Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 6-нұсқа

Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 6-нұсқа

21 авг 2023, 12:49
1 258
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

1

Қатты заттың сұйық фазаны айналып өтіп, бірден газ күйге өту процесі

сублимация

2

Химиялық элемент

Электор бейтарап бөлшек

3

«Электронның құлап түсу» ережесі орындалатын элемент

Хром

4

Өршіткі қатысында жүретін реакциялар

Каталитикалық

5

Құрамында аскорбин қышқылы бар жеміс

Алма,алмұрт

6

Сілтілік орта көрсететін тұз ерітіндісі

СН3СООNа

7

Қышқ ортада лакмус және метилоранж түсі

Қызыл,қызғылт

8

«Сатпаевит» минералының негізгі құрамы

Ванадий

9

Тез тотығатын металл

Натрий

10

Молекула саны Авогадро санына тең бөлшек

22.4 дм3 Аммиак газы

11

Экзотермиялық реакция

NO+O2=NO2-^H

12

Суда ең жақсы еритін қосылыс

Аммиак

13

ІІІ период элементтерінің иондану энергиясы

Солдан оңға артады

14

Ковалентті байланыстың қасиеті

Байланыстың еселігі

15

Құрамына көміртек кіретін минералдар

Магнезит,калцит, доломит

16

Қосылыстың эмпирикалық формуласы

СН2

17

Көксағызды 30-50% күкірт қосқанда түзілетін қатты, иілмейтін материал

Эбонит

18

Көлемі 12л алкенді жағуға     450дм3 қ.ж ауа жұмсалды. Алкеннің молекулалық формуласы

С5Н10

19

Массасы 200г 9.2% этил спиртінің ерітіндісін алу қажетті 20% қоспасы бар крахмал массасы

 

20

Гесс заңының 3-салдарына сүйенуге болады

Жай заттан алуға болмайтын кезде

21

Темпер.кофф 4тең, темп 150-200градусқа көтергенде реак жылдамдығының өзгерісі

1024

22

 

Ғе+МnO4+H2O=Fe+МnO2+OH

МnO4+H2O+3е=МnO2+4OH

23

2Cor+O2=CO2 0.15-0.12 мол болса, уақыт өте 0.04 мол болды. Хим тепе теңдік ығысу бағыты

Оңға

 

24

Функционалдық талдауға тән

Орган кос сандык курамын аныктайды

25

Барлық галогендерді қосылыстарынан ығыстыра алатын галоген

Ғ фтор

26

Трет-бутилхлорид пен КОН арасындағы нклеофилді орынбасу механизмі кезінде нуклеофилдің рөлін атқарушы

ОН

27

Ароматты спирт

Бензил спирті

28

Бензол молекуласында

12g,делокализ П электрон бұлт бар

29

Изопропилбутираттың қысқартылған құрылымдық формуласы

CH3(CH2)2COOCH(CH3)2

30

Глицин мен анилиннің қоспасын бром суымен өңдегенде  ақ тұнба түзілді. Бастапқы қоспа құрамындағы аминнің массасы

2.79 г

31

184г этил спиртін алу үшін жұмсалатын глюкозаның массасы мен түзілген СО2 көлемі

360 жане 89.6

32

Политетрафторэтиленнің техникалық атауы

Тефлон

33

Бром суын түссіздендіретін полимер

полидивинил

34

Азот молекуласының байланыс еселігі

3

35

0.001М тұз қышқ ерітіндісінің рН мәні

3

36

Буферлі жүйе болатын қатар

СН3СООН/СН3СООК

37

Ісікке қарсы препараттардың әсерін күшейтеді

Күкірт

38

«Дендример» сөзінің мағынасы

Жоғ темп зат синтездеу

39

Фотохимиялық тұмшаның п.б себебі

Автокөлік жанармайын жану өнімдерін тотықтыру

40

Жаһандық жылыну құбылысын тудыратын негізгі газ

СО2

41

Мысты оттекте қатты қыздырғанда

Баяу тотығады, жанбайды

42

Фениламинның толық жану реак теңд реагенттер мен өнімдердің коэф саны

43. 40. 35

43

Құрамында темір кездесетін тағам түрі және атқаратын қызметі

Ет.  О2 тасымалдаушы

44

Нәруыздардың құрамында болатын аминқышқылдарының негізгі функц топтары

Карбоксил, амин

45

Тек қана тотығу дәрежелері өзгере жүретін реакц типтері

Орынбасу,дисмутация, конмутация,қосылу

46

Доломит, магнезит қосылыстарының хим формулалары

CaCO3*МgCO3/МgCO3

47

СаҒ2 қосылысының атаулары

Флюорит,балқығыш шпат

48

Иіс газымен қан жүйесінде карбоксигемоглабин кешенін түзуге қатысатын реактив

Дезоксигемоглабин, оксигемоглабин

49

Гипоксияның пайда болуы

Оттегі жетіспеуі, дезоксигемоглобин кемуі

50

Галваникалык элемент/ Суретте көрсетілген құрылғы атауы

Тұз көпіршесі

51

Галваникалық элементтің сызбасы

Анод/анодтағы ерітінді/катодтағы ерітінді/катод

52

Электродтардағы реакция АgNO3+Cu=Cu(NO3)2+Ag болса, галв элем аноды

Си/ Cu(NO3)2\\АgNO3/Ag

53

+0.34В /+0.80В     ЭҚК мәні

+0.46В

54

Аммиактың сұйылтылған 3-10%ерітіндісі

Мүсәтір спирті

55

Аммиактың сұйық күйге өту температурасы

-33.4

56

Массасы 17г аммиак термиялық айырылғанда түзілген сутегінің көлемі

33.6

Химия -3

Химия -4

1

Сұйық күйде кездесетін заттардың молекулаларына тән

Молекулалары қозғалғыш

2

Сутегі жай зат ретінде сипатталады

Сутек тұрақты І валентті

3

Қатты күйде болатын заттардың молекулалары

Молекулалары бір біріне жақын

4

Сүзу әдісі негізделген

Суда еритін, ерімейтін қоспа бөлу

5

Алтын сақинадағы 583 санының мағынасы

10000г 583г алтын бар

6

Атом массасы 3тең Н изотобының құрамындағы нейтрон саны

2

7

МgCO3=МgO+CO      ^H)0

К т-т =/СО2/

8

Өршіткі уы өршіткіге әсер етеді

Өршіткінің белсенділігі төмендейді

9

Жезді НСІ өңдегенде 4.48л к.ж газ бөлінді, жез құрамындағы мырыш массасы

13

10

Сілтілік ортада фенолфталейн мен лакмус түсі

Таңқурай, көк

11

Платинадан жасалған өршіткілер үшін өршіткі уы болып табылады

А, сынап,қорғасын

12

Қазақстандағы алтынның кен орындары саны

224

13

Zn+2 ионының электрондық конфигурациясы

4S0 3d10

14

500 Cu пен Znқұйманы НСІ өңдегенде 112л газ бөлінді. Түзілген  Zn массасы

325

15

186 г фосфор жануына қажет отектің зат мөлшері

7.5

16

Жылыжай эффектісін тудыратын негізгі газ

СО2

17

СО2 газ сіңіріліп ,О2 бөлетін үрдіс

Фотосинтез

18

Фотосинтез кезінде 360г глюкоза т8з3луге ж9мсалатын СО2 газының көлемі

268.8

19

Р.Гиллеспи әдісі б\ша молекулалақ геометриясы болатын қосылыс

ХеҒ2

20

Көлемі 200 мл суда 12.8 г кукіртті газ ерітілді. Еріген заттың массалық үлесі

6.02

21

Сызықтық құрылымды С аллотропиясы

Карбин

22

NaOHне  Fe(IIтұзын қосқанда түзілген тұнбаның түсі

жасыл

23

Фенолды нитрлегенде түзілетін пикрин қышқ молекулалық массасы

229

24

Алкинді гидратациялау кезінде улы сынаптың түзілуін болдырмауда А.Шәріпқанов жасаған ұсыныс

Ғе(ІІІ) тұздары қатысында жүргізу

25

Жоғары қысымда полиэтиленді өндіру үшін қажетті пероксидтер қоспасы

Бензоил, лаурил

26

230 г этил спиртін алу үшін қажет глюкозаның массасы

450

27

2С2Н5ОН=Н2С=СН-СН=СН2+Н2+2Н2О реак багыты

+43.132 кДж тура багытта жүрмейді

28

Реак темп коэффициенті g=3. Реак жылд 81 есе өсу үшін қажет температура

40 С

29

Динамикалык тепе-тендік орындалады

3

30

Молекулалық талдауға тән

Қоспа мен матерериалдың сандық құрамын анықтайды

31

10 мл 0.1025М NaOH 0/0991М  HCLның жұмсалатын көлемі

10.34

32

Тез буланады,денені қатты суытады,анестезия үшін қолданылады

этилхлорид

33

Нитрлену реак фенолдың атқаратын қызметі

Нуклеофилді бөлшек

34

Ароматты к\с алудың дегидроциклдену реакциясы

С8Н16=С8Н10+Н2

35

Метилбензол құрамындағы С массалық үлесі

91.3

36

Массасы 30.5г нитробензолды Нпен тотықсыздандырудағы өнім массасы

23.06

37

300г сахароза гидролиздегенде 270г моносахарид коспасы түзілді.Сахароза құрамындағы қоспаның массалық үлесі

14.5

38

Поликонденсациялану реак арқылы түзілетін зат

Нәруыз

39

Күйе бөліп жанатын к\с

Бензол

40

200г 20% (SO3)олеум алуда 96% Н2SO4 қосуға қажет SO3 массасы

64.2

41

рН=3 болатын ерітіндінің ОН- ионының концентрациясы

10-1

42

Лъюис теориясы бойынша кышкыл

е жұбын қабылдайтын зат

43

C9H13NO3 формуласына тән

Адреналин

44

Алтынның сфералық нанобөлшектерінің радиусы 1.5нм. Аи атом радиусы 0.15нм. Наноқұрылымдағы алтынның саны

1000

45

«Жасыл химия:теория және тәжірибе» атты кітабында жасыл химияның 12 принципін жасаған ғалымдар

П.Анастас : Дж.Уорнер

46

С+ О2 артық мөлшерімен әрекеттескенде түзіледі

СО2,көмірқыш газы, көміртек диоксиді

47

Ауа құрамындағы оттектің көлемдік және массалық үлестері

20.93       23.10

48

Адам ағзасындағы жасуша аралық сұйықтықты реттейтін макроэлемент

Натрий, хлор, магний

49

Микроэлементтер ұлпаларға біркелкі таралмаған, олар көп жағдайда белгілі бір ұлпалар мен мүшелерде кездеседі.Қалқанша безінде жинақталған микроэлемент

Иод

50

Са +HCLжәне Fe+Cl арасындағы реак теңескенен кейінгі түзілген күрделі заттар алдындағы коэффициенттер

1   :      2

51

Орынбасу рекциялары

СН4+Сl2=

Na+H2O=

C6H6+Cl2=

52

конц H2SO4 мен қ.ж да енжарланатын (әрекеттеспейтін) металдар

Ғе, Си

53

Барий қосылыстары

Барит, витерит

54

Қышқылдық оксидтер

SO3/ CrO3/ CO2

55

Натрий гексагидроалюминатын күшті қышқылдың артық мөлшерінде қыздырғанда түзілген өнімдер

Al(OH)3 / H2O/     NaOH

56

Электролиз . Мырыш сулъфаты электролизденгенде катодта түзіледі

Zn/.  H2

57

Электролиз кезінде Pb.  Ag Fe иондары бар тұз ерітінділерінен металдардың бөлініп шығу реті

Ag.  Pb. Fe

58

KCaМgNaHg металдарының ерітінділерінің біреуінен тұрақты тоқ өткенде катодта металл бөлінеді

HgCl2

59

AgNOерітіндісі электролизденгенде анодта 5.6л қ.ж газ бөлінді, катодта бөлінген металдың массасы

108.00

60

ZnCl2электр катодта 68.25г Zn  анодта 28.22л к.ж газ бөлінді.Бөлінген газдың шығымы 90%болса, Zn теориямен салыстырғандағы шығымы қанша

75

61

Мәрмәр, бор, әктастың жалпы атауы

Калъций карбонаты

62

СаСО3ның судағы ерігіштігі

Ерімейді

63

Массасы 162г СаНСО3 алу үшін әкті сумен әрекеттесетін СО2 көлемі қ.ж

22.4

64

Массасы 2.76г сакарды сөндірілген әк ерітіндісімен өңдегенде жұмсалған әкті судың массасы

1.48 г

  

Химия-2

1

Сұйықтықтың газ тәрізді күйге өту процесі

булану

2

Көмір қышқыл газының бір молекласының массасы

7,31*10 -23 

3

Оттек химиялық элемент ретінде сипатталады

балықтар судағы еріген оттегімен тыныс алады

4

Физикалық қасиеттері тұрақты заттар

таза заттар

5

Қозғалғыш, пішінін сақтамайтын молекулалардың агрегаттық күйінің өзгерісі     

сұйық

6

1911 жылы атомның ортасында оң зарядталған ядросы бар екенін тәжірибе жүзінде дәлелдеген ғалым

Резерфорд

7

Заттың құрамы мен қасиеттері сақталатын ұсақ бөлшектері 

молекула

8

КОН сілтісінің атауы 

калий гидроксиді

9

Бейтарап ортада фенолфталеин мен лакмус түсі 

түссіз, күлгін

10

Әмбебап индикатордың бейтарап ортада көрсетедін сан мәні 

рН =7

11

Гомогенді реакция жылдамдығын есептеу формуласы

 

12

Қышқыл және сілті ерітінділерін индикатордың түс өзгерісі арқылы анықтайды. Индикатор сөзінің қазақша мағынасы 

көрсеткіш

13

Массасы 142*10-24 болатын элементтің 85 және 87 нуклидтерінің ауыр изотопының жеңіліне қатынасы 

1,3

14

Құрамында темірдің мөлшері көп болатын кен 

магнетит

15

Аргон атомының соңғы электроны орналасқан энергетикалық деңгейше 

16

20г мырыш сумен реакцияға түскенде түзілген сутегі көлемі 

6,89л

17

15 моль судағы молекула саны 

90,3*1023

18

Графиктегі химиялық реакция типі

 

19

Құрамында 10% қоспасы бар антроцитті жаққанда 2,688дм3СО2бөлінді антроциттің массасы

 

20

Мыс (ІІ) оксидінен 128г мыс алу үшін жұмсалатын сутегі газының көлемі 

44,8

21

Бейметалдық қасиеті артатын қатар 

Li – Al – C – Cl

22

Күкірттің периодтық жүйедегі орны 

3 период 6 А топша

23

СО оксидінің типі 

тұз түзбейтін

24

Көміртектің аморфты түр өзгерісі 

күйе

25

Жалынды қызыл кірпіш түске бояйтын тұз

CaCl2

26

C2H2Clқосылысының барлық изомерлерінің саны (кеңістік изомер есепке алынбасын)

2

27

250л пропан жану үшін қажетті оттегінің көлемі 

1250л

28

Жанған затты сумен сөндіруге болмайтын жағдайда қолданылады 

хлороформ, тетрахлорметан

29

222,5г стеорин қышқылының триглицеридіне натрий сілтісін қосқанда түзілген глицерин массасы (г) 

23г

30

Гесс заңының бірінші салдары 

реакция энтальпиясы өнім мен реагенттердің түзілу энтальпияларының айырмасына тең

31

2SO2+O2=SOкүкірт (4) оксидінің концентрациясын 3 есе карттырғанда реакция жылдамдығы  

9 есе

32

16г аммоний нитратын алу үшін қажетті аммиактың көлемі мен массасы 

3,4г;   4,48л

33

Cu + HNO3 (сұй) =Cu(NO3)2 +NO + H2O реакциядағы тотықтырғыш алдындағы коэффициент 

8

34

Зат құрамындағы химиялық элементтерді және олардың сандық құрамын анықтау әдісі 

Элементтік талдау

35

Бүлдіргіш деген мағына беретін галоген 

фтор

36

224л бром этан алу үшін жұмсалатын этил спиртінің массасы 

460г

37

Галоген алкандардан полярлы еріткіш қатысында гидротациялау арқылы біріншілік спирт алу механизмі 

SN2

38

Зилинский мұнай құрамындағы заттар бензол алуға болатынын дәлелдеді 

циклогексаннан

39

Сынап тұздары қатысында ацетиленге судың қосылуы нәтижесінде түзіледі

этаналь

40

Негіздік қасиеті жоғары қосылыс 

триметиламин

41

Ең тәтті көмірсу 

фруктоза

42

Массасы 135600 ге тең капронның полимерлену дәрежесі        

1200    NH (CH2)5CO капрон

43

Броммен ақ тұнба және темір (ІІІ) хлоридімен күлгін түс беретін зат

фенол    Br2 + C6H5OH =2.4.6 трибром фенол (C6H2Br3OH) +HBr

 

44

Карбамид құрамындағы азоттың массалық үлесі  

46,6  CH4N2O

45

10л ерітінді құрамында 0,04г натрий гидроксиді бар. Ерітіндінің рН мәні     

10

46

2,3г натрий түйірін суға салғанда бөлінген сілтінің массасы және зат мөлшері    

4г; 0,1моль

47

АБС полимерінің мономерлері 

акрилонитрил, бутадиен, стирол

48

Химияның алдын онкология, ЖИТС, инсульт, инфаркт және т.б. сырқаттарға қарсы мәселелерді шешудің маңызды аспектілеріне жатпайды 

металдық әрекеттесу

49

Атмосфераны ластағыш заттар бөлінеді 

химиялық және техногенді

50

Тыныс алу жолдарының тітіркенуіне әкелетиін түтін мен тұманның қоспасы 

тұмша

51

Қатты отын түрлері 

ағаш, шымтезек, көмір, тас көмір

52

Іс жүзінде сұйық отынға жатады 

керосин, мазут

53

Нуклейн қышқылдарын құраушы көмірсулар 

дезоксирибоза, рибоза

54

Кальций кездесін тағам түрі және атқаратын қызметі 

апельсин шырыны, жүрек қызметін жақсартады

55

N2(g)+3H2(g) = 2NH3(g) (Ғе кат қатысында)реакциясының типтері 

молекулалық, гомогенді

56

Магний гидрокиді мен күкірт қышқылы арасындағы реакцияның типі және теңескеннен кейінгі барлық коэффициенттер қосындысы  

алмасу, 5

57

Берилий оксидің оксиді мен сипаттамалары 

екідайлы, ерімейді

58

ІІА топ элменттернің ядро зарядтары артқан сайын 

тотықсыздандырғыш қабілеттері артады, иондану энергиясы кемиді, атом радиусы артады

59

Мыс қосылыстары көрсететін тотығу дәрежелері 

+2, +1

60

Сыртқы валенттік электрондық конфигурациясы nd10 nsболатын, электр тогын жақсы өткізетін металдар 

күміс, мыс, алтын

61

(Контекст спирт) сұйық күйде болатын спирт құрамындағы көміртек атом саны 

15

62

Спирттердің функ тобы 

гидроксотоп (ОН)

63

Массасы 115г этил спирті жану үшін жұмсалатын оттегі газының көлемі (л) 

168л

64

Этанол (С2Н5ОН) құрамындағы көміртек тің массалық үлесі 

52,1

65

Массасы 720г глюкозадан спирттік ашу арқылы түзілетін этанолдың массасы және СО2-ның (қ.ж) көлемі 

368г, 179,2л  С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2

66

(Химиялық кинетика контекст) А затының концентрациясы 10с – та 10,9 моль/л ден 0,65 мол/л ге өзгерсе реакцияның орташа жылдамдығы 

0,025 моль/л

67

Мына N2H4 = N2 + 2H2 (г) жүйеде қысым 3 есе артқанда кері бағытта жүретін реакцияның жылдамдығының өзгеруі 

27 есе артады

68

Температуданы 600С көтергенде реакция жылдамдығы 64 есе артты реакцияның температуралық коэффициенті 

2

69

Аммиакты синтездеу реакциясында азоттың концентрациясы 8 есе, сутектің концентрациясы 3 есе өссе тура реакцияның жылдамдығының өзгеруі  

3 есе

70

 

 

 

Химия -5

1

Заттың сұйық күйден қатты күйге көшу процесі

Кристалдану

2

Газ түрінде кездесетін заттардың молкулаларына тән 

Молекула пішіні болмайды

3

Массасы 16r галитті суда ерітіп,буландырып,қайта кристалдағанда 15.5r NaCl алынды. Ас тұзындағы қоспаның массалық үлесі

3.125

4

Ағаш үгінділерімен су араласқан қоспаны бір бірінен бөліп алынады

Сүзу әдісі

5

Техникада люминесцентті лампаларды пайд заттың күйі қандай

Плазмалық

6

График б\ша элементтің орташа атомдық массасы

14.0067

7

Изотоптар коспасындагы 63/29 : 69.1%  - 65/29 болса,Си о.а.м

63.618

8

МgCO3= МgO+CO2   ^H     0 рек тепе теңдік константасының өрнегі

К т-т=(СО2)

9

Сұйылтылған қышқыл ерітіндісінен сутегін ығыстыра алатын реакц типі

Молекулааралық тот.тотықс

10

Өсімдіктер мен жануар дүниесіндегі күрделі реакц жүзеге асуында әсер ететін өршіткі

Ферменттер

11

«Күлдіргіш газ» молекуласындағы азоттың валенттілігі N2O

І

12

Өте қатты,желдің әсерінен тұрақты,оңай тегістелетін минерал

гранит

13

Мыс негізіндегі құйма мелъхиордың құрамы

50%--50% Си/Ni

14

Құрамында 96г оттегі бар күкірт ангидридінің массасы

160

15

Оксид түзбейтін элемент

Фтор

16

Метан газы жанғанда 89.6л CO2 бөлінсе,жұмсалған оттек газының көлемі

179.2

17

Өнеркәсіпте сутекті алу реакциясы

СН4 конверциялану реакц

18

Электронтартқыштық қасиет жоғары элемент

Литий

19

Элементтердің ЭТ б/ша дұрыс айтылған тұжырым

Период/солдан оңға өседі

20

Қышқылдық оксидтер

Диоксид,

дифосфор пентаоксид, күкірт триоксиді

21

Жалыны қызыл кірпіш түс беретін катион

Калъций катионы

22

Фенолды нитрлегенде түзілетін пикрин қышқ молекулалық массасы

229

23

20% коспа. 12г карбидті гидролиздегенде (20%), гидратациялаған шығымы     80% болса, түзілген алъдегидтің массасы

1.056

24

Метан мен хлор арасындағы реакцияның соңғы өнімі

Төртхлорметан

25

Сілтілік металмен толық әрекеттескенде сутегін көп бөлетін қосылыс

Сорбит

26

Энтропияның мәні артатын үрдіс

О2к = О2 г

27

Катализатор қатысында жүретін хим реакцияның графигі

Жоғарыға бағытталған

28

Қысымды арттырғанда хим тепе теңдік оң ығысатын реакция

Аммиак түзілетін

29

Заттың молекулалық құрылысын анықтайтын әдіске жатпайды

Хроматография

30

Фтормен тікелей әрекеттесетін зат

Азот

31

Пропеннің хлорсутекпен әрекеттесуінен түзіледі

2-хлорпропан

32

Реак нәтижесінде 5.6л сутегі бөлінсе қ.ж этанолмен әрекеттесетін натрий массасы

11.5

33

Бензолды жарық қатысында галогендегенде түзілетін өнім

Гексахлоран

34

Этил спирті дегидратацияға түсуі кезінде бөлінген этилен көлемі 3.73л к.ж болса, реакцияға түскен  спирттің массасы

7.65

35

Массасы 1.18г амин жану өнімін сілтінің конц ерітіндісі арқылы өткізгенде қалған газдың көлемі 224мл қ.ж болды. Қаныққан бірнегізді екіншілік аминнің атауы

Метилэтиламин

36

Ферменттер жұмысына және жасушадағы басты энергия көзі болып табылатын гликогеннің жиналуына қатысады

Калий

37

Тармақталған құрылысты полимер

Полиэтилен

38

Гетеробифункционалдық тобы бар орган қосылыс

Глицин

39

Аммиактың жануы кезінде оттегі алдына қойылатын коэффициент

5

40

490г 10% азот қышқ еріт. бейтараптауға қажет магний гидроксидінің массасы

22.5

41

Аррениус Оствалъд теориясы б/ша қышқыл

Н береді

42

Ацетилсалицил қышқ құрамында С массалық үлесі

60%

43

Биополимерге жатады

полисахарид

44

СО2 молкуласындағы С гибридтену типі

Sp

45

Озон қабатын бұзатын зат

Фторхлоркөміртек

46

Балауыз шамды стакан ішінде жаққанда

 

47

Көміртек монооксидін алу жолдары

С+О2=      С+Н2О=  С+СО2=

48

Магний кездесетін тағам түрін және атқаратын қызметі

Теңіз өнім,бұлшықет босаң

49

Натрий кездесетін тағам түрін және атқаратын қызметі

Ас тұзы,сұйық мөлшер рет

50

Глюкоза құрамындағы элементтер массалық үлесі

53.3 /     40  /  6.7

51

Фотосинтез процесі кезінде 132г СО2 газынан түзілген газ, оның массасы

96 оттегі

52

Балқу температурасы ең жоғары ІІА топша элементі

Берилий

53

CaSO4*2H2O атауы

Гипс, ғаныш

54

d-элементтерінің гидроксидтері

H2CrO4   H2FeO4      HМnO4

55

«Электрондардың құлап түсуі» заңдылығы орындалатын металдар

Хром, мыс

56

Шойын құрамында болатын көміртек мөлшері

2

57

Шойын өндірудің шикізаты

Темір кені

58

Гематит құрамындағы темірдің үлесі

77.8

59

Темірлің кені магнетит құрамындағы темірдің үлесі

72.4

60

Темір кеніндегі темірІІІ оксидінің массалық үлесі 80%. Бір машинаға 1.2г метал жумсалса 9.4г кеннен жасауга автомобилъдердің саны

44

61

Лъюис негіздері

Нуклеофилъ

62

Лъюис қышқылдары

Электрофилъ

63

Лъюис негізі болатын зат

Бензол

64

Лъюис қышқылына жататын зат

Темір ІІІ хлориді

65

Ғе2+ + МnO4+H+=Fe3++ Мn2++H2O б/ша реагенттегі Лъюис негізі

H2O

 

Химия-1

1

Ең қиын балқитын зат

Волъфрам

2

Заттардың негізгі қасиетін сақтайды

Молекула

3

Ыдысқа құйылған судың уақыт өте агрегаттық күйінің өзгерісі

Булану

4

Газдың сұйыққа өту процесі

Конденсация

5

Кристалдану үрдісі орындалатын сызба графигіндегі кезең

2

6

Заттарды жай заттарға жіктеу арқылы олардың құрамын анықтау әдісі

Анализ

7

Ең жылдам жүретін хим реакция

Сутектің жануы

8

Әк еріт қабырға әктегенде, нәтижесінде түзіледі

Калъций карбонаты

9

Құрамында қоспасы бар темір үлгісін НСІ еріткенде түзілген газдың көлемі қ.ж

2.912дм 3

10

Na2COқосылысындағы фенолфталеин индикаторының түсі

Таңқурай

11

Бұл металл 99% Мұғалжар тауында орналасқан. Жоғары темп балқиды

Хром

12

Кеңістіктегі электрон болу ықтималдығы ең жоғары бөлігі

Орбиталъ

13

Массасы 200г 20% СиSO4 ерт электролиздегенде катодта түз зат массасы

16

14

Массасы 12.8г күкіртті газдағы атомдардың жалпы саны 

36.12*10*22

15

Суды ығыстыру әдісімен жинайтын газ

Сутек

16

Хлор атомының хим байланысқа жұмсалатын электрон саны

1

17

Қышқыл түзуші элементтің валенттілігі IV тең қосылыс

H2SO3

18

Ағаш көмірдің беттік ауданына сіңірілетін зат атауы

Адсорбат

19

Ғе2+ ионын анықтайтын реактив

Сілті ерітіндісі

20

Карбон қышқылдарының функционалдық тобы

Карбоксил тобы

21

13.44л пропеннің зат мөлшері мен массасы

0.6молъ    25.2г

22

Пропинді толық бромдағанда түзілетін заттың атауы

1.1.2.2-тетрабромпропан

23

Этенол спиртi формуласы

H2C=CH-OH

24

Азот пен сутек байланыстың үзілу энергиясының мәні

391кДж

25

Температураны 150-200 көтергенде g=3тен болса реакция жылдамдығы өзгереді

243 есе артады

26

Химиялық тепе теңдікке қысым әсер етпейді

H2r+I2r=2HIr

27

КСІ сулы ерітіндісін электролиздегенде анодта бөлінеді

СІ2

28

Хроматография әдісін ашқан ғалым

М.Цвет

29

KClO3=Cl2 =? Ыстық сілті ерітінді қатысында

NaClO3+NaCl+H2O

30

Элиминдену реакциясы Емеханизммен оңай жүретін галогеналкан

Н-бутилхлорид

31

Dауа салыстырғанда тығыздығы 1.59 болатын спирттің 23г жағуға жұмсалатын оттектің көлемі 

33.6

32

Бензол мен хлор арасындағы күн сәулесі әсерінен түзілетін зат және қосып алғандағы хлордың атом саны

Гексахлоран, 6 атом

33

Пропинді сынап ІІ тұздары қатысында гидратациялағанда түзілетін аралық өнім

Пропен-1-ол-2

34

Зинин реак арқылы массасы  372г анилин алынса, бөлінген судың массасы 

132.4г

35

Құрамында 20% крахмалы бар 20.25кг картоптан алынатын 20%спирт ерт массасы

11.5кг

36

Политетрафторэтилен 

Тефлон

37

Фенолмен әрекеттесетін, бірақ бензил спиртімен әрекеттеспейтін зат

Күйдіргіш натр

38

48г Си сулъфиді тотыққанда п.б металл оксидінің массасы

40г

39

Протондық теория б/ша СО3+Н2О=НСО3+ОН қосарланған негіз

ОН

40

Бренстед Лоури теориясы б/ша қышқыл

N2H5+

41

19.5г бензолдан түзілетін ацетилсалицил қышқылының массасы

45

42

Аспириннің химиялық атауы

Ацетилсалицил қышқылы

43

Экобензиндегі Е10 таңбасының мағынасы

10%этанол бар

44

Тұрақсыз,желсіз ауа райында ...п.б

Фотохимиялық тұмша

45

Фосфордың оттекте жану белгісі

Ақ түсті түтін, көз қаратпайтын жалын

46

Тірі табиғатта кең тараған элементтер

О,Н,С

47

Фотосинтез процесі арқылы 13.2г СО2 жұтылса,түзілетін  О2 көлемі, атом саны

6.72л      36.12*10*22

48

Құрамында 25% СН4 бар СН4+Н2 қоспасының орташа мол массасы, сутек  б/ша салыстырмалы тығыздығы

5.5г/м    Д=2.75

49

Массасы 23.5г ВеҒ2 магний қосылғанда түзілетін Ве массасы, зат мөлшері 

4.5г   /   0.5 молъ

50

250г 20% Си сулъфатына 16г магний қосқанда тұнбадағы металдар массасы,үлесі

8.5г  /20г /  15.79%

51

Құрамында 40% CuFe CrCu қоспаға күкірт қышқ  8/96г газ, НСІ 15.68 газ

38.4г      28г   10.4г

52

ЭДТ контекст. Әлсіз электролиттің дисс дәрежесі артады

Ерітіндіні сұйылтқанда

53

Әлсіз электролит

Көмір қышқылы

54

Концентрациясы 0.3 КОН 0.5молъ иондар бар. Диссоц дәрежесі

83.3%

55

2л ерт 12г сірке қышқ бар.Д дәр 3%, ерітіндідегі иондар молъдік концентрациясы

0.006

56

ЭДдәр 80% болса, ерт иондар саны 60 болса, ыдырамаған электролит молек саны

12

57

Ков. Байланыс. Гетеролиттік үзілу кезінде түзіледі

Иондар

58

Гетеролиттік үзілу кезінде электрон жұбы бар бөлшек... болады

Нуклеофилъ

59

Электрофилъді бөлшек

аммиак

60

Гетеролиттік үзілуге бейім қосылыс

Н

61

2-метилпропанды галогендегенде радикалды механизмдегі шығымы жоғары өнім

2-хлор-2метилпропан

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.