісі түзілді. Түзілген өнімнің шығымы:+++48,00%

Көлемі л (тығыздығы 1,075 г/мл) 8 % -дык ерггінді дайындау үшін қажет калий сульфатының массасы:+++ 172,00 г

Көлемі 300 мл бензолды (р = 0,88г/мл ) нитрлеу үшін 76%-тті (р=1,445г/мл) азот қышқылының қажет көлемі:+++ 194 мл

Көлемі 32 г метанолды ауада жаққанда бөлінетін газдың көлеміне тең болатындай осы газдың түзілуі үшін спирттік ашуға қатысатын моносахаридтің зат мөлшері (моль):+++0,5

Көлемі 4,2 л этилен хлорсутектің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген өнімді натриймен өндегенде алынған газдьщ көлемі (қ.ж.):+++ 2,01л

Көлемі 44,8 л (қ.ж.) силан газын алу үшін қажет магний силицидінің массасы:+++152г

Көлемі 5 л (к.ж.) этан мен этиленнің қоспасын бромның ерітіндісі арқылы өткізгенде 9,4 г бромэтан түзілді. Қоспадағы көмірсутектердін көлемдік үлестері: w(С2Н4) =22,4% және w(С2H6)=77.6%

Көлемі 5,6 л күкірт (IV) оксиді тотығу үшін қажет ауаның көлемі (ауадағы оттектің үлесі 0,2):+++14л

Көлемі 5,6 л оттектің зат мөлшері, массасы:+++ 0,25 моль, 

Көлемі 5.6 л оттсктің зат молшері мен атомдар саны: 0,25 моль; 3.01 *1023

Көлемі 56 л (к.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы: 250 г

Көлемі 56 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын aлy үшін қажет кальций карбонатының массасы:+++250г

Көлемі 89,6 л (қ. ж. ) фосфин ауада өздігінен тұтанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің массасы: 284 г

Көміртек (IV) оксидінің 3,01 IO26 молекуласынын қалыпты жағдайда алатын көлемі:+++ 11,2 м3

Көміртек топшасындагы химиялық элементтердің атом радиусы мен электртерістілігі жоғарыдан төмен қарай: өседі, кемиді

Көміртектің жаңа түр өзгерістері: Карбин және фуллерен

Кремний (IV) оксиді мына заттардың жұбымен әрекеттесе алады:+++Mg, CaCO

Кремний натрий гидроксидіне ерігендс 44.8 л (қ.ж.) сутск бөлінген. Түзілген натрий силикатынынң зат мөлшері: 1 моль

Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары - 28 және 30, хлордың изотоптарыныкі - 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша эртүрлі SiCl4 қосылысының молекулалар саны:+++4

Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары - 28 жэне 30, хлордың изотоптарыныкі - 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі SiCl 4 қосылысының молекулалар саны:+++4

Кұрамында 49 г күкірт қышқылы бар ерітіндіні бейтараптауға кристалдық соданың массасы: 143.00 г

Кұрамында 80% кальций карбонаты бар 100 г борға 6.3 г азот қышқылымен әсер еткендс бөлінетін көмір қышқыл газының көлемі: 1,12 л;

Күкірт (VI) оксидіне тән касиеті:+++ тек тотықтырғыш

Күкірт (VI) оксидіне тән қасиеті: тек тотықтырғыш

Күкірт қышқылы өндірісінің екінші сатысында өршіткі ретінде қолданылатын зат: темір, ванадий оксидтері

Күкірт қышқылымен әрекеттесетін зат:+++неггіздер

Күкірт қышқылымен әрекеттесетін заттар: негіздер, екідайлы оксидтер

Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі (%):+++80

Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышхылының массалық үлесі (%):+++80,00

Күкірт қышқылының мольдік массасы:+++ 98 г/моль

Күкірт қышқылының мольдік массасы:+++98 г/моль

Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсететін өрнек:+++ Mr(H2SO4) = 98

Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсететін өрнек:+++ Mr(H2SO4= 98

Күкірт қьппқьілының 20 %-дық 100 г ерітіндісімен 32 %-дық 50 г ерітіндісі араластырылды. Алынған ерітіндідегі күкірт қыщқылының массалық үлесі:+++24%

Күкірт ұнтағын КОН сілтісімен бірге қыздырған кезде түзілетін сульфит пен сульфидтің формуласы жане жалпы коэффициенттер саны: K2S03K2S, 15

Күкірт, ортофосфор қышқылдарының маңызды тұздары: CuSO4*5H2O; Ca(H2PO4)2; Мыс купоросы

Күкіртті газдың физикалық қасиеті:+++ өткір иісті, түссіз газ, суда жақсы ериді

Күкірттің оттекпен әрекеттесуі тартпа шкафта жүреді, себебі: Өткір иісті, улы, тұншықтырғыш газ

Күміс нитраты натрий фосфатымен әрекеттескенде 41,9 г күміс фосфаты түзілген. Реакцияға түскен натрий фосфатының массасы (г) және зат мөлшері ( моль): 16,40 г, 0,10 моль

Күміспен әрекеттесетін қышқыл жәие теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы: HNO3 (сұйылт) ;1 3

КІK2Cr2O7 + H2SO4 →12 +...+...+ ... реакциясыныңөнімдepi:+++ Cr2(SO4)3, K2SO4, H2O

Кіші қан айналым шеңбері аяқгалады:+++сол жақ жүрекше

Қазақстандағы алюминийді алатын электролиз зауыты:+++Павлодар қаласы

Қазанның күйесін кетіру үшін 10 л суда 250 г Na2CO3250 г кір жуатын ұнтақ, 200 г силикатгы желім ерітілген болса, қоспадағы әр затгың массалық үлесі:+++ 2,34% Na2CO3,2,34% кір жуатын ұнтақ, 1,87% силикатты желім

Қайтымды реакция дегеніміз:+++ қарама-қарсы екі бағытта жүретін

Қайтымды реакция дегеніміз:+++реакцияның қарама-қарсы екі бағытта жүруі

Қайтымсыз реакциялар кезінде:+++ реагенттер толығымен өнімдерге айналады

 Қалыпты жағдайда 10 грамм көміртек (II) оксидініц алатын көлемі (қ.ж.):+++8л

Қалыпты жағдайда 10 грамм көміртек (ІІ) оксидінің алатын көлемі (қ. ж. ):

Қалыпты жағдайда 5,5 г газ 2,8 л көлем алады. Газдың мольдік массасы: 44 г/моль

Қарын сөлінің құрамын, реттелуін зерттеген ғалым:+++ П.Павлов

Қозғалмайтын сүйектер:+++ми сауыт сүйектері

Қосылыс формуласында хлор атомының +5 тотығу дәрежесін көрсету: KCIO3

Құмырсқа қышқылы:+++ өткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат

Құмырсқа қышқылы:+++ өткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат

Құмырсқа қышқылымен әрекетгесетін заттар. Жауапты алынған қосылыстардың нөмірлерінің өсу ретімен беріңіз: 1.Этан. 2.Этилен. 3.Этанол. 4.Кальций оксиді. 5. Хлорэтан. б.Хлор. 7.Этаналь .8. Калий карбонаты:+++3468

Құмырсқа қышқылымен әрекеттесетін заттар. Жауапты алынган қосылыстардың нөмірлерінің өсу ретімен беріңіз:+++3468

Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив:+++ Ag2аммиактағы ерітіндісі

Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив:+++Ag2аммиактағы ерітіндісі

Құмырсқа қышқылының формуласы:+++ НСООН

Құмырсқа қышқылының формуласы:+++ НСООН

Құрамы C7H9N болатын ароматты аминдердің изомерлерінің саны: 3

Құрамында 0,6 моль азот (И) оксидінің құрамындағыдай атомы бар көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі: +++8,96 л

Құрамында 0.6 моль ззот (II) оксндінік құрамындағыдай атомы бар көмірқышқыл газының (к.ж.) көлемі: 13.44 л

Құрамында 15 % қоспасы бар 400 г кальций карбидінен алынған ацетиленнің шығымы 80 % болса, оның (қ.ж.) көлемі:+++95.2л

Құрамында 15% қоспасы бар 200 г әктас азот қышқылымен әрекеггсскенде түзілген газдың (қ ж.) көлемі:38,08 л

Құрамында 30 г AlCl3 бар ерітіндіге калий гидроксидінің ерітіндісін құйғанда тұнбаға түсетін алюминий гидроксидінің массасы: 17.52 г.

Құрамында 32 % қоспасы бар, тонна темір кенін (қызыл теміртас) тотықсыздандыру үшін қажет (қ.ж.) СО көлемі:+++ 285,6 м3

Құрамында 32 г мыс бар CuSO4∙5H2O мыс купоросының массасы: 125 г

Құрамында 35% NaCІ жәнс 65% КСІ бар 200 г қоспадағы хлордың массалық үлесін есепте: 52,21%

Құрамында 40% қоспасы бар 40 г темір колчеданынан алынатын күкірт диоксидінің массасы:+++25,6

Құрамында 43,4 % натрий, 11,3% көміртек және 45,3% оттектен тұратын қосылыс. Осы заттың формуласы: Na2CO3

Құрамында 44% қоспасы бар. 13 г кальций карбилінен алынгл>; ацстальдсгид күміс оксидімен әрекеттескенде түзілген күмістің массасы: 24,6 г

Құрамында 5 % қоспасы бар 20 кг этанол бромсутекпен әрекеттескенде түзілген бромэтанның массасы: 45 кг

Құрамында σ- және 1 π - байланыс бар зат: +++хлорвинил

Құрамында 50% целлюлоза бар 200 кг ағаштан алынатын этанол массасы: 56,8 кг

Құрамында 5 – және 1 – байланыс бар зат: хлорвинил

Құрамында 6 σ- және 0 π-байланыс бар зат:+++метиламин

Құрамында 63,2% марганец және 36,8% оттегі бар қосылыстағы марганецтің валенттілігі....: 4

Құрамында 63,63 % азот және 36,37 % оттек бар қосылыстың молекулалық массасы және формуласы: 44; N20

Құрамында 80% метан және 20% этан бар 100 л газ қоспасы жанғанда түзілетін судың массасы:+++ 0,1928 кг+++192,8 г

Құрамында 9 σ - және π-байланыс бар зат:+++ ацетон

Құрамында 9 σ жоне 2 π байланыс бар заттар катары: бутадиен, бутин

Құрамында 92% таза көміртек бар 1т кокс толық тотықса, тотықсызданатын магнетиттін массасы: 4,48 кг

Құрамында 92% таза көміртек бар 1т кокс толық тотықса, тотықсызданатын магнетиттің массасы:+++ 8,89 кг

Құрамында массалық үлесі 85 % тристеараты бар 1,6 гт майға натрий гидроксидімен әсер еткенде алынатын сабынның массасы (т) (г): 120.00

Құрамында натрий 40.8%, хром 30,7%, оттск 28.4% болатын қосылыстың формуласы: Na3CrO3

Құрамында үш элементі бар зат: калий селитрасы 

Құрамында үш элементі бар зат:+++калий селитрасы

Қыздырғанда немесе салқындатқанда өздерінің бастапқы қасиеттерін сақтамайтын полимерлер:+++термореактивті

Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етеді:­­+++2Н2 + О2 ↔2Н2О+++ СаСОзСаО + СО2+++ CO CuOСи + СО2+++2SO2 + О22SO3+++2NO↔N2O4

Қышқылдың практикалық шығымы 80 % болса, 31 г кальций фосфатын күкірт қышқылымен өндегенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы:+++ 15,68 г

Легирленген болат алу үшін қосылатын заттар: Cr,V,W,Mo

Ляпистің формуласы: AgNO3

Магний мен мыстан тұратын 5,6 г қоспаға іұз қышқылмен эсер еткенде 3,36 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспаның құрамындағы магний мен мыстың массалары:+++3,6 г магний; 2,0 г мыс

Магний оксиді әрекеттеседі: НС1

Магний сульфаты гептагидратының MgSO4-7H2құрамындағы судың массалық үлесі:+++ 51,22%

Магний хлоридіндегі хлордың массалық үлесі: 74.7%

Магнийдің азотпен және оттекпен әрекетгесу реакциясы теңцеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы:+++10

Магнийдің азотпен және оттекпен әрекеттесу реакциясы теңдеулеріндегі коэффиценттердің қосындысы: 10

Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (III) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны:+++12

Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (Ш) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны:+++12

Мақтаның көсегі: шала ашылған қауашағы

Масасы 37г темір (II) хлоридін алу үшін қажетті тұз қышқылының массасы: 21,2г

Массалық үлесі 0,2 натрий гидроксидінің 600 г ерітіндісіне массалық үлесі 0,2 азот қышқылының 800 г ерітіндісі құйылғанда түзілген тұздың массасы (г): 215,9

Массасы 10 г мыс пен алюминий қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 6,72 л сутек (қ.ж) бөлінген. Қоспадағы металдардың массалық үлестері:+++ 46% мыс 54% алюминий

Массасы 10 кг натрий гидроксвді кремний оксидшен әрекеггескенле 1,2 кг натрий силикаты алынды.Натрий силикатынынң теориялық  мумкіндікпен салыстырғандағы шығымы: 73,4%;

Массасы 10 т шыны (Na2O · СaO ·6SіO2) алу үшін мына заттардың Na2СO3 , СaСO3 , SіO2 қажет массалары:2,22 т Na2CO3, 2,1 т CaCO3, 7,54 т SiO2

Массасы 10 т шыны (Na2• СаО • 6SiO2алу үшін мына заттардың Nа2СОз, СаСО3SiO2 қажет массалары:+++2,22т Na2CO3,2,1 т СаСО3,7,54 т SiO2

Массасы 10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекетгескенде көлемі 4 л ( қ.ж.) аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы:+++ 89,2 %

Массасы 12 г алюминий мен мыс қоспасы тұз қышқылымен өңделді. Бөлініп шыққан сутек 7,4 л көлем алды. Әр металдың қоспадағы массалық үлесін анықтаңдар: 49.2% АІ. 50,8% Cu.

Массасы 12 г кальций көміртекпен эрекетгескенде түзілетін кальций карбидінің массасы:+++19,20 г

Массасы 120 г темір (III) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғандағы шығымы:+++80,00%­­

Массасы 120 г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғандағы шығымы: 80%

Массасы 120 грамм күкірт (VI) оксидініц (қ.ж) көлемі:+++33,6 л

Массасы 14 г кальций көлемі 1,12 л азотпен (к.ж) эрекетгескенде түзілетін нитридтің массасы:+++7,40 г

Массасы 14 г кальций көлемі 1,12 л азотпен (қ.ж) әрекетгескенде түзілетін нитридтің массасы:+++7,4г

Массасы 15 г пропанол-1 мен массасы 9,2 г натрий әрекеттескенде алынған натрий пропилатын гидролиздегенде түзілстін сілтінің массасы: 10.00 г

Массасы 150 г Са3(РО4)2, СаСО3(NH4)2CO3  қоспасын қыздырып қақгағанда 75,6 г қатты заттар қоспасы түзілді. Оны суда ерітіп, артық мөлшердегі СО2 жібергенде 42 г ерімейтін қалдық қалды. Бастапқы қоспадағы (NН4)2СО3-ның массалық үлесі:+++32%

Массасы 16 г темір (ІІІ)оксидін алюминиймен тотықсыздандырғанда 71,1 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісі: 711 кДж

Массасы 18,2 г кальций фосфидінен алынған фосфинді жағуға қажетті оттегінің көлемі (к.ж.л): 8,96

Массасы 180 г кремний диоксиді кокспен әрекеттескенде бөлінген иіс газының зат мөлшері:+++ 6 моль

Массасы 188 г құрамында 6% қоспасы бар мырыш алдамшысын жаққанда бөлінген күкіртті газды сіңіруге қажетті натрий гидроксидінің (20%, р=1,225 г/см3) ерітіндісінің көлемі:+++ 594,9 л

Массасы 2.3г натрий массасы 2,3 г этанолмен әрекеттескенде (қ.ж.) бөлініп шыққан газдың көлемі: 0.56л

Массасы 20г кальций карбонаты ыдырағанда көлемі 2,24л (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілді.Өнімнің шығымы (%):+++50

Массасы 21,6 г мыс пен алюминийдің қоспасына сілті ерітіндісінің артық мөлшерімен әсер еткенде 6,72 л (қ.ж.) газ бөлінген болса, бастапқы қоспаның құрамындағы мыстың массасы (г):+++16,2

Массасы 220 г көміртек (IV) оксидінің зат мөлшері (моль): 5,00

Массасы 240 г магний оксидін тотықсыздандыру үшін 80 г көмір жұмсалды.MgО + С → Mg + СО осы көмірдегі таза көміртектін массалық үлесі: 90%

Массасы 256 г кальций карбиді сумей әрекеттескенде түзілетін ацетиленнің зат мөлшері:+++ 4,00 моль

Массасы 3 г III валентті метатдын жануынан 5,67 г оксид түзілді. Бұл металл:+++ алюминий

Массасы 30 г мырыш пен мыстың құймасын күкірт қышқылымен өңдегенде 4,48 л (қ.ж.) сутек бөлінсе, құймадағы мырыштың массалық үлесі: +++43,3%

Массасы 300 г 18%-тік кукірт қышқылы ерітіндісіндегі судың массасы: +++ 246 г

Массасы 316 г 25%-ті КМпО, ерітіндісі тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж.) көлемі:28л

Массасы 316 г 25%-тік КМпО4 ерітіндісі тұз қышқылымен эрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж) көлемі:+++ 28,00 л

Массасы 316 г калий перманганаты айрылғанда түзілетін оттектің зат мөлшері: 1,00 моль

Массасы 320 г натрий гидроксидінің моль саны: 8 моль

Массасы 36,6 г барий хлориді кристаллогидратын қыздырғанда массасы 5,4 г-ға кеміді. Осы заттың формуласы:+++ ВаС122О

Массасы 40 г кальций карбонаты мен 55,2 г іұз қышкылының ерітіндісі әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің артық мөлшердегі ерітіндісі арқылы өткізеді. Алынған тұздың массасы:+++42,4г Na2CO3

Массасы 40 г сусыз мыс (II) сульфатын алу үшін қажетгі кристаллогидраттың CuSO* 5Н2О массасы:+++62.5г

Массасы 416 г кремний фторидін алу үшін қажет кремнийдің массасы:+++ 112,00 г

Массасы 49 г бертолле тұзын қыздырғанда бөлінетін оттектің зат мөлщері: 0,6 моль

Массасы 5,3 г бензол гомологын нитрлегенде 7,55 г мононитротуындм түзілді. Бензол гомологының формуласы:+++C8H10

Массасы 50 г 20%-тгі NajSO4 ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (NajSOrlOHaO) массасы және судың көлемі:+++22,6г, 27,4мл

Массасы 50 г 20%-тті Na2SO4 ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO·10Н2О) массасы және судың көлемі:+++ 22,6 г, 27,4мл

Массасы 50 г силикатты желім aлy үшін жұмсалатын құрдм£інда 85%  SiO2 бар құмның массасы:+++28,9г

Массасы 6,9 г калий карбонатын 0.8 л судаеріткенде түзілген ерітіндінің молярлы концентрациясы: 0,06 моль/ л; ноль бүтін жүзден алты моль/л

Массасы 600 г хром (III) сульфидін күкірт қышқылында еріткенде түзілген газдың зат мөлшері:+++ 8,82 моль

Массасы 64,8 г крахмалдан алынған глюкозаның шығымы 80 % болса, осы глюкозаны күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда тұнбаға түскен күмістің массасы: 69.12 г 

Массасы 7,8 г бензолды катализатор қатысында циклогексанға гидрлеген кезде (к.ж ) 3,36 л сутек газы жұмасалды (газы есебінеп) циклогексанның массасы: 4.2 г 

Массасы 76,5 г Me2O3 оксидінде 36 г оттек болса, бұл қай металл оксиді: Al2O3

Массасы 80г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда түзілген темірдің массасы:+++56г

Мәрмәрдан көмірқышқыл газьга алу үшін колдаяылмайтын зат:+++ сұйылтылған NaOH ерітіндісі

Медицинада ревматизм (құздама) ауруларын емдеу үшін пайдаланатын, құрамында 69,6% оттек бар зат:+++ құмырсқа қышқылы

Медициналық  практикада асқазанның қышқылдығы жоғары болғанда, асқазан қыжылын басу үшін, ішуге болатын тұз ерітіндісі:+++ NaHCO3

Металдардың кремниймен қосылысының атауы:+++силицидтер

Металдық байланысы бар заттарға тән қасиет: металдық жылтыры бар, электр тоғын жақсы өткізетін заттар

Металдық тордағы байланыс : Металдық

Металдық торлы кристалдар: Иілгіш

Метанальдың жақын гомологының молярлық массасы және оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы:+++ 44 г/моль; 1,517

Метанол катарындағы спирттерде химиялық баиланыстың түрі: сутектік, коваленттік лолюссіз, коваленттік полюсті

Метанол қатарындағы спиртгерде химиялық байланыстың түрі:+++коваленттік полюссіз

Метил радикалындағы химиялық байланыс түзуде қатысып тұрған электрондар саны6

Микроорганизмдер тудыратын бүйрек шумағының қабынуы:+++ нефрит

Молекулалық кристалдық тор түйіндерінде орналасатын бөлшек: молекулалар

Молекулалық кристалдық торлы барлық заттар:+++ төмен температурада балқиды

Молекулалық кристалдық торы бар затқа тән қасиет:+++ оңай балқиды жэне ұшқыш

Молекулалық кұрылысты заттар катары:+++ СН3ОСН3 және НС1

Молекулалық массасы 151200 болатын полиэтиленнің макромолекуласындағы құрылымдық буын саны:+++ 5400

Молекулалық массасы 159-ға тең қосылыс: (С2 H4Сl)2S 

Молекуласында донорлы-акцепторлы механизммен түзілген байланысы бар қосылыс:+++ NH4C1

Молекуласында ковалентті байланысы бар заттар       кристалдық торлар

Молекуласында тек қана ковалентгі полюсті байланысы бар заттар катары:+++ формальдегид, хлорсутек 

Молекуласында тек қана ковалентгі полюсті байланысы бар заттар қатары:+++ формальдегид, хлорсутек

Мұздың су бетінде жүзу себебі:+++мұздың тығыздығы аз

Мына айналудағы X, У жэне Z заттары: СО2     →   C6H12O6     х→С2Н4 → у → С2Н5ОН→СО2Z:+++ х- С2Н5ОН, у- C2H5CIzС6Н,2О6

Мына қосылыста 1СН2 = 2СН - 3СН24СН3 sp3 - гибридтелген күйде болатын көміртек атомдарының рет саны:+++ 3,4

Мына реакция теңдеуі H2SO4 С→СО2SO2 + Н2О бойынша 4 моль тотықтырғышпен әрекетгесетін  тотықсыздандырғыштың массасы:+++ 24,00 г

Мына реакция теңдеуі H2SO4+ С →СO2 +SO2 H2O бойынша 4 моль Тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың  массасы: 24г 

Мына реакциядағы «Х» өнімі С →СаС2С 2Н2 → X→MgCO3:+++СО2

Мына реакцияның типі: 2КСЮ32КСІ + 3О2:+++ айырылу

Мына сызбанұсқа бойынша А1А1(ОН)зА12О3А1C13 А1 реакцияларды жүргізу процесінде балқыманың электролизін кажет ететін саты:+++4

Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++3

Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++3

Мырышты тұз қышқылына салғанда 2,24 л (қ.ж.) газ бөлінсе, жұмсалған металдың массасы (г):+++6,5

Мырыштың алюминиймен құймасы: цинкаль

Мырыштың электрондық формуласы1s22s22p63s23p63d104s2

Мырьшггы тұз қышқылына салғанда 2,24 л (к.ж.) газ бөлінсе, жұмсалған металдың массасы (г): 6,5

Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышкыдын құйып, қыздырғанда түзілетін реакция өнімдері:+++ CuSO4, SO2, H2O

Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде мыс (ІІ) сульфаты,су және тузіледі:+++ SO2

Мыс пен алюминийдің 50 г қоспасына тұз қышқылымен эсер еткевде 33,6 л (қ.ж.) сутек бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі:+++ 46 %

Мыстың сұйытылған азот қышқылымен әрекеттесетін реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы: 20

Н20 және D20 қоспасының массасы 172 г, моль саны 9 болса, заттардың мольдік қатынастары: 4:5

Нарғызгүл мен таушымылдықтың тамыр түрөзгерісі:+++түйнек тамыр

Натрий гидроксиді мен кремний диоксидін балқытқанда 3,6 г су буы бөлінді. Түзілген натрий силикатының зат мөлшері:+++0,20 моль

Натрий гидроксидінің 4 грамы мен 6,02 молекула тұз қышқылы әрекеттескендс түзілетін тұздың массасы:0.585 г

Натрий гидроксидінің балқымасын электролиздегенде электродтарда түзілетін өнімдер:+++ Na,O2 Н2О

Натрий хлоридіне концентрлі күкірт қышқылымен эсер еткенде 44,8 л хлорсутек түзілген, реакцияға түскен натрий хлоридінің массасы:+++117г

Натрийдің табиғи қосылыстары: мирабилит. сильвинит

Натриймен әрекеттескенде сутек бөлетін, концентрлі күкірт қышқылының артық мөлшерімен қыздырғанда түзілетін органикалық зат: этанол

Негізгі топша бойынша элементтердің атом ядросының заряды артқан сайын элементтер қасиеттерінін өзгеруі: металдық қасиеттері артып, бейметалдық қасиеттері кемиді

Нитрон талшығының мономері акронитрилді пропеннен алады: 2СН2=СН - СН32NH3 + 3О2 →2СН2=СН - С = + 6Н2О; Пропеннің 8 м3- нен (қ.ж.) алынатын акронитрилдің массасы:+++18,93кг

НС1 + МnО2Cl2 + МnСІ 2 + Н2О реакциясына 174 г тотықnырғыш қатысқан болса, түзілген газдың (қ.ж.) көлемі:+++ 44,8 л

Озонның молярлық массасы:+++ 48 г/моль

Озонның молярлық массасы:+++ 48 г/моль

Орбиталь квант саны:+++ орбитальдардың пішінін білдіреді

Органикалық заттың кұрамына міндетті түрде кіретін элемент және оның сахарозадағы массалық үлесі:+++оттек;22%

Ортофосфор қышқылын суда еріткенде әрбір мың молекуласының қырқы иондарға ыдырайды.Ортофосфор қышқылының диссоциация дәрежесі (%):14

Орын басу реакциясы: +++Zn H2SO4 =

Орынбасу реакциясы: Mg + HCI =

Оттегі - жай зат күйінде болады:+++атмосферада

Оттегі - жай зат: атмосферада

Оттегінің құрамында 6,02∙1024 бөлшек атомы бар көмір қышқыл газының (қ.ж.) көлемін анықта224

Оттек газын алуға болатын тұз:+++ мырыш нитраты

Оттектің 6,02·1023 молекуласының зат мөлшері:+++1,00 моль

Өзара әрекеттескенде иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар: литий және оттек

Өзара әрекеттескенде иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар:+++литий және оттек

Өзара эрекеттескенде тек қана иондық байланысы бар қосылыс түзетін заггар жұбы:+++литий және оттек

Өзгерістер нәтижесінде түзілетін Г заты:KBrAБBГ:+++ AgI

Өзгерістер схемасына Э→ЭO2→H2ЭO3→H2O сәйкес келетін генетикалық қатар: көміртек→ көміртек (IV) оксиді→ көмір қышқылы→ су

Өзгерістер схемасындағы Э элементі Э(NO3)2→ЭO→ЭSO4→Э(OH)2: мыс

Өзгерістер сызба нұсқасында сілті қатысатын сатылар:Cl2 - 1 →KClO3 -2→Cl2 -3→NaClO3- 4→NaCL: 1,3

Өзгерістер тізбегінде «X» және «У» заттары: СаСО3→СаО → X →С2Н2→ У → С2Н5С1 → Z → СО2:кальций карбиді, этилен, этанол

Өзгерістер тізбегінде В және Д заттары Ғе304 +А1→А—+HCl—→В+ С12→С→электролиз →Д: ҒеС12 және Ғе

Өзгерістер тізбегіндегі     Cl2KClOClKClO диспропорциялану реакциялары: 1,2,3

Өздігінен тозаңданатын өсімдік:+++егістік асбұршағы

Өндірісте фторды кальций фторидінен алу әдісі:+++электролиз

Өнеркәсіпте 448 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін қажет әктастың массасы:+++2кг

Өнеркәсіпте сөндірілмеген әкті алу жолы:+++CaCO3 CaO+CO2

Өсімдік фотосинтез кезінде 44,8 л (қ.ж.) С02 сіңірсе, бөлінген оттектің көлемі:+++44,8 л

Паули ұстанымы формуласының мәнін түсіндіреді: N = 2п2

Период бойынша химиялық элементтің рет нөмірі артқан сайын оның атом радиусы мен бейметалдық қасиеті: кемнді, артады

Период бойынша элементтердің реттік нөмері өскен сайын:Металдық қасиеті кеміп, бейметалдық қасиеті артады

Периодта элементтің реттік нөмірі өскен сайын: ядро заряды артады

Периодтың нөмірі:+++атомдағы энергетикалық деңгейлер санымен анықталады

Поливинилхлорид ген алынатын пластмасса:пластикат;випилпласт

Полимерлер жасалатын зат түрлеріне және өндіру әдісіне қарай______________________ 

Полимерлердін беріктігінс әсер ететін факторлар: молекулалық массасы; табиғаты; кұрылымдарының сипаты

Полимерлердің ірі молекулаларының пішіні: сызықты; кеңістіктік; Торлы; Тармақты

Популяциядағы дарақтар санының өзгеруі:+++ популяциялық толқын

Пропадиеннің формуласьгна сәикес жалпы формула және оның оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы:+++ СnН2п-2; 1,25

Пропан жанғанда бөлінген көмірқышқыл газын ізбес сүті арқылы өткізгендс 250 тұнба түзілген. Реакцияға түскен пропанның көлемі (к.ж., л): 18.7

Р + КСlO3 →КСl + Р2O5 реакциясындағы коэфициенттер қосындысы: 19

Радиоактивті элементгер тек радиоактивті________________________ құралған:+++ изотоптардан

Радиоактивті элементтер тек радиоактивті құралған:+++ изотоптардан

Реакция FeS2 + HNO3 = ... нәтижесінде түзілетін өнімдер:+++ Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

Реакция нәтижесінде 16 г мыс (ІІ) оксиді түзілген болса, реакцияға кіріскен оттектің (қ.ж.) көлемі: 2,24л

Реакция нәтижесінде 448 л (к.ж.) күкірт диоксиді түзілген. Жұмсалған күкірттің массасы: 640г

Реакция нәтижесінде 6,72 л (к.ж.) оттек бөлінген болса, айырылған калий псрманганатының массасы (г):94.8

Реакция нәтижесінде 8 моль азот (ІІ) оксиді түзілген болса, онда жұмсалған аммиактың зат мөлшері: 8 моль

Реакция нәтижесінде 8,96 л (қ.ж.) күкіртсутек түзілген болса, күкірт қышқылымен әрекеттескен темір (II) сульфидінің массасы:+++ 35,2 г

Реакция нэтижесінде 2,24 л көмірқышқыл газы (қ_ж.) белінген болса, онда тұз қышқылымен эрекеттескен натрий карбонатыныи массасы:+++10,6 г

Реакция нэтижесінде 400 г магний ніггриді түзілген болса, онда жұмсалған азоттың (қ.ж.) көлемі:++ 89,60 л

Реакция схемасы А 4 В - С болса. мына заттардың әрекеттесуі бейнелснген: алюминий мен хлор

Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысыK2Cr2O7+KI+H2SO4→Cr2(SO4)3+I2+K2SO4+H2O: 29

Реакция теңдеуіндегі:+++Cr2(SO4)3 +КМnO42О→К2Сr2О7 +Мn(ОН)4 24барлық коэффициенттердің қосындысы:+++16

Реакция теңдеуіндегі:Cr2(SO4)3+KMnO4+H2O→K2Cr2O7+Mn(OH)4+H2SO4 коэффициенттер қосындысы: 16

Реакцияның температуралық коэффициент! 3-ке тең.Температураны 30°С көтергенде реакция жылдамдығы:+++ 27 есе артады

Реакцияның температуралық коэффициенті екіге тең. Температураны 30°С көтергенде реакция жылдамдығы: 8 есе артады

Реакцияның температуралық коэффициенті екіге тең. Температураны 30°С көтергенде реакция жылдамдығы:+++ 8 есе артады

Реация нәтижесінде 224 л көмірқышқыл газы (к.ж.)боөлінген болса, онда тұз қышқылымен әрекеттескен натрий карбонатының массасы: 10,6 г

Реттік нөмірі 29-ға тең элемент атомынын ядросы мынадай бөлшектерден турады: 29 протон, 35 нейтрон

С12 HC1СІ2  КС1О3  О2 схемасындағы реакцияларга реагенттердің қатысу реті:+++Н2, МnО2, КОН, қыздыру

С6Н6→С6Н5СlX2C6H5ONa айналымындағы Х2 қосылысы: Фенол

С7Н16 формуласына сәйкес келетін біp үшіншілік көміртск атомы болатын алкандар саны: 3

Сl- ионының формуласындай құрылысы бар салғырт газ: Ar 

Сu →СuО → СuС1→X →СuО →СuО→Сu X заты:+++ Сu(ОН)2

Сu—> СuО —> СuС12 —> X —> СuО —> СиО —> Сu X заты: Си(ОН)2

Са2+ +СО32-  =СаСО3 ↓ қысқартылған иондық тсңдеуіне сәйкес реакцияға түсетін заттар жұбы:+++ Ca(NO3)2 және К2СО3+++ СаС12 және NaCO3+++ СаС12 және К2СО3

Са3(РО4)2 + С + SiO2 → Р + С0 + CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++160

Са3(РО4)2 + С + SiO2Р + CO CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++160

Са3(РО4)2 + С + SiO2→Р + СО + CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг):+++ 160,00

Сабактың өзек бөлімі атқаратын қызметі:+++органиқалық заттар қорға жиналады, сабақ бөлімдерін байланыстырады

Сабақтың камбий бөлімінің қызметі:+++ағаш жуандап өседі,жылдық шеңберін, жасын анықтайды

Сабақтың қабық қабатының бөлімдері:+++өң. тоз, тін қабатынан тұрады

Салғырт газ аргонның электрондық формуласындай құрылысы бар бөлшек:+++S+4

Салыстырмалы атомдық массалары 45,52,55,93 элементтер қатары: So, Cr, Mn, Nb

Салыстырмалы молекулалық массасы 84-ке тең этилен қатарындағы көмірсутектің молекуласындағы сутек атомының саны мен оның 0,5 молін жағуға жұмасалатын отгектің көлемі (қ.ж.):+++ 12; 100,8л

СбН14 С6Н,2 + Н2 реакцияның типі: +++дегвдрлену

Силикат өндірісінің өніміне жатпайды: +++аммофос

Силикат өндірісінің өніміне жатпайды: аммофос

Силикатты желім:+++ натрий силикатының ерітіндісі 

Силикатты желімнің жуғыштық қасиеті:+++ гидролизденіп, сіптілік орта көрсетеді

Синтез-газдың құрамы:+++ 1V(CO); 2V(H2)

Синтездік талшық нейлон алу үшін қолданылатын амин:+++ гексаметилендиамин

СО2+Н20↔Н2СО3 үрдісінің тепе-теңдігін оңға ығыстыратын фактор: температураны төмендеті

СС14 молекуласындағы байланыс:+++4 σ

ССI4   молекуласындағы байланыс:+++4σ

Стақанда концентрациясы 0,10 моль/л 200 мл барий хпоридінің ерітіндісі бар. Егер оган 150 мл су құйса, стақандағы тұздың концентрациясы:+++ 0,057 моль/л

Стехиометрия созі-гректің:+++ құрамдық бөлік" жәие "өлшеу" сөздерін косу аркылы түзілген

Стехиометрия сөзі-гректің:+++"құрамдық бөлік" және "өлшеу" сөздерін қосу арқылы түзілген

Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясыныц сызбанұсқасы:+++ NaCl+AgNO3 AgCl↓+NaNO3

Суда ерімейтін әртекті қоспаны болу әдісі:+++ тұндыру

Суда ерімейтін зат:+++ BaSO4

Суды ерітіндісі белсенді металдармен әрекеттескенде нәтижесінде сутек газы түзілмейтін қышқыл: азот қышқылы

Сулы ерітінділерде әрекеттесе алатын заттар: Be(OH)2 және HCl; NaOH және H2SO4

Сумен әрекеттесетін заттар жұбы: СО2. С2Н4

Сумен әрекеттескенде қышқыл түзетін зат және оның 5 молінің массасы SO3; 490г

Суреттен ағаштың жасын және ағаш діңінің қабаттарын анықтау:+++үш жылдық ағаш, қабық, камбий, сүрек, өзек

Сутек пероксиді:+++ әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш

Сутекпен тотықсыздандыру әдісі арқылы мына металлы алуға болмайды:+++ натрий

Сутектік байланыс дегеніміз - :бұл бір молекуладағы он полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланые

Сутектік байланыс дегеніміз:+++ бір молекуладағы оң полюстенген сугек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс

Сутектік байланыс дегеніміз:+++бұл бір молекуладағы оң полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс

Сутектік байланыска тән қосылыстар:+++спирттер

Сутектік байланысқа тән қосылыстар спирттер

Сутсктің металдармен түзген қосылыстары аталады: Гидридтер

Сұйылтылған азот қышқылының мыспен зрекеттесу реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:+++20

Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекетгеспейтін металл:+++мыс

Сүт қышқылының қарапайым формуласы:+++ C3H6O3

Сызықты табиги полимер: табиғи көксағыз; целлюлоза

Сынап (II) хлориді мен мыс арасында жүретін реакция тендеуіндегі коэффициенттер қосындысы:+++4

Сынаппен алюминий құймасы:+++Амальгама

Сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ...3s23p1 болып келетін элемент тұзетін жай зат: сілтілік металл

Сыртқы электрондық қабатының формуласы ...ns25болатын  әлемент:+++фтор

Сыртқы электрондық қабатының формуласы ...ns2nр5болатын элемент: фтор

Сілекей құрамында зиянсыздандыратын қасиеті бар нәруызды зат:+++ лизоцим

Сілтілік металға жатпайды:+++ Cr

Сілтілік металдар орналасқан қатар:+++ K,Na, Li

Табиғи калий хлориді:+++ сильвин минералы

Табиғи суды ерімейтін қоспалардан тазарту үшін:+++ арнаулы хауыздарда тұндырып, сүзгіден өткізеді

Таза зат:+++су буы

Таза заттар катары:+++ алтын, мыс, ас содасы

Тәттіні көп жейтін адамдардың тістерінің тез бүліну себебі:+++микроорганизнің эсерінен сахарозадан түзілген глюкоза сүт қышқылына айналады

Тез балқығыш заттардың кристалл тор түйіндерінде орналасқан бөлшектер: молскулалар;

Тек σ байланысы бар қосылыстар қатары: С3Н8,СН3ОН 

Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілген заттар қатары: бензол, күкіртсутек, озон

Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілген заттар қатары:+++ бензол, күкіртсутек, озон

Тек қана тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы: күкірт қышқылы

Тек қана тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы: Күкіртсутек 

Тек қана тотықтырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы:+++ күкірт қышқылы

Тек қана тотықтырғыш қасиет көрсететін күкірттің қосылысы:+++ күкірт қышқылы

Температураны әрбір 10° С көтергенде реакция жылдамдыгы 3 есе артады. Егер реакция жылдамдығы 81 есе кемипн болса, температурамың төмендеуі:+++ 40°С

Темір (II) сульфатын мыс (II) сульфатының қоспасынан тазалау үшін қосылатын зат:+++темір

Темір (III) оксидінің салыстырмалы молекулалык массасы:+++160

Темір (III) хлоридінің сапалық құрамын анықтайтын реактивтер:+++сілті және күміс нитраты+++ калий роданиді және күміс нитраты

Темір (ІІІ) оксидінің салыстырмалы молекулалық массасы: 160

Темір кені магнетиттің құрамына кіретін темір оксиді 27,5 % отегінен   тұратын оксидтің формуласы: Ғе304

Темір өндіру үшін тиімді кен: магнетит Ғез04

Темір өндіру үшін тиімді кен:+++магнетит Fe3O4

Темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде 4,48 л сутек (қ. ж. ) бөлінген болса, реакцияға түскен темірдің массасы : 11.2 г

Темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде 4,48 л сутек (қ.ж.) бөлінген болса, реакцияға түскен темірдің массасы:+++11,2 г

Темірдің (II) гидрокарбонаты:+++Ғе(НСО3)2

Темірдің массалық үлесі 95%, массасы 7,08 г құйма құрамындағы темірді еріту үшін қажет тұз қышқылының массасы (г):+++ 8,77

Теңдеудегі «X» заты:X + NaOH → Na2SO3 Na2Н2О:+++ S

Теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысын анықта:КІ +КІО3 + Н2ЭО4=І2 + К2ЭО4+Н2О: 18 

Термохимиялык тсңдсу бойынша СаСО3 = СаО +СО2-178 кДж 40 г кальций карбонаты ыдырағанда жұмсалатын жылу мөлшері:71.2 қДж

Термохимиялық теңдеулердің басты ерекшелігі:+++ жылу эффектісінің мәні көрсетіледі

Термохимиялық теңдеуі мынандай: С + О = СО2+402 кДж реакция нәтижесінде 2412 кДж жылу бөлінсе, жанған көміртегінің массасы:+++72

Терідегі меланин пигменті ағзаны қорғайды:+++ультракүлгін сәулелерден

Тефлонның мономерінде болады: көміртектің 2 атомы, фтордың 4 атомы

Техникалық кальций карбидінен(массасы бойынша тазалығы 74%) алынған сірке қышқылын бейтараптауға 200 мл 5,5 М күйдіргіш калий ерітіндісі (тығыздығы 1,2 г/мл) жұмсалған болс, бастапқы алынған техникалық реагенттің массасы: 95,1 г

Тогығу - тотықсыздану рекциялары сипаттайды: Соңғы нәтижені

Тотығу - тотықсыздану реакциясы схемасындағы барлық формулалардың алдындағы коэффициенттер қосындысы H2O2 + KI + H2SO4→ I2+K2SO4+H2O: 8

Тотығу дәрежесі нөлге тең қосылыстар қатары: Н2, О2

Тотығу дәрежесінің мәні: осы элементтің атомынан басқа элемент атомына шартты түрде нейтрон санымен анықталады

Тотығу- тотықсыздану реакциясында жазылмаған зат формуласы және оның алдындағы коэффициент Fe2S3 + ....→ FeCI2 +H2S +S:+++ 4HC1

Тотығу-тотықсыздану реакциясында:+++элементтердің тотығу дәрежелері өзгереді

Тотығу-тотықсыздануға жатпайтын реакция тендеуінің атауы және молекулалық теңдеуі: Әктастын көміркышқылының артық мөлшерінде еруі, CaCO3 + H2CO3

Тотықсыздану процесіне жататын өзгеріс және аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициентгер қосындысы:+++ Сr+6→Сr+3; 7

Тотықсыздану процесіне жататын өзгеріс жэне аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициенттер қосындысы:+++ Cr+6→Cr+3;7

Тотықсыздану үрдісі: Mn+4→Mn+2

Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсетеді:+++H2SO3

Тұз ерітіндісін электролиздеу арқылы алынбайтын металл:+++Са

Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция:+++ бейтараптану

Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция:+++бейтараптану

Тұз қышқылына 2 моль калий перманганатымен әсер еткенде түзілетін хлордың (қ.ж.) көлемі:+++112л

Тұз түзбейтін оксидтер: NО; СО; N2О

Тұздары тиосульфат деп аталатын қышқыл:+++H2S2O3

Тұқымдары жел арқылы таралатын өсімдік:+++терек

Түбіртектің жалған түбіртектен айырмасы:+++түбіртектің белдеушесі бар

Түздыц 10%-тік 200 г ерітіндісінен 8%-тік ерітінді дайындау үшін қажет судың көлемі (мл):+++50

Түйнек бактерияларының маңызы:+++топрақты азотпен байытады+++азотты топырақта өсімдіктің жақсы өсуін қамтамасыз етеді+++өсімдік тамырына азот жинайды

Уланғанда көрсетілетін алғашқы көмек:+++ таза ауаға шығару

Улану себебі:+++ қандағы гемоглобинмен байланысады

Уланудың белгілері:+++басы айналып ауырып, есінен танып қалады

Фенилаланиндегі көміртектің массалық үлесі:+++65.45%

Физикалық құбылыс: кыраудың түзілуі

Формуласы СНзСООН болатын затты алу үшін қолданылатын заттар тобы және реакция нәтижесінде шығымы 70%, 2 г металл түзілген болса, бастапқы заттардың массалары ):+++ сірке альдегиді және күміс (I) оксиді; 0,58; 3,07

Фосфинді жаққанда шығымы 90% болтан массасы 14,2 г фосфор пентаоксиді түзілді. Оксид алуға жұмсалған фосфиннің массасы, алынған оксидгі суда еріткенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы мен зат мөлшері:+++ 7,55 г; 10,42 г; 0,10 моль

Фосфор (V) оксидіндегі элементгердің массалық үлестері:+++ 43,66+++56,33

Фосфор өзінің аталуына сәйкес (грекшеден аударғанда):+++“жарық шығарғыш"

Фосфор тотықтырғыш болатын теңдеу:+++ Са3(РО4)2 + 5С = 3СаО + 2Р + 5СО

Фосфорды ашкан неміс алхимигі: Х.Бранд 1669ж

Фосфордың изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары - 30 жэне 31, хлордың изотоптарыныкі - 35 және 37. Фосфор мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі РС13 қосылысының молекуласындағы атомдар саны:+++8

Фосфордың сутекті қосылысының атауы:+++фосфин

Фотосинтез:+++қайтымды реакция

Функционалдық топтары бар мономерлер қатысып, жоғары молекулалы қосылыс түзілу реакциясының аталуы:+++ поликонденсация

Халықтың «тіршілік шөбі» деп атайтын ерінгүлділер тұқымдасына жататын өсімдік:+++сәлбен

Химиялық кинетиканың негізгі заңы: әрекеттесуші массалар заңы

Химиялық кинетиканың негізгі заңы:+++әрекеттесуші массалар заңы

Химиялық құбылыс:+++ темірдің хлорда жануы

Химиялық реакциялар кезіндс бөлінетін ең кіші бөлшек: Молскулалар

Химиялық реакциялардың жүру белгілері:+++заттың түсінің өзгеруі

Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды: заттың суда еруі

Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды:+++заттың суда еруі

Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды: бастапқы молекулалардың сақталуы

Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды:+++түстің өзгеруі

Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар: ингибиторлар

Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар:+++ингибиторлар

Химиялық реакцияның жылдамдығына эсер ететін факторлар:+++ катализатор+++ әрекеттесуші заттардың табиғаты+++ әрекеттесуші заттардың концентрациясы

Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар:+++заттардың концентрациясы

Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар:+заттардың концентрациясы

Химиялық элемент IV периодта, ІА тобында орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу қатары:+++ 2, 8, 8, 1

Химиялық элемент IV периодта, ІА тобында орналасқан. Осы элемснт атомындағы электрондардың орналасу қатары: 2, 8, 8,1

Химиялық элемент дегеніміз:+++ядро заряды бірдей атомдар түрі

Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым:+++ Р.Бойль

Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым:+++ Р.Бойль

Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы және сыртқы қабатының электрондық формуласы: 2, 8, 7; 3s23p5

Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы жәие сыртқы қабатының электрондық формуласы:+++2, 8, 7; 3s23p5

Хлорды калий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілетін:+++KC1,KCIO

Хлорлау қышқыл: HCIO3

Хромның қышқылдық қасиет көрсететін қосылысындағы тотығу дәрежесі:+6

Шеміршекті балыктарға тән:+++ іштей ұрықтанады,торсылдағы болмайды

Шығымдылығы 80 % болса, массасы 9,9 г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекетгесетін ацетиленнің (қ.ж.) келемі:+++ 2,79 л

Інжугүл мен жолжелкен жапырақтарының жүйкелену түрі:+++доғалы

Ірі жүйелік топтардың қалыптасу процесі:+++макроэволюция

Іс жүзінде жүрмейтін реакция:+++ Ca(OH)2 +CuO→+++ HC1 +SO3→ CaO+MgO→

Электр кедергісі мысқа пара-пар болатындай алюминийдің массасы, одан неше есе: 2 есе аз

Электролит: натрий пирокоідшін балкымасы;тұз қышкылынын ерітіндісі;барий хлоридішң судағы ерітіндісі;натрий гндроксішііин ерітіндісі; күкірт кышкыпыиын судағы ерітіндісі 

Электролиттерге жататын заттар жұбы:+++күкірт қышқылы жэне күміс нитраты+++барий нитраты және магний хлориді+++натрий силикаты жэне калий сульфаты  

Электролиттердің ерітіндідегі қасиеттері- қасиеттері болып саналады:+++ иондардың

Электролиттік диммоциация теориясы үшін Нобель сыйлығын алған ғалымның аты, сыйлық алған жылы: 1903 ж.; С. Аррениус

Электрондық баланс әдісінің анықтамасы және натрий сульфиті мен калий перманганатының қышқыл ортадағы әрекеттесуінің қысқартылған реакция теңдеуі: Тотықсыздандырғыштан тотықтырғышка ауысқан электрон санын анықтауға негізделген, 5S 1 + 2Mn = 5S41 + 2Мп 

Электрондық конфигурациялары 1s22s22p63s23p64s1 және 1s22s22p63s23p3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы гидроксидтерінің формулаларының қатары: Са(ОН)2, НСlO4

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p1 және Is2 2s2 6 3 s3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары:+++ А12О3, Р2О5

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p1 жэне 1s22s22p63s23pболатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары:+++ А12О3, Р2О5

Электрондық конфигурациялары ls22s22p63s23p64s2 және Is2 2s2 6 3s23р5 болатын химиялық элементтердің жоғарғы гидроксидтерінің формулаларының қатары:+++ Са(ОН)2, НСЮ4

Электрондық құрылым формуласы 1 s22s22p63s23p6 болатын элемент:+++Аr

Электрөткізгіштігі ең жоғары металл:+++күміс

Электртерістік дегеніміз - молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін:+++ атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті

Электртерістік дегеніміз - молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін:+++ атомдардың өзіне электрон тарту қасиеті

Элементгердің электртерістігі өсетін қатар:+++ C-N-O-F

Элементтер арасындағы электртерістіліктерінің арасындағы айырмашылығы аз қосылыстар: Ковалснтті полюссіз байланысы бар

Элементтердін электртерістіліктері кемитін катар: О, N,Be

Элементтердің электртерістіліктері кемитін қатар:+++ О, N, Be

Энергиясы әртүрлә электрондар атомда энергиясының _______бойынша орналасқан энергетиалық деңгейлер құрайды: өсуі

Этан мен этиленнің 8 л қоспасын бромды су арқылы өткізгенде 18,8 г 1,2-дибромэтан түзілді.Қоспадағы газдардың көлемдік үлестері:+++ 28.00 C2H4+++72.00 C2H6

Этан мен этиленнің 8 л қоспасын бромды су арқылы өткізгенде 18.8 г 1.2-дибромэтан түзілді.Қоспадагы газдардың көлемдік үлестері (%):28,00 С2Н4; 72.00 С2Н6

Этанолды мыс (II) оксидімен тотықтырғанда алынған өнімді ары қарай тотықтырғанда түзілген қьгаіқылға натрий қосылғанда 5,04 л (қ.ж.) газ бөлінді. Жұмсалған спирттің массасы:+++20,7г

Этил спиртінің молярлық массасы:+++ 46 г/моль

Этилен__ өкілі:+++ алкендер

Этиленнің физикалық қасиеті:+++түссіз, иіссіз, ауадан аздап жеңілдеу, суда нашар еритін, жанғыш газ

Ядролық   күштер: ядрода протон мен нейтронды ұстап тұратын күштер

Ядролық күштер дегеніміз: Ядродада протон мен нейтронды ұстап тұрады

 

 

2018- Мәнмәтіндік тапсырмалар

сұрақ-жауапқа қосылып кеткен

 

2019-да келген

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Йодты 1881 жылы француз кәіспкері Куртуа ашты. йод теңіз тіршілік иелерінің организмінде көп кездеседі. Кейбір теңіз балдырларында йод теңіз суларынан жиналады. Йодсутек тұздары-йидидтер тұрақты, суда еруі жағыан хлоридтерге ұқсас. Йод сондай ақ металдармен әрееттесіп йодидтер түзеді... 

Йод атомының нейтрон саны: 74 

Йод суда нашар, ал этанолда жақсы ериді, сондықтан йодтың бұл қасиетін йод тұндырмасы ерітіндісін дайындауда қолданады,  ерітіндінің проценттік мөлщері: 5-10%

Күкірт қышқылы мен натрий йодидінің реакциясы нәтижесінді 4г йод алынды. Реакцияға түскен тұздың массасы: 4,7г 

Массасы 26 г натрий йодидінен алынған йодтың массасы: 22г

5 г алюминий йодпен әрекеттесп тұз түзілді. Түзілген тұздің зат мөлшері: 0,18 моль

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Мыс пен темір өмірде және өндірісте Еліміздің аумағында периодтық жүйедегі барлық элементтердің табиғи қосылыстары кездеседі. Мыс негізінен Қазақстанның шығысында, батысында, сондай-ақ Орталық Қазақстанда көптеп кездеседі және өндіріледі..........

Қатты болаттағы көміртек мөлшері: 0,3-1,7%

24 г Мыс пен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттесу барысында күкірттің (VI)оксиді және тұз түзілді.Түзілген тұздің массасы: 60г

Қыздырылған темірдің (III) оксидінің үстінен 3 моль сутек жіберіп темір алынды. Алынған темір массасы:112г

Мыстың күміс нитратымен реакциясындағы жалпы коэффициенттер қосындысы: 6

Мыстың өндірілетін жерлері: Жезқазған, Ақтөбе, Кенді Алтай, 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Организм дағдылы қалыппен салыстырғанда 10 есе артық қуатпен істегенде, майлы тағамды көп пайдаланатын адам бір жарым сағатта шаршап қалатыны анықталды. Ал көмірсулармен тамақтанатын адам осындай жұмысты атқарғанда төрт сағатқа шыдайды... 

Қант өндіру мына процестерден      тұрады: 1.Тазалау үшін ақ сүті ерітіндісін қосады. 2.Қант қамысын тазалау.3. Турап, ыстық сумен ерітеді. 4.Көміртек (IV) оксидімен өңдейді. Жауапты процестің жүру ретінің нөмірімен беріңіз: 2314

17,1 г сахарозаны гидролиздегенде алынған спирттік ашығанда түзілген этанолдың массасы: 4,6 г

Қазақстанда алғаш ашылған қант зауыты: 1933 ж. Меркеде

Ауыр жұмыс жасау кезінде майлы тағамнан гөрі тәтті тағамды қабылдау себебі: көмірсулардың қорытылуы тез жүреді

Сахарозаның формуласы: С12Н22О11

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Дәрігер науқасқа асқазанды рентгендік тексеруден өтуге кеңес берді. Науқас барий сульфатын қабылдауға үзілді-кесілді қарсы болды. Бұл кісіге барий сульфатын қабылдау қауіпті емес екенін қалай түсіндіресіз?

Суда ерімейтін зат: BaSO4

1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы: 4,66г

Барий сульфаты: суда ерімейтіндіктен гидролизденбейді

Барий сульфатын қабылдау қауіпті емес, себебі: тұз қышқылында ерімейді

Ba2+ ионына реактив: SO42-

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Лабораторияда тепе-теңдікте тұрған әрекеттесуші заттардың ҒеСІ KSCN жәнс реакция нәтижесінде түзілген Fe(SCN)3 мен КСІ ерітінділері бар Реакция өнімінің шығымын көтеретін жағдай жасау керек.

Қайтымды реакция дегеніміз: карама-карсы екі бағытта жүретін

Берілген жүйеде FeCl3 +3KSCN↔Fe(SCN)3 +3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті: солға ығыстырады

Химиялық тепе-тендікке әсер ететін факторлар: заттардың конценрациясы

90,18 г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(ПІ) тиоцианатының массасы: 59,8г

Берілген жүйенің FeCl3 +3KSCN ↔ Fe(SCN)3 +3КСІ тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай: FeCI3 концентрациясын көбейту

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Тәттіні мөлшерден көп қолдану тіс жегісінің дамуына әкеледі. Сондықтан да, тәтті тағамнан кейін ауыз қуысын ас содасының ерітіндісімен шайып отыру керек.

Сүт қышқылының формуласы: (С6Н10О5)п

Глюкозаның сүт қышқылды ашу процесі қолданылмайтын үрдіс: сыра, шарап жасауда

Тәттіні көп жейтін адамдардың тістерінің тез бүліну себебі: микроорганизнің әсерінен сахарозадан түзілген глюкоза сүт қышқылына айналады

Глюкозадан сүт қышқылының түзілуі: сүт қышқылды бактерия ферментінің әсерінен

Егер шығымы 80% болса, 200 г глюкозадан алынатын cүт қышқылының массасы: 160 г

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Сіздің үйіңіздс бір бөтелке сұйық ағартқыш бар, бірақ оны қалай қолдану керектігі туралы нұсқау кағазы түсіп қалған. Қосылыста хлордың өткір иісі бар. Сіз, осы қосылыспен қыздырмай-ақ, киімдеріңізді жуу үшін төмендегі ыдыстың қайсысын қолданар едіңіз: эмальды табақ па немесе пластмасса табақ па?

Хлорлы әктің формуласы: СаОСІ2

7 г ағартқыш әк алу үшін қажетті хлорды алуға жұмсалатын калий хлоратының массасы: 4,08 г

Хлорлы әктің ағартқыш қасиеті мына реакцияның жүруімен түсіндірілсді: 2СаОСІ: +С02 +Н20 → СаС03 +СаСІ2 +2НСІО

Ақ майлыққа йод төгіп алдыңыз. Дақты ағартқыштың -хлорлы әктің көмегімен кетіргіңіз келді, бірақ нәтиже бермеді. Бірнеше күннен кейін дақтың жоғалып кеткенін байқадыңыз., оның себебі: йод- буланғыш зат

Ағартқышты қолданғанда мына ыдысты пайдалануға болады: пластмассадан жасалған табак

 

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Адам іс - әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін әсері Өндірістін дамуы өте карқынды болғандықтан адам баласының іс - әрекеті қоршаған ортаға өз зиянын тигізбей қоймады. Қоршаған ортаның жағдайын нашарлататын заттар ластағыштар деп аталады... 

II класқа жатады: Жоғары уытты ластағыштар

Зертханада 15 г қатты аммоний хлориді мен сөндірілген әкті қыздырғанда қауіптілігі шамалы заттардың біріне жататын аммиак массасы: 4,7г

Иіс газы, көмірқышқыл газы, күкіртті газдар жатады: Газтектсс ластағыштарға

Тұрмыста күнделікті пайдаланатын пропан газының 10 л (к.ж.) жаққанда бөлінетін көмірқышқыл газының массасы: 58,9г

2 моль метан жанғандағы бөлінген судың  массасы: 72г

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Қызыләскер ауылында бір үйдің тұрғындары иісті газдан уланып қалды. Иіс газымен улану көбінесе тұрмыстық жағдайда жылытатын пештердегі газ колонкаларынын дұрыс тартпауынан және оттек жетіспсй отын шала жанатындықтан болады...

Адамдар уланған газ: СО

Улану себебі: қандағы гемоглобинмен байланысады

«Иіс газының» формуласы: СО 

Уланғанда көрсетілетін алғашқы көмск: таза ауаға шығару

Уланудың белгілері: басы айналын ауырып, есінен танып қалады

 

Мәнмәтіндік тапсырмалар

Тосапты әдетте алюминийден, мыстан жасалған және эмальданған ыдыстарда қайнатады. Бірақ, ежелден келе жатқан мәзірлерді оқысаныз, ен жақсысы мыстан жасалған ыдыстарда қайнатқан жөн делінген. Неліктен?

Электрөткізгіштігі ең жоғары металл: күміс

27 г алюминий тұз қышқылынын артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутектің (қ.ж.) көлемі: 33,6 л

Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін металл: мыс

Жеңіл металл: алюминий

Мыс пен алюминийдің 50 г қоспасына тұз қышқылымен әсер еткенде 33,6 л (к.ж.) сутек бөлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі: 46 %


 

 

ПЕДАГОГИКА

(Александер)  Тестілеу үшін дайындалған сұрақтар арқылы немесе бұрын өткендерді еске түсіруге ынталандыру үшін сұрақта берілген сілтемелерге сүйене отырып, жауапты ойлауға жол сілтеу арқылы жинақталған білім мен ұғымдарды толықтыру:декламация

(Александер) Қателіктер мен тәуекелдерді азайта отырып, таңдауды қысқартуға және түсініктер мен қағидаттарды «жеткізуді» тездетуге ықпал ететін сауалнама мен талқылаудың жиынтығы арқылы өзара түсіністікке қол жеткізу:диалог

(Александер) Оқушыға не істеу керектігін түсіндіру немесе ақпаратты жеткізу, сонымен бірге фактілерді, қағидаттар мен рәсімдерді түсіндіру::нұсқаулық/мазмұндама

(Александер) Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау.: механикалық есте сақтау

«Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу" сипаттамасына тән білімді игеру үлгісі (Александр):талқылау

 «Бастаған істі аяғына дейін жеткіз, өз әрекетіңді жоспарла», бұл ереже қай принципке жатады. жүйелілік

 «Жабық» сұрақтардың балама атауы: төмен дәрежелі

«Жаңа педагогика" тәсілдемесінің аясында ақпараттық -коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар:сайтта ақпаратты жариялайды

«Жаңа педагогика" тәсілдемесінің аясында ақпараттық -коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар:электронды поштаны қолданады

«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар: электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды

«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар: сайтта ақпаратты жариялайды

 «Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге" деген ереже қандай принципке жатады:бірізділік пен жүйелілік 

 «Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі:оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

«Көпіршелер» деп саналуы үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі : оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырмаға мүмкіндік беру 

«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс : оқушымен бірге критерийлерді талдау, сұрақтың тиімді қойылуы, сыныптасын және өзін-өзі бағалау, кері байланысты қамтамасыз ету. 

«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс ретінде белгілі болған бағалауоқу үшін бағалау

«Мұғалім сабақта білім әлеміне терезе ашып қана қоймай, озін көрсетеді, оқушылар алдында өзінің рухани әлемін, рухани байлығын ашады» : В.А.Сухомлинский

«Мұғалім сабақта білім әліменіе терезе ашып қана қоймай, өзіне де

«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одақ тұрған ешнарсе жоқ» деп жазған: Я.А.Коменский

«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, күн астында тұрған ешнәрсе жоқ деп жазған : Я.А.Коменский

«Оңайдан қиынға» ережесі қай принципке жатады : түсініктілік

«Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:өз білімін жетілдіру

«Тәрбие» ұғымына анықтама: оқу-тәрбие мекемелерінде балалармен тәрбие жұмысын жүргізу

Lesson study кезеңдерінің бірі - "Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нəтижелерін жүйелеп, талдауы". Осыдан кейінгі кезең: Зерделенген мəселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson Study-ді жоспарлау

Lessоn study   кезеңдерінің бірі – «қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне ... талдауы. Осыдан кейінгі кезең: : зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson study –ді жоспарлау

Авторитарлы тәрбие, либералды тәрбие, демократиялы тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілер бойынша жіктелген : өзара қарым-қатынас стилі бойынша 

Адам дамуына тәрбиенің жетекші ықпал етуінің себебі неде болуы мүмкін. : тәрбие беру процесінің мазмұны;тәрбие беру процесіндегі жетістіктер;тәрбие беру процесінің мазмұны мен  ұйымдастыруындағы жетістіктер

Адам дамуына тәрбиенің жетекшілік ықпал етпеуінің себебі неде болуы мүмкін: мазмұны мен ұйымдастырылуындағы олқылықтар

Адам дамуына тәрбиенің жеткілікті ықпал етпеуінің себебі неде болуы мүмкін.:тәрбие беру процесінің мазмұны;тәрбие беру процесіндегі олқылықтар;тәрбие беру процесінің мазмұны мен, ұйымдастыруындағы олқылықтар

Адам тәжірибесінің толық тізімі алғаш сақталатын жады түрі:эпизодты

Адам тәжірибесінің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жады түрі : эпизодты

Адамгершілік тәрбиесі: жалпыадамзаттық құндылықтарды игеру

Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері: Адамдарға құрмет сезімін дамыту

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл: тәрбиенің бағыты

Адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі: білім

Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаң,ыртуы ол: білім

Адамның өзіндік жағымды сапаларын дамытуға бағытталған саналы іс-әрекет: өзін-өзі тәрбиелеу

Азаматтық тәрбиенің өзегі: патриоттық және  интернационалдық

АКТ қолдануда «көрсету» оқыту аспектісін қолданудың мысалы : оқу мен талқылау мақсатында оқушылардың жұмысын алмастыру

Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау. : үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

Ата - анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілердің, ерекшеліктердің берілуі: тұқым қуалаушылық

Аударма жасау, интерпретация, экстраполяцияны қамтитын Блум таксономиясының кезеңі: Түсіну

Әдістемелік, тәрбиешілік, зерттеушілік, кәсіптік-адамгершілік, басқара білу мәдениеті: мұғалімнің жалпы мәдени дайындығы

Әлеуметтік желілерді қолданудың мысалы болып табыладықайта ұсыну және сұхбаттасу

Әлеуметтік, танымдық және аффекттік компоненттер үйлесімі. «Мен» тұжырымдамасы.

Әр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын анықтауды талап ететін принцип : мақсаттылық 

Әрбір жарты жыл бойынша жасалатын жоспар. күнтізбелік

Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланатын әңгіме түрі : зерттеушілік әңгіме

Әрқайсында анықталған тапсырмаларды шешетін әртүрлі және қайталанатын істердің көмегімен оқушылардың оқу іс-әрекетін басқару әдісі: жаттығу

Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап ететін оқыту әдісі: түсіндіру

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру,лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану.: оперантты шарттылы

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі:Оқушылардын өзін-өзі бағалауға қатастырылуы

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі. Оқушыларды өзін-өзі, өзара бағалауға араластыру

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі.:       Оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру, Оқушылармен тиiмдi керi байланысты қамтамасыз ету; Оқушылардың өзiндiк оқуға белсендi қатысуы; Бағалау нәтижелерiн ескере отырып, оқытуды өзгерту; Оқушылардың өздерiн –өздерi бағалай алуы және өздерiнiң оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсiнудiң қажеттiлiгi.

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі: оқушылардың өзін - өзі бағалауға қатыстырылуы

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы : алынған мәліметтердің мәнін анықтау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардын бірі болып табылатын қорытынды: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретеция» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті: оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалімнің әрекеті : оқушының сұраққа жауабын тыңдау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қорытынды» сипаттамасына тән мұғалім әрекетін көрсетіңіз.: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейі мен арақатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады : оқуды бағалау

Бақылаудың ауызша әдістері: фронталды жауап алу

Балалар өздерінің сенім біліміне сүйеніп, пайымдау жасап, түсінікке негізделген оқыту ортасы : білік

Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы : оқушыға бағдарланған 

Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен әрбір педагогтың қол жетерлік тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер. :педагогикалық шеберлік

Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларынын болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылады: модельдеу

Баланы өз ықтиярымен оқыту – бұл: педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

Баланың білім дағды,біліктілік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қараай:  көпіршелер 

Барнс пен Мерсердің пікірінше мұғалімдердің оқушыларды пікірлесуге тартуы кезінде жетілдіруі тиіс болатмын әңгімс түрі: зерттеушілік әңгіме

басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Бейнелеу көрнекілігіне жатады : макет

Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий : жаңашылдық

Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілген алгоритмдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі: репродуктивті

Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән. Мұғалім: -Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді мысал келтіре аласыз ба? : сынақтан өткізу

Блум таксономиясына сәйкес жаңа үлгіде әртүрлі тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі: жинақтау

Блэк пен Уильям зерттеулерінде сынынтың «қара жәшік» метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз: Оқушыларды өзін-өзі бағалауға катыстыру

Брунер бойынша оқушылар тапсырманы сәтті аяқтау үшін жетекшінің біртіндеп «итермелеуі» түрінде көрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы: «көпіршелер тұрғызу»

Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жастан бастап ерекше қабілеттерін ұзаққа ұстай алатыны   байқалады. шоғырлану

Бұл өлшемге тән оқушыларда «қызығушылықты арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылу» байқалады : күрделілікке деген сүйіспеншілік

Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тәжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады.: метатану

Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипатын көрсетіңіз: жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын, орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді

Білім беру мазмұны : ғылыми білімдер,іскерліктер мен дағдылар жүйесі

Білім беру мазмұнын  анықтайтын нормативтік құжаттар. Білім беру стандарты.

Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар: оқу жоспары, оқу бағдарламалары

Білім беру мазмұнын анықтаушы құжаттар:оқу жоспары, оқу бағдарламалары

Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы.: озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату

Білім берудегі инновациялық үрдістер.: дәстүрлі мәселелерді жаңаша оптималды шешу нәтижесінде қолданылатын педагогикалық үрдістер

Білім мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар. : білім беру стандарты.

Білім мазмұнын таңдау принципі? пәнаралық және пәнішілік

Білім мазмұнын іріктеудің тәуелділігі: оқыту мен білім берудін мақсатына, ғылыми техникалық прогрестің дамуына

Білімді игеруде «үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау» әдісі: Механикалық есте сақтау 

Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі. : белсенділік

Білімнің педагогикалық аспектісі :оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын тұлғааралық және тұлғаішілік үдеріс. шығармашылық

Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылған сұрақ: түрткі болу

Бітіруші түлектерге ұлттық бірыңғай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты.: стандартты бақылау және орындау

Бітіруші түлектерге ұлттық біріңғай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты: стандартты бақылау және орындау

В.В.Давыдов бойынша оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі. : теориялық сана мен ойлау

Ғылымдағы білімнің мазмұны анықталады.  адам, техника, қоғам, табиғат туралы білімдер негізі ретінде

Ғылыми – жаратылыс пәндері : физика, матем. химия, биология

Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімдік іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай принципіне жатады : білімдік

Ғылыми білімді игеру, арнайы және жалпы білімділік іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру оқытудың қай функциясына жатады:білімділік

Ғылыми негіздегі педагогикалық процестің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық орғаны: мектептің педагогикалық кеңесі

Ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық.: инновацияның негізгі критерийлері

Ғылыми-жаратылыс пәндеріфизика, математика, химия, биология

Дарынды дәне талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі.:ойлау қабілетінің жылдамдығы.

Дарынды және талантты балаларды анықтауда «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік : олар өздерінің оқуларын реттей алады

Дарынды және талантты балаларды анықтауда ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтап мәніне тезірек жетумен ерекшеленетін оқушы өлшемі.:мәселені шешу

Дарынды және талантты балаларды анықтауда ерте жастан бастап ерекше қабілеттерімен ұзақ уақытқа шоғырландыра алуымен ерекшеленетін оқушы өлшемі. :шоғырлану

Дарынды және талантты балаларды анықтауда есте сақтау қабілеттері жоғары, ақпаратты біліп қана қоймай оны пайдалана алуымен ерекшеленетін оқушы өлшемі.:есте сақтау мен білім

Дарынды және талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі: ойлау қабілетінің жылдамдығы

Дарынды және талантты балаларды анықтауда қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылуымен ерекшеленетін оқушы өлшемі. :күрделілікке деген сүйіспеншілік

Дарынды және талантты балаларды анықтауда оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алуымен ерекшеленетін оқушы өлшемі. : өз білімін жетілдіру

Дарынды және талантты балаларды анықтауда оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алуымен ерекшеленетін оқуы өлшемі. : икемділік

Дарынды және талантты балаларды анықтауды "өз білімін жетілдіру" өлшеміне сәйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік: олар өздерінің оқуларын реттей алады

Дарынды және талантты балалардың анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама. жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады

Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және дамытудағы тиімді тәсілдер: экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру

Дарынды және талантты оқушылардың «Жаңа идеяларға сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын» деген сипаттамасының сипаты: Креативті ойлау

Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі (Ренцулли мен Райс): жалпы зерттеу жаттығулары

Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы: қойған сұрақтары тиянақты, нақты болады

Дарынды және талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз: өзін-өзі сынайды, бағалай алады

Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша "Оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алады" деп анықталған өлшем: икемділік

Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша «оқушылар акпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алады» деп анықталған өлшем..есте сақтау және білім

Дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шеше алатын оқушыларға тән ерекшелік: акпаратты толықтырып, кайшылықтарын анықтап, мәніне тез жетеді

Дәйектілікті дамытуда АКТ қолдану және оқыту аспектісінің мысалы:Талдау және бағалау

Дәлелдеу, пікірталас пен келіссөз барысында қалыптасатын білім ретінде қарастыратын көзқарастық оқу: A) диалогтік 

Дж.Флейвелл бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы :өнімділік тапшылығы

Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып мұқият бағалаудан өтетін әңгіменің түрі: зерттеушілік әңгіме

Дидактиканың «Алтын ережесін» құрғанКоменский А.Я 

Дидактиканың нақты түсініктері; сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

Діни рухтық тәрбиенің ең негізгі мақсаты..баланың өзіне сенімін қалыптастыру, өзін-өзі тәрбиелеуге баулу

Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алу қабілетін танытса, онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады : шоғырлану

Елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мақұлдау кезеңдерін қамтитын тәсіл. дәлелдеу

Ен үздік оқушыларды анықтаудағы ерте символдық белсенділік сенімді өлшемінін сипаттамасы:олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи және жаза бастайды

Ең алғаш рет қазақ тілінде «Педагогика» оқулығын жазған. : М.Жұмабаев

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдердің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз.: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады, басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін сипаттамалар ішінен "ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтай алатын және оның мәніне тез жететін" өлшем: мәселені шешу

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы "өз білімін жетілдіру" сенімді өлшемнің сипаттамасы: Олар өздерінің оқуларын реттей алады 

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемнің сипаттамасы: басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы : басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы күрделілікке деген сүйіспеншілік сенімді өлшемінің сипаттамасы (Фриман)..қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

Ең үздік оқушыны анықтауда «өз білімін жетілдіру» сенімді өлшемінің сипаты : олар өздерінің оқуларын реттей алады

Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдісті көрсетіңіз. орын әдісі

Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдіс: орын әдісі

ескішілдік танытатын стиль: пайымдаушы-әдісқойлық стилі 

Ж. Брунердің көпіршелер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі : оқушы  дамуында түрлі деңдейдегі қолдауы

Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәлі сезінуге шақыратын әдіс.: жазалау

Жазалау әдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар : оқушының жасы

Жазалау әдістерін таңдауда ескеретін мәселе : оқушының жасы 

Жазалау әдісі. : келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

Жазалау әдісі: келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

Жалпы эстетикалық мәдениетке қатысты. Манера, Жест

Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономисының қай қадамына сәйкес: қолдану

Жаңа оқулықтың пәнді оқытудағы тиімділігін тәжірибе ж...өткізудегі бағалау мақсаты : бағдарлама мазмұнын бақылау

жаңа оқулықтың пәнді оқытудағы тиімділігін тәжірибе жүзінде сынақтан өткізудегі бағалау мақсаты: бағдарлама мазмұнын бақылау

Жаңа сабақты жоспарлау..өткен сабақтың табыстары мен кемшіліктерін ескеру

Жаңарту, жаңалық енгізу:инновация

Жаңашыл мұғалім:өз пәнін терең білетін мұғалім

Жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі. педагогикалық жанашылдықтың критерийлер жиынтығы

Жарыс әдісі. :  Өз нәтижесін басқалармен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру

Жаттап алған білімді тексеруге арналған сұрақ : төмен дәрежелі 

Жаттап алуға бағытталған және оған берілген жауап «дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп бағаланатындай қойылған сұрақ : төмен дәрежелі

Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ..төмен дәрежелі

Жаттығу. : үйрету, дағдыландыру әдісі., белгілі бір әрекетті қайта-қайта орындау, нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттер қалыптастыру.

Жеке адамға ықпал ететін әлеуметтік факторлар: Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие

Жеке адамның жан жақты дамуына оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне жасауды талап ететін оқыту принципі: Бағыттылық

Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор : отбасы

Жеке балаға, сондай-ақ тұтас ұжымға тәрбиелік әсер етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асыратын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы: педагогикалық технология

Жеке тәжірибенің дамуы, басқалар жасаған тәжірибені және ғылыми басылымдарды меңгеру, қателер мен сынақтар әдісі, эксперимент : мектепті жаңарту жолдары

Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі       семантикалы

Жеке тұлғаны дамыту, базалық мәдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып табылады.:білім беру

Жеке тұлғаның өз өміріндегі қоршаған орта өзгерістерін қалай жеңе алатынын көрсететін қабілеті (Стернберг): зият

Жекелеп оқыту : оқушылардың дербес ерекшеліктерін ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру

Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі.: мектепке дейінгі жас

Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі: мектепке дейінгі жас

Жетекшінің оқушыларды біртіндеп тапсырмааларды аяқтауға «итермелеуінде» көрініс беретін, үнемі ұлғайып отыратын қолдауы (Брунер) «көпіршелер тұрғызу»

Жинақталған мәліметтерді талдау, саралау, жинақтау және бағалау сияқты динамикалық үдерістер жүретін жады түрі: : жұмыс

Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады : тестілеу және растау

Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады: тестілеу және растау 

Жұмыс жадысы болып табылады.қысқа мерзімді жады

Жүйе ішіндегі бірліктерінің байланысын анықтайтын заңдылық: жеке (нақты)

жүйелеп, талдауы". Осыдан кейінгі кезең: Зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson Study-ді жоспарлау

Заттарды көрсетіп және қабылдау, плакаттардың көмегімен символдар түрінде кеңінен қолданылатын оқыту әдісі:иллюстрация

Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады : жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлері жиынтығын анықтауға болады: жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкнідігі

Зерттеуші, ізденімпаз, жасампаз мұғалім : оқушы жүрегінің кілтін таба білген мұғалім

Зерттеуші, ізденімпаз, жасампаз мұғалім.инноватор

Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезінде оқушылардың әрекеті.:айтқандарын дәлелдейді

Зерттеушілік әңгімеге тән белгілер: идея қайталанады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді.

Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі бағалана бермейтін әңгіме түрі. : кумулятивтік әңгіме

Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты мәселесі : 

Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты

Инновациялық білім беру үрдісінің негізінде педагогиканың басты мәселесі: педагогикалық тәжірибені зерттеу және психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тәжірибеге жеткізу

Инновациялық педагогикалық технологиялар :мұғалімдердің даралығын жетілдіру, оларға кәсіби іс-әрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынан шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім, білік және дағдының көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін қалыптастыру

Инновациялық педагогикалық технологиялар: мұғалімдердің даралығын жетілдіру, оларға кәсіби іс - әрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынан шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім, білік және дағдның көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін қалыптастыру 

Инновациялық процестердің маңызды проблемасы : педагогикалық-психологиялық  ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол:Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

Интернет қолдануда мұғалімнің ең маңызды міндетіжеке деректерді құпияда сақтауға үйрету

Интернет-ресурстарымен жұмыс істеу барысында қажетсіз екенін мұғалімнің студенттерге түсіндіруіндегі маңызды әрекет..өз атын ресмилендіру

Интернетті қолдануда мұғалімнің ең маңызды міндеті: жеке деректерді құпияда сақтауға үйреті.

Кеңес дәуіріндегі жаңашыл мұғалімдер: Шаталов, Волков, Лысенкова, Амонашвили

Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы. : технологиялық білім

Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы: технологиялық білім көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану

Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың үшінші деңгейі..нормативтіктен кейінгі моральдік пайымдау

Көрнекілік әдістер : иллюстрация, демонстрация

көрсетеді, оқушылар алдында өзінің рухани әлемін, рухани байлығын ашады»:В.А. Сухомлинский

Көру (визуальды), есту (аудиальды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне әсер ететін оқыту принципі.: көрнекілік

Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын  лабораториялық жұмысының кешендісі: :практикумдар

Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мәселелерін көтерген кім. :Ы.Алтынсарин

Қайта тәрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан басталады : жағымсыз

Қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану:дағды

Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі. : рәсімдік

Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі: рәсімдік

Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары. : азаматты тәрбиелеу

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері.: технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

Құқықтық тәрбие  нәтижелігінің басты көрсеткіші болып табылады: құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

Құқықтық тәрбие нәтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады: құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

Құқықтық тәрбие негізі : отбасы

Құқықтық тәрбиенің тиімділігі мына дәрежеге байланысты : құқықтық сананы қалыптастыруда

Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттегн ғылыми бағыт. Бихеавористік

Қызығушылықты   арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылатын оқушыға тән өлшем. :күрделілікке деген сүйіспеншілік

Л. Фриманның дарынды, талантты балаларды тексеру парағы бойынша «мәселені шешу» өлшемнің сипаттамасы : ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтайды

Л.Выготский бойынша оқушылар өздерінің «жақын арадағы даму аймағында» жұмыс істегенде жақсаратын үдеріс : танымдық даму 

Л.Выготский пікірінше, оқушының өзекті даму деңгейі.міндеттерді өз бетінше шеше алуы

Л.С.Выготский бойынша, «жақсы», тиімді оқыту. : дамудың алдына озып отыратын оқыту

Л.С.Выготский бойынша, психологиялық дамудың қозғаушы күші. : оқыту

Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы.: мәдени-тарихи даму теориясы

Л.С.Выготский пікірінше, оқушының өзекті даму деңгейі : оқушының өз бетінше орындай алатын тапсырмалардың  көмегімен анықталады.

Л.С.Выготскийдің «Дамыта отырып оқыту» идеясы. : оқыту кешегі емес, ертеңгі күнге бағытталуы

Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы-: оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасын көрсетіңіз. : оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

Латын тілінен аударғанда "бағалау" термині: "білім алу" 

Латын тілінен аударғанда «бағалау» термині – : «жақын отыру»

М.Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы төмен оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі : зерігу

М.Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы төмен оқушыға жоғары міндет қоюдың нәтижесі : алаңдау

Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы: Педагогикалық білім

мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі:дидактикалық принциптер

Материалды оқып үйренудегі жылдамдық темпі, қиындықтың жоғары денгейі - бұл қай дидакттың идеясы. Л.В.Заньковтің

мәселесі: педагогикалық тәжірибені зерттеу және психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тәжірибеге жеткізу 

Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз. : стандартты бақылау және орындау.

Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту әдісі: лабораториялық жұмыс

Мектеп шеберханасында, оқу-тәжірибе участігінде, оқушылардың өндірістік бриғадаларында оқытуды іске асыруға бағытталған оқыту әдісі: практикалық жұмыстар

Мектептен және сабақтан тыс  тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды. Сабақ кестесін жасау.

Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды: сабақ кестесін жасау

Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі. : халыққа білім беру ісін жетілдіру

Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатын, практикалық және теориялық іс-әрекетке даярлық. : білік 

Метатану үдерісінің мағынасы. қалай оқу керектігін үйрену 

Метатануды өлшеудің бірінші  өлшемі. : жеке білімге бағытталған

Метатануды өлшеудің екінші өлшемі. : тапсырмаға бағытталған

Метатануды өлшеудің үшінші  өлшемі. : тәсілдерге, білімге, бақылауға бағытталған

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар: педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік

Мұғалім жүргізетін дамыту жұмыстарының (МЖДЖ) алғашқы кезеңі : маңызды шешімдерді талап ететін құндылықтарды анықтау

Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновацияның критерийі - :нәтижелілік

Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірін көрсетіңіз - : оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

Мұғалім қызметіндегі сындырлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі: Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы: психологиялық- педагогикалық зерттеулердің нәтижесін педагогикалық қызметтің тәжірибесіне ендіру

Мұғалім өз пәнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей. : іс-әрекет пен мінез-құлықты жүйелік модельдеуші деңгей

Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль.: пайымдаушы-әдісқойлық стиль

Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін пайдалануда

Мұғалім сабақты жоспарлауды : әрбір жеке сабақтың тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан бастайды

Мұғалім сабақты жоспарлауды: әрбір жеке сабақтың тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан бастауды

Мұғалім тәжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тәсіл. : сабақты зерттеу

Мұғалім іс-әрекетінің нәтжелілігі. Тиімділігімен анықталады.

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:  Оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды, типтік қателерді байқау.

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:  оқушының материалды түсінуін, жұмыс қарқынын байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: балалардың психофизикалық күйлерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: оқушының жеке дара бейімділіктері мен қабілеттерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік : сабақ барысында өзінің мінез-құлқы мен сөзін қадағалау., оқушының материалды түсінуін, жұмыс қарқынын байқау, оқушының оқу материалын меңгеру тереңдігін байқау, 

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік :оқушының жеке тұлғалық және мінез-құлық ерекшеліктерін байқау,

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: мұғалімнің сабақты түсіндіру мен қойған сұрақтарына оқушылардың жауап реакцияларын қабылдау, 

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік :балалардың психо-физиологиялық күйлерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік  әрбір оқушының:  жылдам есте сақтауын

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік. Оқушының білімді өз бетінше тәжірибеде қолдану ептілігін байқау.

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: +өзінің сабақты түсіндіруі мен қойіан сұрақтарына оқушылардың жауабын реакцияларын қабылдау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: балалардың психофизикалық күйлерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: оқушының жеке дара бейімділіктері мен қабілеттерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: оқушының материалды түсінуін, жұмыс қарқынын байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: сабақ барысында өзінің мінез - құлқы мен сөйлеуін қадағалау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:оқушының жеке тқалғалық және мінз- құлық ерекшеліктерін байқау

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жэтіе қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік: сабақ барысындағы өзінің мінез-құлқы мен сөйлеуін қадағалау

Мұғалімге сабақта қойған мақсаттарына қол жеткізе алғандығын білуге мүмкіндік беретін жоспарлау бөлігі : оқу нәтижелері

Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән: Табандылық таныту

Мұғалімдердің белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі : сабақты зерттеу

Мұғалімдердің оқушыларды болжамдар ұсынып, талқылауға тарту арқылы пікірлесуге, дәлелдемелер келтіруге үйрететін әңгіме : зерттеушілік әңгіме

Мұғалімдердің сын тұрғысынан ойлау дағдысына сәйкес әрекеті : дәлелдер мен дәйектерді бағалау

Мұғалімнің инновациялық әс-әрекеті: озық ақпарнаттық технологияларды игеру және қолдану

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті.: озық педагогикалық тәжірибелерді оқу-тәрбие үрдісіне енгізу

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті.өзінің тәжірибесінде озық және тиімді нәтижелерге қол жеткізу

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті: озық педагогикалық тәжірибелерін жалпылау және тарату

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетіоқушыларды өз бетінше жауап іздеуге, ізденуге үйрету

Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың әртүрлі сыныптан тыс іс-әрекеттері және басқа іс-шаралары көрсетіледі.: сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында

Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірибесінің жай тәжірибеден артықшылығы: логикасы, әдісі, тәсілі жағынан ерекше тиімді нәтиже береді 

Мұғалімнің оқытушылық әрекеті және оның басқаруымен оқушының танымдық іс-әрекеті. оқыту

Мұғалімнің проективті-рефлексивті қабілеттерін  қалыптастырып, танымдық қызығушылықтарын дамытатын іс-әрекеті : сабақты психологиялық талдау  

Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі: сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

Мұғалімнің сабаққа дайындығының екінші кезеңі:әрбір жеке сабақтың жоспарын терең ойластыру мен құрастыру

Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі. : сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

Мұғалімнің субъект, пән жүргізуші, әдіскер, зерттеуші, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырушы ретінде қарастырылуы: : кәсіби педагогикалық позициялар

Мұғалімнің сындарлы оқыту теориясына сәйкес сабақты ұйымдастыру ерекшелігі: оқушының білімін, идеясын, дағдысын дамытуға ықпал ететін міндеттер қояды

Н. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінін үш түрін аныктаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әнгіменін сипаттамасы:Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды, бәсекеге қабілетті

Н. Мерсер зерттеулеріне сәйкес, әңгіме-дебат барысында байқалатын әрекет: ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады

Н. Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіме түрін көрсетіңіз: Кумулятивтік

Н.Мерсер  балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы. Ұсыныстар айтады, дәлел мен сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады.

Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеудің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік әңгіме сипаттамасын көрсетіңіз : әркімнің идеясы пайдалы саналғанмен, мұқият бағаланады, қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді,топтағы қатысушылар келісімге келуге тырысады, : ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік әңгіме сипаттамасын көрсетіңіз: ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

Н.Мерсер зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да  болсын идеяларды төзімділікпен тындайтын әңгіме түрі: Кумулятивтік

Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес, қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіме түрі: : кумулятивтік

Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы табысты талқылауларда басымдыққы ие болатын әңгіменің түрі : зерттеушілік әңгіме

Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жеткізу аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын әңгіменің түрі: зерттеушілік әңгіме

Нақты бір салада ғылым негіздерін меңгерген алған білімін қолдануда кәсіби шеберлік танытатын   ынтымақтастықта жұмыс жасауға бейім, қабілетті іскер адам:  жоғары білімді маман

Нақты жағдайдағы алынған мақсатты шешу жолында белгілі басқа әдістердің ешқайсысы тез және тиімді шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын аралас әдістердің жиынтығы:ситуациялық әдіс

Нақты тәрбие процесін ұйымдастыру нұсқасы: тәрбие формасы.

Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі. : рәсімдік

Нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны мен қолданылған тәсілдерінің тиімділігін анықтайтын педагогикалық инновациялық критерий: оптималдық

Озық тәжірибенің ең жоғарғы деңгейі:  жаңашылдық

Ойын – тәрбиенің қай бөлігінің негізгі құралы : ақыл-ой

Оқу бағдарламаларының белгілі бір бөлімінде, оқу-тәрбие үрдісінің сабақ жүйесінде білім жетілдіруді  анықтаудың ең қолайлы тәсілі: 

Оқу бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді тұтас бір жүйе негізінде қалыптастыруды талап ететін оқытудың принципі.жүйелілік

Оқу бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді тұтас бір жүйе негізінде қалыптастыруды талап ететін оқытудың принципі : оқу материалдарының жоғары идеялық және ғылыми деңгейде болып баяндалуы

Оқу бағдарламасы, пәндік мазмұн қамтылатын жоспар : ұзақ мерзімді жоспар

Оқу бағдарламасы, пәндік мазмұн қамтылатын жоспар: ұзақ мерзімді жоспар

Оқу бағдарламасының белгілі бір бөлімінде, оқу-тәрбие үрдісінің сабақ жүйесінде білім жетілдіруді анықтаудың ең қолайлы тәсілі.тақырыптық жоспарлау

Оқу нәтижелерінің бес түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі: білімнің сандық ұлғаюы 

Оқу пәндерінің құрамын әрбір сынып және пән бойынша санын анықтайтын құжат: оқу жоспары

Оқу пәндерінің тізімін көрсететін және оларды оқу жылына, аптаға есептеп , жылдық сағат санын анықтайтын құжат. : оқу жоспары

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз. : көрсетілім

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз. : тәжірибе жасау

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тәсілді көрсетіңіз: тәжірибе жасау

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі: өзгелерді оқыту 

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісін көрсетіңіз. 90% есте сақталады. :өзгелерді оқыту

Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісін көрсетіңіз: өзгелерді оқыту 

Оқу пирамиласына сәйкес оқушыларлың алған ақпаратты есте сақтауының ең тиімсізі: дәріс

Оқу сабақтарының стандартсыз формалары : сабақ-конференция, панорама-сабақ, интеграцияланған сабақ 

Оқу үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға арналған өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік сипаттамасы : тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем: өз білімін жетілдіру

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем: өз білімін жетілдіру

Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау. :кері байланыс

Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау: кері байланыс

Оқу үдерісінің қатысушыларына жетістікті хабарлау.Кері байланыс.

Оқу үдерісінің қатысушынарына жетістіктері мен дамуы туралы хабарлау :кері байланыс

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі..балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі.оқушыларға нені оқыту керектігін мұғалімнің түсінуі

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі: нені оқу керектігін түсіну

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі : нені оқу керектігін түсіну; балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірін көрсетіңіз: нені оқу керектігін түсіну

Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізігі факторлардың бірі: оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу.

Оқу үрдісіне ақпараттық- коммуникациялық технологияларды еңбек барысында білікті мұғалімде болуы қажет білім: теориялы және практикалы

Оқу үшін бағалаудың мақсаты..оқушының дамуына бағыт беру

Оқу үшін бағалаудың мақсаты: табысқа жетуге бағыт беру 

Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз. : табысқа жетуге бағыт беру

Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі – бұл: танымдық ойындар

Оқуда қолдалылатын зерттеушілік әңгімеге тән белгіні көрсетіңіз: әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады

Оқуда қолданылатын зерттеушліік әңгімеге тән белгі: әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады

Оқуда қолданылатын зерттеушілік әңгімеге тән белгі- : әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағаланады., қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз. Бағалау сипатын өзгерту.

Оқуды бағалаудың мақсаты. : баға қойып, нәтижені тіркеу

Оқуды бағалаудың мақсатын көрсетіңіз:баға қойып, нәтижені тіркеу

 Оқуды даралаудың шешуші критерий: Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету

Оқуды даралаудың шешуші критерийін көрсетіңіз: білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету

Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, сондай-ақ осы мүмкіндіктерді іске; әдістері мен түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі: ағымдық бағалау 

Оқулыққа қойылатын негізгі талап:оқу бағдарламасына сәйкес болу 

Оқулыққа қойылатын талаптар: оқу материалдарының жоғары идеялық және ғылыми деңгейінде түсінікті болып баяндалуы 

Оқушы алдына мұғалімнің мәселені қойып, оның қарама-қайшылығын туғызып тұрған сұрақты табуға ұсынатын және шешілу жольш көрсететін оқыту әдісі:мәселелік мазмұндау

Оқушы жетістіктерінің белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының кол жеткізген денгейімен салыстырған соң қорытынды жасалады:оқуды бағалау

Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі. : метатану

Оқушы қарым-қатынастағы тең серіктес бірігіп, білім іздеудегі әріптес ретінде қарастыратын стиль. : демократиялық

Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмгендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алауы (Дж.Флейвелл): өнімділік тапшылығы

Оқушылар әлемді түсіну үшін құрылымдар мен моделдерді игеріп қана қоймай, өз құрылымы бар ортаға қатысады деген тұжырымға негізделген: әлеуметтік-жағдаяттық тәсіл

Оқушылар әлемді түсіну үшін құрылымдар мен модельдерді игереді және құрылымы бар ортаға қатысады деген тұжырымға негізделген оқу тәсілі:әлеуметтік-жағдаяттык тәсіл

Оқушылар бір - біріне сұрақ қойып, айтқандарын дәлелдейтін және өзара келісімге жетуге тырысатын әңгіме түрі: зертеушілік

Оқушылар бір - бірінің үлесін сынамайтын және сындарлылыққа негізделетін әңгіме түрі: кумулятивтік

Оқушылар бір-біріне сұрақ қойып, айткандарын дәлелдейтін және өзара келісімге жетуге тырысатын әңгіме түрі : зерттеушілік әңгіме

Оқушылар бір-біріне сұрақ қойып, айтқандарын дәлелдейтін және өзара келісімге жетуге тырысатын әңгіме түрі: зерттеушілік

Оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайтын және сындарлылыққа негізделетін әңгіме түрі.Кумулятивтік.

Оқушылар жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, көзқарасын дәлелдеп шығуға көмектесетін оқыту әдісі: дискуссиялық 

Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы : Жауаптарын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді

Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты : кері байланыс

Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсатыкері байланыс ұсыну

Оқушылар іс-әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы : тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі

Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. : түрткі болу; 

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің сәйкес келуінің нәтижесі: ағын

Оқушыларда «өзіндік мақсатын» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің сәйкес келуінің нәтижесін көрсетініз: алаңдау

Оқушыларды тұжырымдап жасай отырып негізгі деректерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы. : қорытындылау

Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы: қорытындылау

Оқушылардын өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда болуы..ішкі уәж

Оқушылардын сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктің бірі «тәртіпке» тән сипаттаманы көрсетіңіз:тиянақты, нақты және жан-жақты болу

Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін  сұрақ  тәсілі. : сынақтан өткізу

Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы-: оқыту ортасын құру

Оқушылардың барлық қорытындыларды бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлаудың ерекшелігі.: сыңаржақтылықтың болмауы

Оқушылардың барлық қорытындылары бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі: сыңаржақтылықтың болмауы

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы. : осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау, сұрақ қою мысалын көрсетіңіз :  көмектесе алатындар бар ма

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалыОсы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалын көрсетіңіз:Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын басқаға бағыттау, сұрақ қою мысалын көрсетіңіз: Көмектесе алатындар бар ма

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізу...сұрақ қою мысалын көрсетіңіз : Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма?

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуде сұрақ қою мысалы: осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма

Оқушылардың білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы. әлеуметтік әрекеттестік

Оқушылардың дайындық деңгейіне сай ұйымдастыруды талап ететін оқытудың принципі: түсініктілік

Оқушылардың жалпы эстетикалық мәдениеті : эстетикалық санасының даму деңгейі 

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әдістерді анықтауды талап ететін оқытудың принципі:сәйкестік

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әдістерді таңдауды талап ететін оқытудың принципі:мақсаттылық 

Оқушылардың кәсіби бағдарлығын анықтайтын әдістеме. : «Менің қалауым» дифференциалды-диагностикалық сауалнамасы

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарттары  : мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі

Оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі  - : қадағалау

Оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі: қадағалау

Оқушылардың ой-пікірлерінде үлкен алшақтық болып,  әрқайсысы өз шешімдеріндс қалатын әңгіме түрі: әңгіме-дебат

Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда болуы-: ішкі уәж

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлануындағы « өз көзқарастарының,. болжамдарының субъективті екенін түсіну» ерекшелігі: өзіндік сана-сезім

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлануындағы « өз көзқарастарының,. болжамдарының субъективті екенін түсіну» ерекшелігі. өзіндік сана-сезім

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының нег... «тәртіпке» тән сипаттама : тиянақты, нақты және жан-жақты болу

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктері «сыңаржақтылықтың болмауына » сәйкес келетін сипаттама: көзқарастардың барлығын қарастыру

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «сыңаржақтылықтың болмауына» сәйкес келетін сипаттама :  оқушының оқу материалын меңгеру тереңдігін байқау

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «сыңаржақтылықтың болмауына» сәйкес келетін сипаттама : өзге идеяларды қабылдауға ашық болу., көзқарастардың барлығын қарастыру

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «пайымға» тән сипаттама. : дәлелдердің деңгейін, маңызын мойындау.

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі: өзге идеяларды қабылдауға ашық болуы

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "пайымға" тән сипаттама: дәлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі "тәртіпке" тән сипаттама: тиянақты, нақты және жан-жақты болуы

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізі"тәртіпке" тән сипаттама. : тиянақты,нақты және жанжақты болу

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау максаты..оқудағы қиындықтарды анықтау

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалім стилі. : демократиялық

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі: демократиялық

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау жасау үдерісі : оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі: Оқушының жауабына сәйкес 

Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды  ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ түрі: түрткі болу

Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы. Осы айтқандарынызға дәлел келтіре аласыз ба

Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы. :сыртқы уәж

Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігін көрсетіңіз: оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады

Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі : жауабын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді

Оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін сұрақты қарапайым етіп: Түрткі болу

Оқушының жауабын түзеуге көмектесу үшін сұрақты қарапайым қою: түрткі болу

Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және баяндауды қамтитын метатануды өлшеу құрылымы : тапсырмаға бағытталған

Оқушының сабаққа ықыласты болуы және өзін - өзі ынталандыруы: ішкі уәж

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы "дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын" көрсететін ерекшелігі: ұтымдылық

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем: күрделілікке деген сүйіспеншілік

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ, ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем: күрделілікке деген сүйіспеншілік

Оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері . таным теориясы

Оқыту әдістері  сөздік, көрнекілік, практикалық болып бөлінеді.-  Білім көзі бойынша

Оқыту әдістері анықталмайды: оқушылардың қызығушылығымен

Оқыту әдістері сөздік, көрнекілік, практикалық болып бөлінеді: Білім алу көздері бойынша

Оқыту әдісі - білім алудың жолы, ал сол жолдағы бір қадам – оқыту тәсілі

Оқыту әдісі білім алудың жолы, ал сол жолдағы бір қадам: саналылық

Оқыту әдісі.Оқушы мен мұғалім бірлескен әрекеті.

Оқыту барысында оқушылар меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы. : ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

Оқыту зандылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі:дидактика

Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі : дидактика

Оқыту құралы деп нені айтады. оқу кітаптары, көрнекі және техникалық құралдар

Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми дәйектермен, теориялармен, заңдармен таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принципке жатады. : ғылымилық.

Оқыту принциптерінің мәнін ашатын дәлел: :оқу процесінің барлық жақтарын реттейтін дидактика категориялары

Оқыту принципінің мәні. : дидактикалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативтік талаптар, жетекші идеялар

Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс - әрекеттер тәсілдері мен ғылыми білім, білік және дағды жүйесі – бұл: білім беру мазмұны 

Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс-әрекеттер тәсілдері мен ғылыми білім, білік және дағды жүйесі.: білім беру мазмұны

Оқыту үдерісі кезінде дарынды, талантты балаларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасын көрсетіңіз: : тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Оқыту үдерісі кезінде ең үздік оқушыларды анықтауға арналған өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік сипаттамасы: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады 

Оқыту барысындаоқушылардың меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы : ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап : принцип

Оқытудағы саналық пен белсенділік принципі немен сипатталады: оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгерумен

Оқытудағы саналылық пен белсенділік : дидактикалық принциптер

Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады? : оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуы мен оқу материалдарын меңгерумен

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық - коммуникациялық технологиялар көмегімен "көрсету" аспектілері арасындағы сәйкестік: өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету

Оқытуды ұйымдастырудың қосымша түрлері:кеңес беру

Оқытудың ғылыми принциптері: оқушының дүние танымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану.

Оқытудың ғылыми принципі : оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

Оқытудың ғылымилық принципі. оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану

Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды кездейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты: креативтілік

Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты: креативтілік

Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін, оқытудың 

Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін, оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі : дидактикалық принциптер

Оқытудың мақсаты, оқушылардын білімдеріне, білікгері мен дағдыларына қойылатын 

Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда көрсетіледі. : оқу бағдарламасының құрамында

Оқытудың нәтижелілігі сезім мүшелерінің оқу материалын қабылдауға және өңдеуге әсер ететін , принципі. көрнекілік

Оқытудың негізгі компоненттері.: мақсат, мазмұн, әдіс-тәсіл.

Оқытудың негізгі компоненттері: білім, іскерлік, дағды 

Оқытудың саналылың пен белсенділік принципі немен сипатталады. : оқыту процесіне оқушылардың белсенді қатысуымен, оқу материалдарын игерумен

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «ұсыну және сұхбаттасу» аспектілері арасындағы сәйкестік. оқушылардың жұмыстармен айырбастауы

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сәйкестік. : ықтимал әсерлерді имитациялау

Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін оқушылардың білімдерінің толық, терең, нақты болуын қамтитын оқыту принципі : беріктік

Олар ерте жастан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақыт ұстай алатындығымен  ерекшеленеді. Шоғырлану.

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі : әңгіме-дебат 

Орта мерзімді жоспардың қызметі : тізбектелген сабақтар жоспарын құру

Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі : оқушылар нені білуге тиіс

Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын

Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн: тізбектелген сабақтар топтамасы

охлберг бойынша ережелерді абсолютті және мызғымас деп қабылдайтын моральдық пайымдау кезеңі: тілалғыштық және жазалау

Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын оқушыға сәйкес өлшем : ойлау қабілетінің жылдамдығы

Өзін - өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі: өзіндік талдау өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу

Өзін-өзі жетілдіру қай жас кезеңінің басты мотиві болып табылады. : жасөспірімдік

Өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі кімге тән : жеткіншекке

Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі : өзіндік талдау, өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу 

Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі болып табылады: өзіндік талдау, өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу

Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ : түрткі болу

Өткен сабақты талдаудың негізгі мәселесі : сабақтың дидактикалық және тәрбиелік міндеттері қалай шешілді

П. Мерсер бойынша кумулятивтік әңгіменің сипаттамасы: идея қайталанады және жасалынады бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

П. Мерсер бойынша кумулятивтік әңгіменің сипаттамасын көрсетіңіз . топтағы қатысушылар өзара келісімге қол жеткізуге тырысады

Падкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы: сауаттылық дағдыларын жетілдіреді

Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес. : қолдану

Пән бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз: ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Пәнді оқыту мақсаттары, білім, білік және дағдыға қойылатын талаптар, оқыту әдістері мен формасына ұсыныстар, оқу материал ының тақырыптық мазмұны көрсетілген және жеке оқытуға жіберілетін бағдарлы сұрақтар туралы түсіндірмелі хаты бар құжат.оқу бағдарламасы

Педагогика ғылымының саласы: Педагогика тарихы

Педагогикалық жаңалықтарды жасау игеру және пайдалануға көмектесетін жағдай: инновациялық

Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім қызметі : инновациялық бағыттылығын көрсетеді 

Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы, пайдалануы мен оқыту және тәрбиелеу практикасына ендіру үрдісі: инновациялық 

Педагогикалық жаңалықтарды жасау,оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы, пайдалануы мен оқыту және практикасына ендіру үрдісі: Инновациялық.

Педагогикалық жаңалықтарды қабылдауға, шығармашылыққа қажетті рухани мәдениет: инновациялық әлеует

Педагогикалық жаңалықтардын пайда болуы, олардың практиқада игерілуі мен пайдаланудың ортасы.инновациялық орта

Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалімнің қызметі : инновациялық бағыттылығын көрсетеді

Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім қызметі: инновациялық бағыттылығын көрсетеді 

Педагогикалық зерттеудің негізгі әдістерін білу мұғалімге не үшін қажет: : тәрбие мен оқытудың міндеттерін шешу үшін

Педагогикалық процестің бағыттылық принципі. : оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпалы.

Педагогикалық технологиялар қолдану сипатына қарай бөлінеді..дәстүрлі және инновиациялы

Педагогикалық ұжымда инновациялық ортаның болуы. Оқушылардың жағдайына әсер етеді.

Педагогикалық шығармашылықтың маңызды элементі : өз сабағын талдау және бағалау

педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлiк

Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, вербализациялау арқылы психологиялық талдау жасау күйі: педагогикалық рефлексия 

Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым. : А. Б. Орлов

Подкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы. сауаттылық дағдыларын жетілдіреді

Практикалық әдістер: жаттығу, лабораториялық жұмыс

Проблемалық ситуация. : бар білімге сүйене отырып, тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Проблеманы қою: Не берілгенін, ненің анық екенін және нені шешу керектіігін анықтау

Проблеманы шешуде дәстүрлі тәсілді қолдануды меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі : конвергентті

Рәсімдік кездейсоқ және семантикалық жады компоненттерінен тұрады: жұмыс 

Ренцулли мен Райс бойынша дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі: жалпы зерттеу жаттығулар

Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдірудің үш кезеңі. : жетілдіру, үдеріс, нәтиже.......

Рефлексиялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға сай әрекет етуіне көмектесетін үдеріс: іс-әрекеттегі толғаныс

Саабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағын жоспарлауға дейінгі кезеңі: Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы

Сабақ беру мен білім алу, тәрбиелеу және оқыту әдістемесі, оқыту және оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру саласындағы инновациялар. педагогикалық инновациялар

Сабақ беру мен білім алу, тәрбиелеу және оқыту әдістемесі, оқыту..оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру саласындағы инновациялар : оқу бағдарламасын меңгертуде мұғалімнің оқытудың жаңа әдістемелері мен технологияларын тиімді игеруі, сабақ үрдісінде белгіленген мақсатқа жетуде ең тиімді әдістерді таңдай білу

Сабақ беруде пайдаланылатын тәсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлекциялық іс – әрекеті: сабақты психологиялық талдау

Сабақ жоспарының соңғы кезеңі : сабақты қорытындылау

Сабаққа психологиялық талдау жасау ол -: мұғалімнің сабақта пайдаланатын әдістерінің, амал-тәсілдерінің нәтижесі мен тиімділігі

Сабақта оқушыларды суреттер естелік жазбалары сияқты дәлелдерді жинақтау,топтастыруға тартқанда сын тұрғысынан ойлаудың дамитын дағтысы: Интерпретациялау

Сабақты  зерттеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем. Оқу үлгерімі.

Сабақты жоспарлау және оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі : сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру

Сабақты жоспарлауда және оны өткізу технологиялары өзара байланысты қанша бөлік бар : 3

Сабақты жоспарлауда және оны өткізу технологияларын дайындауда өзара байланысты бөліктер бар:2

Сабақты жоспарлауда және оны өткізу технологияларын дайындауда өзара байланысты қанша бөлік бар: 2

Сабақты жоспарлауда мұғалім алдына қойылатын алғашқы сұрақ : сабақтың мақсаты қандай 

Сабақты зертеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы кезеңінде қарастырылады: Келесі сабақты зерттеуді жоспарлау

Сабақты зерттеу (Lesson study) зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі : келесі сабақты зерттеуді топпен бірге жоспарлау

Сабақты зерттеу (Lesson study) кезеңдерінің бірі - "Әріптестерінің кеңесіне сүйеніп, мұғалімнің жеке өзі немесе топпен бірлесіп сабақтың мақсатын анықтауы мен дайындауы". Осыдан кейінгі кезең...Сабақты зерттеуді өткізу және Lesson study-re қатысушылардың оны бақылауы

Сабақты зерттеу (Lesson study) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі:: келесі сабақты зерттеуді топпен бірге жоспарлау

Сабақты зерттеу (Lesson study) тәсіліндегі ең басты үрдіс. : Сабақты зерттеу.

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем: оқу үлгерімі

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелері жоспарлаған  зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді. Осыдан кейінгі кезеңі: Зерттеу сабағы туралы оқушылар мен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағы жоспарлауға дейінгі кезеңі:Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз: Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы

Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты: үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі

Сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең. сабақты бірлесіп жоспарлау

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым: Топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мүғалім арнайы шакырылады

Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі. : «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеруі

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі : оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ ұжымына қатысты., мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады: зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілік алады

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі: : оқу сапасын арттыру

Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты:ғылыми дәлдік

Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты: ғылыми дәлділік

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай бірінші қарастырылады : «бақыланатын» оқушылардың оқуы

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы кезеңінде қарастырылады : келесі сабақты зерттеуді жоспарлау 

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымының соңғы кезеңінде қарастырылады. : келесі сабақты  жоспарлау

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай бірінші қарастырылады: "бақыланатын" оқушылардың оқуы

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді   оқушылардың оқу үдерісі

Сабақты зерттеу үдерісінде топ мүшелерініңтүйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі   үшін жүргізілетін қадамды анықта: жоспарлауда қолдану үшін зерделеген әдебиеттер нәтижелерін қорыту      

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады       бүкіл зерттеу тобы

Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар : оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

Сабақты зерттеудің (Lesson Study) түйінді сипатының бірі : креативтілік

Сабақты психологиялық талдау – бұл : мұғалімнің проективті-рефлексивті іс-әрекеті

Сабақты психологиялық талдау: мұғалімнің пәндік – тұлғалық рефлекциясы

Сабақты психологиялық талдау-бұл: Мұғалімнің проективті-рефлексивті іс-әрекеті  

Сабақты психологиялық талдаудың мәні : мұғалімнің сабақта пайдаланатын әдістерінің, амал-тәсілдерінің нәтижесі мен тиімділігі

Сабақтын мазмұнын ойластырып алу - келесі оқыту принципіне негізделеді: бірізділік

Сабақтың жоспарын құрастырудың негізі:тақырыптық жоспар

Сабақтың мазмұнын ойластырып алу – келесі оқыту принципіне негізделеді : бірізділік; 

Сабақтың мазмұнын ойластырып алу...оқыту принципіне негізделеді: бірізділік

Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі : оқушылар қандай мәселелерді зерттеп, талдаулары керек

Санаға ақпарат енгізіп онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жады: қысқа мерзімді жады

Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті: ақпараттық сауаттылық

Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орнын анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті : ақпараттық сауаттылық 

Сандық технологияны пайдалана отырып, мәліметтердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті: педагогикалық сауаттылық

Сендірудің маңызды әдісі: өнеге – үлгі

Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді    өз жауабын түзетуге, нақтылауға

Сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау және толығырақ жауап беруге итермелейтін сұрақ тәсілі: түрткі болу

Сын тұрғысынан ойлау, қарым - қатынас жасау дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі: дәлелдеу

Сын тұрғысынан ойлау, қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі. : дәлелдеу

Сынактан өткізу сұрағы: бұл мәселе жөнінде тағы кім өз ойын айтады

Сынақтан өткізу сұрағы: осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба

Сынақтан өткізу сұрағын көрсетіңіз: осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба

Сынып сағатына жатады : форма

Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дәйектеудің әңгіме - дебат түрі: басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды

Сыныпта талқылау кезінде өз сөзін дәйектеудің әңгіме-дебат түрін анықтаңыз: басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды

Табиғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту принципі:ғылымилық

Табитғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін оқыту принципі: ғылымилылық

Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ: жоғары дәрежелі

Танымдық үдерістарді білу, түсіну, реттеу : метатану

Танымдық, эмоционалдық және психомоторлық бағыттар бойынша оқушыларды оқыту мақсаттарының тізімін жасауға  негізделген модель : Блум таксономиясы

Тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі: түрткі болу

Тарихи тәжірибені іздестіру процесінде жинақталған адамзаттың рухани байлығының көрінісі:білім

Тәрбие әдістерін таңдап алу шарттары тәуелді:педагогикалық жағдаятқа

Тәрбие әдістеріне жатады. : Әңгімелесу 

Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады : Көрнекілік

Тәрбие әдісі : мектеп тәжірибесінде тәрбиеге қойылған мақсаттарға ұол жеткізу үшін пайдаланылатын жол, тәсілдер, тәрбиелеу саласына, сезіміне, іс-әрекетіне әсер ету шаралары

Тәрбие әдісі ретінде жаттығудың мәне неде: мінез - құлық нормалары мен ережелеріне сай тәрбиешінің әр түрлі іс әрекетті ұйымдастыру

Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығудың мәні неде. : мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сай тәрбиешінің әр түрлі іс-әрекетті ұйымдастыру

Тәрбие жұмысының формасы. : сынып сағаты 

Тәрбие принциптеріне жатпайтын түсінік: Оқытудың проблемалылығы

Тәрбие принциптеріне: саналы түрде жеке тұлғаның қадірленуі

Тәрбие процессі: сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін - өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі

Тәрбие процесі көпфакторлы процесс. : объективті, субъективті

Тәрбие процесі нәтижелігінің басты белгісі: Тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез - құлыө нормаларын  және ережелерін білу

Тәрбие процесі нәтижелігінің маңызды сипаты: тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі

Тәрбие процесі нәтижелілігінің маңызды сипаты: тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі

Тәрбие процесі.  : сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі

Тәрбие процесіндегі субъективті факторлар. : тәрбиеші тұлғасы

Тәрбие процесіндегі субъективті факторлар: тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып, өмір сүретін объективті жағдай

Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылығы : өзіндік алғашқы түсінігін өзіне қойылатын талаптармен оларды орындау мүмкіндігі арасында

Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылықтары. : өзіндік алғашқы түсінігін өзіне қойылатын талаптар мен оларды орындау мүмкіндігі  арасында.

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі мақсаттылық бағыт. : педагогикалық әрекеттің аяқталғандық нәтижесі ретінде қойылған мақсатқа негізделген тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өмір әрекеті

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі үш бірлік мәні. :тәрбие құрал, процесс және нәтиже болып табылады.

Тәрбие процесінің ерекшеліктері. : тәрбиелік іс-әрекеттер нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлығы,үздіксіздігі

Тәрбие процесінің қиындығы : оның өзгерістері, динамикалық, қозғалмалы болуымен байланысты.

Тәрбие процесінің қиындығы: өзгерісті, динамикалық, қозғалмалы

Тәрбие процесінің қиындықтары: өзгерісті, динамикалық, қозғалмалы

Тәрбие процесінің қозғаушы күштері: тәрбие процесінде пайда болатын қарама-қайшылықтарды шешу

Тәрбие процесінің қозғаушы күштеріішкі және сыртқы қайшылықтар

Тәрбие процесінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады: :  көрнекілік

Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі. : тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез-құлық нормаларын және ерекшеліктерін білу 

Тәрбие процесінің негізгі тиімді белгілері : білім, іскерлік, дағды

Тәрбие тәсілі : жалпы әдістің бөлігі, жеке дара әрекет, нақты іс.

Тәрбиелік сапалардың берілген мақсаттарды өңдеу мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, сапасына әсер ету тәсілі. тәрбие әдісі

Тәрбиелік ықпалдардың тізбектілігі, жүйелілігі, беріктігі және үздіксіздік принципі: Әрбір бөліктері мен элементтері түгел бір тұтастықты құрайтын педагогикалық жүйе

Тәрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы: Тәрбиенің алдына қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру міндеті қойылады

Тәрбиенің қандай әдістері оқушылардың мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістер тобына жатады. жаттығу

Тәрбиенің құрамды бөлігі: дене тәрбиесі

Тәрбиенің мазмұнының бағыттары: білім, сендіру, дағды, тұлға бейнесін және мінез-құлқын қалыптастыру жүйесі

Тәрбиенің мақсаты: жеке тұлғаны жан - жақты дамыту

Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері. : Ақыл-ой, дене тәрбиесі, адамгершілік, экономикалық, еңбек

Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері: ақыл-ой, дене, адамгершілік, экономикалық, еңбек

Тәрбиенің негізгі мақсаты. : жеке адамды қалыптастыру және оның жан- жақты толыққанды дамуын қамтамасыз ету

Тәрбиенің негізгі мақсаты: жеке адамды қалыптастыру және

Тәрбиенің объективті факторлары: тұрмыстың шарттары, қоғамдық

Тәрбиенің объективтік факторлары. : тұқым қуалаушылық, табиғи орта

Тәрбиенің обьективті факторлары: тұрмыстың шарттары, қоғамдық қатынастар

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады..жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпен, босқа жүрушілікпен күрес

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен қоғам құрылысының тәжірибесімен байланыс принципі. : Қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани қатынастарын, өмір шындығының моралі және әсемділікке көзқарасын тәрбие ісінде қолдану

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғам құрылысының тәжірибесімен байланыс принципі: қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани қатынастарын, өмір шыңдығының моралі және әсемділікке көзқарасын тәрбие ісінде қолдану

Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ.: сынақтан өткізу

Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрін көрсетіңіз. : әңгіме-дебат

Топ мүшелерінің сабақты зерттеу барысында оқушылардың оқу үдерісін зерделеу мақсаты: оқу сапасын арттыру

Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоционалдық мақсаты: күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету

Топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп сана бағалау жүргізілген әңгімс түрі : кумулятивтік әңгіме

Топтық талқылауды таспаға жазып алу іс-әрекетті зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады: қадағалау

Тұлғаның  ақыл-ойын қалыптастыру әдістері. Этикалық тақырыптағы әңгіме, түсіндіру, эстетикалық сұқбат, пікірталастар, үлгі-өнеге

Тұлғаның  өмір жолында өзін - өзі дамытуына, мүмкіншілктеріне жете  білуіне бағытталған тұтас процесс: білім беру

Тұлғаның ақыл-ойын қдлыптастыру әдістері: этика такырыбындағы әңгіме, түсіндіру, этикалық сұқбат, пікірталастар, үлгі-өнеге

Тұлғаның біліктілік дәрежесін анықтау мақсатында бағалау. уәж түріндегі кері байланыс

Тұлғаның білім алуында ақыл - ой үдерістеріне мән беретін оқу тәсілі: танымдық тәсіл

Тұлғаның өмір жолында өзін-өзі дамытуына, мүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс. : білім беру

Тұлғаның іс-әрекет, қылықтары ортамен өзара байланысқа түскендегісан алуан жауап түрінде көрінеді деген тұжырымға негізделген модель. : түрткі-реакция

Ұжымдық танымдық іс - әрекет формасына кірмейді: оқушының сабақтағы жауабы

Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету арасындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие әңгіме түрі: зерттеушілік әңгіме

Ұзақ мерзімді   жадыда тәжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын компонент. : эпизодтық

Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын компонента көрсетіңіз: эпизодты

Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын компонент: эпизодты

Факультатив: оқытудың қосымша формасы

Цифрлық технологияларды қолданып,ақпаратты жүйелеу,орналасқан жерін анықтау қабілеті. :цифрлық сауаттылық

Ч.Бронсонның зерттеуіне сәйкес, мектеп жасына дейінгі балалар мен балабақшадағы балалардың танымдық дамуы туралы шешім. : ерікті түрде іштей өзін-өзі реттей алады.

Шығармашылық ізденістің басы, сабақты әсерлі өткізудің құралы: сабақтың жоспары 

Іс – әрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі. : оқушының оқу тәжірибесін жақсартады

Іс - әрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы: рәсімдік

Іс - әрекетті зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс: сабақты зерттеу

Іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу үдерісіндегі төртінші қадам: қайта бастау (жаңа жетілдірілген сұрақтар)

Іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу үдерісіндегі үшінші қадам.: тәжірибенің мәнін түсіну (деректер мен талдау)

Іс-әрекеттегі зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс: сабақты зерттеу

Іс-әрекеттегі зерттеу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі: оқушының оқу тәжірибесін жақсартады

Іс-әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны. міндеттеме алу 

Іс-әрекеттер арқылы дамитын білімді сақтау жадысы. : рәсімдік

Іс-әрекеттерді қалай орындау керек екені жөнінде білімдер сақталатын жады түрі: : рәсімдік

Іс-әрекетті зерттеу тәсіліндегі басты үрдіс. : сабақты зерттеу

Экологиялық тәрбиенің мақсаты: экологиялық мәдениетті қалыптастыру

Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады: оқу пәндері

Эстетикалық тәрбиенің құралдары: әдебиет, өнер

Эстетикалық тәрбиенің мақсаты. еңбекке, қоғамдық іске, табиғатқа, өнерге, өз қылығына деген қатынасты таныту

Эстетикалық тәрбиенің міндеттері. : оқушылардың әсемдікті тануға орайласқан санасын, қасиетін, бағалау, эстетикалық қатынастарын ашу. 

Эстетикалық ұғым, пайымдау тәрбиенің қай саласы: эстетикалық 

Этикалық әңгіме: оқушылардың бойындағы белгілі қасиеттерді тәрбиелеу жоспарлы түрде өткізіледі

 

 

                                          


5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.