Coздaть aкaунт
1-TEST.KZ » КАZ_ТЕSТ » ПББ ҰБТ » Оқыту әдістемесі ПББ тест сұрaқ-жaуaп 32-нұсқа Педaгoгикa

Оқыту әдістемесі ПББ тест сұрaқ-жaуaп 32-нұсқа Педaгoгикa

10 июл 2023, 21:00
3 794
1
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:

                                «Педагогика» пәні бойынша тест сұрақтары 

 

1. Педагогика қандай негізгі мәселелерді қарастырады:

А) Тәрбиенің қоғамдағы алатын орнын.

В) Педагогиканың ғылым болып қалыптасу ерекшеліктерін.

С) Оқу-тәрбие процесінің теориялық негіздерін.

D) Өткендегі аса көрнекті педагогтардың идеяларын.

Е) Басқа ғылымдармен байланысын

{Дұрыс жауап} = С

 

2. Педагогиканың негізгі категориялары:

А) Тәрбие, білім беру мазмұны, формалары және оқыту әдістері.

В) Тәрбие, оқыту, біліктілік, педагогикалық процесс.

С) Тәрбие, білім беру, оқыту.

D) Тәрбие, оқушылардың  оқу әрекеті, өзін-өзі тәрбиелеу.

Е) Білім, білік, дағды.

{Дұрыс жауап }= С

 

3. Педагогиканың негізгі міндеттеріне жатпайды:

А) Үздіксіз білім берудің бірыңғай жүйесін жасау.

В)  Білім беру мазмұнын, ғылыми дәрежесін үнемі көтеру.

С) Оқу мен тәрбие процесін интеграциялау, гуманитарландыру.

D) Оқу мен тәрбие процесінің тұтастығын қамтамасыз ету.

Е)   Оқушыларды кәсіби мамандыққа   баулу.

{Дұрыс жауап} = Е.

 

4. Педагогика ғылымының дамуында жетекші ғылымдар :

А) Биология, анатомия, мектеп гигиенасы.

В) Физиология, генетика, медицина.

С) Математика, информа-тика, статистика.

D) История, этнография, экология.

Е) Философия, психология, физиология.

{Дұрыс жауап }= Е

 

5. Педагогика ғылымының салалары:

А) Психология, анатомия, биология.

В) Мектеп педагогикасы, педагогика тарихы, арнаулы педагогика.

С) Жекелеген пәндер әдістемесі, физиология.

D) Жоғары мектеп педагогикасы, анатомия, мектеп гигиенасы.

Е) Мектепке дейінгі педагогика, педагогика, психология, биология.

{Дұрыс жауап} = В

 

6. Арнаулы  педагогиканың салалары:

А) Педагогика тарихы, оқыту әдістемесі.

В) Психология,физиология, анатомия.

С) Тифло,   сурдо, олигофрено педагогика.

D) Кәсіби педагогика, салыстырмалы педагогика.

Е) Мектепке дейінгі, мектеп педагогикасы.

{Дұрыс жауап} = С

 

7. Педагогика ғылымының негізгі зерттеу әдістері:

А) Лекция, әңгіме, әңгімелесу.

В) Диспут, өнеге, жарыс.

С) Бақылау, эксперимент, анкета сұрақтары.

D) Бақылау, анкета сұрақ-тары, лекция.

Е) Жазалау, мадақтау.

{Дұрыс жауап} = С

 

8Педагогиканың негізгі категориясы:

А)  Материя.

В)   Тәрбие.

С)   Іс - әрекет.

D)  Қарым- қатынас.

Е)  Тұқым қуалаушылық.

{Дұрыс жауап} = В

 

9. Педагогикада   қолданылатын негізгі категория :

А)   Жеке тұлға.

В)   Құбылыс.

С)    Қоғам.

D)   Этнос.

Е)   Мораль

{Дұрыс жауап} = А

 

10.Педагогика мынадай негізгі  ғылыммен тығыз байланысты:

А) Кибернетика.

В) Психология.

С) Демография.

D) Статистика

Е) Георгафия.

{Дұрыс жауап} = В

 

11.Педагогика тығыз байланысты

А) Кибернетикамен

В) Психологиямен.

С) Демографиямен

D) Статистикамен.

Е)  Географиямен

{Дұрыс жауап }= В

 

12. Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар:

АФорма, әдіс,тәсіл.

В)Отбасы, мектеп,микросреда (шағын орта) .

СДиспут, тәрбие сағаты, конференция.

DПедагогикалық кеңес, әдістемелік бірлестік.

ЕАта-аналар жиналысы.

{Дұрыс жауап }= В

 

 

13.Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам мұраты (идеалы):

А) Тәрбие мазмұны.

В) Дүниетаным компоненттері.

С) Білім мазмұны.

D) Дүниетаным формалары.

Е) Дүниетаным қалыптастыру құралдары.

{Дұрыс жауап }= В

 

14.Теориялық ойлаумен, тәжірибелік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен көрінетін іс-әрекеттің аталуы:

А) Еңбек ету.

В) Тәжірибелік.

С) Өз бетінше.

D) Танымдық.

Е) Ойын.

{Дұрыс жауап }= Д

 

15. Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды:

АПсихологиялық.

ВФилософиялық.

САнтрпологиялық.

DЭтикалық

ЕЭстетикалық.

{Дұрыс жауап }= В

 

16.Индивид:

А) Адам.

В) Жеке тұлға.

С) Мұғалім.

D) Оқушы.

Е) Басқа адамзат өкілдері.

{Дұрыс жауап }= А

 

17.  Жеке тұлға:

А) Индивид.

В) Қоғамдық мәндегі адам.

С) Еңбексүйгіш адам.

D) Әділ адам.

Е) Азаматтық позицясы жоғары адам.

{Дұрыс жауап }= В

 

18. Педагогика жатады: 

А) Жаратылыстану.

В) Әлеуметтік-гуманитарлық. 

С) Техникалық. 

D) Арнайы ғылымдарға.

Е) Экономикалық ғылымдарға.

{Дұрыс жауап }= В

 

19. ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі:

А) Гуманитарлық білім берудің тұжырымдамасы.

В) Этномәдени білім беру тұжырымдамасы.

С) Жергілікті білім беру бөлімдерінің қатысуына.

D) Тіл туралы заңға.

Е)  Білім беру заңына.

{Дұрыс жауап }= Е

 

 

20. “Ұлы дидактиканы” жазған кім:

А) Ж.Ж. Руссо.

В) И.Герберт.

С) Я.А.Коменский.

D) А.Дистервег.

Е) Джон Локк

{Дұрыс жауап }= С

 

21. Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар:

А)Сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы,ересектер педагогикасы.

В)Сурдопедагогика,тифлопедагогика,олигофренопедагогика.

С) Педагогика тарихы.

D) Салыстырмалы педагогика.

Е) Этнопедагогика.

{Дұрыс жауап }= А

 

22. Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі :

А) Ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық 

В) Оқытушылық, тәрбиелік, тәжірибелік.

С) Қалыптастырушылық,болжам жасаушылық, дамытушылық. 

D) Экономикалық ғылыми-теориялық, тәжірибелік.

Е) Мативоциялық, тәжірибелік экономикалық

{Дұрыс жауап }= А

 

23. Педагогика ғылымы байланысты 

АКөркем тарих.

ВМатематика.

С) Психология.

D) Биология.

ЕФизика.

{Дұрыс жауап }= С

 

24. Мемлекеттің білім беру жүйесіне жатқызылады: 

А) Мектеп,конфессиалды ұйымдар,спорттық бірлестіктер.

В) Отбасы,пәндік үйірмелер,мектептен тыс ұйымдар.

С) Білім беру ұйымдарының жиынтығы (орта білім беру мекемелері,жоо, коледждер).

D) ЖОО, әскери ұйымдар,консерваториялар.

Е) Лицей,балалар үйі,діни ұйымдар.

{Дұрыс жауап }= С

 

25. Жеке тұлғаның  объективті қоғамдық қатынасқа икемделуі:

АӘдет.

В)Дағды.

С)Даму.

DӘлеуметтену

Е) Іскерлік.

{Дұрыс жауап }= Д

 

26. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күшіне жататындар:

АТұқымқуалаушылық.

ВТәрбиенің принциптері.

СТәрбие әдісі

DӨзін-өзі тәрбиелеу әдісі.

ЕҚарама-қайшылық.

{Дұрыс жауап }= Е

 

27. Жеке тұлғаны қалыптастыру:

А) Әр түрлі жағдайлардың адамдардың саналы қызметіне тәуелсіз түрде ықпал етуі.

В) Адам ағзасындағы сандық өзгерістер процесі мен нәтижесі.

С) Білімді игеру барысында теориялық және тәжірибелік істерді атқаруға өздігінен салалы түрде дайындығы.

D) Нақты тәрбие міндеттеріне бағытталған тәрбие жұмыстарының нәтижесі .

Е) Барлық әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық және  т.с.с ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы.

{Дұрыс жауап }= Е

 

28. Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар:

АҚарым-қатынас.

В) Өзін-өзі тәрбиелеу. 

СОрта,тәрбие, тұқымқуалаушылық.

D) Отбасы.

ЕЖолдастары.

{Дұрыс жауап }= С

 

29. Қарым-қатынас ол:

А)Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы.

А) Адамның мінез-құлқы.

В) Алған білімді меңгеру.

D) Қазіргі заманды түсінудің проблемасы.

Е) Тұлғаның көзін жеткізу.

{Дұрыс жауап }= А

 

30. Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы:

А) Іс-әрекет.

В) Макросреда.

С) Микросреда.

D) Жолдастары.

Е) Ақпарат құралдары.

{Дұрыс жауап }= А

 

31. Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтады:

А) Ғылыми қызметкерлердің қажеттілігі.

В) Ата-аналардың балалар бақыты жөніндегі қамқорлығы.

С) Тұқымды сақтаудың биологиялық заңы.

D) Адамның өмір мен еңбекке дайындалуының обьективтік қажеттілігі.

Е) Тәрбиенің өмірдегі ролін арттыру.

{Дұрыс жауап }= Д

 

32. Балалардың  өздері сайлап алған ұжымдық басқару органы:

А) Менеджмент .

В) Сектор.

С) Староста.

D)  Өзін -өзі  басқару.

Е) Атамекен.

{Дұрыс жауап} = Д

 

33. “Педагогика”терминінің шыққан жері: 

А) Македония.

В) Ертедегі Греция 

С) Римде.

Д) Чехияда.

Е) Қытайда.

{Дұрыс жауап }= В

 

34. Педагогика өз алдына ғылым болып қай ғасырда бөлініп шықты?:

А) XV ғасырда. 

В) XVІ ғасырда.

С) XVІІ ғасырда.

D) XІX ғасырда.

Е) XVІІІ ғасырда.

{Дұрыс жауап }= С

 

35. Мұғалім білуге тиіс емес:

А) Балалар құқық декларациясы.

В) Білім беру заңы.

С) ҚР Конституциясы.

D) ҚР қылмыс кодекісі.

Е) Мектеп уставы

{Дұрыс жауап }= Д

 

36Педагогикалық білімге жатады:

А) Педагогикалық категория, ұғым, заңдылық, әдіс-тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.

В) Жалпы мектепке дейінгі жасөспірім, салыстырмалы, әскери, коррекциялық педагогика.

С) Педагогика тарихы, антропология, педагогика. 

D) Әлеуметтану, психология, педология, физиолгия, актология.

Е) Мәдениет тарихы.

{Дұрыс жауап }= А

 

37Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті сапасының шешуші көрсеткіші не болып табылады:   

А) Оқушыны тұлға ретінде дамыту деңгейі.

В) Оқушылардың үлгерімі.

С) Ата-аналармен жұмыс істей білуі.

D) Оқушыларға жеке қатынасты жүзеге асыру біліктілігі.

Е) Оқушылардың сабақтағы белсенділігі.

{Дұрыс жауап }= А

 

38Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:

А) Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама.

В) Кәсіби қажеттіліктің нормативтері мен көрсеткіштері.

С) Жас маман таңдауға құралған бағалау шкалалары.

D) Болашақ кәсіби мұғалімдерді даярлауға қойылатын талаптар.

Е) Мұғалімдерді даярлау мақсатындағы приоритеттердің алмасуы.  

{Дұрыс жауап }= А

 

39 Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар:

А) Конструктивті.

В) Ұйымдастырушылық. 

С) Мазмұнды.

D) Ізденіс.

Е) Коммуникативті.

{Дұрыс жауап }= С

 

40 Педагогикалық біліктілік:

А) Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы. 

В) Обьективтік шындық заттары мен құбылыстары туралы игерілген мәліметтердің, ұғымдардың, түсініктердің жиынтығы.

С) Адамның мүдделері мен қызығушылығын тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған әрекет.

D) Адам санасы сенім мен көзқарас жүйелерін игеруге негізделген әрекет.

Е) Мұғалімнің  жемісі, әрекеті, мақсатты оқытуды тарату.

{Дұрыс жауап }= А

 

41. Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жатады: 

А) Оқушылармен ойын әрекетін ұйымдастыру.

В) Танымдық әрекетті белсендіру.

С) Оқытудың дәстүрлі әдісін қолдану.

D) Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқып үйрену.

Е) Оқытудың авторлық моделін жасау.

{Дұрыс жауап }= Е

 

42Оқушы мен мұғалімнің кәсіби сауатты қарым-қатынас стилі:

АЛибералдық

ВАвторитарлық

С) Демократиялық 

D) Зұлымдық

Е) Либералдық-демократиялық

{Дұрыс жауап }= Е

 

43 Педагогика: 

А) Баланың даму заңдылығын оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.

В) Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.

С) Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасын қалыптастыру  мақсатындағы өнері.

D) Жеткіншек  ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.

ЕАдамды тәрбиелеу туралы ғылым

{Дұрыс жауап }= Е

 

44.  Педагогика ғылымдары жүйесі: 

А) Дидактика, психология, тарих, мектептану, тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы, салыстырмалы педагогика.

В) Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдістемесі, арнайы пдагогика, педагогика тарихы.

С)Жалпы пдагогика, этика, эстетика, мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы. 

DЖалпы педагогика, этика, эстетика.

Е)Мектепке дейінгі педагогика, волеология, әлеуметтік педагогика, дидактика, тәрбие теориясы.

{Дұрыс жауап }= В

 

45Педагогика пәніне не кірмейді:

А) Оқыту процесі.

В) Тәрбие процесі.

С) Педагогикалық процесс.

D) Білім беру жүйесі.

Е) Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті.

{Дұрыс жауап }= Е 

 

46Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:

А) Мектепке дейінгі педагогика.

В) Тәрбие теориясы. 

С) Психология.

D) Оқыту теориясы.

Е) Жоғарғы мектеп педагогикасы.

{Дұрыс жауап }= С

 

47 Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша беріледі:

АОйлау қабілеті

В) Мінез-құлқы.

С) Әр түрлі іс-әрекетке қабілеті.

D) Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар

ЕАдамдарға қарым-қатынасы.

{Дұрыс жауап }= Д

 

48Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор:

АТұқымқуалаушылық 

В Ұжымдағы психологиялық жағдай.

С Ата-анасы.

D)  Жолдастары.

Е) Мұғалімімдердің пікірі.

{Дұрыс жауап }= А

 

49.Даму – бұл:

А) Сандық өзгерістердің адам ағзасына жиналуы.

В) Ескіні жою, жаңаның пайда болуы.

С) Өмір мен қызмет барысында жүзеге асатын адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасуы.

D) Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.

Е) Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі.

{Дұрыс жауап }= Д

 

50. Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты 3 бағытта жүреді: 

А)Биологиялық, психолгиялық, әлеуметтік.

В)Психологиялық, физиологиялық, адамгершілік.

С)Әлеуметтік, еңбек, экономикалық.

D) Құқықтық, ақыл-ой, экологиялық.

Е) Тұқым қуалаушылық, биологиялық, эстетикалық, діни.

{Дұрыс жауап }= А

 

51Адамға тұқым қуалау арқылы беріледі:

А) Таланттылық, салмақтылық.

В) Анотомиялық, физиологиялық ерекшеліктері.

С) Адамгершілік, мінез-құлық стилі.

D) Еңбексүйгіштік, ізгілігі.

Е) Хоббиі, өмір сүруі.

{Дұрыс жауап }= В

 

52Жеке тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес:

А) Тұқымқуалаушылыққа.

В) Оқу әректінің сипатына.

С) Оқулықтың сапасына.

D) Оқытушының талантына.

Е) Табиғат жағдайына.

{Дұрыс жауап }= Е

 

53Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:

АОқу танымдық

ВОйын ойнау.

СЕңбек.

DСпортпен шұғылдану.

ЕКөркем шығармашылық.

{Дұрыс жауап }= А

 

54Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :

ААта-ананың пікірі.

ВЖолдастарының пікірі.

СОқытушының пікірі.

DӨз пікірі.

Е Ұжымының пікірі.

{Дұрыс жауап }= С 

 

55Қиын балалардың   пайда болуына себепші факторлар :

А)  Қоғамдағы экономикалық  жағдай, ұжым, жанұя.

В)  Жанұя,мектеп, қоғамдық сана формалары.

С)  Жанұядағы ажырасу мәселесі.

D)  Қоғам, жора – жолдастары.

Е)  Нашар идеология,тәрбиешеілір әрекеті.

{Дұрыс жауап} = А

 

56Акселерация:

А) Жеке тұлғаның қалыптасуы.

В) Мақсатқа орнықты жетуге талпынуы.

С) Жас өспірімдер мен кіші жастағы оқушылардың жедел дамуы.

D) Тұлғаның өздігінен дамуы.

Е) Ойлау қабілетінің дамуы.

{Дұрыс жауап }= С

 

57. Сендіру әдісінің  мәні:

А)  Оқушының сабаққа ынтасын  

тәрбиелеу.

В)  Өмірге   тиянақты  көзқарасын, 

ұстанымын қалыптастыру.

С) Санасын,сезімін, түйсігін 

дамыту.

D) Жағымды мінез – құлқын 

тәрбиелеу.

Е) Орнықты іс- әрекетке  бейімдеу.

{Дұрыс жауап} = В

 

58Педагогикалық зерттеудің қортындысы негізделеді :

А) Ішкі сезім.

ВПедагогикалық эксперимент.

СРесми оппонент пікірі.

DЭкспериментке қатысушылардың контингенті.

Е) Зертеушінің тұлғасы.

{Дұрыс жауап }= В

 

59Оқушыларды тәрбиелу әдістеріне жатады:

А) Сабақ барысында мұғалімнің оқушыларды бақылауы.

В) Адамгершілік тақырыбына шағын шығарма жазу.

С)Оқушылармен әңгімелесу.

DКинотеатрға бару.

ЕТәрбие теориясы

{Дұрыс жауап }= С

 

60Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:

А) Кезекші мұғалім асханадағы тәртіпті бақылайды.

В) Педагог курстың жекелеген тақырыптарын оқып-үйрену барысында оқушылардың дамуын компьютер бағдарламасының көмегімен бақылайды.

С) Сынып жетекшісі оқушылар киімінің ұқыптылығын қадағалайда.

D) Экскурсия кезінде биологияның мұғалімі оқушылармен бірге құмырсқалардың мінез-құлқын бақылайды.

Е) Жас мұғалім тәжірибелі әріптесінің қиын оқу материалын түсіндіру барысындағы әрекеттерін бақылайды.

{Дұрыс жауап }= Д

 

61. Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде:

А) Әлде қандай пдагогикалық құбылысты қабылдау.

В) Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқыту.

С) Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдіс.

D) Кез-келген әдісті арнайы ұйымдастырылған тексеру.

Е) Қатаң қадағаланатын жағдайларда өткізілінетін, алдына белгілі бір мақсатқа бағытталған, сынаққа түскендердің барлығына арналған біркелкі зерттеу.

{Дұрыс жауап }= Е

 

 

62. Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер:

А) Әдебиеттерді оқу.

В) Анализ және синтез.

С) Моделдеу.

D) Анкета жүргізу.   

Е) Болжам жасау.

{Дұрыс жауап }=  А

 

63Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:

А) Салыстыру.

В) Абстрактілеу.

С) Индукция.

D) Деукукция.

Е) Байқау.

{Дұрыс жауап }= Е

 

64Мұғалімнің зерттеу әрекетінің кезеңдеріне:

А) Педагогикалық консилиум.

В) Проблеманы анықтау.

С) Әдістемелік кеңестің отырысы.

D) Ата-аналарды педагогикалық ағарту.

Е) Қоғамды ұйымдарды тарту.

{Дұрыс жауап }= В

 

65Педагогиканың негізгі категориясы:

АМатерия.

ВТәрбие.

СІс-әрект.

D) Оқымыстылық

ЕТұқым қуалаушылық.

{Дұрыс жауап }= В

 

66Педагогикада қолданылатын ұғым (категория):

АЖеке тұлға.

В) Көрініс.

С) Мемлекет.

DЭтнос.

ЕДін.

 {Дұрыс жауап }= А

 

67. Педагогика ғылымының объектісі:

А) Жеке тұлға.

ВОқушы.

СМұғалім.

DҰжым.

ЕПедагогикалық іс -әрекеттің  объективті жүріп жатқан жағдайы.

{Дұрыс жауап }= В

 

68Педагогика пәніне жатады:

А) Бала.

ВОқушылар ұжымы.

СЖанұя.

DПроцесс.

ЕМұғалімдер ұжымы .

{Дұрыс жауап }= В

 

 

69Тәрбие прициптеріне жататындар:

А) Тұқым қулаушылық әсері.

В) Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі саналылық қажеттіліктің сәйкестілігі.

С) Ортаның әсері.

D) Ойын іс-әрекетіне қатысу.

Е) Жеке тұлғаның қалыптасу процесі.

{Дұрыс жауап }= В

 

70 Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:

А) Білім беру мазмұны.

В) Білім беру мақсаты.

С) Тәрбиенің міндеттері.

D) Оқытудың түрлері.

Е) Мұғалімдерді даярлау. 

{Дұрыс жауап }= Е 

 

 

71Адамның қабілеттіліктерін дамыту және белгілі бір жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағдай:

А) Қарым-қатынас.

В) Қажеттіліктер.

С) Іс-әрекет.

D) Қарама-қайшылық.

ЕБелсенділік.

{Дұрыс жауап }= С

 

72Балаларды мектептен тыс тәрбиелеу мен білім беру саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулерден тұратын ғылым:

А) Жас ерекшелік педагогикасы.

В) Әлеуметтік педагогика.

С) Сурдопедагогика.

D) Тифлопедагогика.

Е) Дефектология.

{Дұрыс жауап }= В

 

73А.С Макаренконың педагогикаға қосқан үлесі:

А) Мектепті басқару.

В) Жеке тұлғаны ұжымда тәрбиелеу.

С) Шығармашылық.

D) Таным теориясы .

Е) Оқыту теориясы.

{Дұрыс жауап }= В

 

74Тәрбиенің заңдылығына жатпайды:

А) Тәрбиені қоғамдық жағдайға сәйкестендіру.

В)  Тәртіп пен мінез-құлықтың бірлігі.

С)  Педагогикалық талап.

D) Оқушының жеке дара қажеттілігін есепке алу .

Е)  Әлеуметтік ортаның артықшылығы.

{Дұрыс жауап }= Е

 

75Тәрбиенің мақсты :

А) Тәрбиені гуманизациялау

В)Тәрбиені гуманиторландыру.

СЕңбек және политехникалық білім беру.

DЭстетикалық тәрбие.

ЕЖеке тұлғаның жан-жақты дамуы.

{Дұрыс жауап }= Е

 

76Тәрбиенің мақсатына берлген алғашқы анықтама:

А) Адамзат құндылығын қалыптастырудағы жағымды қатынас

В) Жеке тұлғаның еркін қалыптасуы.

СДжентельмен тәрбиелеу.

DМәдениетті адам тәрбиелеу.

ЕЖеке тұлғаның жан-жақты дамуы.

{Дұрыс жауап }= В

 

77Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым.

ААнтропология.

ВАндрогогия.

СПедагогика.

DАндропогия.   

ЕПедоголия.

{Дұрыс жауап }= С

 

78Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:    

А) Амал.

В) Әдіс.

С) Әдістеме.

D) Акт.

Е) Тәсіл.

{Дұрыс жауап }= С

 

79Дүниеге көзқарастың құрылысына жатпайды:

АБілім.

ВБілімге қажеттілік.

СКөз жеткізу.

D) Іс-әрекетке дайындық.

ЕИдеал.

{Дұрыс жауап }= Д

 

80Дүниеге көзқарастың жүйесі:

АҒылым.

ВДін.

СДүниеге көзқарас.

D) Менталитет.

ЕДүнитаным.

{Дұрыс жауап }= А

 

81Ғылым дүниетаным жеке тұлғаға мүмкіндік береді:

А) Кәсіпті дұрыс таңдауға.

В) Өзінің қабілетін бағалауға.

С) Қоршаған ортаның құбылыстарын дұрыс қабылдау және ұғыну.

D) Тиімді оқып-үйрену.

Е) Нағыз достарды таңдау.

{Дұрыс жауап }= С

 

82Дүниетаным: 

А) Шынайлықты сезіну.

В)Адам санасының ерекше формасы. 

С) Адамның қарым-қатынасты түсінуі.

D) Өзіндік позицияны таңдау.

Е) Басқа адамды түсіну қабілеті.

{Дұрыс жауап }= В

 

83Дүниетанымдық негізге жатқызуға болмайды:  

А) Ғылыми білім.

В) Білімге көзқарасы.

С) Сенімі.

D) Іс-әрект түрлері.

Е) Білім беретін мекемелер.

{Дұрыс жауап }= Е 

 

84Дүниетанымның құрамына кіретін компоненттер:  

А) Ғылыми білік, біліктілік, дағды.

В) Қоғамдық пікір, ғылымға қатынасы.

С) Құндылық бағдар, сенім, діни көзқарастар.

D) Ғылыми білімдер жиынтығы, білімге қатынасы, сенім, қылық (іс) 

Е) Экононмикалық білімдер, табиғатқа деген мінез-құлық стилі.

{Дұрыс жауап }= Д 

 

85. Тәрбиенің құрамдас бөліктері:

А) Адамгершілік тәрбиесі, экологиялық тәрбие, азаматты тәрбиелеу, кәсіби білім, мамандық таңдауға дайындық.

В)Гуманизациялауинтерноционалдық тәрбие, эстетикалық тәрбие, атеистік тәрбие, экологиялық тәрбие .

САқыл-ой тәрбиесіатеистік тәрбие, саяси-идеялық тәрбие, дене тәрбиесі, тәрбиені демократияландыру. 

D) Демократияландыру, экологиялық тәрбие, азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие, жанұя тәрбиесі

Е) Ақыл-ой тәрбиесі, еңбек тәрбиесі, дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі.

{Дұрыс жауап }= Е

 

86. Экологиялық тәрбиенің міндеті: 

А) Дене және спорттық қоғамдық   маңызы және мәні туралы білімдер жүйесі мен оқушыларды байыту.

В) Мектеп оқушыларын көркем өнер шығармашылығына тарту.

С) Оқушыларда мәдени мінез-құлық және тәртіп қалыптастыру.

D) Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру.

Е)  Оқушылардың ақыл-ой қабілетін дамыту.

{Дұрыс жауап }= Д

 

87. Эстетикалық тәрбиенің мәні:

А) Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.

В) Еңбексүйгіштік пен тәртіптілікке тәрбиелеу .

С) Оқушыларды әртүрлі көркем-эстетикалық іс-әрекетті ұйымдастыру.

D) Әлеуметтік жауапкершілікке және өз Отанына сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Е) Оқушыларды идеялық бағыттылыққа тәрбиелеу.

{Дұрыс жауап }= А

 

88Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады:

А) Дененің дұрыс дамуына әсер ету, организмді шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру. 

В) Білім, біліктілік пен дағдылар жүйесін қалыптастыру.

С) Ақыл-ой дағдысы мен біліктілігін қалыптастыру.

D) Жүйелі оқуға қызығушылығын қалыптастыру.

Е) Эстетикалық талғамын қалыптастыру.

{Дұрыс жауап }= А

 

89Оқушылардың экономикалық тәрбиелілігінің көрсеткіші болып табылады:   

А) ҚР-дағы экономикалық саясат, негізгі экономикалық ұғымдар мен жетекші идеялар туралы білімі. 

В) Табиғатты қорғауға саналы жауапкершілік сезімі.

С) Экономикалық мәдениетті меңгеруі.

D) Табиғатты қорғау бойынша тәжірибелік іс-әрекеті. 

Е) Математикалық білімі. 

{Дұрыс жауап }= С

 

90Эстетикалық тәрбие бойынша сыныптан тыс жұмыстың түрлері:

А) Музыкалық студия, өнер қайраткерлерімен кездесу, өнер лицейіне экскурсия.

В) Сынып сағаттары, сыныптан тыс оқу.

С) Өлкетану музейлеріне экскурсия, спорттық жарыс.

D) Ата-аналар жиналысы, дамыта оқыту бойынша семинар.

Е) Олимпиада, әңгімелесу, жарыс.

{Дұрыс жауап }= А

 

91Мінез-құлықпен іс-әрекетті ынталандыру әдістер тобына жатады:

А) Мадақтау.

В Сендіру.

СҮйрету.

DЖаттығу.

ЕӘңгіме.

{Дұрыс жауап }= А

 

92Тәрбие әдісіне жатады:

АСынып сағаты.

ВСабақ.

СПедагогикалық талап.

DОрта.

ЕҰжым.

{Дұрыс жауап }= С

 

93. Тәрбиенің формасына жатады:

АТақырыптық кештер.

В) Дене жаттықтыру. 

СКесте тоқу.

DКроссворд шешу.

Е Өлең-тақпақ оқу.

{Дұрыс жауап }= А

 

94Тәрбие жұмысының формасы:

А) Театр.

ВСабақ.

СЭкскурсия.

DФильм.

Е)  Кітапхана.

{Дұрыс жауап }= С

 

95Тәрбие әдісіне жатады:

А) Кітап мазмұны.

В) Ересек адамның үлгі көрсетуі

СТәрбие сағаты.

DТақырыптық кеш..

ЕЭкскурсия.

{Дұрыс жауап }= В

 

96Оқушылардың мінез-құлқын және іс-әректін ынталандыру әдісіне жатады:

АЛекция.

ВМысал келтіру әдісі.

СБайқау

D)Жаттығу

ЕЖазалау

{Дұрыс жауап }= Е

 

97Тәрбие әдісіне жатады:

А) Сендіру, жаттығу, ынталандыру, өзін-өзі тәрбиелеу 

В) Әңгімелесу, тәжірибелік жұмыс.

ССеминар, зачет.

DПринцип, концультация.

ЕКөндіру, үйрету.

{Дұрыс жауап }= А

 

98Теориялық әдістемелік зерттеудің пәніне жатпайды.

А) Жеке тұлғаны қалыптастыру барысындағы тәрбиенің мәні мен маңызы.

В) Тәрбие жұмысының мазмұнын анықтау.

С) Тәрбие әдістерін құрастыру.

D) Оқушының тәрбиесі мен оқуына әсерін зерттеу.

Е) Оқушылардың білім деңгейін зерттеу.

{Дұрыс жауап }= А

 

99Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны:

А) Қосымша роль.

В) Екінші роль.

С) Белгісіз роль.

D) Негізгі роль.

Е) Маңызды роль.

{Дұрыс жауап }= Д

 

100Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады:  

А) Құралдар.

В) Форма. 

С) Нәтиже.

D) Мазмұн.

Е) Мақсат. 

{Дұрыс жауап }= Е

 

101Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

А) Лекция, әңгіме, пікірталас.

В) Мадақтау, әңгіме, мысал.

С) Жаттығу, тәрбиелеушілік жағдаят туғызу.

D) Жарыс, әңгімелесу, мысал.

Е) Сыныптан тыс жұмыс, жарыс, жаттығу, сендіру.

{Дұрыс жауап }= А

 

102Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы: 

А) Сынып сағаты.

В) Ата-аналар жиналысы.

С) Экскурсия.

D) Байқау.

Е) Әлеуметтік.

{Дұрыс жауап }= В

 

103Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді:  

А) Жаттықтыру жаттығуы.

В) Әңгіме.

С) Табиғат, әдебиет, өнер.

D) Мадақтау.

Е) Жазалау.

{Дұрыс жауап }= С

 

104Мектептің  педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы

А) Директор.

ВЗавуч.

СОқушылар ұжымы.

DАта-аналар комитеті.

ЕПедагогикалық кеңес.

{Дұрыс жауап }= Е

 

105А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды 

АЕкі.

ВҮш.

СТөрт.

DБес.

ЕБестен жоғары.

{Дұрыс жауап }= В

 

106. Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:

А) Тұратын жеріндегі достары .

В Замандастары.

СЖолдастары.

DӘріптестері.

Е)Сынып ұжымы.

{Дұрыс жауап }= Е

 

107Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:

АСынып жетекшісі.

В)  Мектеп.директоры.

С)  Пән мұғалімі.

DСынып старостасы.

Е)  Мектап завучы .

Дұрыс жауап }= А

 

108 А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады:

А) Қол жетпейтін, аздап қол жетпейтін, толық қол жетпейтін.

ВЖалпы, жеке, топтық.

С) Жақын, орта, алыс 

DМектепке дейінгі,жасөспірімдік, жеткіншек.

ЕБалалық, ата-аналық.

{Дұрыс жауап }= С

 

109Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне:

А) Администрациялық-шаруашылық.

В) Оқушыларды теориялық және тәжірибе   жағынан дайындау.

С) Тәрбиелік, ұйымдастыушылық.

D) Педагогикалық кеңесті ұйымдастыру және өткізу.

Е) Мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.

{Дұрыс жауап }= С

 

110Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекетінің түрі

А)Олимпиада, лекторлық, қызығушылық клубы.

В) Танымдық,құндылық-бағдар,қоғамдық-саяси.

С) Ізгілік, демократиялық, педагогикалық ынтымақтастық.

D) Оқушылардың рейтингісін анықтау.

Е) Анкета. 

{Дұрыс жауап }= А

 

111. Отбасы тәрбие әдісіне жататындар:

АГуманизациялау демократияландыру.

ВҮлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдану.

СМұғалімдермен кездесу.

DАта-аналар комитетінің отырысын өткізу және қатысу.

 

112. Оқушы мен мұғалімнің кәсіби саутты қарым-қатынас стилі:

АЛибералдық

ВАвторитарлық

С) Демократиялық 

D) Зұлымдық

Е) Либералдық-демократиялық

{Дұрыс жауап }= Е

 

113. Отбасы тәрбиесі туындауы:

А) Құлдық қауымда.

В) Б.з.д. І-ІІІ ғасыр.

С) Алғашқы еңбек құралдарының пайда болуына байланысты.

D) Тәриенің қоғамдық қызметінің ерекшеленуіне байланысты .

Е) Моногамиялы отбасының пайда болуына байланысты.

{Дұрыс жауап }= Е

 

114. Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды:  

А) Еңбек тәрбиесі.

В) Нарықтық қатынас.

С) Азаматтық құқық.

D) Әкімшілік құқық.

Е) Құқықтық тәрбие.

{Дұрыс жауап }= А

 

115. Педагогикалық процесті ұйымдастыру негізінде педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерін мына қағиданы ұсыныңдар:

А) Жүйелік. 

В) Көрнекілік.

С) Нақтылы.

D) Ғылымилық.

Е) Жеткілікті.

{Дұрыс жауап }= Д

 

116. Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған:

А) Каменский Я.А.

В) Демокрит. 

С) Макаренко А.С.

D) Выготский Л.С. 

Е) Ушинский К.Д.

{Дұрыс жауап }= А

 

117. “Жеңілден қиынға” “Қарапайымнан күрделіге” “Белгіден белгісізге” ережелері оқытудың қай принципіне жатады.

А) Ғылымилық.

В) Теорияның тәжірибемен байланыстылық.

С) Қол жетерлік.

D) Көрнекілік.

Е) Бірізділік.

{Дұрыс жауап }= Е

 

118. Қандай білім міндетті деп есептелінеді:

А) Бастауыш білім.

В) Орта білім.

С) Жоғары кәсіптік білім.

D) ЖОО-нан кейінгі кәсіптік білім.

Е) Арнайы.

{Дұрыс жауап }= В

 

119. Дағдыға дағдыландыру мақсатында ақыл-ой немесе жазбаша әрекеттің қайталанып бірнеше рет орындалуы: 

А) Эксперимент.

В) Жаттығу. 

С) Қайталау.

D) Иллюстрация.

Е) Диктант.

{Дұрыс жауап }= В

 

120. Жоғарғы тиімділікті көрсететін педагогикалық процеске қатысушылардың өзара қатынасы:

АӨзін-өзі басқару.

ВӨктемдік авториторлық басқару.

С) Коммунарлық әдіс.

D) Ынтымақтастық педагогикасы.

Е) Либералды басқару.

{Дұрыс жауап }= Д

 

121. Ұжымдық таным іс-әрекетінің түрлеріне жатпайды: 

А) Іскерлік ойын.

В) Оқушылардың топтық іс-әрекеті.

С) Микротоптармен жұмыс.

D) Оқушының сабақтағы жауабы.

Е) Проблемалық жағдайда бірлесе шешу

{Дұрыс жауап }= Д

 

122. Ұжымдық шығармашылық әдісіне жататын:

А) Жеке жұмыс.

В) Алдын-ала диагностикалау.

С) Сыныптық активін таңдау.

D) Ұжымдық жоспарлау.

Е) Оқушылардың өзін-өзі басқаруын пайдалану.

{Дұрыс жауап }= Д

 

123. Ұжымдық танымдық істердің алғашқы кезеңі (ҰТІ):

А) Мұғалімнің ҰТІ жоспарлауы.

В) ҰТІ –ұжымды дайындау.

С) Ұжым мүшелеріне жұмысты бөліп беру.          

D) ҰТІ-өткізу.

Е)   ҰТІ-өткізу туралы жалпы қорытынды.

{Дұрыс жауап }= С

 

124. Мұғалімнің шешімі тиімді болмайды, егер ол:

АДиагностикада жинақталмаса.

ВАта-аналармен келісілмесе.

СМектеп әкімшілігі қолдамаса.

D) Оқушыларды тарту және қызықтыру жүзеге аспаса.

ЕОның өзіндік қызығушылығы ескерілмесе.

{Дұрыс жауап }= А

 

125. Оқушылардың қабілеті мен қызығушылығының дамуы тәуелді:  

А) Қалыптасқан дағдының, біліктіліктің көлеміне.

В) Мақсатты ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесіне.

С) Географиялық жағдайларға.

D) Оқып білген материалдың санына.

Е) Қоғамның даму тарихына.

{Дұрыс жауап }= В

 

126.Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:

А) Өте жақсы баға.

В) Білімді, тәрбиелі,  дамыған жеке тұлға.

СЖақсы денсаулық.

D)Жақсы көрсеткіш.

ЕЖақсы психологиялық ахуал.

{Дұрыс жауап }= В

 

127. Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі атқаратын қызмет:

А) Ынталандырушылық, дамытушылық, бақылаушылық тәрбиелеушілік.

В) Қызметтестік, зерттеушілік, компьютерді танушылық.

С) Шығармашылық, мәдениетті қалыптастырушылық, тілді дамытушылық. 

D) Ұлтаралық келісімді нығайту, этнопедагогиканы ендіру, сабақ беру деңгейін көтеру.

Е) Қарым-қатынас, педагогикалық іс-әрекеттің оның тәжірибелерін тарату, оқыту мотивтерін бекіту, оқу пәндерін нығайту.

{Дұрыс жауап }= А

 

128.Қазіргі жаңашыл педагогтар-бұл

А) Е.М.Ильин, Ш.А.Амонашивили.

В) К.Д.Ушинский.

С) Л.Н.Толстой.

D) С.А.Макаренко.

Е) Ы.Алтынсарин.

{Дұрыс жауап }= А

 

129. Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:

А) ҚР-ның мемлекеттік білім беру стандарты 

В) Оқу жоспары.

С) Сынып журналы.

D) Оқу бағдарламасы.

Е) Оқулық.

{Дұрыс жауап }= А

 

130. Балаларды қорғау бойынша халықаралық құжат:

А) «Білім беруң заңы. 

В) Еңбек туралы кодекс.

С) БҰҰ-ң балалар құқығы туралы конвенциясы.

D) ЮНЕСКО-ң мәдениет жөніндегі құжаттары.

Е) Отбасы кодексі.

{Дұрыс жауап }= С

 

131. Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің (завуч) міндетіне жатпайды:

А) Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру.

В) Сабақ кестесін жасау

С) Оқушылардың үлгерімі және тәртібін бақылау.

D) Оқу бағдарламасының орындалуын қадағалау.

Е) Оқу процесін қаржыландыруға байланысты сұрақтарды шешу.

{Дұрыс жауап }= Е

 

132.  Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне не жатпайды:

А) Мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау.

В) Сынып жетекшілерге тәрбие іс шараларын өткізуді ұйымдастыруға әдістемелік көмек.

С) Сабақ кестесін жасау.

D) Тәрбие жұмысының жоспарының орындалуын бақылау.

Е) Белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын өткізулеріне әдістемелік көмек.

{Дұрыс жауап }= С

 

133. Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:

А) Педагогикалық озық тәжірибені тарату.

В) Жаңа педагогикалық технологияны ендіру.

С) Әдістемелік ұйымдардың жұмысы.

D)Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы (репиторлық).

Е) Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру проблемалары.

{Дұрыс жауап }= Д

 

134. Мектептану – бұл оқу тәрбие мекемелелерін басқару:

А) Оқу және тәрбие теориясын оқытатын педагогиканың тарауы .

В) Кейбір жеке пәндерді оқыту әдістемесін қарастыратын педагогиканың бөлімі.

С) Басқару туралы ғылым.

D) Оқытудың түрлері туралы ғылым.

Е) Тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

{Дұрыс жауап }= С

 

135. Жалпы мектепішілік жоспарға кіретіндер:

А)Тақырыптық жоспар.

В) Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары.

С) Сабақ жоспары. 

D) Сынып жетекшісінің тәрбие жұмыстық жоспары.

Е) Сынып белсенділерінің жұмыс жоспары.

{Дұрыс жауап }= Е

 

136. Педагогиканың  ғылым   ретіндегі дамуын  анықтайды:

А) Қоғамның қажеттілігі. 

В) Ата – аналардың балаларға 

қамқорлығы.

С) Тұқым қуалаушылықты 

сақтаудың биологиялық заңы.

D) Адамның өмірі  мен  еңбекке   дайындалуының  объективтік  

қажеттілігі.

Е) Тәрбиенің өмірдегі ролін арттыру.

{Дұрыс жауап} = Д

 

137. Педагогикалық   ғылым  жүйесіне келесі  пәндер кірмейді:

А)   Мектепке  дейінгі педагогика.

В)   Тәрбие теориясы.

С)   Психология.

D) Оқыту теориясы.

Е) Жоғары мектеп  педагогикасы.

{Дұрыс жауап} = С

 

138. Жеке тұлғаны қалыптастыру процесі:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу.

В) Өзіндік білім алу.

С) Педагогикалық процесті нәтижелі ұйымдастыру.

D) Оқу-тәрбие процесінің нәтижесін арттыру.

Е) Тұлғаның жетілуін қамтамасыз етеді.

{Дұрыс жауап }= Е

 

139. Жеке тұлғаның  қалыптасуына әсер  ететін негізгі факторлар:

А)Биологиялық, физикалық.

В)Идеологиялық, әлеуметтік.

С)Биологиялық, тәрбие, әлеуметтік  орта.

D) Ақыл – ой, қабілет.

Е) Жанұя, мектеп.

{Дұрыс жауап} = С

 

140. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі  қозғаушы   күш:

А) Қарама- қайшылық.

В) Тәрбие принципі.

С) Тәрбие әдісі.

D) Өзін- өзі тәрбиелеу.

Е) Тұқым қуалаушылық.

{Дұрыс жауап} = А\

 

141. Тұлғаны қалыптастыру:

А) Саналы іс- әрекетіне байланыссыз түрлі жағдайлардың  адамдарға әсері.

В) Адам ағзасындағы сандық өзгерістері үрдістері мен нәтижесі.

С)Әлеуметтік тұлға ретінде адамның экологиялық, әлеуметтік,   идеологиялық,психологиялық және   т.с.с. факторлары барлығының 

әсерінен қалыптасу үрдісі.

D)Нақтылы тәрбиелік міндеттерді шешуге бағытталған тәрбиелік жұмыс үрдісі мен нәтижесі.

Е)Меңгерілген білімдер негізінде теориялық және практикалық әрекеттерді саналы   және өзбетінше  орындауға дайындығы.

{Дұрыс жауап }= С

 

142. Жеке  тұлғаның дамуына  әсеретуші  фактор:

А)Белсенділік.

В)Ұжымдағы психологиялық жағдай.

С)Ата – анасы.

D)Жолдастары.

Е)Қоғам.

{Дұрыс жауап} = А

 

143. Жас ерекшелік:

А)Адам ағзасының үнемі өзгеріске ұшырауы.

В)Адам  өмірінің белгілі бір кезеңіндегі анатомия-физиология-

лық және психологиялық сапасы мен қасиетін анықтайтын сипаттамасы.

С)Тұлғаның белгілі бір жасына сәйкес психологиялық қасиеті.

D)Адамның жасына байланысты сапалық айырмашылық тұрғы-сынан сипатталуы.

Е)Мектеп  жасындағы оқушыларды  айыру тәсілі.

{Дұрыс жауап} = В

 

144. Жеке тұлғаны қалыптастыру:

А)Әр түрлі жағдайлардың адамдардың саналы қызметіне тәуелсіз түрде ықпал етуі.

В)Адам ағзасындағы сандық өзгерістер процесі мен нәтижесі.

 С)Адамның әлеуметтік, идеялогия-

психологиялық және т.с.с. ықпалы-мен әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы.

 D)Нақты   тәрбиелеу міндеттеріне бағытталған тәрбиелеу жұмыстары 

процесі мен нәтижесі.

Е)Игерілген білімдер негізінде практикалық және теориялық әрекеттерді  

саналы және өз бетінше орындауға дайындық.

{Дұрыс жауап} = С

 

145. Даму дегеніміз-

А)Адам ағзасында сандық өзгерістердің жинақталуы.

В)Ескіні жою және  жаңаның пайда болуы.

С)Адамның  өмірі мен қызмет процесі барысында жүзеге асатын       

әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасуы.

D)Әр қилы факторлардың ықпалымен  адам  ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.

Е)Алдын – ала  көзделген сапалық қасиеттердің  адамдарда қалыпта-

суының белгілі  бір  мақсатқа   бағытталған процесі.

{Дұрыс жауап } = Д

 

146. Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы:

A) Баланы жетектеуші

B) Оқушыға білім беруші

C) Адам баласына білім беруші

D) Қожасының баласын жетектеуші құл

E) Тәрбие туралы ғылымның атауы

F) Қоғамды тәрбиеге бағыттаушы

G) Білім алушыға насихат беруші

H) Білім беруде озат тәжірибеге сүйенуші

 { Дұрыс жауап }= А, D,E

 

147. Жеке тұлғаның объективті  қоғамдық қарым-қатынасқа бейімделуі аталады:

А) Әдет.

 В) Дағды.

 С) Даму.

 D) Әлеуметтену.

 Е) Интеграция.

{Дұрыс жауап} = Д

 

148. Тұлға:

А) Индивид.

В) Қоғамдық мәндегі адам.

С) Еңбек сүйгіш адам.

D) Әділ адам.

Е)Азаматтық позициясы айқын көрінетін адам.

{Дұрыс жауап} = В

 

149. Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері:

А) Ата – аналар қалауымен.

В) Елдің саяси басшысының шешімімен.

С) Халық ағарту министрлігінің  ұйғаруымен.

D) Қоғамның қажеттілігімен.

Е)  Жеке тұлғаның қызығу-шылығымен анықталады.

{Дұрыс жауап }= Д

 

150. Орта мектептегі  тәрбие беру мен оқытудағы  мақсат нені көздейді:

А)Мектеп бағдарламасына сай терең де   тиянақты білім беру.

В) Оқушыны қоғамдық өмірге даярлау.

С) Жоғарғы және арнаулы  оқу орнына даярлау .

D)  Оқушының жеке басын жан – жақты жетілдіру.

Е) Мұғалім мен оқушы арасындағы   қарым – қатынасты      қалыптас-тыруды.

{Дұрыс жауап} = Д

 

151. Тәрбиенің мәні:

А) Жас ұрпақтың рухани  ден күштерін дамыту.

В) Ғылыми материалистік  дүние танымын 

қалыптастыру.

С) Қоғамға сай ережелерді меңгерту.

D) Жан – жақты тәрбие беруді.

Е) Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру.

{Дұрыс жауап} = Д

 

152. Тәрбиенің мақсаты:

А) Ізгілік тәрбиесі.

В) Тәрбиені ізгілендіру.

С) Еңбек тәрбиесімен политехникалық   білім беру.

D) Эстетикалық тәрбие.

Е) Жеке тұлғаны жан – жақты және үйлесімді дамыту.

{Дұрыс жауап} = Е

 

153. Тәрбие туралы  ғылымның мәнін көрсететін пән:

А) Антропология.

В) Андрогогия.

С) Педагогика.

D) Антропогия.

Е) Педалогия.

{Дұрыс жауап} = С

 

154. Оқушылардың   негізгі  іс-   әрекеттерінің түрі:

А)  Оқу – танымдық.

В)  Ойын ойнау.

С)  Еңбек  етушілік.

D)  Спортпен   шұғылдану.

Е)  Көркем   шығармашылық.

{Дұрыс жауап} = А

 

155. Педагогикалық іс - әрекеттің  нәтижесі:

А) Өте жақсы баға.

В) Тәрбиелі, білімді дамыған  жеке тұлға.

С) Жақсы денсаулық.

D) Жақсы   көрсеткіш.

Е) Жақсы   психологиялық ахуал.

{Дұрыс жауап} = В

 

156. Тәрбиенің  мақсаты мен міндеттері:

А) Ата – аналар қалауымен.

В)Елдің саяси  басшысының шешімімен.

С)Халық ағарту министрлігінің ұйғарымен.

D) Қоғамның  қажеттілігімен.

Е)Жеке  тұлғаның қызығушылығы-

мен  анықталады.

 {Дұрыс жауап }= Д

 

157. Тәрбие  берудің тұтастығын қамтамасыз ету:

А)Жеке  оқушылардың мінез –құлқын бағалауды көздейді.

В)Педагогтардың  қызметін жан- 

дандырады.

С)Оқушылардың еңбекке құштар-

лығын дамытады.

D)Тәрбие беру жұмысының тиімділігі мен сапасын арттырады.

Е)Оқушылардың өмір  сүруге құштарлығын арттырады.

 {Дұрыс жауап} = Д

 

158. Тәрбие жүйесіндегі  қажетті буын:

А)Тәрбие  жұмыстарын   нәтижелі ұйымдастыру.

В)Тәрбие  нәтижелерін есептегенде

С)Озық  тәжірбиелермен  үнемі таныстыру.

D)Сынып  жетекшінің тәрбие  

жоспары.

Е)Оқушылар  ұжымын қалыптас-тыру.

 {Дұрыс жауап }=  Е

 

159. Тәрбие принциптері дегеніміз:

А) Тәрбие принциптерінің жүйесі.

В) Тәрбие  процесін ұйымдастыру-да  басшылыққа алатын талаптар жүйесі.

С)Педагогикалық теорияға қойылатын негізгі  талаптар жүйесі.

D)Педагогикалық теорияның негізгі ережесі.

Е)  Оқытудың   құрамдас  бөлігі.

 {Дұрыс жауап} = В

 

160. Тәрбиенің мақсаты:

А)  Ізгілік тәрбиесі.

В)  Тәрбиені   ізгілендіру.

С) Еңбек тәрбиесі  мен  

политехникалық білім беру.

D)  Эстетикалық тәрбие.

Е)  Жеке тұлғаны жан – жақты 

және үйлесімді дамыту.

{Дұрыс жауап} =  Е

 

161. Тәрбиенің  құрамдас  бөлімдері:

А)Адамгершілік, экологиялық 

азаматтық тәрбие, кәсіби білім       

беру, мамандықты таңдауға 

дайындау.

В)Ізгілік, интернационалдық, 

эстетикалық, атеистік, экологиялық   

тәрбие.

С)Ақыл–ой, атеистік, саяси– идеялық, дене тәрбиесі, демокра- 

тиялық.

D)Ақыл–ой, еңбек, дене, эстетика-

лық, адамгершілік тәрбиесі.

Е) Дифференциялау.

{Дұрыс жауап} = Д

 

162.Тәрбиенің мақсатын анықтаудың   бастапқы  идеясы:

А)Жеке  тұлғаның жан – жақты дамуы.

В)Жеке тұлғаның еркін  

қалыптасуы.

С) Серілік тәрбие.

D) Мәдениетті адам тәрбиелеу.

Е)Адамзат құндылығын 

қалыптастыру.

{Дұрыс жауап }= А

 

163. Тәрбие туралы ғылымның  мәнін көрсететін  пән:

А) Антропология.

В) Андрогогика

С) Педагогика.

D) Адропогия.

Е) Педалогия.

{Дұрыс жауап} = С

 

164. Азаматтық тәрбиенің міндеті:

А)Білімдер жүйесімен қаруланды-

ру.

В)Қоғамдық сана мен cенімді қалыптастыру.

С)Қоғамдық іс - әрекетті 

ұйымдастыру.

D) Ұлтжандылыққа  тәрбиелеу.

Е)  Адамгершілікке тәрбиелеу.

{Дұрыс жауап} =  В

 

165. Құқықтық тәрбиенің  мәні:

А)Қоғамға пайдалы қатынастардың дамуына жағдай туғызу.

В)Қоғамға зиян қатынастарды шектеп, тыйым салу.

С)Мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың құрамын,олардың қызмет істеу принциптері мен  өкілеттілігін анықтау.

D)Азаматтардың бостандықтарын, құқықтарын, қоғам алдындағы 

жауапкершіліктерін заң жүзінде кепілдікті қамтамасыз ететіндігін үйрету.

Е) Жеке тұлғаның  мінез – құлық  нормаларын қалыптастыру.

{Дұрыс жауап} = Д

 

166. Тәрбиенің мәні:

А) Жас ұрпақтың рухани дене күштерін дамыту.

В)  Ғылыми – материалистік дүние танымын қалыптастыру.

С) Қоғамға сай ережелерді меңгеру.

D) Жан – жақты тәрбие беруді.

Е) Оқушылардың оқу белсенділігін арттыруды  көздейді.

{Дұрыс жауап }= Д

 

167. Тәрбиенің  әдістеріне  сәйкес топтастырылады:

А) Тәрбие міндеттеріне, мазмұны мен формаларына.

В)Тәрбиенің  принциптеріне, тәсілдеріне.

С)Тәрбиенің ерекшелігіне, тұлғаның қалауына.

D) Тәрбиенің   мақсат, міндеттеріне.

Е)  Ұстаздың шеберлігіне.

{Дұрыс жауап} = Д

 

168. Орта мектептегі ақыл–ой   тәрбиесінің  міндеттері :

А)  Жеке бастың жан – жақты дамуын  қамтамасыз ету.

В) Оқушылардың қазіргі   заман  талабына сай  ғылым негіздерімен терең қаруландыру.

С)Оқушылардың білімге құштарлығы мен   ынтасын тәрбиелеу.

D) Өздігінен білім   алудың  тиімді әдіс амалдарын меңгеру.

  Е)Эстетикалық талғамды арттыру.

{Дұрыс жауап} = В

 

169. Дене  тәрбиесін ұйымдастырудың  негізгі   жүйесі:

А) Көпшілік спорт жұмыстары.

В)  Спорт мектептері.

С) Мектептегі дене шынықтыру сабақтары.

D) Мектептен тыс дене   тәрбиесіне қатысты мекемелер.

Е)  Түрлі жарыстар.

{Дұрыс жауап} =  С

 

170. Тәрбие әдісіне жатады:

А)  Педагогикалық талап.

В) Сабақ.

С) Факультатив.

D) Орта.

Е) Ұжым.

{Дұрыс жауап }= А

 

171. Экологиялық  тәрбиенің міндеттері:

А) Қоғамдық маңызды және  мәнді сана формасы туралы білімдер жүйесін      меңгерту.

В) Мектеп оқушыларын  көркем   өнер шығармашылығына араласты-

ру.

С) Табиғатқа саналы қарым – қатынасты қалыптастыру және  табиғатты қорғау іс - әрекетін ұйымдастыру.

D) Оқушыларды мәдени мінез – құлық және  тәртіптілікке қалыптастыру.

 Е) Оқушылардың ақыл –ой қабілетін дамыту.

{Дұрыс жауап} = С

 

172. Эстетикалық тәрбиенің мәні:

А)Эстетикалық мінез – құлық нормаларын қалыптастыру.

В)Еңбек сүйгіштік пен  тәртіптілікке тәрбиелеу.

С) Оқушылардың әртүрлі көркем – эстетикалық іс - әрекетін ұйымдастыру.

D)  Әлеуметтік жауапкершілікке және  өз Отанына деген  сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Е)Оқушыларды  идеялы   бағыттылыққа  тәрбиелеу.

{Дұрыс жауап} = С

 

173. Эстетикалық тәрбиенің  құралдары:

А) Жаттығу, үйрету.

В) Саяхат, көрме, байқау.

С) Табиғат, өнер, әдебиет.

D) Әңгіме, пікірталас, лекция.

Е) Риторика, қойылым, айтыс.

 {Дұрыс жауап }= С

 

174. Халықтық тәрбиенің ерекшелігі:

А) Үздіксіз,тұтастығы.

В) Жинақылығы.

С) Мақсатқа бағытталған.

D) Ойластырылған.

Е) Қарапайымдылығы.

{Дұрыс жауап} = А

 

175. Тәрбиенің сендіру  әдісінің мәні:

А) Жеке тұлғаның мінез – құлық нормаларын қалыптастыруда оның сана –   сезім мүшелеріне әсер ету.

В)  Мұғалімдердің   оқушылармен пікір алмасуы.

С)  Мұғалімнің   оқушыларға сөзбен  әсер ету құралы.

D)  Тәрбиенің ең көп тараған  түрі.

Е)  Жеке тұлғаның   дүниетанымын қалыптастыру.

{Дұрыс жауап} = А

 

176. Тәрбие жұмысының формасы:

А) Театр.

В) Көше.

С) Экскурсия.

D) Фильм

Е) Кітапхана.

{Дұрыс жауап }= С

 

177. Тәрбие әдістеріне жатады:

А)  Ересектердің үлгі - өнегісі.

В)  Кітап  мазмұны.

С)  Тәрбие сағаты.

D)   Тақырыптық  кеш.

Е) Экскурсия.

{Дұрыс жауап} = А

 

178. Тәрбие әдістері негізінен жіктеледі:

А) Сендіру, жаттығу, ынталандыру.

В) Әлеуметтік орта.

С) Баланың айналасындағы микро орта.

D) Тұлғаның жеке психологиялық дамуы.

Е) Өзін -өзі тәрбиелеу болып.

{Дұрыс жауап} = А

 

179. Оқушылар ұжымының атқарушы ұйымы:

А) Сынып жиналысы.

В) Оқушылар комитеті.

С)  Өзін - өзі басқару ұйымы.

D) Педагогикалық кеңес.

Е) Ата – аналар комитеті.

{Дұрыс жауап} = В

 

180. Балалардың  өздері сайлап алған ұжымдық басқару органы:

А) Менеджмент .

В) Сектор.

С) Староста.

D)  Өзін -өзі  басқару.

Е) Атамекен.

{Дұрыс жауап} = Д

 

181. А.С. Макаренко балалар  ұжымын дамытуда келесі перспективаларды  

айқындайды:

А)Қол жетпейтін, жартылайқол жеткізілетін, толық қол жететін.

В)  Жалпы, топтық, жекеше.

С)  Жақын, орта, алыс.

D)Мектепке дейінгі, жас 

өспірімдік, жастық.

Е)  Балалық, ата – аналық.

{Дұрыс жауап} = С

 

182. Отбасындағы  тәрбие әдісі:

А)Гуманизациялау, демократиза-циялау.

В) Үлгі, әңгіме, әртүрлі   істерді  қолдану.

С) Мұғалімдермен кездесу.

D) Ата – аналар комитетінің 

отырысын өткізу және қатысу.

Е)Білімге қызығушылығын 

арттыру.

{Дұрыс жауап }= В

 

183.Отбасы тәрбиесі туындады:

А)  Құл иеленушілік қоғамда.

В)  Б.з.д.   І – ІІ ғ.ғ.

С)  Алғашқы   еңбек құралдарының пайда болуына байланысты.

D)Тәрбиенің қоғамдық 

қызыметінің ерекшеленуіне 

байланысты.

Е)Мономамиялы  отбасының пайда  болуына байланысты.

{Дұрыс жауап} = Е

 

184.Отбасы  қызметіне жатпайды:

А) Тұқым  жалғастырушылық.

В) Тәрбиелеушілік.

С)  Экономикалық.

D) Кәсіпке оқытушылық.

Е)  Түзетушілік.

{Дұрыс жауап }= Д

 

185. Қазақстандағы   ұлттық “Педагогика” оқулығының тұңғыш  авторы:

А)   Ы.Алтынсарин.

В)   Ш.Уалиханов.

С) А. Байтұрсынов.

D) М. Дулатов.

Е)   М.Жұмабаев.

{Дұрыс жауап} Е

 

186. Баланың дүниетанымының қалыптасуының негізгі жолдары:

А)  Сыныптан тыс оқу, өзін-өзі тәрбиелеу.

В) Мектептегі оқу, оқу пәндері.

С) Факультативтік және қосымша сабақтар.

D) Пәндік үйірмелер, олимпиада,

Е) Өндірістік оқулар.

{Дұрыс жауап} = B

 

187. Білік:

А) Автоматтық деңгейге жеткізіл-

ген, практикада алған білімдерді қолдануда жақсы жетілген әрекет.

В) Тәжірибеде игерілген білімдерді қолдану тәсілдері.

С) Білімдерді бекітуге бағытталған әрекет.

D) Білімдерді мағыналауға  

бағытталған әрекет.

Е)  Дағдылардың жиынтығы.

{Дұрыс жауап} = B

 

188. Адамның дүниетанымының компоненттері:

А) Ғылыми білім, көзқарас, сенім мен идеал жиынтығы.

В) Қоғамдық және  жеке адамның пікірі.

С) Қоғамдық және тәрбие мақсаты.

D) Тұлға,қоғам,адам.

Е) Мінез- құлық, іс-әрекет.

{Дұрыс жауап} = A

 

189. Ғылыми – педагогикалық  зерттеудің диагностикалық әдісі:

А)Жанұядағы тәрбие туралы 

сынып жетекшісінің ата-аналармен әңгімесі.

В) Сабаққа кешігіп келген 

оқушымен оқытушының әңгімесі.

С) Қоғамдық орындағы тәртіп 

туралы оқушының оқушылармен жүргізген  әңгімесі.

D) Қауіпсіздік   ережелерін қалай түсінгені  туралы оқушының  оқушылармен жүргізген әңгімесі.

Е) Оқытушының оқушылармен әңгіме жүргізуі барысында олардың оқу материалына деген қызығушылығын арттыруда тиімді әдіс тәсілдерін ашып көрсету.

{Дұрыс жауап} = E

 

190. Дүниетанымның негізгі  мәні:

А) Теориялық ойлау және  ерік.

В) Интелектуалды сезім  мен ойлау.

С) Көңіл – күй және  ерік жігер.

D) Көзқарастар   мен сенім.

Е) Ерік және   интелектуалды сезім.

{Дұрыс жауап} D

 

191. Дүниеге   көзқарастың жүйесі:

А) Ғылым.

В) Дін.

С)Дүниеге көзқарас.

D) Минталитет.

Е) Дүниетаным.

{Дұрыс жауап} = А

 

192. Зерттеудің ауызша сұрау  әдісі:

А) Интерьвю.

В) Әңгме.

С) Бақылау.

D) Дискусия.

Е) Ситуацияны   талдау.

{Дұрыс жауап} B

 

193. Қазақстан Республикасының білім беру  жүйесін        басқару қандай  құжатқа  негізделеді:

А)  Гуманитарлық білім беру тұжырымдамасына.

В)  Этномәдени білім беру тұжырымдамасына.

С)  Жергілікті білім беру бөлімдерінің қатысуына.

D)  Тіл туралы заңға.

Е)  Білім беру   заңына.

{Дұрыс жауап} = Е

 

194. Мектеп  пен  жанұяның   байланысындағы өзара көп  тараған  форма:

А) Ата – аналар жиналысы.

В)  Сынып жетекшісінің оқушылардың үйлеріне баруы.

С)  Ата- аналарды   мектепке шақыру.

D) Ата- аналардың жұмыс орнымен байланыс жасау.

Е)  Мектептен тыс   мекемелермен жұмыс.

{Дұрыс жауап }= А

 

195. Мектептің   педагогикалық  ұжымының жоғарғы ұйымы:

А) Директор.

В) Бірлестік жетекшісі.

С) Педагогикалық кеңес.

D) Ата – аналар комитеті.

Е) Оқушылар ұжымы.

{Дұрыс жауап} =С

 

196. Ақыл-ой әрекетін кезеңдік қалыптастыру тұжырымдамасының авторы:

А) А.М.Матюшин және 

М.Ш.Махмутов.

В)Л.В.Занков.

С)П.Я.Галперин және Н.Ф.Тальзин.

D)Л.С.Выготский.

Е)В.В.Давыдов және 

А.Б.Эльконин.

{Дұрыс жауап} = С

 

197. Педагогикалық кеңестің   мәжілісінде  қарастырылмайтын мәселелер:

А)Мұғалімдердің  қосымша  жұмысына   (репититорлық) ақы төлеу.

В)  Жаңа педагогикалық  

технологияны  ендіру.

С)Әдістемелік  ұйымдардың   

жұмысы.

D)  Алдыңғы қатарлы  

педагогикалық  тәжірибені тарату.

Е)  Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру проблемалары.

{Дұрыс жауап} = А

 

198. Мектептегі мұғалімнің негізгі қызметі:

А) Оқушыларға белгілі бір ғылыми идеяларды меңгерту.

В) Оқушылардың   таным процестеріне басшылық жасау.

С) Оқушылардың оқу және тәрбие процестерінің нәтижесін талдап отыру.

D) Оқушылардың оқу материалын меңгеруде қызығушылығын дамыту.

Е) Оқушыларға білім берудің мақсат және мазмұнын анықтау.

{Дұрыс жауап} = В

 

199. Оқушылар комитеті:

А) Оқушылар ұжымын ұйымдастыру формасы.

В) Қоғамдық пікірді қалыптастыру құралы.

С) Оқушылардың өзін -өзі  басқару ұйымының атқару органы.

D) Мектеп оқушылар мен  мұғалімдердің әрекеттеріне 

басшылық жасау ұйымы.

Е) Қайта тәрбиелеу құралы.

{Дұрыс жауап} = С

 

200. Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары:

А) Тақырыптық.

В) Оқу – жоспары.

С) Әдістемелік жұмыс жолдары.

D) Тәрбиелік жұмыс жоспары.

Е) Календарлық.

Дұрыс жауап} =D

 

201. Мектептегі негізгі   тәрбиелік қызмет жүктеледі:

А) Сынып жетекшісі.

В)  Мектеп директоры.

С)  Мұғалім, пән  мұғалімі.

D)  Сынып  старостасы.

Е)  Мектеп  завучы.

{Дұрыс жауап}

202.Мектеп оқу   ісі меңгерушісінің міндетіне :

А)  Әдістемелік   жұмысты 

ұйымдастыру.

В)  Сабақ кестесін құрастыру.

С)  Оқушылардың   үлгерімі мен тәрбиесін қадағалау.

D)  Оқу бағдарламасының орындалуын қадағалау.

Е)  Оқу   процесін қаржыландыру жатпайды.

{Дұрыс жауап} = Е

 

203. Қиын балалардың   пайда болуына себепші факторлар :

А)  Қоғамдағы экономикалық  жағдай, ұжым, жанұя.

В)  Жанұя,мектеп, қоғамдық сана формалары.

С)  Жанұядағы ажырасу мәселесі.

D)  Қоғам, жора – жолдастары.

Е)  Нашар идеология,тәрбиешеілір әрекеті.

{Дұрыс жауап} = А

 

204. Педагогика тығыз байланысты

А) Кибернетикамен

В) Психологиямен.

С) Демографиямен

D) Статистикамен.

Е)  Географиямен

{Дұрыс жауап }= В

 

205. Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар:

АФорма, әдіс,тәсіл.

В)Отбасы, мектеп,микросреда (шағын орта) .

СДиспут, тәрбие сағаты, конференция.

DПедагогикалық кеңес, әдістемелік бірлестік.

ЕАта-аналар жиналысы.

{Дұрыс жауап }= В

 

206.Педагогикалық талдаудың мәні:

А) Мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.

В) Оқушылардың үлгерімін қамтамасыз ету.

С) Оқушылардың іс-әрекетін басқаруды жетілдіру.

D) Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны тиімді басқару туралы ұсыныстар жасау.

Е) Педагог жұмысындағы кемшіліктерді табу.

{Дұрыс жауап }=D

 

207. Теориялық ойлаумен, тәжірибелік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен көрінетін іс-әрекеттің аталуы:

А) Еңбек ету.

В) Тәжірибелік.

С) Өз бетінше.

D) Танымдық.

Е) Ойын.

{Дұрыс жауап }= Д

 

208. Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды:

АПсихологиялық.

ВФилософиялық.

САнтрпологиялық.

DЭтикалық

ЕЭстетикалық.

{Дұрыс жауап }= В

 

209. Индивид:

А) Адам.

В) Жеке тұлға.

С) Мұғалім.

D) Оқушы.

Е) Басқа адамзат өкілдері.

{Дұрыс жауап }= А

 

210.  Жеке тұлға:

А) Индивид.

В) Қоғамдық мәндегі адам.

С) Еңбексүйгіш адам.

D) Әділ адам.

Е) Азаматтық позицясы жоғары адам.

{Дұрыс жауап }= В

 

211. Педагогика жатады: 

А) Жаратылыстану.

В) Әлеуметтік-гуманитарлық. 

С) Техникалық. 

D) Арнайы ғылымдарға.

Е) Экономикалық ғылымдарға.

{Дұрыс жауап }= В

 

212. ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі:

А) Гуманитарлық білім берудің тұжырымдамасы.

В) Этномәдени білім беру тұжырымдамасы.

С) Жергілікті білім беру бөлімдерінің қатысуына.

D) Тіл туралы заңға.

Е)  Білім беру заңына.

{Дұрыс жауап }= Е

 

213. Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар:

А)Сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы,ересектер педагогикасы.

В)Сурдопедагогика,тифлопедагогика,олигофренопедагогика.

С) Педагогика тарихы.

D) Салыстырмалы педагогика.

Е) Этнопедагогика.

{Дұрыс жауап }= А

 

214. Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі :

А) Ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық 

В) Оқытушылық, тәрбиелік, тәжірибелік.

С) Қалыптастырушылық,болжам жасаушылық, дамытушылық. 

D) Экономикалық ғылыми-теориялық, тәжірибелік.

Е) Мативоциялық, тәжірибелік экономикалық

{Дұрыс жауап }= А

 

215. Педагогика ғылымы байланысты 

АКөркем тарих.

ВМатематика.

С) Психология.

D) Биология.

ЕФизика.

{Дұрыс жауап }= С

 

216. Жеке тұлғаның  объективті қоғамдық қатынасқа икемделуі:

АӘдет.

В)Дағды.

С)Даму.

DӘлеуметтену

Е) Іскерлік.

{Дұрыс жауап }= Д

 

217. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күшіне жататындар:

АТұқымқуалаушылық.

ВТәрбиенің принциптері.

СТәрбие әдісі

DӨзін-өзі тәрбиелеу әдісі.

ЕҚарама-қайшылық.

{Дұрыс жауап }= Е

 

218. Жеке тұлғаны қалыптастыру:

А) Әр түрлі жағдайлардың адамдардың саналы қызметіне тәуелсіз түрде ықпал етуі.

В) Адам ағзасындағы сандық өзгерістер процесі мен нәтижесі.

С) Білімді игеру барысында теориялық және тәжірибелік істерді атқаруға өздігінен салалы түрде дайындығы.

D) Нақты тәрбие міндеттеріне бағытталған тәрбие жұмыстарының нәтижесі .

Е) Барлық әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық және  т.с.с ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы.

{Дұрыс жауап }= Е

 

219. Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар:

АҚарым-қатынас.

В) Өзін-өзі тәрбиелеу. 

СОрта,тәрбие, тұқымқуалаушылық.

D) Отбасы.

ЕЖолдастары.

{Дұрыс жауап }= С

 

220. Әлеуметті жетілуді қандай сапалар сипаттайды: 

А) Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас,  толеранттылық.

В)Тұқымқуалаушылық, авторитарлық, жігерлілік.

С) Альтруизм, еңбексүйгіштік.

D) Қайсарлық, іскерлік, эгоистік. 

Е) Нәтижеге талпынушылық,  тапқырлық.

{Дұрыс жауап }= А

 

221. Тұлғаны қалыптастыру бойынша саналы іс-әрекеттің өзіндік адамгершілік сапасы:

АӨзін-өзі дамыту.

ВӨзін-өзі тәрбиелеу.

СӨзін-өзі білімін көтеру.

D) Өзін-өзі басқару.

ЕӨзіндік жетілдіру.

{Дұрыс жауап }=  В

 

222. Қарым-қатынас ол:

А)Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы.

А) Адамның мінез-құлқы.

В) Алған білімді меңгеру.

D) Қазіргі заманды түсінудің проблемасы.

Е) Тұлғаның көзін жеткізу.

{Дұрыс жауап }= А

 

223. Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы:

А) Іс-әрекет.

В) Макросреда.

С) Микросреда.

D) Жолдастары.

Е) Ақпарат құралдары.

{Дұрыс жауап }= А

 

224.Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтады:

А) Ғылыми қызметкерлердің қажеттілігі.

В) Ата-аналардың балалар бақыты жөніндегі қамқорлығы.

С) Тұқымды сақтаудың биологиялық заңы.

D) Адамның өмір мен еңбекке дайындалуының обьективтік қажеттілігі.

Е) Тәрбиенің өмірдегі ролін арттыру.

{Дұрыс жауап }= Д

 

225. “Педагогика”терминінің шыққан жері: 

А) Македония.

В) Ертедегі Греция 

С) Римде.

Д) Чехияда.

Е) Қытайда.

{Дұрыс жауап }= В

 

226. Педагогика өз алдына ғылым болып қай ғасырда бөлініп шықты?

А) XV ғасырда. 

В) XVІ ғасырда.

С) XVІІ ғасырда.

D) XІX ғасырда.

Е) XVІІІ ғасырда.

{Дұрыс жауап }= С

 

227. Педагогикалық білімге жатады:

А) Педагогикалық категория,ұғым,заңдылық, әдіс- тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.

В) Жалпы мектепке дейінгі жасөспірім, салыстырмалы, әскери, коррекциялық педагогика.

С) Педагогика тарихы, антропология, педагогика. 

D) Әлеуметтану, психология, педология, физиолгия, актология.

Е) Мәдениет тарихы.

{Дұрыс жауап }= А

 

228. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті сапасының шешуші көрсеткіші не болып табылады:   

А) Оқушыны тұлға ретінде дамыту деңгейі.

В) Оқушылардың үлгерімі.

С) Ата-аналармен жұмыс істей білуі.

D) Оқушыларға жеке қатынасты жүзеге асыру біліктілігі.

Е) Оқушылардың сабақтағы белсенділігі.

{Дұрыс жауап }= А

 

229. Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:

А) Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама.

В) Кәсіби қажеттіліктің нормативтері мен көрсеткіштері.

С) Жас маман таңдауға құралған бағалау шкалалары.

D) Болашақ кәсіби мұғалімдерді даярлауға қойылатын талаптар.

Е) Мұғалімдерді даярлау мақсатындағы приоритеттердің алмасуы.  

{Дұрыс жауап }= А

 

230. Педагогикалық біліктілік:

А) Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы. 

В) Обьективтік шындық заттары мен құбылыстары туралы игерілген мәліметтердің, ұғымдардың, түсініктердің жиынтығы.

С) Адамның мүдделері мен қызығушылығын тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған әрекет.

D) Адам санасы сенім мен көзқарас жүйелерін игеруге негізделген әрекет.

Е) Мұғалімнің  жемісі, әрекеті, мақсатты оқытуды тарату.

{Дұрыс жауап }= А

 

231. Педагогика: 

А) Баланың даму заңдылығын оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.

В) Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.

С) Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасын қалыптастыру  мақсатындағы өнері.

D) Жеткіншек  ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.

ЕАдамды тәрбиелеу туралы ғылым

{Дұрыс жауап }= Е

 

232. Педагогика ғылымдары жүйесі: 

А) Дидактика, психология, тарих, мектептану, тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы, салыстырмалы педагогика.

В) Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдістемесі, арнайы пдагогика, педагогика тарихы.

С)Жалпы пдагогика, этика, эстетика, мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы. 

DЖалпы педагогика, этика, эстетика.

Е)Мектепке дейінгі педагогика, волеология, әлеуметтік педагогика, дидактика, тәрбие теориясы.

{Дұрыс жауап }= В

 

233. Педагогика пәніне не кірмейді:

А) Оқыту процесі.

В) Тәрбие процесі.

С) Педагогикалық процесс.

D) Білім беру жүйесі.

Е) Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті.

{Дұрыс жауап }= Е

 

234. Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:

А) Мектепке дейінгі педагогика.

В) Тәрбие теориясы. 

С) Психология.

D) Оқыту теориясы.

Е) Жоғарғы мектеп педагогикасы.

{Дұрыс жауап }= С

 

235.  Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша беріледі:

АОйлау қабілеті

В) Мінез-құлқы.

С) Әр түрлі іс-әрекетке қабілеті.

D) Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар

ЕАдамдарға қарым-қатынасы.

{Дұрыс жауап }= Д

 

236. Тәрбие жұмысының формасы:

А) Театр.

В) Көше.

С) Экскурсия.

D) Фильм

Е) Кітапхана.

{Дұрыс жауап }= С

 

237. Тәрбие әдістеріне жатады:

  А)   Ересектердің үлгі - өнегісі.

В)  Кітап   мазмұны.

  С)  Тәрбие сағаты.

D)   Тақырыптық  кеш.

  Е) Экскурсия.

{Дұрыс жауап} = А

 

238. Тәрбие әдістері негізінен жіктеледі:

А) Сендіру, жаттығу, ынталандыру.

В) Әлеуметтік орта.

С) Баланың айналасындағы микро орта.

D) Тұлғаның жеке психологиялық дамуы.

Е) Өзін -өзі тәрбиелеу болып.

{Дұрыс жауап} = А

239. Оқушылар ұжымының атқарушы ұйымы:

А) Сынып жиналысы.

В) Оқушылар комитеті.

С)  Өзін - өзі басқару ұйымы.

D) Педагогикалық кеңес.

Е) Ата – аналар комитеті.

{Дұрыс жауап} = В

 

240.Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:

A) Жоспарлаудың мазмұндығы

B) Жоспарлаудың тарихилығы

C) Жоспарлаудың ғылымилығы

D) Жоспардың көлемділігі

E) Жоспардың нақтылығы

F) Жоспардың перспективтілігі 

G) Жоспарлаудың келісімділігі

H) Жоспарлаудың жүйелілігі

{ Дұрыс жауап }=   С,Е ,F

 

241. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

A) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

C) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

D) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері

F) Философиялық-әдіснамалық әдістер

G) Қоғамдық әсер әдістері

H) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

{ Дұрыс жауап }=   В,Е, Н

 

242. Тәрбиенің мақсаты:

А)  Адамды жан жақты дамыту

В)Тәрбиені гуманитарландыру

С) Еңбек тәрбиесі және политехникалық білім беру

D) Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы 

Е) Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы

F) Педагогикалық процесте тәрбие ісін жүргізу

G) Жеке тұлғаның наным сенімін қалыптастыру

H) Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

{ Дұрыс жауап }=D,Е,Н

 

243. Дүниетанымның формалары: 

A) Қоғамдық

B) Ағартушылық

C) Мифологиялық

D) Тарихилық

E) Діни

F) Саяси

G) Әлеуметтік

H) Көркемдік

{ Дұрыс жауап }= С,Е,Н

244. Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілері бар:

A) Жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы

B) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы

C) Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы

E) Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете алуы

F) Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

G) Жалпы нәтижелердің болуы

H) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

{ Дұрыс жауап }=   В,D,G

 

245. Даму барысында адамда:

A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады

B) Білім мен өнері   дамиды

C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады

D) Маман иесі ретінде жетілді

E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі

F) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады

G) Ғылымға деген қызығушылық оянады

H) Өмірге деген көзқарасы өзгереді

{ Дұрыс жауап }= А, С, Е

 

246. Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:

A) Жүйенің дамуы

B) Жүйенің қалыптасуы

C) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау

D) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау

E) Оқушылар ұжымын зерттеу

F) Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу

G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

H) Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық ролі

{ Дұрыс жауап }= В,D,G

 

247. Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:

A) Жоспарлаудың мазмұндығы

B) Жоспарлаудың тарихилығы

C) Жоспарлаудың ғылымилығы

D) Жоспардың көлемділігі

E) Жоспардың нақтылығы

F) Жоспардың перспективтілігі 

G) Жоспарлаудың келісімділігі

H) Жоспарлаудың жүйелілігі

{ Дұрыс жауап }= С,Е,F

 

248. Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың үш түрі   аса қажет:

A) Жалпы ақпарат   

B) Бастапқы ақпарат

C) Негізгі ақпарат

D) Вариативтік ақпарат

E) Тактикалық ақпарат

F) Тақырыптық ақпарат

G) Жедел ақпарат

H) Мазмұндық ақпарат

{ Дұрыс жауап }= В,Е,G

 

249. Жеке тұлғаның маңызды белгілері:

A) Саналылығы, жауапкершілігі

B) Білімділігі, біліктілігі

C) Бостандығы, қадыр қасиеті

D) Тәрбиелігі, тәртіптілігі

E) Қалыптасқандығы, 

F) Белсенділігі, бейімділігі

G) Адамгершілік қасиеті

H) Даралығы, қайталанбайтындығы

{ Дұрыс жауап }= А, С, Н

 

250. Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен дамуы:

A) Жауапкершілігі артады

B) Салмағы бір жылда  2-2,7 өседі

C) Білімге құштарлығы артады

D) Жүйке жүйесінің жетілуі жалғасады

E) Өзінің атқаратын жұмысын жоспарлай алады

F) Белсенділігі артады

G) Танымы артады

H) Даралығы байқалады

{ Дұрыс жауап }= В, D, E

 

251. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

A) Оқу процесін зерттеу

B) Құбылыстарды даму барысында зерттеу

C) Зандылықтарды танып білу

D) Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

E) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

F) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

G) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

H) Бір құбылысты екіншілермен сайкестендіру

{ Дұрыс жауап }= В, D, F

 

252. Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:

A) Ғылымилық

B) Көрнекілік

C) Мазмұндық

D) Еріктілік

E) Жариялылық

F) Әдістемелік

G) Шынайлылық

H) Болжамдылық

{ Дұрыс жауап }= D,Е,G

 

253. Педагогиканың негізгі категориялары:

A) Дамыту

B) Оқыту 

C) Жетілдіру

D) Тәрбие

E) Қалыптастыру

F) Белсендіру

G) Білім беру

H) Оңтайландыру

{ Дұрыс жауап }= А, Е, G

 

254. Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:

A) Педагогикалық процестің ізеттілігі, нысандық бағыттылығы

B) Педагогикалық процестің қоғам талабына сәйкестілігі

C) Педагог іс-әрекетінің нәтижелілігі

D) Іс-әрекеттің сана мен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы

E) Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағыттылығы

F) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру

G) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді сынып жетекшісінің қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру

H) Педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады

{ Дұрыс жауап }= В, D, F

 

255. Дүниетаным - бұл: 

A) Мемлекеттің дамуына деген көзқарастар жүйесі

B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі

C) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

D) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

F) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

G) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі

{ Дұрыс жауап }= В, Е, Н

 

256.Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру дегеніміз:

A) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру

B) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру

C) Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру

D) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру

E) Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру

F) Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру

G) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру

H) Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

{ Дұрыс жауап }= В,D,G

 

256. Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары:

A) Ата-ананың педагогикалық мәдениеті 

B) Баланың еңсесін көтеру, марапаттау

C) Баланың қылығын бақылау

D) Жақсы көруі

E) Педагогикалық әдебі

F) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

G) Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту

H) Бірлескен іс әрекетке  қатысу

{ Дұрыс жауап }= А,Е ,Н

 

257. Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:

A) Келісім жасау

B) Түзету

C) Реттеу

D) Көмек көрсету

E) Бағыттау

F) Ынталандыру

G) Сендіру

H) Қадағалау

{ Дұрыс жауап }= А,C,F

 

258. Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:

A) Әдіс туралы ғылым

B) Тәсіл туралы ғылым

C) Бір нәрсені тану туралы ғылым

D) Тәрбие құралдары туралы ілім

E) Зерттеу процесі туралы ілім

F) Баланың дамуын зерттейтін пән

G) Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым

H) Оқыту барысын зерттейтін ғылым

{ Дұрыс жауап }= А, Е, G

 

259. Жасөспірімдік шақ  және оның ерекшеліктері:

A) Оқуға, спортқа қызуғышылығы артады

B) Балалардың тәртібі нашарлап, сабаққа үлгірімі төмендейді

C) Бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі

D) Жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады

E)  Тыныс алу жолдарының құрылымы өзгереді

F) Айналаны танып білуге қызығушылығы артады

G) Шығармашылық ізденісі төмендейді

H) Оқыту барысына көңілі толмайды

{ Дұрыс жауап }= В, С, D

 

260. Педагогикалық әдіснаманың денгейлері:

A) Тарихи денгейі

B) Қоғамдық денгейі

C) Мемлекеттік денгейі

D) Философиялық денгейі

E) Психологиялық денгейі

F) Жалпы ғылымдық денгейі

G) Жалпы пәндік денгейі 

H) Нақты ғылымдық денгейі

{ Дұрыс жауап }=   D, F, H

 

261. Дүниетанымның құрамды бөліктері: 

A) Дүниетанымның философиялық негіздері

B) Дүниетанымның педагогикалық негіздері

C) Дүниетанымның психологиялық негіздері

D) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары

E) Жеке тұлғаның даму процесі

F) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері

G) Жеке тұлғаның қалыптасу процесі

H) Жеке тұлғаның әлеуметтену процесі

{ Дұрыс жауап }=    А,D ,F

 

262. Білім, білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді: 

A) Басқаруды

B) Диагностикалауды

C) Бақылауды

D) Дамытуды 

Е) Бағыттауды

F)   Жүйелеуді

G) Оқу жоспарын

H) Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды

{ Дұрыс жауап }=   В, С, Н

 

263. Диагностикалау қамтиды:

A) Пәндік құжаттарды сараптауды

B) Психологиялық мәліметтерді жинастыруды

C) Бақылау мен тексеруді 

D) Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттарды талдауды

E) Жинақталған статистикалық деректерді талдауды 

F) Барлық құжаттарды өңдеуді

G) Дидактикалық процестің жүргізілу барысын

H) Алынған мәліметтерді бағалауды

{ Дұрыс жауап }=   С,E,G

 

264.Педагогикалық пәндер қатарына жатады:

A) Әлеуметтік педагогика

B) Қоғамдық педагогика

C) Салыстырмалы педагогика

D) Табиғат педагогикасы

E) Этнопедагогика

F) Технопедагогика

G) Жұмыс істеу педагогикасы

H) Ақпараттық педагогика

{ Дұрыс жауап }= А, С, Е

 

265. Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:

A) Мегафакторлар

B) Монофакторлар

C) Минифакторлар

D) Макрофакторлар

E) Экстрафакторлар

F) Мезофакторлар

G) Объективті факторлар

H) Субъективті факторлар

{ Дұрыс жауап }= А, D ,F

 

266. Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:

A) Бақылау  

B) Байқау

C) Контент талдау

D) Индукция және дедукция

E) Жеке дара және топтық әңгімелесу

F) Жағдаятты талдау

G) Жұптық іс-әрекет

H) Озат тәжірибені талдау

{ Дұрыс жауап }= А,Е,F

 

267. А.С. Макаренко  бойынша ұжымның даму принциптері:

A) Гуманизм, альтуризм

B) Жариялылық, жауапты бағынушылық  

C) Тәуелсіздік, гуманизм адамға жағымды әсер ететін тірек

D) Тәртіпті қатаң сақтау, кез-келген қателікті қатаң жазалау

E) Басқалардың пікірін құрметтеу

F) Перспективті бірізділік

G) Жұптық іс-әрекет

H) Өз тәжірибеңді тәрбиелеуде қолдану

{ Дұрыс жауап }= В,F,G

 

268. Акселерация дегеніміз:

A) Балалардың белсенді іс-әрекет процесі

B) Оқушылардың алдына қойған мақсатқа жетудегі табандылығы

C) Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы

D) Адамның өзінің жеке дара дамуыинтеллектісінің қалыптасуының жеделдігі. 

Е) Жасөспірімдік шақтағы сандық және сапалық көрсеткіштердің жылдам өзгеруі

F) Жасөспірімдік кезеңдегі тәрбие түрі

G) Оқушылардың жылдам бейімделуі

H) Жасөспірімдердің дене бітімінің жылдам өсуі

{ Дұрыс жауап }= С,E

 

269. Педагогика:

А) Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады

В) Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады

С) Тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері

D) Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.

Е) Адамды тәрбиелеу  туралы ғылым

F) Өзін- өзі тәрбиелеу туралы ғылым

G) Оқу - тәрбие процесінің  табысты болуын зерттейді

H) Балаларды тәрбиелеумен айналысады

{ Дұрыс жауап }= А, Е,G

 

270. Тәрбие: 

А) Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі

В) Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады

С) Тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері

D) Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі

Е) Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді

F) Өзін- өзі тәрбиелеу туралы ғылым

G) Оқу - тәрбие процесінің  табысты болуын зерттейді

H) Балаларды тәрбиелеумен айналысады

{ Дұрыс жауап }= А, D,E

271.Педагогикада зерттеудің үш деңгейі бар:

A) Эмпатиялық

B) Эмпирикалық

C) Теоретикалық

D) Әдістемелік

Е) Теориялық

F) Мақсатты

G) Әдіснамалық

H) Міндетті

{ Дұрыс жауап }= В,E,G

 

272. Аттестациялау (сараптау):

A) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

C) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

D) Маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл

E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері

F) Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі 

G) Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі 

H) Педагогтардың жетістіктерін бағалау әдісі

{ Дұрыс жауап }= D,F,G

 

273. Педагогика ғылымының салалары:

А) Мектеп педагогикасы,  Салыстырмалы педагогика, Этнопедагогика

В) Жалпы педагогика, Жасөспірімдер педагогикасы,  Педагогика 

С) Мектепке дейінгі педагогика, Әскери педагогика, Педагогика тарихы 

D)Жоғары мектеп педагогикасы, Медициналық педагогика, Арнайы педагогика

Е) Валеология, тәрбие педагогикасы, дидактика, тәрбие теориясы

F) Түзету педагогикасы, Ақпараттық педагогика, 

G) Акмеология, білім беру педагогикасы

H)   Психологиялық педагогика, физиологиялық педагогика

{ Дұрыс жауап }= А, С, Е

 

274. Дүниетанымның формалары: 

A) Қоғамдық.

B) Ағартушылық.

C) Мифологиялық.

D) Тарихилық.

E) Діни.

F) Саяси.

G) Әлеуметтік.

H) Көркемдік

{ Дұрыс жауап }= C, E,H

 

275. Сынып жетекшісінің міндеттері:

A) Мектептегі тәрбие процесін ұйымдастыру

B) Сыныптағы тәрбие процесін ұйымдастыру

C) Балалар ұжымын ұйымдастыру 

D) Азаматты тәрбиелеу

E) Психологиялық микроклимат жасау

F) Оқушылардың әрекетін қалыптастыру

G) Түрлі шараларды өткізу

H) Мерекелік кештерді ұйымдастыру

{ Дұрыс жауап }= В,C,Е

 

275. Мектеп пен отбасы ынтымақтастық әрекетінің бағыттары:

A) Мектептегі тәрбие процесін ұйымдастыру

B) Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс

C) Балалар ұжымын ұйымдастыру жұмысы

D) Азаматты тәрбиелеу шаралары

E) Ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту

F) Оқушылардың әрекетін қалыптастыру

G) Ата аналармен түрлі шараларды өткізу

H) Оқушының үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу

{ Дұрыс жауап }= В,Е, Н

 

276. Тәрбие түрлеріне жатады:

A) Қоғамдық тәрбие

B) Азаматтық тәрбие

C) Мемлекеттік тәрбие

D) Құқықтық тәрбие

E) Тұлғалық тәрбие

F) Адамгершілік тәрбие

G) Психологиялық тәрбие

H) Эстетикалық тәрбие

{ Дұрыс жауап }= В,D,F

 

277. Мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формалары бірқатар факторларға байланысты өзгеріп, жаңарып отырады:

A) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне

B) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне

C) Мемлекеттің білім беру саласындағы саясатына  

D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне

E) Мектеп ұжымындағы моральдық-психологиялық жағдайға 

F) Мұғалім мен оқушының қарым-қатынасына

G) Әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың материалдық-технологиялық мүмкіндіктеріне

H) Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына

{ Дұрыс жауап }= С,Е,G

 

278. Қазақстандағы мектеп түрлері:

A) Орта білім беретін мектеп

B) Жалпы білім беретін мектеп

C) Арнайы білім беретін мектеп

D) Гимназия, лицей

E) Колледж, лицей

F) Шағын жинақталған мектеп

G) Жалпы жинақталған мектеп

H) Жекеменшік мектеп

{ Дұрыс жауап }= В,D,F

 

279. Мұғалімдерді аттестациялау  барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі:

A) Халықаралық сараптау комиссиясы

B) Бас сараптау комиссиясы

C) Негізгі сараптау комиссиясы

D) Қосымша сараптау комиссиясы

E) Аудандық сараптау комиссиясы

F) Тәуелсіз сараптау комиссиясы

G) Өндіріс саласының сараптау комиссисы

H) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы

{ Дұрыс жауап }= В,Е,Н

 

280.Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні:

A) Педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама

B) Педагогикалық деректерге басшылық

C) Диалектикалық процестің нәтижесін анықтау

D) Маман шеберлігінің деңгейін анықтау

E) Дидактикалық процестің бағыт-бағдарын, ілгерілі не кері қозғалысын анықтау

F) Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі 

G) Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі 

H) Педагогтардың жетістіктерін бағалау әдісі

{ Дұрыс жауап }= А,С,Е

 

281 . Ұжымдық-танымдық іс-әрекет дегеніміз:

A) Әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті

B) Оқушылардың жеке бас қасиеттерін дамыту процесі

C) Оқушылардың пән мұғалімімен жүргізетін әрекеті

D) “Педагог-оқушылар” жүйесінің қызметі

E) Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі

F) Сыныптастармен бірлесіп әрекет ету процесі

G) Оқушылардың кәсіби әрекеттерінің жүйесі

H) Педагог пен оқушылардың ортақ көзқарастары

{ Дұрыс жауап }= А,D,E

 

282 . Басқару әдістерінің негізгі топтары:

A) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

C) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

D) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері

F) Философиялық-әдіснамалық әдістер

G) Қоғамдық әсер әдістері

H) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

{ Дұрыс жауап }= B,E,G

 

283. Мектеп басшысы білуге міндетті:

A) Мектеп түрі мен мақсатын

B) Ақпараттық жабдықталуын

C) Материалдық- техникалық жабдықталуын

D) Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы

E) Қаржы - шаруашылық құжаттамасы

F) Экономикалық құжаттама

G) Әлеуметтік мәліметтер туралы құжат

H) Баланың денсаулығы туралы медициналық құжаттар

{ Дұрыс жауап }=   А,В,С

284. Қалыптастырушы тұғырдағы  тәртіп үлгісі:

A) Үлгі көрсету  

B) Мақсаттылық

C) Түсіндіру

D) Бағалау

E) Жаттығу 

F) Қайталау 

G) Есте сақтау

H) Білімді бекіту

{ Дұрыс жауап }=   А,С,Е

 

285. Субъект – субъект тұғыры:

A) Тең құқылы қарым–қатынас орнатады

B) Тұлғалық сапаларды дамытады

C) Оқу үдерісін белсендендіреді

D) Сенімділікті күшейтеді

E) Тәрбиелілікті арттырады

F) Дамытушылық көзделеді

G) Өзара қарым -қатынасты білдіреді

H) Жауапкершілікті күшейтеді

{ Дұрыс жауап }= А,В,С

 

286. Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері:

A) Жұмыс бастылық

B) Мінез-құлық ерекшеліктері

C)Тәрбиелік іс-әрекеттің жүйесіздігі, балаларымен қарым-қатынас жасауға уақыт таппау

D) Тәжірибесіздік

E)  Насихат, жазғыру, ұрсу 

F) педагогикалық сауатсыздық

G) Лайықты тәртіпті қалыптастырмау

H) Мектеп тәрбиелейді деп түсіну

{ Дұрыс жауап }= А,Е,F

 

287. Ынталандыру  әдістеріне жатады:

A) Жазалау

B) Этикалық әңгіме

C) Тәрбиелік жағдайлар

D) Мадақтау

E) Сендіру

F) Жарыс

G) Тапсырма беру

H) Психологиялық әңгіме 

{ Дұрыс жауап }=   А,D,F

 

288. Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:

A) Педагогикалық міндетер

B) Психологиялық міндеттер

C) Әлеуметтік міндеттер

D) Дамытушылық міндеттер

E) Тәрбиелік міндеттер

F) Диагностикалық міндеттер

G) Болжамдық міндеттер

H) Адамгершілік міндеттер

{ Дұрыс жауап }=   С,F,H

 

290. Даму :

А) Адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер процесі 

В) Ескінің жойылуы және жаңаның пайда болу процесі

С) Адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасу процесі

D) Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер 

Е) Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі

F) Эволюциялық ауысу немесе революциялық секiрiс түрiнде жүзеге асатын өрлеу процесi

G) Қоғамдық-саяси көзқарастары мен сенiмдерiнiң кеңею процесі            

H) Әлеуметтік ортаға бейімделуі, адамның қоғамдық тәжiрибеге ие болу процесі

{ Дұрыс жауап }= D,E,F

 

291 . Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:

A) Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары 

B) Білімді тұрақты сенімге және практикалық іс-әрекетке айналдыру

C) Айналадағы адамдарға гуманды, ізгілікті қарым-қатынас жасау

D) Отаншылдық, гуманизм, толеранттық (шыдамдылық, төзімділік)

  F) Наным- сенім, ұстанымдары, мақсат- мұраттары

  G) Тәжірибесі, білім, білігі, ұстанымы

  H) Гуманистік қарым -қатынасы, талапшылдығы

{ Дұрыс жауап }=   А,G,H

 

292 . Тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін факторлар:

A) Жақын туысқандық

B) Тұқымқуалаушылық 

C) Қандастық

D) Әлеуметтік орта

E) Тәрбие

F) мектеп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

G) бала бақша

H) отбасы

{ Дұрыс жауап }= B,D,E

 

293. Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері:

A) Пәндік құжаттар

B) Психологиялық мәліметтер

C) Оқыту- педагогикалық құжаттама

D) Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы

E) Қаржы - шаруашылық құжаттамасы

F) Экономикалық құжаттама

G) Әлеуметтік мәліметтер туралы құжат

H) Баланың денсаулығы туралы медициналық құжаттар

{ Дұрыс жауап }=   С,D,E

 

294 . Мектептің жылдық жоспары мынадай принциптер негізінде құрастырылады:

A) Пәндік құжаттар

B) Психологиялық мәліметтер

C) Оқыту- педагогикалық құжаттама

D) Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы

E) Қаржы - шаруашылық құжаттамасы

F) Экономикалық құжаттама

G) Әлеуметтік мәліметтер туралы құжат

H) Баланың денсаулығы туралы медициналық құжаттар

{ Дұрыс жауап }=   С,D,E

 

295 . Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

A) П.П.Блонский

B) В.А.Сластенин

C) Л.С.Выготский

D) К.И.Трущинский

E) М.И.Калинин

F) С.Т.Щацкий

G) М.С.Воронецкий

H) В.В.Иванов

{ Дұрыс жауап }= A,C,F

 

296 . Аттестацияның мақсаты:

A) Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру

B) Дамытудың сапасын арттыру

C) Педагогтардың әлеуметтік қорғанысын қамтамасыз ету

D) Оқушылардың біліктілігін арттыру 

E) Педагогтың біліктілік категориясын тағайындау 

F) Мектептің жағдайын жақсарту

G) Педагогтарды дамыту

H) Жаңа технологияларды енгізу

{ Дұрыс жауап }= А,С,Е

 

297 . Ұжымдық-танымдық іс-әрекет жүргізіледі:

A) Сабақта 

B) Мектепте

C) Сыныпта

D) Сабақтан тыс уақытта.

E) Оқытуда

F) Тәрбиелеуде

G) Бала бақшада

H) Түрлі танымдық іс- әрекетте

{ Дұрыс жауап }= А, D,Н

 

298. “Жеке тұлға” ұғымы:

A) Тек қана биологиялық қасиеттерді енгізеді

B) Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді

C) Өзіне тек қана әлеуметтік қасиеттерді ендіреді

D) Бір немесе бірнеше адамдарға тән қасиеттерді өз бойына жинақтайды

Е) Индивиттің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі

F) Түзету педагогикасы, Ақпараттық педагогика, 

G) Акмеология, білім беру педагогикасы

H)  Қоғамдық мәні бар адам

{ Дұрыс жауап }= В, Е,Н

 

299. Педагогика:

А) Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады

В) Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады

С) Тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері

D) Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.

Е) Адамды тәрбиелеу  туралы ғылым

F) Өзін- өзі тәрбиелеу туралы ғылым

G) Оқу - тәрбие процесінің  табысты болуын зерттейді

H) Балаларды тәрбиелеумен айналысады

{ Дұрыс жауап }= А, Е,G

 

300. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

A) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

C) Мектепшілік-ұйымдастыру әдістері

D) Мектепшілік-бағыттаушы әдістері

E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері

F) Философиялық-әдіснамалық әдістер

G) Қоғамдық әсер әдістері

H) Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

{ Дұрыс жауап }= B,E,G

 


 

 

5-silka-gost
Пoдeлиcь co cвoим дpузьями:
Гульназ
Гульназ

,тесттен өтемін Мен тесттен өтемін 

Koммeнтapии
Mинимaльнaя длинa кoммeнтapия - 50 знaкoв. кoммeнтapии мoдepиpуютcя

1-ТЕSТ.КZ - ПББ ҰБТ

Образцы тестов для аттестации педагогических работников

  • Только актуальные online тесты
  • Тренируйся c 1-ТЕSТ.KZ к НКТ ОЗП ЕНТ МОДО ВОУД
  • Поделитесь результатами в социальных сетях

1-TEST.KZ - решение для преподавателей, желающих повысить квалификацию и подтвердить компетентность в области педагогического мастерства. Предлагаем услуги по подготовке к аттестации учителей с помощью нашей платформы.

Наша платформа предлагает не только теоретические материалы, но и практические упражнения, которые помогут лучше понять и запомнить материал. Получите доступ к широкому спектру учебных видеоматериалов, презентаций и тестов, которые помогут вам подготовиться к аттестации преподавателей

Используя нашу платформу, сможете ускорить процесс подготовки и сократить время, необходимое для освоения материала. В результате сэкономите время и силы для решения более важных задач, включая работу и семейные дела.