Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 4-нұсқа

Химия ПББ тест сұрaқ-жaуaп 4-нұсқа

21 авг 2023, 12:32
359
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
  1. Массасы 27.907●10-23г темірдегі атомдар саны:3
  2. Құрамындағы бөлшектер микроскоп арқылы көрінбейтін қоспа:гомогенді,біртекті
  3. Реттік нөмірі 18 элементтің электрондары орналасқан энергетикалық деңгейлер саны:3
  4. Магнийдіңң сұйылтылған азот қышқылымен әрекеттесу теңдеуіндегі түзілетін тұздың алдына қойылатын коэффициент:3
  5. Сұйық отын бензин
  6. Молекуласында донорлы-акцепторлы және иондық байланыс бар қосылыс:NH4R
  7. 640 г мыс ІІ оксидімен күкіртқышқылы әрекетінен түзілетін мыс сульфатының массасы:1280
  8. Жалыны сары түс беретін катион:Na+
  9. Карбон қышқылдарының функционалдық тобы: карбоксил
  10. 20% қоспасы бар 12г карбидті гидролиздегенде түзілген көмірсутекті шығын 20% гиддратациялағанда шығымы 80% болса,түзілген альдегидтің массасы (г)
  11. 23г этил спиртімен хлорсутектің қосылуынан түзілген хлорэтан массасы (г):32.25
  12. 2N2Oг-N2O4с қысымды төмендету берілген жүйеге әсері:Температура
  13. Осы Fe2+ +MnO4- +H2O-Fe2+ + MnO2 +OH+ қысқартылған иондық теңдеудің жартылай тотықсыздану процесінің өрнегі
  14. Элиминдену реакциясы Е2 механизмімен оңай жүретін галогеналкан: біріншілік галогеналкандарда оңай жүзеге асады
  15. Буының ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1,59 болатын спирттің әіг жағуға жұмсалатын оттектің көлемі:33.6
  16. Буының ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1.59 болатын спирттің  23г жағуға жұмсалатын оттектің көлемі:33.6
  17. Ацетиленді тримерлеп 780г бензол алынды.Териялық мүмкіндігінен салыстырғандағы шығым 80% құраса, реакцияға түскен ацетилен көлемі:840
  18. Күміс айна реакциясына қатысады?(глюкоза),құмырсқа қышқылы,күміс оксиді
  19. Массасы 1.18г аминнің жану өнімдерін сілтінің концентрлі ерітіндісі арқылы өткізді.Қалған газдың көлемі 224мл (к.ж)болды.Қаныққан бірнегізді аминнің екінші атауы:метилэтиламин
  20. Аммиактың катализатор қатысында тотығу реакциядағы оттектің алдына қойылатын коэффициент 5
  21. Органикалық заттардың генетикалық байланысы:

Мына С->A->C2H2->B-CH3COOH айналымдағы А және В заттары:А=CH4 , B=CH3COH

  1. Өзгерістер С->Al4C3->X->CH3OH->Y-HCOOH тізбегіндегі Х жәнеУ өнімдері;X=CH4 Y=HCHO
  2. Берілген CH3CH2CY3->A->CH3CH(OH)CH3->В ->C6H12O6   А,В қосылысы
  3. Айналымдағы CH4->CL2->X1->CH3OH-.CUO+X2->CA(OH)2->C6H12O6-C2H5OH->C2H4 тізбегіндегі түзілген X1 /X2 заттары
  4. Оң зарядталған бөлшек: катион
  5. Теріс зарядталған бөлшек:анион
  6. Натрий хлориді балқымасының электролизі кезінде катодта жүреді:натрий
  7. Натрий хлориді балқымасының электролизі кезінде анодта жүреді:хлор
  8. Mассасы 160г мыс сульфаты ерітіндісінің электролизі кезінде катодта бөлінетін мыстың массасы және анодта бөлінетін оттегінің көлемі:64г мыс, 11.2л оттек
  9. Зелинский реакциясы?CH HC  CH+CH Cакт t0 HC=CH
  10. Сынап элемент ретінде :улы
  11. Гемоглобин блатын элемент :темір
  12. СaF2 атауы: кальций фториді
  13. MgCO3/CaMg(CO3)2  атауы :доломит  және магнезит формуласы
  14. Гесс заңы 1  тұжырымдамасы: реакция өнімдері.бастапқы қосылыстар, стехиометрииялық коэффициенттер
  15. Көмірсулар.Көміртек+су
  16. Жарақаттарды зарарсыздандыру үшін массалық үлесі 70% спирт ерітіндісі әзірленді. Дайындалған ерітіндіден 20г пайдаланылса, оның құрамындағы сусыз спирттің массасы:14г
  17. Cu2+ және K+ иондарындағы протондардың жалпы саны: 48
  18. Mg2+:1s22s22p63s0 конфигурация
  19. Цинк 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
  20. Құрамында 80% метан және 20% этан бар 100 л газ қоспасы жанғанда түзілетін судың массасы:0,1928 кг ,192,8 г
  21. Табиғи суды тазартуда қолданылатын әдістер:     Дистилдеу,айдау
  22. Күрделі зат            :фосфин
  23. Тек f-элементтер орналасқан қатар           :Тербий,уран,голмий
  24. Массасы 200г фенол 6 моль азот қышқылымен әрекеттескенде 80% өнім алынды. Реакция нәтижесінде түзілген пикрин қышқылының зат мөлшері (моль) мен судың массасы (г): 1,60; 86,40
  25. Поликонденсациялану реакциясы нәтижесінде түзілетін полимерлер: Капрон Фенолформальдегид Лавсан
  26. Азот қышқылы қатысатын реакция: ксантопротеин
  27. Бірінші ыдыста 84,5г ,екіншісінде 34,5 г ,үшіншісінде 184,5г су бар. Әр ыдыстағы суда 15,5г гатрий оксидін еріткенде түзілетін ерітінділердің концентрациясы (%):20,00 /40,00/10,00
  28. Құрамында 87,8% көміртек бар алкин ауадан 2,83 есе ауыр. Осы заттың атауы және изомерлері: 3,3-диметилбутин-1  , 4-метилпентин-2  ,Гексин-3
  29. Реакция өнімінің шығымы 50% болса, 3 мол глицерин тристеаратын 240г натрий гидроксидімен гидролиздегенде түзілетін үшатомды спирттің массасы (г) мен натрий стеаратының зат мөлшері (моль) : 92,00; 3,00
  30. Уақытша кермектікті жоюда Са(НСО3)2+Na3PO4=Ca3(PO4)2+NaHCO3 процесі жүреді. Реакцияда 1 моль натрий фосфаты жұмсалғанда түзілетін тұнбаның массасы (г):155
  31. Химиялық құбылыс :сүттің ашуы
  32. Таза зат:оттегі
  33. Нархоздың құрамы:Трихлорметан,хлороформ
  34. Қатты заттың сұйық фазаны айналып өтіп, бірден газ күйге өту процесі:Сублимация
  35. Химиялық реакцияның белгісі:Газ бөлінеді
  36. Салыстырмалы атомдық массасы 37-ге тең хлор атомындағы нейтрон болады:20
  37. Ядро құрамы бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі бір элемент атомының түрөзгерісі:изотоптар
  38. Гетерогенді реакцияда қатты зат қатысқанда реакция жылдамдығына әсер ететін фактор:Жанасу беті ауданы
  39. Әмбебап индикатордың негіздік ортада көрсететін сан мәні:pH>7
  40. Аргон атомының соңғы электроны орналасқан энергетикалық деңгейше:3p
  41. Мыс негізіндегі құйма мельхиордың құрамы:50% Cu, 50% Ni
  42. H₂S, H₂SO₃ қосылыстарындағы күкірттің валенттіліктері:2, 4
  43. Реттік нөмірі 15-ке тең элементтің сыртқы қабаттағы электрондар саны:5
  44. Көміртектің амофты түр өзгерісі:Күйе
  45. Мұржа газы:СО
  46. Қыздырғанда SiO₂ әрекеттесетін зат:CaCO₃
  47. Нөмірленген бес сынауықта барий хлориді, калий гидросиді, азот қышқылы, натрий сульфаты, сода ерітінділері бар. Сода ерітіндісін анықтауға қолданылады:HCl
  48. Жалынды қызыл-кірпіш түске бояйтын тұз:CaCl₂
  49. Функционалдық талдауға тән:Органикалық қосылыстардың сандық құрамын анықтайды
  50. Калий хлориді ерітіндісін электролиздегенде, анодта 8,96 л хлор газы бөлінсе, түзілген калий гидросидінің массасы (г):44,8
  51. Молекулалық талдауға тән:Қоспалар мен материалдардың сандық құрамын анықтайды
  52. Реакцияның энтальпиясы оң болатын график:
  53. Полимерлену реакциясымен алынатын зат:Пластмасса
  54. Зелинский мұнай құрамындағы заттар бензол алуға болатынын дәлелдеді:Циклогексаннан
  55. Үйлерді, жылыжайларды, жүзу бассейндерін әйнектеуге қолданылатын «органикалық шынының» химиялық атауы:Полиметилметакрилат
  56. Азот молекуласының байланыс еселігі:3,0
  57. Льюистің қышқылы:AlCl₃
  58. [Ba(OH)₂] = 0,005 моль/л толық диссоциацияланғандағы ерітіндінің сутектік көрсеткіш (pH) мәні:12
  59. Ацетилсалицил қышқылының құрамындағы көміртектің массалық үлесі(%):60
  60. Массасы 13,7 г барий мен 4 г күкіртті араластырып қыздырған кезде артық қалған зат және оның массасы  S.0.8 гр
  61. Сынап элемент ретінде :улы
  62. Бензол арақашықтығы:0.140
  63. Ағаш жаңқасы мен темір үгінділерін бір-бірінен ажырату: магнитпен
  64. Р элементтері үшін валент электрондардың конфигурациясы  ns2np1-b
  65. Нейрон саны протон санына 1- ге артық,сыртқы қабатында р- орбиталда 1е бар элементтің жоғары оксидтік формуласы R2O3
  66. Мыстың салыстырмалы атомдық массасы 63,546 Табиғатты 63 және 65 деген изотоптары кездессе. Олардың массалық үлестернің қатынасы
  67. Қосылыстарында сутек теріс тотығу дәрежесін көрсететін қатар CaH2,AlH3
  68. Валенттік электрондары  мағынасын білдіреді:  атом ядросын қоршап тұрған ең сыртқы қабықта орналасқан электрондар
  69. Кристалдық тор түрлері атомдық молекулалық иондық
  70. Донорлы-акцепторлы және иондық байланыс бар зат жұбыNH4R 
  71. Құрамында 20 пайыз қоспасы бар 65г калий перманганатынан алынатын оттегімен толық реакцияға түсетін иіс газын алу үшін қажетті көмірдің массасы 5.27
  72. Азонды алудың зертханалық әдісі BaO2+H2SO4
  73. хлорлы қышқыл HClO2
  74. Сынауыққа жанып тұрған шырпыны жақындатқан кезінде баяу паххх деген дауыс естілсе... білдіреді тара сутегінің жиналғанын
  75. өте күшті тотықтырғыш КMnO4
  76. Н2О-Н2Ро қатарында қышқылдық тұрақсыздық қасиеттері
  77. фосфордың аллотропиялық түр өзгерістері қызыл ақ қара
  78. Преципитат СаНРО4*2Н2О
  79. сұйық шыны құрамына кіретін тұздар К2SiO3, Na2SiO3
  80. көлемі бойынша 80 пайыз метаны бар табиғи газды жаққанда түзілген өнімдерді сілті ерітіндісімен өткізгенде массасы 21,2 г артты. Табиғи газдың қ,ж көлемі
  81. мырыш әрекеттеспейді.азот, сутекпен
  82. массасы 2,4 г 11 А топ металдан хлормен әрекеттестіріп,түзілген затты алдымен суда ерітіп ерітіндіге күміс нитратының артық мөлшерін қосты  ол кезде 28,7 ірімшік тәрізді зат тұнбаға түсетін болса,белгісіз 2 валентті метал: магний
  83. белок молекуласындағы аминқышқылдар арасындағы байланыс пептидтік
  84. глицерин мен этанолды бір-бірінен ажыратуға қолданылатын реактив:  мыс2гидроксиді
  85. Спиртті суда еріткенде түзілген қоспаны бөлу әдісі:.Айдау
  86. Химиялық реакцияның белгісіне жатпайды:Мыс сымнан электр тогының өтуі.
  87. Көміртегі химиялық элемент ретінде сипатталады:
  88. Өршіткінің өршіткілік белсенділігін арттырып, ал өзі жеке дара өршіткі болмайтын заттар:.Промотор.
  89. Бейтарап ортада фенолфталеин мен лакмус түсі:.Түссіз,күлгін.
  90. Массасы 142∙10ˉ24г болатын элементтің 85 және 87 нуклидтерінің ауыр изотопының жеңіліне қатынасы:.1:3
  91.  2,5 моль көмірқышқыл газының массасы(г).110
  92. Тек балқымасын электролиздеу арқылы алынатын металл:.Калий
  93. Жылыжай эффектісін тудыратын негізгі газ:СО2
  94. Электрондық формуласы 4s1 3d5 болатын элемент:Хром.
  95. Құрылысы бір қабаттан тұратын көміртектің аллотропиясы:Графен.
  96. Натрий карбонатымен тұз қышқылы арасындағы реакцияда бөлінетін газ:.Көмірқышқыл газы.
  97. Спирттердің құрамына кіретін функционалды топ:Гидроксотоп.
  98. 2СО(г)+О2(г)↔2СО2(г) жүйедегі реагенттердің бастапқы концентрациялары [СО]=0,15моль/дм3, [О2]=0,12моль/дм3 болса, белгілі бір уақыт өткеннен кейін өнімнің концентрациясы 0,04моль/дм3 болды. Химиялық тепе-теңдіктің ығысу бағыты:Оңға.
  99. Барлық галогендерді қосылыстарынан ығыстыра алатын галоген:F.
  100. Жылжымайтын сұйық фазаға жатады:Тұз қышқылы.
  101. Мыс (II) сульфатының ерітіндісін электролиздегенде, анодта көлемі   13,44л (қ.ж.) оттек түзілсе катодта түзілген мыстың массасы(г):76,8.
  102. Ароматты амин:Анилин.
  103. Изопропилбутираттың қысқартылған құрылымдық формуласы:.СН3(СН2)2СООСН(СН3)2
  104. Ароматты спирт:.Бензол спирті.
  105. Сілтімен әрекеттесетін зат:Фенил спирті.
  106. «Жасыл химия: теория және тәжірибе» атты кітабында жасыл химияның 12 принципін жасаған ғалымдар:П.Анастас; Дж.Уорнер.
  107.  630 г 10%-дық азот қышқылының ерітіндісін бейтараптауға қажет кальций гидроксиді массасы (г):37.
  108. Коваленттік байланыстың гомолиттік үзілуі кезінде түзіледі:Радикалдар 
  109. Коваленттік байланыстың гетеролиттік үзілуі кезінде түзіледі: электрофилдер (Е) және нуклеофилдер (N) түзіледі
  110. Жай зат:Темір,азот\
  111. Ароматты көмірсутектерді алудың дегироциклдену реакциясы:C8H16____өршіткі C8H10 +3H2
  112. Мәтін: Электролиз

Металдан электр тогы өткенде ешқандай химиялық реакция жүрмейді,металда өзгеріс болмайды.Ал енді құрамында металл бар тұз ерітіндісінен немесе тұздың балқымасынан электр тогы өткенде түрлі химиялық   реакциялар жүріп,жаңа заттар түзіледі.XIX ғасырдың басында зерттеушілер тұздардың ерітінділері мен балқымаларынан тұрақты электр тогын өткізгенде жаңа заттар түзілетінін анықтады.Осы әдісті қолданып Г.Дэви алты химиялық элементті натрий,калий,кальций,барий,магний,стронций ашты.Кейінірек Ч.Холл  криолиттен алюминийді, А Муассон фторды алды.Электролиз заңдарын Майкл Фрадей ашты.Электролиттердің сулы ерітіндісіндегі,балқымасындағы электродтарда тұрақты токтың әсерінен жүретін процесстердің жиынтығы электролиз деп аталаады.Электролиз термині электр тогының әсерінеен ыдырау деген мағынаны білдіреді.Электролиз өндірісте металдар мен бейметалдарды, кейбір химиялық қосылыстарды алуға ,металл бұйымдарды жемірілуден сақтаушы сыртқы жабынмен қаптаға және көшірмелер алуға қолданылады.Электролиз кезінде  тұздың типіне қарай катодта (-) белсенділігі төмен және орташа металл мен сутек бөлінеді,иондардың тотықсыздану процесі жүреді,ал анодта (+) иондардың тотығу процесі мына ретпен кемиді I- /Br-/S2-/Cl-/H2O/F-/SO4 2-/NO3-

Мырыш сульфаты ерітіндісі электролиздегенде катодта түзіледі:Zn,H2

  1. Электролиз кезінде құрамында қорғасын, күміс және темір иондары бар тұз ерітінділерінен металдардың бөлңнңп шығуы реті:Ag/Pb/Fe
  2. K,Ca,Mg,Na,Hg металдарының ерітінділерінің біреуінен тұрақты ток өткенде катодта металл бөлінеді:HgCl2
  3. Күміс нитраты ерітіндісі электролиздегенде анодта 5.6л (к.ж) газ бөлінген металдың массасы   (г):108.00
  4. Мырыш хлориді ерітіндісі электролиздегенде катодта 68.25 г мырыш , анодта 28.22 л (к.ж) газ бөлінді.Бөлінген газдың шығымы 90% болса ,мырыштың теориямен салыстырғанда шығымы:75%
  5. Карбонаттар көптеген минералдар мен тау жыныстарының құрам бөліктері болып табылады.Кальций мен магний карбонаттары табиғатта кең таралған.Сонымен қатар кальций карбонаты бор,мәрмәр,әктас сияқты тау жыныстарының негізін құрайды.Кальций карбонаты суда ерімейді,қышқылдарда жақсы ериді.Жаңбыр және табиғи сулар ауадағы көмірқышқыл газын ерітіп көмір қышқылын түзеді.Қышқылдың ерітіндісі топыраққаа сіңіп жолындағы әктас,доломит,магнезитсияқты минералдарды ерітеді.Олардың құрамындағы карбонаттар мен көмірқышқыл газы әрекеттесіп гидрокарбонаттар түзіледі.Судың булануы барысында гидрокарбонаттар ыдырап қайтадан карбонаттарға айналады.

●Мәрмәр,бор,әктастың жалпы атауы: кальций карбонаты

  1. Кальций карбонатының судағы ерігіштігі:ерімейді
  2. Бордың құрамындағы көміртектің массалық үлесі:12%
  3. Массасы 162г кальций гидрокарбонатын алу үшін әкті сумен әрекеттесетін көмірқышқыл газының көлемі (к.ж)л 
  4. Массасы 2.76г сақарды сөндірілген әктің ерітіндісімен өңдеді.Өңдеуге жұмсалған әкті судың массасы г :1.48
  5. Химиялық қосылыс : Бір немесе бірнеше элемент атомдарының байланысуы
  6. Су мен құмды бөлу әдісі:Тұндыру 
  7. Жалынды қызыл кірпіш түскебойайды:Кальций/ (Ca2+)
  8. Көміртек аллотропиясы:Алмаз,фуллерен,графит,карбин
  9. Темірдің шіруін болдырмайды:Ni
  10. Құрылымдық формуласы бар зат
  11.  
  12. СН3 –СН – СН 2 - С = С - СН 2 - СН3 , аталады
  13. |

       СН : 6-метилгептeн-3

     155.  Қаныққан көмірсутектерді хлорлау реакцияның мысалы болып табылады: Орынбасу

156. Альдегид үшін сапалы реакция: R-COH + Cu(OH)2 \R-COH + Ag2O

157. Бензол молекуласындағы пи байланыстардың саны:3

158. Үшатомды спирт:глицерин, пропантриол-1,2,3\ HOCH2-CH(OH)-CH2OH

159. Фенолды нитрлегенде түзілетін пикрин қышқылының молекулалық массасы:229

159.Бензолды жарық қатысында галогендегенде түзілетін өнім:гексахлоран

160.  Этил спирті дегидратацияға түсуі кезінде бөлінген этилен көлемі 3.73л (к.ж) болса,реакцияға түскен спирттің массасы (г):7.65

161.Ферменттердің жұмысына және жасушадағы басты энергия көзі болып табылатын гликогеннің жиналуына қатысады:калий

162.Тармақталған құрылысты полимер:

163.Гетеробифункционалдық тобы бар органикалық қосылыс:глицин

164.Аммиактың жануы кезінде оттегі жеткілікті мөлшерде болған кезде оттектің алдына қойылатын коэффициент:4

165. Төртінші энергетикалық деңгей бола алатын электрондардың максималды саны:32

166.Тез  тотығатын металл:натрий

167. Экзотермиялық реакция:2NO+O2=2NO2(г)-H

168. Көлемі 12л (к.ж) алкенді жағуға 450дм3 (к.ж) ауа (оттектің

 көлемдік үлесі 20%) жұмсалды.Алкеннің молекулалық формуласы:C5H10

169.Ароматты спирт:бензил спирті

170.Бензил молекуласында: 12 сигма және делокализацияланған п-электрон бұлты бар

171.Глицин мен анилиннің қоспасын бром суымен өңдегенде 9.90г ақ тұнба түзілді.Бастапқы қоспа құрамындағы аминнің массасы 9 (г):2,79

172.184г этил спиртін алу үшін жұмсалатын глюкозаның массасы мен түзілген көмірқышқыл газының көлемі:360 және 89,6

173.Ағаш үгінділерімен су араласқан қоспаны бөлу әдісі:Сүзу әдісі

174.Метан газының жануы (к.ж) кезінде 89,6 л көмірқышқыл газы бөлінді,реакцияда жұмсалған оттегі газының көлемі:179.2л

175.Метан мен хлор арасындағы реакцияның соңғы өнімі:Төртхлорметан

176.Пропеннің хлорсутекпен әрекеттесуінен түзіледі:2-хлорпропан

177.Реакция нәтижесінде   5.6л сутегі бөлінсе (к.ж) этанолмен әрекеттескен натрий массасы:11.5г

178.Бензолды жарық қатысында галогендегенде түзілетін өнім:гексахлоран

179. Этил спирті дегидратацияға түсуі кезінде бөлінген этилен көлемі 3.73л (қ.ж) болса,реакцияға түскен спирттің массасы:7.65г

180.Ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1.59 болатын спирттің 23 грамын жағуға жұмсалатын оттектің көлемі:33.6л

181. Бензол мен хлор арасындағы ультракүлгін сәулелердің әсерінен жүретін реакция кезінде түзілетін зат және қосып алғандағы хлодың атом саны:Гексахлоран , 6 атом

182. Пропинді сынап II тұздары қатысында гидратациялағанда түзілетін аралық өнім: пропен-1ол-2

183.Зинин реакциясы арқылы массасы 372 г  анилин алынса, бөлінген судың массасы:144г

184.Фенолмен әрекеттесетін бірақ бензил  спиртімен әрекеттеспейтін зат:күйдіргіш натр\

185.Көміртектің аморфты түрөзгерісі:күйе

186.Гесс заңының 1-салдары:реакцияның энтальпиясы өнім мен реагенттердің түзілу энтальпияларының айырымына тең

187.Электрон сандары аргонмен бірдей иондардан түзілген қосылыс: KCl

188.Бензол молекуласы бром суын және марганцовка ерітінділерін түссіздендірмейді себебі: молекуласында үш байланыс жоқ

189.Белсендіру энергиясы аз жұмсалатын үдеріс:

190.Химиялық қосылыстың атауы: күрделі заттар

191.Химиялық құбылыс : сүттің ашуы   

192.Көмірқышқыл газының бір молекуласында:

193.Электрон энергиясы  мәні төмен орбиталь:1s

194.20г мырыш сумен реакцияға түскенде түзілген сутегі көлемі:6.89л

195.C+O2=CO2+402кДж көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері:16080кДж

196.Молекуласындағы байланыс ковалентті полюссіз:Cl2

197. Эндотермиялық процесс: 2H2O=2H2+O2-Q   

198.Қыздырғанда SiO2 әрекеттесетін зат:CaCO3

199.Натрий сілтісіне темірдің II ерімтал тұзын қосқанда түзілген тұнбаның түсі:жасыл

200. Массасы 12г көмірсутек жанғанда 18,816дм3 (қ.ж) көмірқышқыл газы бөлінді, көмірсутектің молекулалық формуласы ?c2H4

201.Жоғары қысымда полиэтиленді өндіру үшін қажетті пероксидтер қоспасы:Бензоил,лаурил

202.230г этил спиртін алу үшін қажет глюкозаның массасы: 450

203. Гомогенді катализ реакциясы ;2SO2+O2--NO--2SO3

204. Пропиламиннің құрамындағы көміртектің массалық үлесі:61%

205. Бензол алуға қолданылатын карбоциклді қосылыс:Циклогексан

206. Массасы  200г 20% дық (SO3) олеум алу үшін 96% дық күкірт қышқылына қосуға қажетті күкірт триоксидінің массасы :53г

207. Пропеннің хлорсутекпен әрекеттесуінен түзілелі?1-хлорпропан

 

 

 

 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

 • Только актуальные online тесты
 • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
 • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.