Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - ПББ тест сұрaқ-жaуaп 24 нұсқа

Педaгoгикa, oқыту әдістемесі - ПББ тест сұрaқ-жaуaп 24 нұсқа

07 июл 2023, 17:40
522
0
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

Педагогика

 

1

Ақпараттық- коммуникациялық технологиялардың дамуы арқылы анықталатын өзгерістер

 1. Оқыту, әдістері және технологиялар тәсілдер
 2. Оқытудың сапасын бағалаудағы критерийлер
 3. Мектеп пәндері мазмұндары
 4. Педагогикалық қызмерткерлерін дайындау жүйесі
 5. Зерттеу әдістері мен әдістемелері

1

 

2

Сынақтан өткізу сұрағы

 1. Бүгінгі сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты ма
 2. Кешегі сабақта қандай маңызды мәселелерге тоқталды
 3. Бұл мәселе жөнінде тағы кім өз ойын айтады
 4. Осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба
 5. Берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сөйлем

 3

 

3

Жаттап алуға бағытталған және де берілген жауап «дұрыс»  немесе  «дұрыс емес»  деп бағаланатындай қойылған сұрақ

 1. Түрткі болу
 2. Сынақтан өткізу
 3. Қалыпты дәреже
 4. Басқаға бағыттау
 5. Төмен дәреже

5

 

4

 Әлеуметтік желілерді қолданудың мысалы болып табылады

 1. Талдаумен бағалау 
 2. Қайта ұсыну және сұхбаттасу
 3. Үрдісті модельдеу
 4. Тестілеу және растау
 5. Тәжірибені көрсету

2

 

5

Оқуды даралаудың шешуші критерийі

 1. Қай кезде мұғалімнің көмегі қажет екенін білу
 2. Оқушының қалай оқитынын қадағалау
 3. Жұмысты орындауға қажетті әдіс таңдай алу
 4. Оқушылардың өз идеяларын рефлекция жасауы
 5. Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету     

 

 

6

Веб сайтта ақпаратты іздеудің мысалы болып табылады

 1. Талдауменбағалау
 2. Қайта ұсыну және сұхбаттасу
 3. Үдерісті модельдеу
 4. Тестілеу және растау
 5. Тәжірибені көрсету

1

 

7

Әлеуметтік, танымдық және аффектік компоненттер үйлесімі

 1. «Көпіршеле»
 2. «Мен» тұжырымдамасы
 3. «Игеру тәжірибесі»
 4. «Оқушы үні»
 5. «Жанама тәжірибесі»

2

 

8

Оқу үшін бағалаудың мақсаты        

 1. Білім деңгейін анықтау
 2. Табысқа жетуге бағыт беру
 3. Пәнге бейімділігін тексеру
 4. Баға қойып нәтижесін тексеру
 5. Пәндік бағытқа бөлу 

 

2

 

9

Оқушыны бағалау      үшін интерпретация үдерісін көрсетіңіз

 1. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 2. Оқушының сұраққа жауабын мұқият тыңдау
 3. Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 4. Оқушының тапсырманы орындауын бақылау
 5. Оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою

3

 

10

Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың «қара жәшік» метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз     

 1. Оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру
 2. ақпараттық технологияларды қолдану
 3. әр түрлі жастағы оқушыларды ақыту
 4. оқушылардың табысты төжірибелерін насихаттау
 5. сыныптағы диалогтың оқытудың мәні     

1

 

11

«Қаражәшік» ішіндегіжұмыс

 1. ақпараттықдеректердіжинақтау
 2. оқушыларғастратегияларұсыну
 3. мүмкіндіктердіңбарлығынқарастыру
 4. жаңашылидеяларғаашық болу
 5. оқушыменбіргекритерийлердіталдау

 

5

 

12

Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау 

 1. Оқу үшін бағалау
 2. Сараланған бағалау
 3. Жылдық бағалау
 4. Тұрақты бағалау
 5. Оқытудағы бағалау

1

 

13

Оқу үшін бағалаудың мақсаты

 1. Білім деңгейін анықтау
 2. Табысқа жетуге бағыт беру
 3. Пәнге бейімділігін тексеру
 4. Баға қойып нәтижесін тексеру
 5. Пәндік бағытқа бөлу 

 

2

 

14

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі

 1. Оқушыларды өзін-өзі, өзара бағалауға араластыру
 2. Оқушыға жеткен деңгейіне сәйкес шешім шыгарылуы
 3. Оқушылардың әрқайсысына жеке тапсырма даярлау
 4. Оқушылардың ішкі жане сыртқы тестілер тапсыруы
 5. Оқушының оқуын бағалауда өлшемдердің зерделенуі     

1

 

15

Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа үстай алу қабілетін танытса онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады    

 • 1.    мәселені шешу
 • 2.    есте сақтау және білім
 • 3.    күрделілінне деген сүйіспеншілік
 • 4.    өз білімін жетілдіру
 • 5.    шоғырлану

5

 

16

Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатынын байқалады  

 1. Мәселені шешу
 2. Шоғырлану
 3. Ойлау қабілетінің жылдамдығы 
 4. Есте сақтау және білім
 5. Өз білімін жетілдір     

2

 

17

Дарынды және талантты балаларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама

 1. қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады
 2. оларақпараттыбіліпқанақоймай, оны пайдаланаалады
 3. басқаларғақарағандаойлауқабілеттеріжақсыұйымдастырылған
 4. жоспарлауғакөпуақытжұмсауымүмкін, бірақжоспарды тез жүзегеасырады
 5. оларертежасынанбастапсөйлей, оқижәнежазабастайды

 

4

 

18

«Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:    

 1. Икемділік
 2. Ойлау қабілетінің жылдамдығы
 3. Есте сақтау және білім
 4. Мәселені шешу
 5. өз білімінжетілдіру     

5

 

19

Дарынды және талантты оқушылардың "жаңа идеяларға сынақ жүргізуге жане қателесүге тәүекеп етуге дайын» деген сипаттамасының санаты

 

 1. қоғамдықкөшбасшылы
 2. жекеоқуы
 3. креативтіойлау
 4. табандыпы
 5. ынталандыру

3

 

20

Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатындығымен ерекшелінеді        

 

 1. күрделіккедегенсүйіспеншілік

 

 1. өзбілімінжетілдіру

 

 1. естесақтаужәнебілім

 

 1. мәселенішешу

 

 1. шоғырлану

 

 

5

 

21

Дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін сипаттама

 1. Олар өздерінің оқуларын реттей алады
 2. Топты идеяларды қабылдауға иландырады
 3. Ерте жастан сөйлей, оқи, жазады
 4. Идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды
 5. Мақсатты өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады      

1

 

22

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжыры

 • 1.    Топ мүшелері тек бір м ектептің мұғалімдері болуы тиіс
 • 2.    Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 • 3.    зерттеу жүргізуші топты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды
 • 4.    Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болады
 • 5.    Мұғалім зерттеуде жинақталған білімімен педагогикалық қауыммен бөліседі

5

 

23

Сабақтызерттеудіңмойындалғанерекшелігіңбірі

 1. Демократиялы
 2. Оқшаулығы
 3. Көпнұсқалы
 4. Әмбебапты
 5. Көпқырлы

 

1

 

24

Топтық талқылауды таспаға жазып алу іс – әрекеттері зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады     

 1. талдау 
 2. жоспарлау
 3. бағалау
 4. рефлексия 
 5. қадағалау     

5

 

25

Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы зерттелінетін оқушылар санаты

 1. Дамыған/әлсіздамығанкоммуникативтікқасиеттер
 2. Әлеуметтіктұрғыдақорғалған / корғалмаған
 3. Үлгермеушіліктіңжоғары , орта , төменгідеңгейі
 4. Математикалықлингвистикалықдарындымузыкалы
 5. Гипербелсенді ,белсенді , пассивті

3

 

26

Оқытудың жаңа тәсідерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйіні

 1. Зерттеуөзектілігі
 2. Бірізділік
 3. Креативтілік
 4. Жүйелілік
 5. Ғылымидәлдік

3

 

27

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелері жоспарлаған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді. Осыдан нейінгі кезен

 1. Зерттеу сабағы туралы оқушылармен мүғалімдердің сұхбат жүргізуі
 2. Топ мүшелерінің зерттеудің түйінді идеяларынвзара келісіп аруы
 3. Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы
 4. жоспарлауда қолдану үшін әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 5. Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін жасауы     

1

 

28

 Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады

 

1. мектептің педагогикалық ұжымы

2. сабақ өткізген мұғалім

3. мектеп әкімшілігі

4.тоn жетекшісі

5. Бүкіл зерттеу тобы

 

5

 

29

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретциясы   

 1. Қажеттікке сәйкес қосымша ресурс даярлау
 2. Оқушының келесі даму бағытын айқындау
 3. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 4. Оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау
 5. Оқушыларға қосымша тапсырмалар тарату     

3

 

30

Л. Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні көрсеткен. Соныңбірітабылатыноқыту

 

 1. Тәжірибені түсініп дамыту үшін зероттеулер нәтижелерін қалай қолдану
 2. Балаға білім беруге қатысты нақты қалыптасқан түсінігі мен ұстанымдарының болуы
 3. жеке тұлға ретінде оқушы жайлы тұғырлы теориялық базаға негізделген білімнің болуы
 4. ұстаз мамандығының этикалық моральдық құндылықтарын ұстануы
 5. оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі     

 

5

 

 

Мұғалімге оқытудың видео,веб материалдарға қолжетімділігі мен БАҚ пайдалануды қамтамасыз ететін білім

 

 1. әдістемелік білім
 2. пәндік білім
 3. педагогикалық білім
 4. технологиялық білім
 5. академиялық білім

 

4

 

 

Сабақта оқушыларды суреттер, естелік сияқты дәлелдерді жинақтау және топтастыру тартқанда сын тұрғысынан ойлаудың дамитын дағдысы

 

 1. Интерпретациялау
 2. Бағалау
 3. Бақылау
 4. Талдау
 5. Тексеру 

 

1

 

 

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай(М. Чиксентмихай)      

1.зерігу

2.ойлану

3.алаңдау

4.ағын

5.түсіну

 

3

 

 

Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ

 1. түрткі болу
 2. түсінік беру
 3. басқаға бағыттау
 4. сынақтан өткізу
 5. созге тарту

1

 

 

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталған әңгіменің түрі

 

 1. Әңгіме-дебат
 2. Рефлексиялық әңгіме
 3. Кумулятивтік әңгіме
 4. Дамытушы әңгіме
 5. Зерттеушілік әңгіме

 

1

 

 

Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясындағытабысты талқылауларда басымдыққа ие әңгіме түрі

 1. Әңгіме-дебат
 2. Топтық әңгіме
 3. Кумулятивтік әңгіме
 4. Сыни әңгіме
 5. Зерттеушілік әңгіме

 

5

 

 

Н. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгәменің сиппатамасы

1. Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөліседі

2. Не істеу керек екенін түсіндіреді және ақпаратты жеткізеді

3. Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды, бәсекеге қабілетті

4. Бір-бірінің қосқан үлесін сынамайды және сындарлылыққа негізделеді

5. Ұсыныстар айтылады, дәлел мен сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

 

3

 

 

Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, сондай ақ және осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі

 

 1. жылдық бағалау
 2. сараланған бағалау
 3. оқу үшін бағалау
 4. ағымдық бағалау
 5. оқуды бағалау

 

3

 

 

Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін багалау мақсаты

 

1.кері байланыс ұсыну

2.бағдарлама мазмұнын бақылау

3.болжау және сұрыптау

4.оқытудағы қиындықтарды анықтау

5.стандарттарды орындау

 

1

 

 

«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс 

 1. мүмкіндіктердің барлығын қарастыру
 2. оқушымен бірге критерилерді талдау
 3. оқыту әдістерін оқушылармен талдау
 4. нақты сандық ақпаратты алу 

 

2

 

 

Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың «қара жәшік» метафорасы  қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз

 1. оқушылардың табысты тәжірибелерін насихаттау
 2. сыныптағы диалогтық оқытудың мәні
 3. ақпараттық-технологияларды қолдану
 4. әр-түрлі жастағы оқушыларды оқыту
 5. оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру

 

5

 

 

Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалу

 

 1. жылдық бағалау
 2. тұрақты бағалау
 3. сараланған бағалау
 4. оқытуды бағалау
 5. оқу үшін бағалау

 

5

 

 

Оқушыны бағалау үшін интерпретация үдерісін көрсетіңіз

 

 1. оқушының тапсырманы орындауын бақылау
 2. оқушының тапсырма бойынша сұрақ қою
 3. оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру
 4. оқушынң жауабына сәйкес шешім қабылдау
 5. оқушының сұраққа жауабын тыңдау

 

3

 

 

Оқу үшін бағалауды мақсатын көрсетіңіз

1.табысқа жетуге бағыт беру

2.білім деңгейін анықтау

3.оқу жетістігін белгілеу

4.пәнге бейімділігін тексеру

5.пәндік бағытқа бөлу

 

1

 

 

Дарынды , талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай , қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем

 

 1. өз білімін жетілдіру
 2. шоғырлану
 3. ерте символдық белсенділік
 4. Мәселені шешу
 5. Есте сақтау және білім

 

5

 

 

Ренцулли мен Райс бойынша дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру қызметінің бірінші кезеңі

 1. нақты проблемаларды зерттеу
 2. топтық оқу жаттығулары
 3. жалпы зерттеу жаттығулар
 4. жеке оқу жаттығулары
 5. нақты мәселелерді шағын топта зерттеу

 

3

 

 

«Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:

 

 1. Мәселені шешу 
 2. Есте сақтау және білім
 3. икемділік
 4. ойлау қабілетінің жылдамдығы
 5. өз білімін жетілдіру

 

4

 

 

Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатыны байқалады

 1. өз білімін жетілдіру
 2. шоғырлану
 3. мәселені шешу
 4. ойлау қабілетінің жылдамдығы

 

2

 

 

Дарынды және талантты балаларды анықтауда ойлау қабілетінің жылдамдығы өлшемі сәйкес келетін сипаттама

 

 1. басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 2. олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи және жаза бастайды
 3. олар ақпаратты біліп қана қоймай , оны пайдалана алады
 4. жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады

 

4

 

 

Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа үстай алу қабілетін танытса онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады

 

1.мәселені шешу

2.есте сақтау және білім

3.күрделілінне деген сүйіспеншілік

4.өз білімін жетілдіру

5.шоғырлану

 

5

 

 

«Өзгелерден қарағанда өзінің оқуының қалай жүретінін жақсы білетін және оны реттей алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:    

 1. Икемділік
 2. Ойлау қабілетінің жылдамдығы
 3. Есте сақтау және білім
 4. Мәселені шешу
 5. өз білімінжетілдіру     

5

 

 

Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады 

 

 1. бүкіл зерттеу тобы 
 2. мектептің педагогикалық ұжымы
 3. сабақ өткізген мұғалім 
 4. топ жетекшісі 
 5. мектеп әкімшілігі

 

1

 

 

Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы «зерттелінетін» оқушылар санаты

 

 1. гипербелсенді,белсенді,пассивті
 2. дамыған,әлсіз дамыған коммуникативтік қасиеттер
 3. әлеуметтік тұрғыда қорғалған,қорғалмаған
 4. үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі

 

4

 

 

Сабақты зерттеудің мойындалған ерекшелігінің бірі

 1. Оқшаулылы
 2. Әмбебапты
 3. Көпнұсқалы
 4. Демократиялы
 5. Көпқырлылы

 

4

 

 

Сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым

 

 1. Зерттеу жүргізуші тоты бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде бес мұғалімі құрайды
 2. Сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге ғана қатысты болады
 3. Сабақты зерттеуді іс-әрекеттегі зерттеу ретінде қарастыруға болмайды
 4. Мұғалім зерттеудежинақталған біліммен педагогикалық қауыммен бөліседі
 5. Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болуы тиіс

 

4

 

 

Оқытудың жаңа тәсідерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйіні

 

1Зерттеу өзектілігі

2Бірізділік 

3Креативтілік

4Жүйелілік

5Ғылыми дәлдік

 

3

 

 

Топтық талқылауды таспаға жазып алу іс әрекеттегі зерттеу үдерісінің кай кезеңіне жатады

 

1.рефлексия

2. бағалау

3.қадағалау

4.тапдау

5. жоспарлау

 

3

 

 

Сабақты зерттеу(Lesson Study) үдерісінде топ мүшелері жоспарлаған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді. Осыдан кейінгі кезең

1.топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасау

2.топ мүшелердің зерттеудің түйінді идеяларын өзара келісіп алуы

3.топ мүшелерінің бақылауға алатын оқушыларды анықтау

4.зерттеу сабақтары туралы оқушылармен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі

5.жоспарлауда қолдану үшін әдебиеттер нәтижелерін қорыту

4

 

 

Оқу үшін бағалауды мақсатын көрсетіңіз

1.табысқа жетуге бағыт беру

2.білім деңгейін анықтау

3.оқу жетістігін белгілеу

4.пәнге бейімділігін тексеру

5.пәндік бағытқа бөлу

1

 

 

Метатану үрдісінің мағынасы?

1. топтық негізде оқыту

2.сыни түрғыдан ойлау

3.диалог ретінде оқу

4.қалай оқу керектігін үйрену

5.жас ерекшелігіне сай оқыту

4

1

Тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі: 

1) түрткі болу

2) сілтеме жасау

3) мәселені шешу

4) сынақтан өткізу

5) басқаға бағыттау

1

2

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты:

1) мұғалімнің ұйымдастыру қабілеті

2) мұғалімнің теориялық білімі

3) мұғалімнің ұарым-қатынасы

4) мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі

5) мұғалімнің тұлғалық қабілеті

4

3

Түрткі болу сұрағын көрсетіңіз:

1) Осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласызба

2) Кешегі сабақта қандай маңызды мәселелерге тоқталды

3) Бұл мәселе жөнінде тағы кім өз ойын айтқысы келеді

4) Бүгінгі сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты ма

5) Берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сөйлем 

2

4

Сабақта оқушыларды суреттер, естелік жазбалары сияқты дәлелдерді жинақтау және топтастыруға тартқанда сын тұрғысынан ойлаудың дамитын дағдысы:

1) Талдау

2) Бағалау

3) Интерпретациялау

4) Тексеру

5) Бақылау

3

5

Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы:

1) сыныптас құрбыларынан, мұғалімнен көмек сұрай алады

2) өзінің берген жауабын басқа сөздерге айналдыра алады

3) жауаптарын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді

4) мағынаны күшейту үшін жауапты сөзбе-сөз қайталай алады

5) басқа оқушылардың жауаптармен өз жауабын салыстыра алады

3

6

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталған әңгіменің түрі

1)Әңгіме-дебат

2)Рефлексиялық әңгіме

3)Кумулятивтік әңгіме

4)Дамытушы әңгіме

5)Зерттеушілік әңгіме

1

7

Метатану үдерісінің мағынасы:

1) топтық негізде оқыту

2) жас ерекшелігіне сай оқыту

3) диалог негізінде оқыту

4) қалай оқу керектігін үйрену

5) сыни тұрғыдан ойлау

4

8

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау мақсаты

1)бағдарлама мазмұнын бақылау

2)стандартты бақылау және орындау

3)оқыту стилін бақылау

4)оқудағы қиындықтарды анықтау

5)болжау және сұрыптау

4

9

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты:

1) уәж түріндегі кері байланыс

2) стандартты бақылау және орындау

3) болжау және сұрыптау

4) оқудағы қиындықтарды анықтау

5) бағдарлама мазмұнын бақылау

4

10

Оқушылар мен мұғалімдерге білім және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

1) стандартты орындау 

2) оқудағы қиындықтарды анықтау

3) болжау және сұрыптау

4) кері байланыс ұсыну

5) бағдарлама мазмұнын бақылау

4

11

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз

1) уақыттың тапшылығы

2) оқу үдерісінің қарқыны

3) бағалау сипатын өзгерту

4) модерация үдерісіне

5) бағалау кестесінің ауысуы

3

12

Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін сондай-ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлерінанықтауға бағытталған бағалау түрі

1)жылдық бағалау

2)сараланған бағалау

3)оқу үшін бағалау

4)ағымдық бағалау

5)оқуды бағалау

3

13

Оқытуда қолданылатын әдіс тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі 

1. қорытынды бағалау 

2. оқуды бағалау 

3. оқу үшін бағалау 

4. жылдық бағалау 

5. аралық бағалау

3

14

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі

1. оқушының тапсырманы орындағанын бақылау 

2. оқушының көшбасшылық қасиеттерін ескеру

3. оқушыға тақырып бойынша сұрақ қою

4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

5. оқушының жауабын тақырыпқа сәйкестендіру

4

15

Дарынды және талантты оқушылардың "жаңа идеяларға сынақ жүргізуге жане қателесүге тәүекеп етуге дайын» деген сипаттамасының санаты

1.қоғамдық көшбасшылы

2.жеке оқуы

3.креативті ойлау

4.табандыпы

5.ынталандыру

3

16

Дарынды және талантты балалардың анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшеленетін оқушының өлшемі

 

1.мәселені шешу

2.ойлау қабілетінің жылдамдығы

3.икемділік

4.есте сақтау және білім

5.өз білімін жетілдіру

2

17

Егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа үстай алу қабілетін танытса онда оны ең үздік оқушыны анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады

 

1.мәселені шешу

2.есте сақтау және білім

3.күрделілінне деген сүйіспеншілік

4.өз білімін жетілдіру

5.шоғырлану

5

18

Дарынды және талантты балалардың өз білімін жетілдіру сипаттамасын көрсетіңіз

1)жеке жетістіктерді стандартына ұмтылады

2)топты идеяларды қабылдауға иландырады

3)олар өздерінің оқуларын реттей алады

4)идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды

5)мақсатты өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады

3

19

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатындығымен ерекшелінетін оқушы:

 1. Икемділік 
 2. Ойлау қабілетінің жылдамдығы
 3. Есте сақтау және білім
 4. Өз білімін жетілдіру
 5. Мәселені шешу

4

20

Дарынды және талантты оқушыларды ынталандырып және әлеуетін дамытудағы тиімді тәсілдер:

1. оқшаулау және жоғарғы ынтаның болуы

2. экстернат және зияткерлік тапсырмалар беру

3. грант жане академиялық қабілеттің болуы

4.  марапаттау және әлеуетті мүмкіндіктерін көрсету 

5. сиақы және зияткерлік тапсырмалар беру

2

21

Дарынды, талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай, қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем:

1) шоғырлану

2) өз білімін жетілдіру

3) есте сақтау және білім

4) мәселені шешу

5) ерте символдық белсенділік

3

22

Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар:

1)Мектептегі бар тәжірибені жинақтайды

2)Ата – аналардың оқыту нәтижесіне ықпалын зерттейді

3) Оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

4)Халықаралық зерттеуге қатысады

5)«Оқушы үні» жобасын жүзеге асырады

3

23

Сабақты зерттеу тәсілін     жүзеге асырудағы бастапқы кезең

 1. Зерттеу сабағын жүргізу
 2. «Зерттелінетін» оқушыларды бақылау
 3. Оқушылармен өткен сабақты талдау
 4. Сабақты бірлесіп жоспарлау
 5. Мұғалімдердің материалын жариялау

4

24

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісіне топ мүшелерінің зерттеу сабағы жоспарлауға дейінгі кезеңі

1) Келесі зерттеу сабағының мақсатын белгілеу

2) Белгіленетін құрылымға сай талқылау жүргізу

3) Топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы

4) Зерттеу сабағы туралы сұхбат жүргізу

5) Топ мүшелерінің "зерттелетін" оқушыларды қадағалауы

3

25

Н. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жету аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын әңгіменің түрі:

1)танымдық әңгіме

2) кумулятивтік әңгіме

3) жұптық әңгіме

4) зерттеушілік әңгіме

5) әңгіме-дебат

4

26

Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдерінің бірі:

1) келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау

2) топпен бірлесе сабақтың мақсатын анықтау

3) түйінді идеяларды талқылау

4) зерттеу сабағының күтілетін нәтижесін болжамдау

5) зерттеуге қажетті әдебиеттерді зерделеу

1

27

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді:

1) ата-аналар ықпалы

2) оқушылардың оқу үдерісі

3) әдістемелік бірлестіктің жұмысы

4) ұжымның жетістігі

5) мұғалімнің оқыту тәжірибесі

2

28

Сабақты зерттеу тәсілінің бастапқы кезеңі

1)Топ мүшелерінің бірлесіп сабақты егжей-тегжейлі жоспарлауы

2)Оқу үдерсінде алынған нәтижелерді есепке алу

3)Оқушылардың оқу үдерісіндегі нәтижелерін жүйелеу, талдау

4)Топ мүшесінің белгіленген сыныпта зерттеу сабағын өткізуі

5)Топ мүшелерінің жұмысты бірлесе қайта жоспарлауы 

1

29

Оқу үшін бағалаудың мақсаты

1)пәндік бағытқа бөлу

2)табысқа жетуге бағыт беру

3)баға қойып , нәтижені тіркеу

4)пәнге бейімділігін тексеру

5)білім деңгейін анықтау

2

30

Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ:

1) түсіндерме

2) қайта бағыттау 

3) сынақтан өткізу

4) басқаға бағыттау

5)түрткі болу

5

 

1

Әр түрлі жастағы табысты сыныптарда мұғалімнің оқу үдерісін бағыттап, толықтырып,қолдап отыру рөлі

 1. Жетекші
 2. Бақылаушы
 3. Зерттеуші
 4. Үйлестіруші
 5. тәлімгерлік

4

 

 

2

Окушылардын білім алуын қолдау үшін пайдаланатын сынақтар өткізу сұрақ қою мысалы 

 1. Көмектесе алатындар барма
 2. Осы пікірді кім толықтыра алады
 3. Осы ойынызды дәлелдейтін мысал барма
 4. Осы сүрақтың жауабын кім біледі
 5. Окудагы кедергілер туралы не айтуга болады

 

 

3

 

 

3

Оку үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардын бірі

 1. Балаларға қоятын талаптарды мұгалімнің білуі
 2. Балалардың калай оқитынын мұғалімнің түсінуі
 3. Оқушылардың барлығына бірдей тапсырма беруді білуі
 4. Сыныпта не болып жатқанын мұғалімнің түсінуі
 5. Баланың құрбысына қарап оқитынын мұғалімнің білуі

 

 

2

 

 

4

Н.Мерсер зерттеулеріне сәйкес, әңгіме-дебат барысында байқалатын әрекет

        1. Қатысушылар ұсынылған идеяларды төзімділікпен тыңдайды

         2. Қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді

         3. Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады

          4. Ұсынылған идеялар қайталанады және үнемі мұхият бағаланады

          5. Топтағы қатысушылардың келісімге ұмтылуы маңызды деп саналады 

 

 

3

 

 

5

Мұғалімнің Оқушыларды болжамдар ұсынып, талқылауға тарту арқылы пікірлеуге, дәлелдемелер келтіруге үйрететін әнгіме түрі

 

 1. Әңгіме-сұхбат
 2. Әңгіме-дебет
 3. Зерттеушілік әңгіме
 4. Кумулятивтік әңгіме
 5. Кәсіби әңгіме

3

 

 

6

Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз ойларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ

 1. Түрткі болу
 2. Сынақтан өткізу 
 3. Басқаға бағыттау
 4. Түсіндірме
 5. Жетекші

2

 

 

7

Н.Мерсер бойынша кумулятивтік әңгіменің сипаттамасын көрсетіңіз

1. идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

2. әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағаланады

3. пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады

4. топтағы қатысушылар өзара келісімге қол жеткізуге тырысады

5. ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады

 

 

 

1

 

 

8

Оқытуда қолданылатын әдіс тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі

 1. Аралық бағалау
 2. Оқу үшін бағалау
 3. Жылдық бағалау
 4. Оқуды бағалау
 5. Қорытынды бағалау

2

 

 

9

Бағалау мақсатында жүргізілетін қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы

 1. Балл және баға қою бойынша қорытындылау
 2. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 3. Енгізілген өзгерістердің тиімділігін бағалау
 4. Оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау
 5. Оқушының келесі даму бағытын айқындау

2

 

 

10

Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың *қара жәшік* метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясы

 1. Мұғалімдердің оқыту жоспарын жетілдіру
 2. Мұғалімдердің кәсіби міндеттерін дамыту
 3. Оқушылардың өзін-өзі бағалауға дамыту
 4. Сыныптағы диалогтық оқытудың мәні
 5. Оқушылардың табысты тәжірибелерін насихаттау

3

 

 

11

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі

 1. Оқушының жауабын тақырыпқа сәйкестендіру
 2. Оқушыға тақырып бойынша сұрақ қою
 3. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 4. Оқушының тапсырманы орындағанын бақылау
 5. Оқушының көшбасшылық қасиеттерін ескеру

3

 

 

12

Қара жәшік ішіндегі жұмыс ретінде белгілі болған бағалау

 1. Жиынтық бағалау
 2. Жасырын бағалау
 3. Оқу үшін бағалау
 4. Шартты бағалау
 5. Оқуды бағалау

3

 

 

13

Оқуды бағалау оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз

 1. Бағалау сипатын өзгерту
 2. Бағалау кестесінің ауысуы
 3. Модерация үдерісінде
 4. Уақыттың тапшылығы
 5. Сұраныстар негізінде

1

 

 

14

Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

 1. Болжау және сұрыптау
 2. Бағдарлама мазмұнын бақылау
 3. Кері байланыс ұсыну
 4. Стандартты орындау
 5. Оқытудағы қиындықтарды анықтау 

3

 

 

15

Оқу үрдісіне ақпараттық - коммуникациялық технологияларды енгізу барысында білікті мұғалімде болуы қажет білім Бір дұрыс жауапты таңдаңыз

 1.  нақты және тұжырымдамалы 
 2. әдістемелік және метатанымды 
 3. нысандандырылған және нысандырылмаған 
 4. тиімді және тиімсіз 
 5.  теориялық және практикалы

5

 

 

16

Оқуды жақсарту мүмкіндіктерін , сондай - ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі.Бір дұрыс жауапты таңдаңыз

 1. жылдық бағалау 
 2. ағымдық бағалау 
 3. оқу үшін бағалау 
 4. сараланған бағалау 
 5. оқуды бағалау

3

 

 

17

Lesson studу кезеңдерінің бірі - " қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеу , талдауы . Осыдан кейінгі кезең Бір дурыс жауапты таңдаңыз

 1. Әріптестердің немесе тәжірибелі мұғалімдердің кеңесіне сүйеніп , сабақтың мақсатын қою » және оны дайындау 
 2. Сабақты зерртеу өткізу және Lesson Study - ге қатысушылардың оны бақылауы 
 3. Сабақты зерртеуге қатысушылардың барлығының сабақтың табысты және жетілдірілуге тиіс тұстарын талқылауы 
 4. Сабақты зерртеуді жақсарту жөніндегі дамыту жолдарын анықтау үшін бейресми кездесу өткізу
 5. Зерделенген маселелерді негізге ала отырып , келесі Lesson Study - i жоспарлау

5

 

 

18

Ренцулли мен Райс бойынша дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру қызметінің бірінші кезеңі 

 1. Жеке оқу жаттығулары 
 2. жалпы зерттеу жаттығулар
 3.  нақты мәселелерді шағын топта зерттеу
 4.  топтық оқу жаттығулары 
 5. нақты проблемаларды жеке зерттеу

2

 

 

19

Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы 

 1. қойған сұрақтары тиянақты , нақты болады
 2. заңдылықтар мен байланысты анықтайды 
 3. құрбы - құрдастары құрметтейді 
 4. проблемаларды анықтайды және шешеді 
 5. өзін - өзі сынайды және бағалай алады

1

 

 

20

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы 

 1. жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін , бірақ жоспарды тез жүзеге асырады 
 2. басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған 
 3. қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады 
 4. олар ерте жасынан бастап сойлей , оқи және жаза бастайды 
 5. олар ақпаратты біліп қана қоймай , оны пайдалана алады

2

 

 

21

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі. 

 1. зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық емес көлемде және әртүрлі дәрежеде үдеріске тартылады
 2.  Сабақты зерттеу нәтижелерінің жүйелі түрде жариялануы мұғалімдердің тәжірибесін қолдау үшін маңызды емес 
 3. мұғалімзерттеу барысында жинақтаған бiлiмiмен педагог кауыммен кеңінен бөлісе алады 
 4. оқыту мен сабаққа берілген кез келген жұмысына қатысты болады 
 5. негізгі жауапкершілік сабақ беретін мұғалімге ғана жүктеледі және талап етіледі

3

 

 

22

Сабақты зерртеу ( Lesson Study ) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем. 

 1. оқу үлгерімі 
 2. зерттеу дағдысы 
 3. тәрбиелілігі 
 4. әлеуметтік жағдайы 
 5. тыңдалым дағдысы

1

 

 

23

Іс - әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны. 

 1. қайта бастау
 2.  міндеттеме алу
 3.  оқушыны анықтау 
 4. тәжірибені жетілдіру 
 5. зерттеуді дайындау

2

 

 

24

Сабақты зерртеу ( Lesson Study ) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін адамды анықтаңыз. 

 1. қандай сынып пен « бақылаудағы үш оқушы » назарға алынатынын шешуі 
 2. жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 3.  Мұғалімдердің зерттеу сабағы туралы бірнеше оқушы мен сұхбат жүргізуі 
 4. Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасауы
 5.  Топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізу

2

 

 

25

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі 

 1. оқу сапасын арттыру 
 2. стандартты тапсырмаларды орындау 
 3. ішкі мониторинг жүргізу 
 4.  стандарттарды жетілдіру 
 5. авторлық бағдарламаны жүзеге асыру

1

 

 

26

Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі: 

 1. « Зерттелетін оқушыларға » ерекшеленген тапсырмаларды дайындау 
 2. Сабақты зерттеу тәсілінің айналымын қамтамасыз ету
 3. Оқушылардың өз бетінше оку ресурстарын жинақтауы
 4. Бақылаудағы оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеруі
 5.  берілетін бағаны болжамдау

4

 

 

27

Дарынды , талантты оқушылар ақпаратты біліп қана қоймай , қажет кезінде пайдалана алу сипаттамасына сәйкес өлшем 

 1. есте сақтау және білім 
 2. ерте символдық белсенділік
 3.  мәселені шешу 
 4. шоғырлану 
 5. өз білімін жетілдіру

1

 

 

28

« Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін , бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы » сипатына сайкес келетін өлшем

 1. икемділік 
 2. есте сақтау және білім
 3.  маселені шешу 
 4. ойлау қабілетінің жылдамдығы 
 5. өз білімін жетілдіру

4

 

 

29

Д. Фриманның дарынды , талантты балаларды тексеру парағы бойынша « мәселені шешу » өлшемнің сипаттамасы 

 1.ақпаратты толықтырып , қайшылықтарын анықтайды

2.ақпаратты есте сақтап қана қоймай , оны пайдалана алады 

3. жоспарлауға көп уақыт жұмсағанымен , оны тез жүзеге асырады 

4. оқыту үдерісінің қалай жүретінін біледі , өздерінің оқуын реттейді 

5.қызығушылығын арттыру үшін күрделі тапсырмаларға ұмтылады ,

1

 

 

30

Дарынды , талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шеше алатын оқушыларға тән ерекшелік 

 1. ақпаратты толықтырып , қайшылықтарын анықтап , мәніне тез жетеді 
 2. ақпаратты біліп , есте сақтап қана қоймай , оны пайдалана алады 
 3. жоспарлауга көп уақыт жұмсауы мүмкін , бірақ жоспарды тез жүзеге асырады 
 4. оқыту үдерісінің қалай жүретінін жақсы біледі , өздерінің оқуын реттей алады
 5.  қызығушылығын арттыру үшін күрделі тапсырмаларға ұмтылады

1

 

 

1

Түрткі болу сұрағын көрсетініз

 1. Берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сөйлем
 2. Кешегі сабақта қандай маңызды мәселелерге тоқталды
 3. осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба
 4. бұл мәселе жөнінде тағы кім өз ойын айтқысы келеді
 5. бүгінгі сабақ сіздердің көңілдерінізден шықты ма

2

 

 

2

Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы

 1. басқа оқушылардың жауаптарымен өз жауабын салыстыра алады
 2. өзінің берген жауабын басқа сөздермен қайталап айта алады
 3. сыныптас құрбыларынан, мұғылімнен көмек сұрай алады
 4. жауаптарын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді 
 5. мағынаны күшейту үшін жауапты сөзбе сөз қайталай алады

4

 

 

3

Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие әңгіме түрі

 1. әңгіме-дебат
 2. сыни әңгіме
 3. топтық әңгіме
 4. зерттеушілік әңгіме
 5. кумулятивтік әңгіме

4

 

 

4

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай (М. Чиксентмихай)

 1. ағын
 2. ойлау
 3. түсіну
 4. алаңдау
 5. зерігу

4

 

 

5

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталғын әңгіменің түрі

 1. әңгіме-дебат
 2. кумулятивтік әңгіме
 3. рефлексиялық әңгіме
 4. реттелген әңгіме
 5. зерттеушілік әңгіме

1

 

 

6

Метатану үдерісінің мағынасы

 1. сыни тұрғыдан ойлану
 2. жас ерекшелігіне сай оқыту
 3. топтық негізде оқыту
 4. диалог негізінде оқыту
 5. қалай оқу керектігін үйрету

5

 

 

7

Сабақта оқішыларды суреттер, естелік жазбалары сиақты дәлелдерді жинақтау және топтастыруға тартқанда сын тұрғысынан ойлаудың дамитын дағдысы

 1. бақылау
 2. бағалау
 3. талдау
 4. интерпритациялау
 5. тексеру

4

 

 

8

Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты

 1. бағдарлама мазмұнын бақылау
 2. стандартты бақылау және орындау
 3. уәж түріндегі кері байланыс
 4. болжау және сұрыптау
 5. оқудағы қиындықтарды анықтау

5

 

 

9

«қара жәшік» ішіндегі жұмыс ретінде белгілі болған бағалау

 1. жасырын бағалау
 2. оқудағы бағалау
 3. шартты бағалау
 4. жиынтық бағалау
 5. оқу үшін бағалау

5

 

 

10

Оқуда қаолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкідіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағыттылған бағалау түрі

 1.  оқу үшін бағалау
 2. қортынды бағалау
 3. оқуды бағалау
 4. аралық бағалау
 5. жылдық бағалау

1

 

 

11

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпритациясы

 1. алынған мәлеметтердің мәнін анықтау
 2. оқішының келесі даму бағытын айқындау
 3. оқытудың келесі кезендерін жоспарлау
 4. қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау 
 5. оқушыларға қосымша тапсырмалар тарату

1

 

 

12

Оқушыны бағалау үшін қортынды жасау үрдісі

 1. оқушыға тақырып бойынша сұрақ қою
 2. оқушының көшбасшылық қасиеттерін ескерту
 3. оқушының тапсырманы орындағанын бақылау
 4. оқушының жауабын тақырыпқа сәйкестендіру
 5. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

5

 

 

13

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстыру шартын көрсетініз

 1. бағалау кестесінің ауысуы
 2. сұраныстар негізінде
 3. уақыттың тапшылығы
 4. бағалау сипатын өзгерту
 5. модерация үрдерісінде

4

 

 

14

Оқушыны бағалау үшін интерпритация үдерісін көрсетіңіз

 1. оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою
 2. оқушының сұраққа жауабын мұқият тыңдау
 3. оқушының тапсырманы орындауын бақылау
 4. оқушының жауабын критерийлерге сәйкестендіру
 5. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

4

 

 

15

Ренцулли мен Райс бойынша дарында және талатты оқушылардың білімін жетілдіру қызметінің бірінші кезеңі

 1. жалпы зерттеу жаттығулар
 2. нақты проблемаларды жеке зерттеу
 3. топтық оқу жаттығулары
 4. жеке оқу жаттығулары
 5. нақты мәселелерді шағын топта зерттеу

1

 

 

16

Дарынды және талатты балалардың анықтау өлщемдерінің ішіндегі «өз білімі жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін сипаттама

 1. ерте жастан сөйлей, оқи, жаза алады
 2. олар өздерінің оқуларын реттей алады
 3. топты идеяларды қабылдауға иландырады
 4. идея ұсынып, дәлелдермен айғақтайды
 5. мақсатты өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады

2

 

 

17

Дарынды және талатты     оқушылардың «Жаңа идеяларға сынақ жүргізуге және қателесуге тәекел етуге дайын» деген сипаттамасының санаты

 1. жеке оқуы
 2. табындылы
 3. ынталандыру
 4. креативті ойлау
 5. қоғамдық көшбасшылы

4

 

 

18

Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатындығымын ерекшеленеді

 1. есте сақтау және білім
 2. өз білімін жетілдіру
 3. шоғырлану
 4. күрделілікке деген сүйіспеншілік 
 5. мәселені шешу

3

 

 

19

Дарынды және талатты балаларды анықтауда «өз білімін жетілдіру» өлшеміне сәйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік

 1. олар ерте жастан сөйлей, оқи, жаса алады
 2. олар өздерінің оқуларын реттей алады
 3. топты идеяларды қабылдауға иландырады
 4. құрылған жоспарларды тез жүзеге асырады
 5. мақсатты өзі үшін белгілеп, оған ұмтылады

2

 

 

20

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы

 1. басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған
 2. олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады
 3. олар ерте жасынан бастап сөйлей, оқи және  жаза бастайды
 4. жоспарлауға көо уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 5. қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

1

 

 

21

Дарынды және талатты балаларды анықтауда жоспарлауда көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алуымен ерекшелінетін оқушыны өлшемі

 1. есте сақтау және білім
 2. ойлау қабілетінің жылдамдығы
 3. өз білімін жетілдіру
 4. икемділік
 5. мәселені шешу

2

 

 

22

Іс- әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының  бірінші қадамының мазмұны

 1. міндеттеме алу
 2. зерттеуді дайындау
 3. тәжербиені жетілдіру 
 4. қайта бастау
 5. оқушыны анықтау

1

 

 

23

Сабақты зерттеу (lesson Study) үдерісіне топ мүщелерінің түйінді идеяларды зеттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаныз

 1. жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы
 2. топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізуі
 3. топтың жұмыс нәтижелігін қамтамассыз ететін ережелер жүйесін жасауы
 4. қандай сынып пен «бақылаудағы үш оқушы» назарға алынатынын шешуі
 5. мұғалімдердің зерттеу сабағы туралы бірнеше оқушымен сұхбат жүргізуі

1

 

 

24

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі

 1. сабақты зерттеу нәтижелерінің жүйелі түрде жариялануы мұғалімдердің тәжірбиесін қолдау үшін маңызды емес
 2. негізгі жауапкершілік  сабақ беретін мұғалімге ғана жүктеледі және талап етеді
 3. оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімнің жұмысына қатысты болады
 4. зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық емес көлемде және әртүрлі дәрежеде үдеріске таратылды
 5. мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады 

5

 

 

25

Lesson study кезеңдерінің бірі – «Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп, талдауы». Осыдан кейінгі кезең

 1. сабақты зерттеу өткізу және Lesson study-ге қатысушылардың оны бақылауы
 2. зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson study-ді жоспарлау
 3. сабақты зерттеуді жақсарту жөніндегі дамыту жолдарын анықтау үшін бейресми кездесу өткізу
 4. әріптестердің немесе тәжірибелі мұғалімдердің кеңесіне сүйеніп, сабақтың мақсатын қою және оны дайындау
 5. сабақты зерттеуге қатысушылардың барлығының сабақтың табысты және жетілдірілуге тиіс тұстарын талқылауы

2

 

 

26

Сабақты зерттеу (Lesson study) үдерісіне бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем

 1. зерттеу дағдысы
 2. тыңдалым дағдысы
 3. әлеуметтік жағдайы
 4. оқу үлгерімі
 5. тәрбиелілігі

4

 

 

27

Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі

 1. сабақты зерттеу тәсілінің айналымын қамтамасыз ету
 2. сабаққа берілетін бағаны болжамдау
 3. «бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеруі
 4. «зерттелетін оқушыларға» ерекшеленген тапсырмаларды дайындау
 5. оқушылардың өз бетінше оқу ресурстарын жинақтауы

3

 

 

28

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі 

 1. стандартты тапсырмаларды орындау
 2. авторлық бағдарламаны жүзеге асыру
 3. стандарттарды жетілдіру
 4. оқу сапасын арттыру
 5. ішкі мониторинг жүргізу

4

 

 

29

Оқушыларды жетістіктері үшін марапаттау жүргізудегі бағалау мақсаты

 1. керу байланыс
 2. сұрыптау
 3. уәж
 4. оқыту стилін бақылау 
 5. стандартты бақылау

3

 

 

30

Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ 

 1. түрткі болу
 2. қайта бағыттау
 3. түсіндірме
 4. сынақтан өткізу
 5. басқағабағыттау

1

 

 

 

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық коммуникациялық технологиялардың көмегімен модельдеу аспектілері арасындағы сәйкестік 

 1. ықтимал әсерлерді имитациялау
 2. әртүрлі жұмыстарды салыстыру
 3. оқушылардың жұмыстармен айырбастауы
 4. өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету
 5. болжамды тексеру үшін деректерді жинау

1

 

 

 

Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясындағы табысты талқылауда басымдыққа ие әңгіме түрі

 1. Кумулятивтік әңгіме
 2. Әңгіме дебат
 3. Топтық әңгіме
 4. Сыни әңгіме
 5. Зерттеушілік әңгіме

 

5

 

 

 

Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз

 1. оқушылардың сұрақтарын дұрыс түсінуі
 2. балаларың қалай оқитынын түсінуі
 3. шет тілдерін жетік меңгеріп алуы
 4. оқушылардың сұрауына жауап беруі
 5. берілген нұсқауларды дұрыс орындауы

2

 

 

 

Жорамалдарды растау,тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады

 1. қайта ұсыну және сүхбаттасу
 2. тәжірибені көрсету
 3. тестілеу және растау
 4. талдау және бағалау
 5. үрдісті модельдеу

3

 

 

 

Н.Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің үш түрін анықтаған. Соның бірі табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы

        1. Бір-бірінің қосқан үлесін сынамайды 

        2.Не істеу керек екенін түсіндіреді және мәселелерді шешу     

         мақсатында ой бөліседі

        3.Ақпаратты тарату  және мәселелерді шешу мақсатында ой бөліседі

        4.Ұсыныстар айтылады дәлел мен сын тұрғысынан ойлау арқылы              жалғасады 

        5.Басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды.бәсекеге қабілетті

 

 

5

 

 

 

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі

 

1.Оқушыларды өзін-өзі, өзара бағалауға араластыру

2.Оқушыға жеткен деңгейіне сәйкес шешім шыгарылуы

3.Оқушылардың әрқайсысына жеке тапсырма даярлау

4.Оқушылардың ішкі жане сыртқы тестілер тапсыруы

5.Оқушының оқуын бағалауда өлшемдердің зерделенуі

 

1

 

 

 

Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз

 1. оқыту бағдарламасының мазмұнын бақылау
 2. болжау және сұрыптау
 3. стандартты бақылау және орындау 
 4. оқыту стильін бақылау
 5. оқудағы қиындықтарды анықтау

 

5

 

 

 

Оқушыны бағалау үшін интерпретация үдерісін көрсетіңіз

 1. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 2. Оқушыға тапсыррма бойынша сұрақ қою
 3. Оқушының тапсырманы орындауын бақылау
 4. Оқушының сұраққа жауабын мұқият тыңдау
 5. Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

5

 

 

 

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты

 

1.            бағалау кестесінің ауысуы

2.            уақыттың тапшылығы

3.            оқу үдерісінің қарқыны

4.            модерация үдерісінде

5.            бағалау сипатын өзгерту

5

 

 

 

Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалу

 

1.            жылдық бағалау

2.            тұрақты бағалау

3.            сараланған бағалау

4.            оқытуды бағалау

5.            оқу үшін бағалау

5

 

 

 

.Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар . « Кадағалау » сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті .

 

1. оқушының сұраққа жауабын тындау

2.оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну

3. оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою 

4.оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

5. оқушының жауабын уnriмен сәйкестендіру

1

 

 

 

«Қара жәшік » ішіндегі жұмысты көрсетіңіз

 1. Нақты сандық ақпаратты алу
 2. Жаңа жағдайларға тез бейімделу
 3. Оқыту әдістерін оқушылармен таңдау 
 4. Оқушымен бірге критерийлердіталдау 
 5. Мүмкіндіктердің барлығын  қарастыру

4

 

 

 

«Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем:

 

 1. Мәселені шешу
 2. 2.    Есте сақтау және білім
 3. 3.    икемділік
 4. 4.    ойлау қабілетінің жылдамдығы
 5. 5.    өз білімін жетілдіру

5

 

 

 

Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатындығымын ерекшеленеді

1.            өз білімін жетілдіру

2.            шоғырлану

3.            есте сақтау және білім

4.            күрделілікке деген сүйіспеншілік

5.            мәселені шешу

2

 

 

 

Бұл өлшемге сәйкес келетін балаларда ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатынын байқалады

1.            Мәселені шешу

2.            Шоғырлану

3.            Ойлау қабілетінің жылдамдығы 

4.            Есте сақтау және  білім

5.            Өз білімін жетілдіру

2

 

 

 

Үздік оқушылар ақпаратты бinin қана қоймай , кажет кезінде пайдалана алатынын нерсететін сенімді өлшем ( Фриман) 

 

1. өз білімін жетілдіру

2. шоғырландыру

3. есте сақтау және білік

4.населені шешу 

5. икемділік

3

 

 

 

Д.Фриманның дарынды,талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шешу өлшемнің сипаттамасы

1.жоспарлауға көп уақыт жұмсағанымен оны тез жүзеге асырады

2.Ақпаратты есте сақтап ғана қоймай,оны пайдалана алады 

3.оқу үдерісінің қалай жүретінін біледі,өздерінің оқуын реттейді

4.қызығушылығын арттыру үшін күрделі тапсырмаларға ұмтылады

5.ақпаратты толықтырып,қайшылықтарын анықтайды

 

5

 

 

 

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем:

1.            мәселені шешу

2.            өз білімін жетілдіру

3.            ерте символдық белсенділік

4.            есте сақтау және білім

5.            күрделілікке деген сүйіспеншілік

5

 

 

 

Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы

1.            Өзін-өзі сынайды және бағалай алады

2.            Проблемаларды анықтайды және шешеді

3.            Зандылықтар мен байланысты анықтайды

4.            Қойған сұрақтары тиянықты, нақты болады

5.            Құрбы-құрдастары құрметтейді

4

 

 

 

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем

1.            тыңдалым дағдысы

2.            әлеуметтік жағдайы

3.            зерттеу дағдысы

4.            оқу үлгерімі

5.            тәрбиелігі

4

 

 

 

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі 

 

1.     авторлық бағдарламаны жүзеге асыру

2.     стандарттарды жетілдіру 

3. стандартты тапсырмаларды орындау

4.     ішкі мониторинг жүргізу 

5.оқу сапасын арттыру

 

5

 

 

 

Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі

 

1.            Оқушылардың өз бетінше оқу ресурстарын жинақтауы

2.            Сабақты зерттеу тәсілінің айналымын қамтамасыз ету

3.            «Зерттелетін оқушыларға» ерекшеленген тапсырмаларды дайындау

4.            «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеруі

5.            Сабаққа берілетін бағаны болжамдау

4

 

 

 

Іс әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру айналымының бірінші қадамының мазмұны

 

1.оқушыны анықтау

2.міндеттеме алу

3.қайта бастау

4.зерттеуді дайындау

5.тәжірибені жетілдір

2

 

 

 

Lesson study кезеңдерінің бірі - "Қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелеп, талдауы". Осыдан кейінгі кезең

 

1.            Сабақты зерттеуге қатысушылардың барлығының сабақтың табысты және жетілдіруге тиіс тұстары

2.            Сабақты зерттеу өткізу және Lesson study –ге қатысушылардың оны бақылауы

3.            Әріптестердің немесе тәжірибелі мұғалімдердің кеңесіне сүйеніп,  сабақтың мақсатын қою

4.            Сабақты зерттеуді жақсарту жөніндегі дамыту жолдарын анықтау үшін бейресми кездесу өткізу

5.            Зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson Study-діжоспарлау

5

 

 

 

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі

 

1. мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог менімен бөлісе алады

2. Сабақты зерттеу нәтижелерінің жүйелі түрде жариялануы мұғалімдердің томірибесін қолдау үшін маңызды емес

3.     зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық емес жане әртүрлі дәрежеде үдеріске тартылады

4 . негізгі жауапкершілік сабақ беретін мұғалімге гана жүктеледі және талап етіледі

5.оқыту мен сабаққа берілген кез келген бала жеке жұмысына қатысты болады

1

 

 

 

Сабақты зерртеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеуі үшін жүргізілетін қадамды анықтаңыз:

1.            Топ мүшелерінің зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізілуі

2.            Топтың жұмыс нәтижелігін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасауы

3.            Жоспарлауда қолдану үшін зерделенген әдебиеттер нәтижелерін қорытуы

4.            Қандай сынып пен «бақылаудағы үш оқушы» назарға алынатынын шешуі

3

 

 

 

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. 

 

«Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мүғалім әрекеті

1.оқушының тапсырманы орындауын қарау

2.жазбаша тест жүмыстарының жинағын құрастыру

3.оқушынң жауабына сәйкес шешім қабылдау

4.оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

5.қажеттілікке сәйкес қосымша ресурс даярлау

4

 

 

 

Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойғасалу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі:

1.            Сынақтан өткізу

2.            Түрткі болу

3.            Балама жауапты

4.            Басқаға бағыттау

5.            Бастама жасау

2

 

 

 

 

 

 
 

 

Педагогика

 

1

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш ситпаттама бар. Қадағалау сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті

 1. оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 2. оқушының жауабын улгімен сійкестендіру
 3. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 4. оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою
 5. оқушыны сұраққа жауабын тыңдау

5

2

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерің бірі

 1. берілген кез келгенбаға жеке мұғалімге қатысты болады
 2. зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілік алады
 3. зерттеу барысында топ мүшелері әртүрлі дәрежеде 
 4. нәтижелерінің жүйелі жариялануы топ мүшелеріне маңызды
 5. негізгі жауапкершілік мектеп әкімшілігіне жүктеледі

 

2

3

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық коммуникативтік технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сәйкестік

 1. оқушылардың жұмыстармен айырбастауы
 2. болжамдарды тексеру үшін деректерді жинау
 3. ықтимал әсерлерді имиациялау
 4. әртүрлі жұмыстарды салыстыру
 5. өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету

3

4

Топтағы бірлескен жұмысты жүзеге асырудың эмоианалдық мақсаты

 1. тәжірибемен және идеалдармен алмасу
 2. күрделі тапсырмалар үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету
 3. маңызды дағдыларды және түсініктердң дамыту
 4. жұмыстығ баламалы амалдары туралы идекялар ұсыну
 5. мәселені бірлесіп шешудің амалын табу

2

5.

Жорамалдарды растау, тексеру үшңн деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады

 1. тестілеу және растау
 2. үрдісті модельдеу
 3. қайта ұсыну және сұхбаттасу
 4. тәжірибені көрсету
 5. талдау және бағалау

1

6.

Оқушыларды жетістіктері үшін марапаттау жүргізудегі бағалау мақсаты

 1. уәж
 2. оқыту стилін бағалау
 3. стандартты бақылау
 4. кері байланыс
 5. кері байланыс

1

 

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біnіn , өздерінің оқуын реттей алатындығымен ерекшелетін оқушынын анықтайтын өлшем

 

1. ойлау қабілетінің жылдамдығы

2. өз білімін жетілдіру

3. есте сақтау және білім

4. мәселені шешу

 

 

2

Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді 

1.әдістемелік бірлестіктің жұмысы 

2.ата-аналардың ықпалы 

3.ұжымның жетістігі 

4.оқушылардың оқу үдерісі 

5.мұғалімнің оқыту тәжірибесі 

 

4

«Қара жәшік » ішіндегі жұмыс     

 

 1. мүмкіндіктердің барлығын қарастыру
 2. оқушыларға стратегиялар ұсыну
 3. жаңашыл идеяларға ашық болу
 4. ақпараттық деректерді жинақтау
 5. оқушымен бірге критерийлерді талдау        

 

 

 

5

Түрткі болу сұрағын көрсетіңіз

 

1.Бұл мәселе жөнінде тағы кім өз ойын айтқысы келеді

2.Осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласыз ба

3.Бүгінгі сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты ма

4.Кешегі сабақта қандай маңызды мәселелерге тоқталды

5.Берілген мысал айтылу мақсатына қарай қандай сөйлем

 

4

Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар

 

 1. Мектептегі бар тәжірибені жинақтайды
 2. Ата – аналардың оқыту нәтижесіне ықпалын зерттейді
 3. оқытудың жаңа тәсілін модельдейді
 4. Халықаралық зерттеуге қатысады

«Оқушы үні» жобасын жүзеге асырады

 

3

Сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағы жоспарлауға дейінге кезеңі                      

 

 1. Зерттеу сабағы туралы оқушылармен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі
 2. Топ мүшелерінің «зерттелетін » оқушыларды қадағалауы
 3. Топ мүшелерінің бақылауға алынған оқушыларды анықтауы
 4. Келесі зерттеу сабағының мақсатын белгілеу
 5. Белгіленген құрылымға сай талқылау жүргізу        

 

 

3

Үздік оқушылар ақпаратты біліп қана коймай, қажет кезінде пайдалана алатынын көресететін сенімді өлшем(Фриман)

 

 1. икемділік
 2. өз білімін жетілдіру
 3. есте сақтау және білім
 4. мәселені шешу
 5. шоғырлану      

 

 

 

3

Ренцулли мен Райс анықтаған дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз     

 

 1. жалпы зерттеу жаттығулар

 

 1. жеке оқу жаттығуларын

 

 1. топтық оқу жаттығуларын

 

 1. нақты проблемаларды жеке зерттеу

 

 1. нақты мәселелерді шағын топта зерттеу

 

 

1

Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы» сипатына сәйкес келетін өлшем     

 

 1. икемділік
 2. өз білімін жетілдіру
 3. ойлау қабілетінің жылдамдығы
 4. мәселені шешу     

 

 

3

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы күрделілікке деген сүйіспеншілік сенімді өлшемінің сипаттамасы (Фриман)

 

 1. жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін,бірақ жоспарды тез жүзеге асырады
 2. олар ақпаратты біліп ғана қоймай , оны пайдалана алады
 3. қызығушылығын арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады

 

 

3

Оқушылардың метатнымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарты       

 

 1. Мұғалімнің қарым-қатынасы
 2. Мұғалімнің теориялық білімі
 3. Мұғалімнің тұлғалық қабілеті
 4. Мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілдері
 5. Мұғалімнің ұйымдастыру қабілеті  

 

 

4

Оқуды даралаудың шешуші критерийі     

 

 1. Қай кезде мұғалімнің көмегі қажет екенін білу
 2. Оқушының қалай оқитынын қадағалау
 3. Жұмысты орындауға қажетті әдіс таңдай алу
 4. Оқушылардың өз идеяларын рефлекция жасауы
 5. Білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету     
 6.  

 

 

5

Оқушыларда «өзіндік мақсаты» қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай (М.Чиксентмихай)     

 

 1. Алаңдау
 2. Ойлану
 3. Ағын
 4. Түсіну
 5. Зерігу     

 

 

1

Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты      

 

 1. оқу үдерісінің қарқыны
 2. уақыттың тапшылығы
 3. бағалау кестесінің ауысуы
 4. модерация үдерісінде 
 5. бағалау сипатын өзгерту     

 

 

 

5

Білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау     

 

 1. Оқу үшін бағалау
 2. Сараланған бағалау
 3. Жылдық бағалау
 4. Тұрақты бағалау
 5. Оқытудағы бағалау     

 

 

 

1

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі .

 

1. оқушының көшбасшылық қасиеттерін ескеру

2. оқушының тапсырманы орындағанын бақылау

3. оқушыға тақырып бойынша сұрақ қою

4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

5. оқушының жауабын тақырыпқа сәйкестендіру

 

 

4

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар  « Кадағалау » сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті .

 

 

 

 1. оқушының сұраққа жауабын тындау
 2. оқушының тапсырманы қалай орындағанын түсіну
 3. оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою
 4. оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау
 5.  
 6. оқушының жауабын уnriмен сәйкестендіру

 

 

1

Оқушының бейімдін анықтау үшін білік, дағдыларын тексеру жүргізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз     

 

 1. Кері байланыс
 2. Оқыту стилін бақылау
 3. Болжау және сұрыптау
 4. Стандартты орындау
 5. Оқудағы қиындықтарды анықтау     

 

 

3

Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу дарынды және талантты оқушылардың қай сипаттамасына тән

 

 1. қалай оқитыны
 2. табандылық таныту
 3. ынталандыру

қоғамдық көшбасшылық      

 

2

Сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең

 

1.Зерттеу сабағын жүргізу

2.«Зерттелінетін» оқушыларды бақылау

3.Оқушылармен өткен сабақты талдау

4.Сабақты бірлесіп жоспарлау

5.Мұғалімдердің материалын жариялау

 

 

4

Олар ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатындығымын ерекшеленеді

 

1.өз білімін жетілдіру

2.шоғырлану

3.есте сақтау және білім

4.күрделілікке деген сүйіспеншілік

5.мәселені шешу

 

 

2

Оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біnіn , өздерінің оқуын реттей алатындығымен ерекшелетін оқушынын анықтайтын өлшем

 

1. ойлау қабілетінің жылдамдығы

2. өз білімін жетілдіру

3. есте сақтау және білім

4. мәселені шешу

 

 

2

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен “модельдеу” аспектілері арасындағы сәйкестік

 

1.болжамдарды тексеру үшін деректерді жинау

2.оқушылардың жұмыстармен айырбастауы

3.ықтимал әсерлерді имитациялау

4.өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету

5.әртүрлі жұмытарды салыстыру

 

3

Сабақты зерттеу тәсілінің бастапқы кезеңі

 

1.Оқушылардың оқу үдерісіндегі нәтижелерін жүйелеу,талдау

2.Топ мүшесінің белгіленген сыныпта зерттеу сабағын өткізуі

3.Топ мүшелерінің бірлесіп сабақты егжей-тегжейлі жоспарлауы

4.Топ мүшелерінің жұмысты бірлесе қайта жоспарлауы

5.Оқу үдерісінде алынған нәтижелерді есепке алу

 

3

Н.Мерсердің зерттеуіне сәйкес,ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беруге қол жету аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие болатын әңгіменің түрі

 

1.жұптық әңгіме

2.танымдық әңгіме

3.зерттеушілік әңгіме

4.кумулятивтік әңгіме

5.әңгіме-дебат

 

3

Сабақты зерттеу (Lesson Study) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі

 

1.түйінді идеяларды талқылау

2.келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау

3.зерттеу сабағының күтілетін нәтижесін болжамдау

4.топпен бірлесе сабақтың мақсатын анықтау және дайындау

5.зерттеуге қажетті әдебиеттерді зерделеу

 

2

Оқушыны бағалау үшін интерпретация үдерісін көрсетіңіз

 

1.оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

2.оқушының тапсырманы орындауын бақылау

3.оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

4.оқушының сұраққа жауабын мұқият тыңдау

5.оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою

 

1

Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз

 

1.оқудағы қиындықтарды анықтау

2.стандартты бақылау және орындау

3.оқыту бағдарламасының мазмұнын бақылау

4.оқыту стилін бақылау

5.болжау және сұрыптау

 

1

Жорамалдарды растау,тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады

 

1.үрдісті модельдеу

2.тестілеу және растау

3.қайта ұсыну және сұхбаттасу

4.талдау және бағалау

5.тәжірибені көрсету

 

2

Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп,өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі

 

1.басқаға бағыттау

2.түрткі болу

3.бастама жасау

4.сынақтан өткізу

5.балама жауапты

 

2

Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясындағы табысты талқылауларда басымдыққа ие әңгіме түрі

 

1.Зерттеушілік әңгіме

2.Топтық әңгіме 

3.Кумулятивтік әңгіме

4.Сыни әңгіме

5.Әңгіме-дебат

 

1

 

 

 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

 • Только актуальные online тесты
 • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
 • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.